1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak ücretlere İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BÖLÜM AMAÇ TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
EKENCE BÖLÜM Ücretler Yetkili müesseselere ilişkin ücretler
Madde 4– (1) Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer alan tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır. (2) Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında͖ dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz. (3) Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında͖ adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz. (4) Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.
Rafinerilere ilişkin ücretler
Bilgi sistemi ücretleri
Tahsil usulü
Yetki
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son ükümler Geçiş hükümleri GEÇECE
Yürürlük
Yürütme