1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 3- (Değişik: 1//2014 6528/2 md.) Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönder i lecek öğrencilerin seçimi yazılı ve sözlü sınavla olur. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanl ı ğınca veya düzenlenecek protokolle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Millî Eğitim Bakanlığınca, Akademik Personel ve Lisa n süstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı sınav yerine kullan ı labilir. Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması Bakanlı k ça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır. Sözlü sınava çağrılan adaylar; a) Genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, c) İ letişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, d) Akademik çalışmalara yatkınlığı, yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Adaylar, k o misyon tarafından (a) ila (d) bentler inde belirtilen özelliklerin her biri için yirmişer puan üzeri n den değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının önceden hazırl a n ması zorunlu değildir. _____________ (1) 1//2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “müsabaka” ibaresi “y a zılı ve sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiştir. 1004 Sözlü sınav komisyonu; Bakanlık personeli, öğretim elemanl arı ve Bakanlıkça uygun g ö rülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı duru m larda yedek üyeler komisyonda görev yap ar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye listesi oluşturabilir. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi, başvuru şartları ile sınavlara ilişkin diğer usul ve esaslar Baka n l ık tarafından yönetmelikle düzenlenir.
Madde 18- Avdet ve müracaat etmiş olan bir talebe ihtisası dahilinde kendisine teklif olunacak hizmeti kabule mecburdur. Ancak bu mecburiyet müracaatından itibaren üç ay nihayet i ne kadar bir hizmete tayin edilmiyenler için sak ıt olur. Birinci maddede sayılı makamlardan belediyeler, ticaret odaları ve şirketler tarafından tahsile gönderilen talebe müstesna olmak şartiyle diğer makamlara ait talebe için 10 uncu madd e ye tevfikan bu talebenin taahhütnameleri ahkamının tatbikı ile vazifedar olanlar avdet edecek taleb e yi açıkta bırakmamak üzere zamanında bütçeleri ile tahsisat teklif etmemek veya münhal bir vazifeyi hazır bulundurmamak gibi tedabiri evveliyeyi ittihazda ve intihap ve tayin ile mükellef olanlar tahsilden avdet ve mür acaat eden talebeyi ihtisasları dahilinde münhal bir hizmete kanuni sebepler olmaksızın tayin için muktazi muameleleri ifade ihmal ve terahi gösterdikleri takdirde o talebenin ecnebi memleketlerde tahsili uğrunda ihtiyar edilmiş masrafı ödemeğe mecburdurla r. _____________ (1) 2/7/20 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “icra Vekilleri” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. ( 2 ) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkras ının birinci cüml e sinde yer alan “üç ay zarfında” ibaresi “iki ay zarfında” şeklinde değiştirilmiştir. 1006 Taahhütname ile merbut olduğu makam tarafından kendisine müracaatından itibaren iki ay za r fında iş gösterilmeyen talebeyi üçüncü ay hitamına kada r Devletin herhangi bir dairesi hizmete tayin edebilir ve bu takdirde talebenin taahhütnamesindeki mecburiyeti kendisini hizmete tayin eden daireye intikal eder.
Madde 21- (Değişik: 1/3/2014 6528/3 md.) Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini baş a rıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderi l dikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır. (Değişik ikinci fıkra: 19/11/2014 6569/23 md.) Millî Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede d oktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra me c buri hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır. Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sü relerin tamamı , B a kanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, mem u riyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öng örülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır. (1) _____________ (1) 29//11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sürel erin tamamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azam i eğitim süresini geçmemek üzere,” ibaresi eklenmiştir. 1006 1 (Ek fıkra: 2/12/2016 6764/18 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışı r ken bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafın dan aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine dönmeye n ler, memuriyetten çekilmiş sayılır. (Ek fıkra: 2/12/2016 6764/18 md.) Yükseköğretim kurumları adına ve Millî Eğitim B a kanlığı hesabına lisansü stü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğreni m görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yüksekö ğ retim kurumlarına devrine ise Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir. (Ek altıncı fıkra:3/6/20 7326/15 md.) Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerin öğr enimlerini izlemek ve değerlendirmek üzere adına öğrenim gördükleri yükse köğretim kurumu tarafından danışman atanır. Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderi lenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır. Kamu kurum ve kuruluşl arınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 1- (Ek: 29/6/2006 5535/ md.) Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte n önce, eğitimin herhangi bir aşamasında öğrencilikle ilişikleri kesilenler, öğrenim sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamaya n lar, görevlerine başlayıp da y ü kümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerin den ayrılanlar ile göreve başladıktan sonra mecburi hizmetle yükümlü b u lundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenlerden haklarında borç takibi işlemi devam edenler, bu maddenin yürü r lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, kendilerine döviz olarak y a pılmış olan her türlü masraflar için, imzaladıkl a rı yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaks ı zın, 4/7/965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için faiz uygula n maksızın hesaplanacak tutarlarla yükümlü tutulurlar. