5718 Sayılı Milletlerarası özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAPSAM
Yabancı hukukun uygulanması
Değişken ihtilaflar
Vatandaşlık esasına göre yetkili hukuk
Kamu düzenine aykırılık
Türk hukukunun doğrudan uygulanan kuralları
Hukuki işlemlerde şekil
Zamanaşımı
İKİNCİ BÖLÜM Kanunlar İhtilafı Kuralları Ehliyet
Vesayet kısıtlılık ve kayyımlık
Gaiplik veya ölmüş sayılma
Nişanlılık
Evlilik ve genel hükümleri
Boşanma ve ayrılık
Evlilik malları
Soybağının kurulması
Soybağının hükümleri
Evlat edinme
Nafaka
Miras
Ayni haklar
Taşıma araçları
Fikri mülkiyete ilişkin haklara uygulanacak hukuk
Sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde uygulanacak hukuk
Taşınmazlara ilişkin sözleşmeler
Tüketici sözleşmeleri
İş sözleşmeleri
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmeler
Eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeler
Temsil yetkisi
Doğrudan uygulanan kurallar
Sözleşmeden doğan ilişkinin varlığı ve maddi geçerliliği
İfanın gerçekleştirilme biçimi ve tedbirler
Haksız fiiller
Kişilik haklarının ihlalinde sorumluluk
İmalatçının sözleşme dışı sorumluluğu
Haksız rekabet
Rekabetin engellenmesi
Sebepsiz zenginleşme
İKİNCİ KISIM Milletlerarası Usul Hukuku BİRİNCİ BÖLÜM Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Milletlerarası yetki
Türklerin kişi hallerine ilişkin davalar
Yabancıların kişi hallerine ilişkin bazı davalar
Miras davaları
İş sözleşmesi ve iş ilişkisi davaları
Tüketici sözleşmesine ilişkin davalar
Sigorta sözleşmesine ilişkin davalar
Yetki anlaşması ve sınırları
Teminat
Yabancı devletin yargı muafiyetinden yararlanamayacağı haller
İKİNCİ BÖLÜM Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması Tenfiz kararı
Görev ve yetki
Tenfiz istemi
Dilekçeye eklenecek belgeler
Tenfiz şartları
Tebliğ ve itiraz
Karar
Yerine getirme ve temyiz yolu
Tanıma
Kesin hüküm ve kesin delil etkisi
Yabancı hakem kararlarının tenfizi
Dilekçe ve inceleme usulü
Ret sebepleri
Madde 62– (1) Mahkeme, a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye tahkim şartı konulmamış ise, b) Hakem kararı genel ahlâka veya kamu düzenine aykırı ise, c) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün değilse, ç) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş ise, d) Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf, hakem seçiminden usulen haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise, e) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tâbi kılındığı kanuna, bu konuda bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna göre hükümsüz ise, f) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul, tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna aykırı ise, g) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise bu kısım hakkında, h) Hakem kararı tâbi olduğu veya verildiği ülke hukuku hükümlerine veya tâbi olduğu usule göre kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya bağlayıcılık kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmiş ise, yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder. (2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı hususların ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa aittir.
Yabancı hakem kararlarının tanınması
ÜÇÜNCÜ KISIM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler
Yürürlük
Yürütme