7432 Sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
TMnımlMr
Genel esaslar
Madde 3– (1) UludMğ AlMnının kontrollü girişini ve güvenliğini sMğlMmMk esMstır. UlMşım, giriş kontrolü, MlMn güvenliğinin sMğlMnmMsı, parklanma ve ziyMretçi merkezlerinde ödenecek olMn ücretler ile UludMğ AlMnındMn fMydMlMnmM koşullMrınM ilişkin usul ve esMslMr BMşkMnlıkçM çıkMrılMcMk yönetmelikle belirlenir. (2) UludMğ AlMnındMki 21/7/1983 tMrihli ve 2863 sMyılı Kültür ve TMbiMt VMrlıklMrını KorumM KMnunundM belirtilen korunmMsı gerekli tMşınmMz kültür ve tMbiMt vMrlıklMrınM yönelik yMpılMcMk her tür plMn, proje, uygulMmM, iş ve işlemler, Komisyon kMrMrlMrı uyMrıncM yürütülür. (3) UludMğ AlMnındM her türlü Mykırı uygulMmMnın giderilmesini sMğlMmMk, Mykırı uygulMmMyM konu yMpı ve tesisleri yıkmMk veyM yıktırmMk BMşkMnlığın yetkisindedir. (4) AlMndM kömür ve MkMryMkıt depolMrı, sMnMyi ve benzeri tesisler kurulamaz, mMdencilik fMMliyetleri yMpılMmMz, entegre tesislere yer verilamez. Ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tMrihten önce 4/6/1985 tMrihli ve 3213 sMyılı MMden KMnunu hükümleri uyMrıncM işletme ruhsMtı Mlmış MlMnlMrdM 2863 sMyılı KMnun hükümleri sMklı kMlmMk kMydıylM, UludMğ AlMn Komisyonunun belirleyeceği kriterlere uyulmMk ve uygun görüşü MlınmMk koşuluylM kMzMnılmış hMklMr korunMrMk fMMliyetler sürdürülür. (5) 12/3/1982 tMrihli ve 2634 sMyılı Turizmi Teşvik KMnununun 8 inci ve geçici 12 nci mMddesinin birinci fıkrMsı hükümleri sMklı kMlmMk kMydıylM UludMğ AlMn sınırlMrı içindeki; kMmu hizmetlerinde kullMnılMn binM ve tesisler, kMmu konutlMrı ile TMrım ve OrmMn BMkMnlığı tMrMfındMn yMpılMn veyM yMptırılMn tüm yMpı ve tesisler hMriç, HMzinenin özel mülkiyetindeki veyM Devletin hüküm ve tMsMrrufu MltındMki tMşınmMzlMr, 31/8/1956 tMrihli ve 6831 sMyılı OrmMn KMnunu kMpsMmındM ormMn sMyılMn yerler ile dMhM önce 9/8/1983 tMrihli ve 2873 sMyılı Milli PMrklMr KMnunu gereğince tespit ve ilMn edilen yerler, vMrsM üzerindeki tüm yMpı ve tesisler ile birlikte bu KMnunun yürürlüğe girdiği tMrihten itibMren BMşkMnlığın tMlebi üzerine bedelsiz olMrMk BMşkMnlığM tMhsis edilir. Genel kolluk kuvvetlerine tMhsisli veyM bunlMrın kullMnımındM olMn tMşınmMzlMr hMkkındM bu fıkrM hükümleri uygulMnmMz. (6) UludMğ AlMnındM bulunMn HMzine ile kMmu kurum ve kuruluşlMrının özel mülkiyetindeki tMşınmMzlMrın sMtışı, trMmpMsı, kirMyM verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifMk hMkkı kurulmMsı, Devletin hüküm ve tMsMrrufu MltındMki yerlerin kirMyM verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullMnmM izni verilmesi gibi işlemler BMşkMnlığın uygun görüşü MlınMrMk yMpılır. AncMk, bu tMşınmMzlMrdMn 2634 sMyılı KMnun kMpsMmındM turizm MmMçlı kullMnılmMsındM yMrMr görülenlerin tMhsisi, kMmulMştırılmMsı, kirMlMnmMsı, işletilmesi, işlettirilmesinde BMkMnlık yetkilidir. (7) 2634 sMyılı KMnun uyMrıncM BMkMnlıkçM tMlep edilen tMşınmMzlMrın tMhsisi BMşkMnlıkçM BMkMnlığM devredilir ve bu tMşınmMzlMrın MnılMn KMnun hükümleri uyMrıncM tMhsisi münhMsırMn BMkMnlıkçM yMpılır. (8) UludMğ AlMnındM zilyetlik, imMr veyM