6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ GENEL
İkinci derecedeki noktalar
Süreli öneri
Hazır olanlar arasında
Hazır olmayanlar arasında
Örtülü kabul
Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi
Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri
İlan yoluyla ödül sözü verme
Önerinin ve kabulün geri alınması
Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı
Genel kural
Kapsamı
Unsurları
İmza
İmza yerine geçen işaretler
İradi şekil
Borç tanıması
Sözleşmelerin yorumu muvazaalı işlemler
Genel olarak
Yazılmamış sayılma
Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi
Yorumlanması
Değiştirme yasağı
İçerik denetimi
Sözleşme özgürlüğü
Kesin hükümsüzlük
Aşırı yararlanma
Önsözleşme
Yanılmanın hükümleri
Açıklamada yanılma
Saikte yanılma
İletmede yanılma
Yanılmada dürüstlük kuralları
Yanılmada kusur
Aldatma
Hükmü
Koşulları
İrade bozukluğunun giderilmesi
Temsilin hükmü
Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi
Yetkinin sınırlanması ve geri alınması
Ölüm ehliyetsizlik ve diğer durumlar
Yetki belgesinin geri verilmesi
Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi
Onama halinde
Onamama halinde
Saklı hükümler
Genel olarak
Zararın ve kusurun ispatı
Belirlenmesi
İndirilmesi
Ölüm
Bedensel zarar
Belirlenmesi
Manevi tazminat
Haksız rekabet
Kişilik hakkının zedelenmesi
Ayırt etme gücünün geçici kaybı
Sebeplerin yarışması
Dış ilişkide
İç ilişkide
Genel olarak
Sorumluluk
Hakkaniyet sorumluluğu
Adam çalıştıranın sorumluluğu
Giderim yükümlülüğü
Alıkoyma hakkı
Giderim yükümlülüğü
Zarar tehlikesini önleme
Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme
Kural
Rücu isteminde
Ceza hukuku ile ilişkisinde
Tazminat hükmünün değiştirilmesi
Geçici ödemeler
Genel olarak
Borçlanılmamış edimin ifası
Zenginleşenin yükümlülüğü
Giderleri isteme hakkı
Geri istenememe
Zamanaşımı
Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması
Kısmen ifa
Bölünemeyen borç
Çeşit borcu
Seçimlik borç
Faiz
İfa yeri
Süreye bağlanmamış borç
Aya ilişkin sürelerde vade
Diğer sürelerde vade
Tatil günleri
İş saatlerinde ifa
Sürenin uzatılması
Erken ifa
İfada sıra
İfa güçsüzlüğü
Ülke parası ile
Kısmen ödemede
Borçlu ve alacaklının bildirimine göre
Kanuna göre
Borçlunun hakkı
Hükümleri
Senedin geri verilememesi
Koşulları
Tevdi hakkı
Satma hakkı
Tevdi konusunu geri alma
Diğer edimlerde
Diğer ifa engelleri
Genel olarak
Yapma ve yapmama borçlarında
Genel olarak
Sorumsuzluk anlaşması
Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk
Koşulları
Gecikme tazminatı
Beklenmedik halden sorumluluk
Genel olarak
Faizlerde iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi
Aşkın zarar
Süre verilmesi
Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar
Seçimlik haklar
Sürekli edimli sözleşmelerde
Alacaklıya halef olma
Üçüncü kişinin fiilini üstlenme
Genel olarak
Sorumluluk sigortalarında
Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi
İbra
Genel olarak
Cari hesaplarda
Birleşme
Genel olarak
Kısmi ifa imkansızlığı
Aşırı ifa güçlüğü
Genel olarak
Kefalet halinde
Üçüncü kişi yararına sözleşme halinde
Borçlunun iflası halinde
Hükümleri
Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar
Takastan feragat
On yıllık zamanaşımı
Beş yıllık zamanaşımı
Sürelerin kesinliği
Genel olarak
Dönemsel edimlerde
Sürelerin hesaplanması
Bağlı alacaklarda zamanaşımı
Zamanaşımının durması
Sebepleri
Birlikte borçlulara etkisi
Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması halinde
Alacaklının fiili halinde
Davanın reddinde ek süre
Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta
Zamanaşımından feragat
İleri sürülmesi
Doğuşu
Borçluların sorumluluğu
Borçluların savunmaları
Borçluların bireysel davranışı
Borcun sona ermesi
Paylaşım
Alacaklıya halef olma
Müteselsil alacaklılık
Genel olarak
