27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyonun çalışma Usul Ve Esasları (karar Sayısı: 3564)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Komisyonun görev ve yetkileri
Başvuru süresi
Başvuru şekli
Madde 6– (1) Kurul ile Divan tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerden, maddi ve manevi zararlarının Hazine tarafından karşılanmasını isteyen zarar görenler veya mirasçıları, bizzat veya vekilleri ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla Komisyona başvurabilir. (2) Başvuru için ilgisine göre bu Usul ve Esasların ekinde yer alan (EK-1 BAŞVURU FORMU (ZARAR GÖREN İÇİN)), (EK-2 BAŞVURU FORMU (MİRASÇI İÇİN)) ve Komisyonun resmi internet sitesi olan https://1960tazminatkomisyonu.adalet.gov.tr internet sitesinde de yayımlanan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve başvuranın bizzat veya vekilleri ya da kanuni temsilcileri tarafından imzalanması gereklidir. (3) Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur: a) Başvurana ait kimlik kartı fotokopisi. b) Başvuru, kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletnamenin aslı veya onaylı sureti. c) Karşılanması istenen maddi ve/veya manevi zararlara yönelik bilgilere ilişkin beyan ve varsa belgelerin aslı veya sureti. ç) Mirasçılar tarafından yapılan başvurularda, Kurul ile Divan tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişilere mirasçı olunduğuna dair veraset ilamının aslı veya tasdikli sureti. (4) Başvuruda, karşılanması istenen maddi ve manevi zararlara ilişkin bir miktar veya değer belirtilmez. (5) Başvurular, bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde belirtilen süre içinde; a) Doğrudan Komisyona, b) Valiliklerin İl Yazı İşleri Müdürlüğüne, yapılabilir. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmez. (6) Başvurana, başvurunun yapıldığına dair bu Usul ve Esasların ekinde yer alan (EK-3 ALINDI BELGESİ) belge, görevli personel tarafından doldurulup verilir. (7) Başvurular için herhangi bir ad altında ücret talep edilemez. (8) Başvurunun, Valiliklerin İl Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılması durumunda, Valilikler başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderir. (9) Mirasçılardan birinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması, diğer mirasçılara başvuru süresi geçtikten sonra başvuru hakkı vermez.
Kayıt ve dosyalama
İnceleme bilgi ve belge isteme ve dosyanın tekemmülü
Komisyonun toplanma ve karar alma usulü
Müzakere ve karar
Kararın tebliği
Komisyon kararına itiraz ve yargı yolu
Kararda belirlenen tazminatın ödenmesi
Sekretarya hizmetleri ve personel görevlendirme
Yer tahsisi
Giderler
Tereddütlerin giderilmesi
Bilişim sistemlerinin kullanılması
Çeşitli hükümler
Yürürlük
Yürütme
Madde 21– (1) Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür. EK-1 BAŞVURU FORMU (ZARAR GÖREN İÇİN) 27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBE MAĞDURLARININ ZARARLARININ TAZMİNİ AMACIYLA KURULAN KOMİSYONA ZARAR GÖREN BAŞVURANIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Başvurulan Yer T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Adres Telefon Elektronik Posta Adresi (Varsa) VEKİL/KANUNİ TEMSİLCİ HAKKINDAKİ BİLGİLER T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Adres Telefon Elektronik Posta Adresi (Varsa) UĞRANILAN ZARARIN TÜRÜ Maddi Zarar Manevi Zarar BAŞVURANIN BEYANLARI BAŞVURAN HAKKINDA KURUL VE DİVAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA BİLGİLERİ İMZA Kendisi Vekil/Temsilci EKLER 1) Başvurana ait kimlik kartı fotokopisi. 2) Başvuru, kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletnamenin aslı veya onaylı sureti. 3) Karşılanması istenen maddi ve/veya manevi zararlara yönelik bilgilere ilişkin beyan ve varsa belgelerin aslı veya sureti. EK-2 BAŞVURU FORMU (MİRASÇI İÇİN) 27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBE MAĞDURLARININ ZARARLARININ TAZMİNİ AMACIYLA KURULAN KOMİSYONA MİRASÇI BAŞVURANIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Başvurulan Yer T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Adres Telefon Elektronik Posta Adresi (Varsa) ZARAR GÖREN MURİSİN KİŞİSEL BİLGİLERİ T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Cinsiyeti Erkek Kadın Ölüm Tarihi Başvuranın Murisle Yakınlığı VEKİL/KANUNİ TEMSİLCİ HAKKINDAKİ BİLGİLER T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Adres Telefon Elektronik Posta Adresi (Varsa) UĞRANILAN ZARARIN TÜRÜ Maddi Zarar Manevi Zarar BAŞVURANIN BEYANLARI BAŞVURANIN MİRASÇISI HAKKINDA KURUL VE DİVAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA BİLGİLERİ İMZA Kendisi Vekil/Temsilci EKLER 1) Başvurana ait kimlik kartı fotokopisi. 2) Başvuru, kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletnamenin aslı veya onaylı sureti. 3) Karşılanması istenen maddi ve/veya manevi zararlara yönelik bilgilere ilişkin beyan ve varsa belgelerin aslı veya sureti. 4) Kurul ile Divan tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişilere mirasçı olunduğuna dair veraset ilamının aslı veya tasdikli sureti. EK-3 ALINDI BELGESİ 23/6/2020 tarihli ve 7248 sayılı 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun kapsamında başvuran tarafından yapılan başvuru kayda alınmıştır. Başvuranın adı ve soyadı : Başvuru tarihi : Başvuruyu alan yer : Başvuruyu alan görevli :