5661 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim şirketi Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 1- () Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka sı Anonim Şirketinden 20/8/2002, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 30//2004 tarihinden önce birden çok üreticinin/kooperatif ortağının birbirlerine karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu olarak toplu köy ikrazatı/grup kredisi şeklinde k ullandıkları tarımsal kredilerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Tasfiye Olunacak Alacaklar/Takip Hesaplarında kayıtlı borcu bulunanların (borcu yeniden yapılandırılmış olanlar dahil) bu sözleşmelerden doğan kendi borçlarını, Türkiye Cumhur iyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatında yer alan ödeme esaslarına göre; faiz, masraf, yargılama gideri, vekâlet ücreti ve diğer her türlü fer'ileri ile birlikte 3/2/2007 tarihine kadar tamamen ödemeleri ya da bu tari he kadar yeniden yapılandırmaları ve yeniden yapılandırılan borçların yapılandırma koşullarında tamamen ödenmesi şartıyla, aynı sözleşmedeki diğer tarımsal kredi borçlularına olan kefalet sorumluluğu ödeme tarihi itibariyle son bulur. Kendilerine ait tarım sal kredi borçlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faiz, masraf, yargılama gideri, vekâlet ücreti ve diğer her türlü fer’ileri ile birlikte tamamen ödeyenlerin tarımsal kredilerden kaynaklanan ve aynı sözleşmedeki diğer borçlulara olan kefalet ten sorumluluğu ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. (2) Bu Kanun hükümlerinden, 8/4/200 tarihli ve 200/232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da yararlanır. (3) Bu K anun kapsamındaki sözleşmeleri kredi kullanmadığı halde müşterek borçlu müteselsil kefil olarak imzalamış olanların kefalet sorumluluğu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. (4) Bu Kanun kapsamındaki borçlular hakkında başlatılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur, mahkûmiyet kararlarının infazı ertelenir, infazı devam edenler derhal tahliye edilir. Bu Kanun kapsamındaki borcunu ödeyenler hakkında daha önce başlatılan dava ve takipler ile mahkûmiyet kararları ayrıca harç ve masraf ödenmeksizin ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ortadan kalkar. Ancak 3/2/2007 tarihine kadar borcunu ödemeyenler ile borçlarını yapılandırmayanlar hakkında bu tarihten itibaren; yapılandırma koşullarına u ygun ödeme yapmayanlar hakkında ise taahhüdü ihlal tarihinden itibaren takibata kaldığı aşamadan devam olunur. 02 (5) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketine ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcu devam eden borçlular hakkındaki yasa l takipler neticesinde, takibin asıl borçlu için kesin aciz vesikasına bağlanması halinde, kesin aciz vesikasına bağlanan faiz dahil, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketinin ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacakları (8/4/200 tarihli ve 200 /232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındakiler hariç) Hazine tarafından karşılanır. Borcu kesin aciz vesikasına bağlanan borçlular ve kefil sıfatı taşıyan diğer borçlular Hazine adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince/Tarım Kredi K ooperatiflerince takip edilir ve yapılan tahsilat, tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftası içerisinde Hazinenin hesabına aktarılır. Kesin aciz vesikasına bağlanan alacakların bu safhadan sonraki takip işlemleriyle ilgili masraflar Hazine hesabına aktarılacak tahsilattan mahsup edilir. () (6) (Değişik: 29/3/20 625/23 md.) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketinden 20/8/2002 ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 30//2004 tarihinden önce üreticilerin kullandıkları, toplu köy ikrazatı/gru p kredileri dışındaki tüm tarımsal kredilerden (8/4/200 tarihli ve 200/232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin kefilleri de dahil) bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Tasfiye Olunacak A lacaklar/Takip Hesaplarında kayıtlı borcu bulunanların (borcu yeniden yapılandırılmış olanlar dahil) kefillerinin sorumluluğu bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Kefiller hakkında başlatılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur, mahkûmiyet kararlarının infazı ertelenir, infazı devam edenler derhal tahliye edilir. (7) (Değişik: 29/3/20 625/23 md.) Altıncı fıkrada belirtilen borçlular hakkındaki yasal takipler neticesinde, kesin aciz ves ikasına bağlanan (faiz, masraf, yargılama gideri, vekâlet ücreti ve diğer her türlü fer'ileri dâhil) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketinin ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacakları (8/4/200 tarihli ve 200/232 sayılı Bakanlar Kurulu Kar arı kapsamındakiler hariç) Hazine tarafından karşılanır. Kesin aciz vesikasına bağlanan alacaklar Hazine adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatiflerince takip edilir ve yapılan tahsilat, tahsilatın yapıldığı ayı izl eyen ayın ilk haftası içerisinde Hazinenin hesabına aktarılır. Kesin aciz vesikasına bağlanan alacakların takip işlemleriyle ilgili masraflar Hazine hesabına aktarılacak tahsilattan mahsup edilir. (8) (Ek: 29/3/20 625/23 md.) Bu Kanunun yürürlük tarihi nden itibaren, Hazine tarafından yapılan ödemeler, Hazine kontrolörleri tarafından ilgili kurumlar nezdinde incelenir. Söz konusu incelemeler sonucunda, fazla ve/veya eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde ya da ilgili kurumlar tarafından Hazined en sehven talep edildiği tespit edilen tutarların Hazineye iade edilmesinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir. –––––––––––––––––– () 3/6/202 tarihli ve 6327 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “alacağın kesin aciz vesikasına bağlanması halinde,” ibaresi “takibin asıl borçlu için kesin aciz vesikasına bağlanması halinde,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “Kesin aciz vesikasına bağlanan alacaklar” ibaresi “Borcu kesin aciz vesikasına bağlanan borçlular ve kefil sıfatı taşıyan diğer borçlular” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 02 (9) (Ek: 29/3/20 625/23 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile değiştirilen altıncı ve yedinci fıkraların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı lan ödemeler için bu Kanun hükümlerine dayanılarak iade yapılmaz. Bu Kanunda yer almayan hususlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketinin ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevzuatı uygulanır. Çiftçi belgesi istenmeyecek haller