Koşulun askıda olduğu sıradaki durum
Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar
Bozucu koşul
Koşulun gerçekleşmesi
Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme
Yasak koşullar
Bağlanma parası
Cayma parası
Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi
Ceza ile zarar arasındaki ilişki
Kısmi ifanın yanması
Cezanın miktarı geçersizliği ve indirilmesi
Genel olarak
Şekli
Yasal veya yargısal devir ve etkisi
İyiniyetle yapılan ifa
İfadan kaçınma ve tevdi
Borçluya ait savunmalar
Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi
Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi
Genel olarak
İfaya yönelik devir
Sorumluluğun kapsamı
Özel hükümlerin saklılığı
İç üstlenme sözleşmesi
Öneri ve kabul
Önerinin bağlayıcılığı
Bağlı hak ve borçlar
Savunmalar
Sözleşmenin hükümsüzlüğü
Borca katılma
Malvarlığının veya işletmenin devralınması
İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi
Özel hükümlerin saklılığı
Sözleşmenin devri
Sözleşmeye katılma
Tanımı ve hükümleri
Yarar ve hasar
Konusu
Kural
Devir ve taşıma giderleri
Kural ve ayrık durum
Giderim borcu ve kapsamı
Konusu
Davanın bildirimi
Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme
Tam zapt halinde
Kısmi zapt halinde
Genel olarak
Hayvan satışında
Sorumsuzluk anlaşması
Alıcının bildiği ayıplar
Genel olarak
Hayvan satışında
Satıcının ağır kusurunun sonuçları
Satılanın başka yerden gönderilmesi
Genel olarak
Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması
Genel olarak
Birden çok mal satışında
Zamanaşımı
Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması
Satış bedelinin belirlenmesi
Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
Satıcının dönme hakkı
Zararın hesaplanması ve giderimi
Şekil
Süresi ve şerhi
Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi
İleri sürülmesi
Koşulları ve hükümleri
Kullanılması ve hükümleri
Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması
Sorumluluk
Yarar ve hasar
Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması
Tanımı
İspat yükü
Tanımı
Hükümleri
Satıcının yanında
Alıcının yanında
Tanımı şekli ve içeriği
Yasal temsilcinin rızası
Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması
Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi
Alıcının defileri
Satış bedelinin tamamen ödenmesi
Satıcının seçimlik hakkı
Sözleşmeden dönme
Hakimin müdahalesi
Yetkili mahkeme ve tahkim
Uygulama alanı
Madde 263– Taksitle satışa ilişkin hükümler, aynı ekonomik amaçla yapılan işlemlere de uygulanır. Bir taşınırı edinme amacıyla yapılan ödünç sözleşmelerinde satıcının, mülkiyeti saklı tutma kaydı ile birlikte veya bundan bağımsız olarak satış bedeli alacağını ödünç verene devretmesi veya satıcı ile ödünç verenin başka surette anlaşarak, alıcının satış bedelini daha sonra taksitler hâlinde ödemek üzere malın teslimini sağlamaları durumunda, taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Ödünç sözleşmesinde, taksitle satış sözleşmelerine konulması zorunlu olan hususların yer alması şarttır. Ancak, bunlardan peşin satış bedeli ile toplam satış bedeli yerine, ödünç alınan miktar ile ödünç verene ödenecek toplam ödünç miktarı gösterilir. Peşin satışla bağlantılı taksitle ödünç sözleşmelerinde, ödünç verene, yasal asgari peşinatın ödenmiş ve peşin satış bedelinin ödünç sözleşmesinin yapılması sırasında herhangi bir ilave yapılmaksızın tamamen karşılanmış olması hâlinde, taksitle satışa ilişkin hükümler uygulanmaz. Alıcının tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticari işletmenin ihtiyacı için ya da meslekî amaçlarla satın alınması durumunda, taksitle satışa ilişkin hükümlerden sadece 259 uncu maddenin ikinci fıkrası, 260 ıncı maddenin birinci fıkrası ve 261 inci maddesi hükümleri uygulanır. II. Ön ödemeli taksitle satış 1.
