5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama şekli Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ
Madde 16- (1) Şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararlar, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilir. Kolluk birimleri bu bildirim üzerine gerekli işlemleri derhal yapar. (2) (Ek: 15/8/2017 KHK 694/152 md.; Aynen kabul: 1/2/2018 7078/147 md.) Kolluk birimlerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine verilen soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar da ger ekli işlem ve düzeltmelerin yapılması için ilgili kolluk birimine gecikmeksizin gönderilir. ______________________ (1) 11/5/2005 tarihli ve 5347 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yazılı suçlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 26/2/2008 tarihli ve 5739 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “1 Nisan 2008” ibaresi “31 Aralık 2010” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu madde başlığı “ Müdafi, vekil ve uzlaştırıcı ücreti” iken, 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu maddede yer alan müdafi veya vekille re ödenecek meblağların 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulam ası ile ilgili olarak 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5 . Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığının “ Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendi rilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi ” Tebliğine bakınız. 9336 Parada sahtecilikle ilgili bilgilerin toplanması
Geçici Madde 6- (Ek: 18//2014 545/84 md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sulh ceza mahkemeleri kaldır ılmıştır. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde sulh ceza hâkimlikleri kurulur. (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili asliye ceza mahkemelerin e devredilir. (4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, kaldırılan sulh ceza mahkemelerinde görülmekte olan işlerden, sulh ceza hâkimliğince bakılması gerekenler, sulh ceza hâkimliklerinin kurulmasından itibaren on beş gün içinde yetkili sulh ceza hâkimli ğine devredilir. (5) Kaldırılan sulh ceza mahkemelerinde görev yapan hâkimler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, sulh ceza hâkimliklerinin kurulmasından itibaren on beş gün içinde müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanır veya yet kilendirilirler. () Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza mahkemelerince verilen kararlardan Yargıtay incelemesinde olanlar hakkında sadece görev nedeniyle bozma kararı verilemez. (7) Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete geçirilinceye kadar, sulh c eza mahkemelerinin görev alanına giren her türlü kararı vermeye kaldırılan sulh ceza mahkemeleri yetkilidir. Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve kesinleşen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tar afından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere ya da hâkimliklere devredilir ve müteakip işlem ve talepler bu mahkemelerce veya hâkimliklerce yerine getirilir veya karara bağlanır.