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kan u nun un ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanların döviz borçları, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Me r kez Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış ku ru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bunlar adına Türk Lirası olarak yap ı lan harcama tutarına eklenir. Bu şekilde hesaplanacak borç, sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için //2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit v e ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplanır. Bu şekilde hesaplan a cak borç miktarından ilgilinin bu zamana kadar yaptığı tüm ödemeler mahsup edilir; fazla ödenen tutar var ise ilgililere geri ödeme zorunluluğu doğurmaz. Kalan borç var ise ilgilinin dur umu ve ödettiril e cek meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar taksitlendirilebilir. 00 6 2 Bunlardan borçlarını mecburi hizmet yaparak ödemek isteyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına müra caat etmeleri halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydı y la, müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde atamaları yapılır ve atandıkları kurumlarında, yurt içinde veya yurt dışında görmüş oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak genel hükümler çerç e vesinde belirlenen mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarılmış olan her türlü borç tutarlarının takibinden vazgeçilerek tahsilat işle mine son verilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutarların bulunması halinde, bu meblağa isabet eden süreler faiz borcu dikkate alınmaksızın ilgililerin mecburi hizmet sürelerinden indirilir. Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen öğrenciler, yu rt dışında resmî öğrenci olarak geçi r miş oldukları öğrenim sürelerinin 8 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmını, halen tâbi oldukları sosyal güvenlik kurumuna bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri ve mür acaat tarihi itibarıyla bulundukları görev ile derece ve kademe ya da basamak ya da prime esas kazanç tutarı üzerinden bu süreye ilişkin olarak hesapl a nacak prim, kesenek, kurum karşılığı gibi toplam yükümlülük tutarını müracaatın kabul tarihinden itibaren oniki ayda eşit taksitler halinde ödemek suretiyle borçlanabilirler. Taksit ödeme dönemi sonunda borcunun tamamını ödemiş olduğu tespit olunanların borçlanmış oldukları bu süreler, emekliliğe tâbi toplam hizmet süresinin hesabında ve sigortalılık ya da iş tirakçiliğin başlangıç tarihinin tesp i tinde dikkate alınır. Aylık taksitlerini zamanında ödemeyenlerin önceki aylara ilişkin olarak öd e miş oldukları tutarlar, süresi geçen son taksit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililere iade olunur. Başvuru tarih i itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olm a yanlardan, daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi çalışması olanlar en son tâbi oldukları sosyal güvenlik kurumuna, daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi ç a lışması olm ayanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağ Kur Genel Müdürlüğüne) müracaatta bulunurlar ve bunların borçlanacakları süreye ilişkin olarak ödeyecekleri toplam tutar, 8/5/985 tarihli ve 320 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen günlük tut ar esas alınarak tespit olunur.
Geçici Madde 4- (Ek:3/6/2021 7326/16 md.) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin faiz borcunun hesaplanmasına ilişkin hükmü, halen öğ renimlerine devam eden öğrencil er hakkında da uygulanır. Bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesine rağmen anılan maddede belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile söz konusu madde yürürlüğe girdiği tarihten bu madde nin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan maddede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenle rin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu maddenin yayımlandığı ta rihi izleyen üç ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına başvurmaları hâlinde, imza ladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmak sızın ve ilgililere önceden ödedikleri faizlerin geri iade yapma sonucu doğurma ksızın bu madde nin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki şekilde yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur. 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında 657 sayılı Kanunu n ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için herhangi bir ferî alacak hesaplanmaz. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen süre lere isabet ede n tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vaz geçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesap lanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınar ak yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınması kaydıyla azami beş yıla kadar taksitlendiri lebilir. Bu fıkra kapsamında düzenlenen yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi damga vergisi ve noter harcından müstes nadır. Ancak terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulun dukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Madde 22 Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 23 Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 1006 1 16 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO Değiştiren Kanunun / KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 116 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi KHK/336 — 5/8/1988 3612 — 16/2/1990 5535