Tanımı şekli ve içeriği
Ödemelerin güvenceye bağlanması
Alıcının malın devrini isteme hakkı
Satış bedelinin ödenmesi
Satış bedelinin belirlenmesi
Cayma hakkı
Sözleşmenin süresi
Alıcının temerrüdü
Uygulama alanının sınırlanması
Ortak hükümler
Tanımı
Kurulması
Genel olarak
Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında
Ödemenin peşin olması gereği
Mülkiyetin geçmesi
Zapttan ve ayıptan sorumluluk
Artırmanın iptali
Tanımı
Tabi olduğu hükümler
Zapttan ve ayıptan sorumluluk
Tanımı
Bağışlayan için
Bağışlanan için
Bağışlama sözü verme
Elden bağışlama
Koşullu bağışlama
Yüklemeli bağışlama
Bağışlayana dönme koşullu bağışlama
Bağışlama önerisinin geri alınması
Bağışlayanın sorumluluğu
Bağışlamanın geri alınması
Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma
Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi
Bağışlayanın ölümü
Tanımı
Kira süresi
Teslim borcu
Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu
Yan giderlere katlanma borcu
Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk
Genel olarak
Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih
Kira bedelinin indirilmesi
Zararın giderimi
Zapttan sorumluluk
Kiralananın el değiştirmesi
Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması
Tapu siciline şerh
Genel olarak
İfa zamanı
Kiracının temerrüdü
Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu
Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu
Ayıpları kiraya verene bildirme borcu
Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu
Kiraya veren tarafından
Kiracı tarafından
Alt kira ve kullanım hakkının devri
Kira ilişkisinin devri
Genel olarak
Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi
Takastan feragat yasağı
Sürenin geçmesi
Genel olarak
Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında
Taşınır kiralarında
Önemli sebepler
Kiracının iflası
Kiracının ölümü
Genel olarak
Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme
Konusu
Üçüncü kişilere ait olan eşya
Hakkın kullanılması
Uygulama alanı
Bağlantılı sözleşme
Kullanma giderleri
Kiracının güvence vermesi
Genel olarak
Belirlenmesi
Madde 344– Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.5 4 Bu madde 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 5 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.(5) Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.6 Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.(6) III.
Dava açma süresi ve kararın etkisi
Kiracı aleyhine düzenleme yasağı
Genel olarak
Şekil
AilEkonutu
Gereksinim yeniden inşa ve imar
Yeni malikin gereksinimi
Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle
Dava süresinin uzaması
Dava sebeplerinin sınırlılığı
Yeniden kiralama yasağı
Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi
Tanımı
Genel hükümlerin uygulanması
Tutanak düzenleme
Teslim borcu
Esaslı onarımlar
Genel olarak
Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim
Kiralananı kullanma ve işletme borcu
Bakım borcu
Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı
Sürenin geçmesi
Fesih bildirimi
Önemli sebepler
Kiracının iflası
Kiracının ölümü
Geri verme
Tutanağa geçirilmiş eşya
Ürün ve yetişme giderleri
Saman gübre ve benzerleri
Konusu
Sorumluluk
Fesih
Tanımı
Ödünç alanın kullanım hakkı
Bakım ve koruma giderleri
Müteselsil sorumluluk
Amacı belirlenmiş kullanmada
Amacı belirlenmemiş kullanmada
Ödünç alanın ölümü
Tanımı
Genel olarak
Faize ilişkin özel kurallar
Zamanaşımı
Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü
Para yerine verilen şeyler
Geri verme zamanı
Tanımı
Kurulması
Bizzat çalışma borcu
Özen ve sadakat borcu
Teslim ve hesap verme borcu
Fazla çalışma borcu
Düzenlemelere ve talimata uyma borcu
İşçinin sorumluluğu
Genel olarak
Fazla çalışma ücreti
İşin sonucundan pay alma
Aracılık ücreti
İkramiye
Ödeme süresi
Ücretin korunması
Madde 407– Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Her ödeme döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. İşçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer ûsul ve esaslar, anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.9 İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir. Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret a.