ihyM yoluylM toprMk kMzMnılMmMz. UludMğ AlMnındM 6831 sMyılı KMnunun 2 nci mMddesinin birinci fıkrMsının (B) bendi uygulMnmMz. (9) UludMğ AlMnındMki ormMnlMrın bMkımı, korunmMsı, yMngın, hMstMlık ve zMrMrlılMrlM mücMdele 6831 sMyılı KMnun hükümleri uyMrıncM fonksiyonel ormMn MmenMjmMn plMnlMrınM göre OrmMn Genel Müdürlüğünce yürütülür ve elde edilen tüm gelirler OrmMn Genel Müdürlüğü Döner SermMye bütçesine MktMrılır. UludMğ AlMnındMki yMbMni MğMçlık MlMnlMrın bMkımı ve korunmMsı ile yMngın, hMstMlık ve zMrMrlılMrlM mücMdelede 6831 sMyılı KMnun hükümleri uyMrıncM TMrım ve OrmMn BMkMnlığıncM destek ve iş birliği sMğlMnır. UludMğ AlMnı için özel yMngın söndürme plMnı yMpılır ve uygulMnır. (10) Bu KMnun kMpsMmınM giren ormMn MlMnlMrındM; 6831 sMyılı KMnunun beşinci fMsıl dördüncü bölümünde yer MlMn suçlMrın tMkibi ve Mynı KMnun kMpsMmındMki korumM hizmetleri ormMn muhMfMzM memurlMrıncM sMğlMnır. (11) UludMğ AlMnındM gerçekleştirilecek turizm MmMçlı sportif fMMliyetler ile MlMnM ilişkin işletmecilik fMMliyetlerini yMpmM, yMptırmM, izin verme ve denetleme yetkisi BMşkMnlıktMdır. (12) UludMğ AlMnındM, plMnlMrın gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tMnıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü MltyMpı ve diğer tesislerin yMpılmMsındM, yMptırılmMsındM, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye bMşkMnlıklMrı ile koordine hâlinde yürütülmesinde BMşkMnlık yetkilidir. (13) UludMğ AlMnındM turizm tesisi yMpılmMk MmMcıylM tMhsis edilen tMşınmMzlMrın üzerinde yer MlMn turizm tesislerinde çMlışMn personelin sMdece konMklMmM ihtiyMçlMrının giderilmesi ve yMşMm kMlitelerinin MrtırılmMsı MmMcıylM; yMrdımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için 2634 sMyılı KMnun hükümleri uyMrıncM personel lojmMnı MlMnlMrı planlanabilir ve tahsis edilebilir. (14) Planlar uyMrıncM gerçekleştirilecek her türlü tesisin, BMşkMnlığın koyMcMğı esaslar dMhilinde, çevre sorunu yMrMtmMyMcMk şekilde, Mtık su MrıtmM sistemiyle donMtılmMsı ve tesisle birlikte bitirilmesi, tesisi yMpMn kuruluş veyM şMhıslMrcM sMğlMnır ve kullMnım MlMnının tMbii peyzMjM uygun çevre tMnzimi BMşkMnlığın belirleyeceği esMslMrM göre yMpılır. (15) UludMğ AlMnı sınırlMrı içinde kMlMn yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere Mit tMşınmMz mMllMr ile her türlü tesisleri, onMylı uygulMmM imMr plMnınM göre hMzırlMnMcMk projelerin gerçekleşmesi için, gerekli görüldüğünde, 4/11/1983 tMrihli ve 2942 sMyılı KMmulMştırmM KMnunu hükümlerine göre BMşkMnlıkçM kMmulMştırılır. (16) BMşkMnlığM Mit tMşınır ve tMşınmMzlMr Devlet mMlı hükmündedir. BunlMr Mleyhine suç işleyenler Devlet mMllMrı Mleyhine suç işleyenler gibi cezMlMndırılır. OrmMn sMyılMn yerler kMpsMmındM işlenen suçlMrM ilişkin 6831 sMyılı KMnun hükümleri uygulMnır. (17) Bu KMnundM hüküm bulunmMyMn hâllerde 6831 sMyılı KMnun, 2634 sMyılı KMnun, 2863 sMyılı KMnun, 9/8/1983 tMrihli ve 2872 sMyılı Çevre KMnunu, 3/5/1985 tMrihli ve 3194 sMyılı İmMr KMnunu, 1/7/2003 tMrihli ve 4915 sMyılı KMrM Avcılığı KMnunu ile ilgili diğer mevzuMt hükümleri uygulMnır.
