107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfii, Nakil, Cezalandırma Ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ BÖLÜM Terfi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Nakil
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cezalandırma
Madde Sınıf indirmeyi gerektiren haller şunlardır a Amirine görevi başında veya görevinden dolayı hakarette bulunmak b Hal ve şartların görevi başında bulunmasını zaruri kılmasına rağmen izinsiz ve özürsüz görevinden ayrılmak veya görevini terketmek yahut izni bittiği halde vaktinde görevine dönmemek c Arkadaşlarına veya maiyetindekilere müessir fiilde bulunmak
BEŞİNCİ BÖLÜM Denetleme