İşverenin temerrüdü halinde
İşçinin çalışmayı durdurması halinde
Ücret alacağının haczi devri ve rehnedilmesi
İş verme
Birim ücreti
İş araç ve malzemeleri
Genel olarak
Taşıma araçları
Giderlerin ödenmesi
Genel olarak
Ev düzeni içinde çalışmada
Kişisel verilerin kullanılmasında
Ceza koşulu ve ibra
Hafta tatili ve iş arama izni
Süresi
İndirimi
Kullanılması
Ücreti
Hizmet belgesi
Sınai ve fikri mülkiyet hakkı
Sözleşmenin devri
Belirli süreli sözleşmede
Genel olarak fesih hakkı
Genel olarak
Deneme süresi içinde
Feshe karşı koruma
Haklı sebepler
İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi
Haklı sebeple fesihte
Haklı sebebe dayanmayan fesihte
İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması
İşçinin ölümü
İşverenin ölümü
Borçların muaccel olması
Geri verme yükümlülüğü
Koşulları
Sınırlandırılması
Aykırı davranışların sonuçları
Sona ermesi
Tanımı
Kurulması
Yükümlülükleri
Garanti
Yetkileri
Faaliyet alanı
Genel olarak
Komisyon
Pazarlama faaliyetinin engellenmesi
Harcamalar
Hapis hakkı
Özel fesih süresi
Özel sonuçlar
Tanımı
Çalışma koşullarının bildirilmesi
İşin yapılması
Malzeme ve iş araçları
Ürünün kabulü
Ödenmesi
Çalışmanın engellenmesi halinde
Sona ermesi
Genel hükümlerin uygulanması
Tanımı
Genel olarak
Malzeme bakımından
İşe başlama ve yürütme
Ayıbın belirlenmesi
İşsahibinin seçimlik hakları
İşsahibinin sorumluluğu
Eserin kabulü
Zamanaşımı
Bedelin muacceliyeti
Götürü bedel
Değere göre bedel
Yaklaşık bedelin aşılması
Eserin yok olması
Tazminat karşılığı fesih
İşsahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması
Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi
Tanımı
Şekli
Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk
Yayımlatanın tasarruf hakkı
Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi
Çoğaltma ve dağıtım
Düzeltme ve iyileştirme
Birarada basım ve ayrı ayrı yayım
Çeviri hakkı
Bedelin belirlenmesi
Bedelin ödenme zamanı satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı
Eserin yok olması
Basılanın yok olması
Kişisel sebeplerle sona ermesi
Sipariş üzerine yayım sözleşmesi
Tanımı
Kurulması
Vekaletin kapsamı
Talimata uygun ifa
Genel olarak
İşin üçüncü kişiye gördürülmesi halinde
Hesap verme
Edinilen hakların vekalet verene geçişi
Vekalet verenin borçları
Birlikte vekalet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu
Tek taraflı sona erdirme
Ölüm ehliyetin kaybedilmesi ve iflas
Hükümleri
Kredi mektubu
Tanımı ve şekli
Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği
Kredi emri verilenin önel vermesi
Taraflar arasındaki ilişki
Tanımı ve şekli
Hak etme zamanı
Ücretin belirlenmesi
Simsarın haklarını kaybetmesi
Evlenme simsarlığı
Ücretten indirim
İşin görülmesi
Sorumluluk
İşgörenin ehliyetsizliği
İşin işsahibinin menfaatine yapılması halinde
İşin işgörenin menfaatine yapılması halinde
İşin işsahibi tarafından uygun bulunması halinde
Tanımı
Bildirme ve sigortalama borcu
Özen borcu
Vekalet verenin belirlediği bedel
Veresiye satma ve teslim almadan ödeme
Komisyoncunun garantisi
Ödediği paralar ve yaptığı giderler
İsteme hakkı
Kaybedilmesi
Hapis hakkı
Malın açık artırmayla satılması
Bedel ve ücret
İşlemi kendisiyle yapmış sayılma
İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi
Diğer komisyon işleri
Tanımı ve yetki verilmesi
Temsil yetkisinin kapsamı
Temsil yetkisinin sınırlandırılması
Temsil yetkisinin sona ermesi
Ticari vekil
Diğer tacir yardımcıları
Rekabet yasağı
Ticari temsilcilerin ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi
Tanımı
Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki
Havale ödeyicisinin borcu
İfa edilmeme halinde bildirim
Geri alma
Kıymetli evrak konusunda havale
Tanımı
Saklatanın borçları
Kullanım yasağı
Genel olarak
Özel durumlar
Geri verme yeri
Saklayanların sorumluluğu
Üçüncü kişilerin iddiaları
Güvenilirkişiye bırakma
Misli şeylerin saklanması
Senet çıkarma
Ardiyecinin saklama borcu
Bırakılan şeylerin karışması
Ardiyecinin hakları
Malların geri verilmesi
Koşulları ve kapsamı
Kıymetli eşya
Sorumluluğun kalkması
Garaj otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu
Hapis hakkı
Tanımı
Asıl borç
Şekil
Eşin rızası
Adi kefalet
Müteselsil kefalet
Birlikte kefalet
Madde 587– Birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil oldukları takdirde, her biri kendi payı için adi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur. Borçluyla birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına giren kefillerden her biri, borcun tamamından sorumlu olur. Ancak, bir kefil, kendisiyle birlikte daha önce veya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye’de takip edilebilen bütün kefillere karşı takibe girişilmiş olmadıkça, kendi payından fazlasını ödemekten kaçınabilir. Bir kefil, bu hakkı, diğer kefillerin kendi paylarını ödemiş veya ayni güvence sağlamış olmaları durumunda da kullanabilir. Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borcu ödeyen kefil, kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir. Bu hak, borçluya rücudan önce de kullanılabilir. Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz olduğuna karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur. Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri, kefalet borcunun tamamından sorumlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam kefalet miktarındaki payı oranında rücu hakkına sahiptir. 4.
Kefile kefil ve rücua kefil
Sorumluluğun kapsamı
Kefilin takibi
Defiler
Özen gösterme rehin ve borç senetlerinin teslimi
Madde 592– Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçludan alacağın özel güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin zararına olarak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat edilmedikçe, kefilin sorumluluğu da buna uygun düşen bir miktarda azalır. Kefilin fazladan ödediği miktarın geri verilmesini isteme hakkı saklıdır. Çalışanlara kefalet hâlinde alacaklı, çalışanlar üzerinde yükümlü olduğu gözetimi ihmal eder veya kendisinden beklenebilen özeni göstermezse ve borç da bu sebeple doğmuş ya da bu özeni göstermesi hâlinde ulaşamayacağı ölçüde artmış olursa, bu borcu veya borcun artan kısmını kefilden isteyemez. Alacaklı, borcu ödeyen kefile haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim etmek ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefile teslim etmek veya bunların devri için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Alacaklının, diğer alacakları sebebiyle sahip olduğu rehin ve hapis hakları, kefilin haklarından sıraca önce geldikleri ölçüde saklıdır. Alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmez, ağır kusuruyla mevcut belgeleri veya rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güvenceleri elinden çıkarırsa, kefil borcundan kurtulur. Bu durumda kefil, ödediğinin geri verilmesini ve varsa ek zararının giderilmesini isteyebilir. e.
Ödemenin kabulünü isteme
Bildirim iflasta ve konkordatoda kayıt
Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı
Kefilin rücu hakkı
Madde 596– Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. Kefil, bu hakları asıl borç muaccel olunca kullanabilir. Kefil, aksi kararlaştırılmamışsa, rehin hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer güvencelerden sadece kefalet anında var olan veya bizzat asıl borçlu tarafından, sonradan özellikle bu alacak için verilmiş bulunanlara halef olur. Alacaklıya kısmen ifada bulunan kefil, rehin hakkının sadece bunu karşılayan kısmına halef olur. Alacaklının rehin konusu üzerinde geriye kalan alacak hakkı, kefilin rehin hakkından ön sırada gelir. Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan istem ve def’iler saklıdır. Bir alacağın güvencesini oluşturan rehin paraya çevrildiği veya borç rehin veren malik tarafından ödendiği takdirde malik, kefile karşı rücu hakkını, ancak kefil ile kendisi arasında böyle bir anlaşma varsa ya da rehin sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmişse kullanabilir. Kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı, kefilin alacaklıya ifada bulunduğu anda işlemeye başlar. Kefil, dava hakkı vermeyen veya yanılma ya da ehliyetsizlik sebebiyle asıl borçluyu bağlamayan bir borç için ödemede bulunduğu takdirde, asıl borçluya karşı rücu hakkına sahip değildir. Ancak, kefil zamanaşımına uğramış bir asıl borçtan sorumlu olmayı borçlunun vekili sıfatıyla üstlenmişse asıl borçlu, ona karşı vekâlet sözleşmesi hükümleri uyarınca sorumlu olur. c.
Kefilin bildirim yükü
Kanun gereğince
Kefaletten dönme
Süreli kefalette
Süreli olmayan kefalette
Çalışanlara kefalette
Uygulama alanı
Alacağın dava ve takip edilememesi
Borç senedi verme ve isteyerek ödeme
Piyango ve diğer şans oyunları
Tanımı
Şekli
Hakkın kullanılması
Devredilebilmesi
Tanımı
Şekli
Güvencesi
Konusu
İptali ve tenkisi
Önel verilerek fesih
Önel verilmeksizin fesih
Bakım borçlusunun ölümü
Devredilemezlik iflas ve haciz halinde istem
Tanımı
Katılım payı
Kazancın paylaşılması
Kazanç ve zarara katılma
Ortaklığın kararları
Ortaklığın yönetimi
Rekabet yasağı
Ortakların yaptıkları giderler ve işler
Özen borcu
Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması
Genel olarak
Ortaklık işlerini inceleme
Yeni ortak alımı ve alt katılım
Genel olarak
Ortaklık payının tasfiyesi
Malvarlığının yetersizliği
Tamamlanmamış işler
Temsil
Temsilin sonuçları
Genel olarak
Belirsiz süreli ortaklık
Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi
Katılım payı için yapılacak işlem
Kazanç ve zararın paylaşımı
Tasfiye usulü
Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
Türk Medeni Kanunu ile ilişkisi
Yürürlükten kaldırılan Kanun
Yürürlük
Yürütme
SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER tarihli ve sayılı Kanunun hükmüdür