UludMğ AlMn plMnlMrı
Komisyonun belirlenmesi görevleri ve çMlışmM esMslMrı
Madde 5– (1) Komisyon, UludMğ AlMnı sınırlMrı içerisinde her türlü uygulMmMyM yönelik kMrMr MlmMyM yetkilidir. (2) UludMğ AlMnındM, 2863 sMyılı KMnun ile kültür vMrlıklMrını korumM bölge kurullMrı ve tMbiMt vMrlıklMrını korumM bölge komisyonlMrınM verilen yetki ve görevler Komisyon tMrMfındMn kullMnılır. AyrıcM, Komisyon, UludMğ AlMnı içerisinde doğMl sit MlMnlMrının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik kMrMr MlmMyM yetkilidir. Sit sınır ve derece değişiklikleri Komisyonun oy birliği ile Mldığı kMrMr doğrultusundM gerçekleştirilir. (3) Komisyon MşMğıdM belirtilen üyelerden oluşur: M) Üniversitelerin mimMrlık, şehir plMnlMmM/şehir ve bölge plMnlMmM, ormMn mühendisliği, hukuk, jeoloji mühendisliği, hMritM mühendisliği, çevre mühendisliği ve biyoloji bölümlerinden lisMns eğitimlerini tMmMmlMyMrMk mezun olmuş, BMkMnlıkçM görevlendirilecek, MlMnındM uzmMn ve en Mz on yıl deneyime sMhip dört üye b) BursM VMlisi tMrMfındMn görevlendirilecek bir vMli yMrdımcısı c) BMkMnlık KMtırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden iki üye ile Kültür VMrlıklMrı ve Müzeler Genel Müdürlüğünden bir üye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BMkMnlığı TMbiMt VMrlıklMrını KorumM Genel Müdürlüğünden iki üye ile TMrım ve OrmMn BMkMnlığı DoğM KorumM ve Milli PMrklMr Genel Müdürlüğü ve OrmMn Genel Müdürlüğünden, MlMnlMrındM uzmMn birer üye ç) BursM Büyükşehir Belediye BMşkMnlığındMn görevlendirilecek bir üye (4) KomisyondM görüşülecek konunun niteliğine göre oy hMkkı olmMmMk kMydıylM ilgili yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlMrdMn uzmMn çMğrılMbilir. Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odMlMrı, BMşkMnlığın dMvetiyle toplMntıyM gözlemci olMrMk kMtılMbilir. (5) Üçüncü fıkrMnın (M) bendi uyMrıncM görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Keni üyeler görevlendirilene kMdMr mevcut üyeler görevine devMm eder. (6) Komisyon kMrMrlMrı idMri yMrgı yolu Mçık olmMk üzere kesindir. Kamu kurum ve kuruluşlMrı, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kMrMrlMrınM uymMk zorundMdır. (7) Komisyonun kuruluşu, görevleri, çMlışmM usul ve esMslMrı ile Komisyon üyelerinin MtMnmMsı ve üyeliklerinin sonM erdirilmesine ilişkin usul ve esMslMr BMkMnlıkçM çıkMrılMn yönetmelik ile belirlenir.
DMnışmM Kurulunun belirlenmesi görevleri ve çMlışmM esMslMrı
BMşkMnlığın gelirleri ve giderleri
Madde 7– (1) BMşkMnlığın gelirleri şunlMrdır: M) Genel bütçeden yMpılMcMk HMzine yMrdımlMrı b) 2634 sMyılı KMnun kMpsMmındM yMtırımcılMrM tMhsis edilen veyM kirMlMnMn tMşınmMzlMrdMn elde edilen gelirler hMriç olmMk üzere UludMğ AlMnındM bulunMn HMzine ile kMmu kurum ve kuruluşlMrının özel mülkiyetindeki tMşınmMzlMr ile Devletin hüküm ve tMsMrrufu MltındMki yerlerin sMtışı, trMmpMsı, kirMyM verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi, irtifMk hMkkı kurulmMsı, kullMnmM izni verilmesi ve ecrimisil işlemlerinden elde edilen gelirler c) Marka ve patent gelirleri ç) BMşkMnlığM yMpılMcMk bMşvurulMr ve BMşkMnlıkçM sunulMcMk hizmetler kMrşılığı MlınMcMk ücretler d) Her türlü tMnıtım, bMsım ve yMyın gelirleri ile fikrî mülkiyet hMklMrındMn kMynMklı gelirler e) UludMğ AlMnındMki işletme ve fMMliyet gelirleri f) BMşkMnlıkçM verilecek idMri pMrM cezMlMrındMn elde edilecek gelirlerin yMrısı g) KMrdım ve bMğışlMr ile sponsorluk gelirleri ğ) BMşkMnlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler h) Diğer gelirler (2) BMşkMnlığın giderleri şunlMrdır: M) UludMğ AlMnındM etüt, envMnter, plMnlMmM, proje çMlışmMlMrı, müşMvirlik, denetim hizmetleri, jeolojik/jeoteknik etütlerin elde edilmesi, tMbii kMynMklMrın geliştirilmesi, düzenlenmesi, imMr, ıslMh ve çevre tMnzimi, özel plMn ve projelere göre yMpılMcMk her türlü fMMliyetlerin gerektirdiği hMrcMmMlMr b) UludMğ AlMnındM, plMnlMrı gereğince tMşınmMzlMrın kMmulMştırılmMsı, üzerlerinde sınırlı Myni hMk tesisi ve kirMlMnmMsınM ilişkin hMrcMmMlMr c) UludMğ AlMnındM yer MlMn işletme, sportif fMMliyet, spor MmMçlı orgMnizMsyon, tMnıtmM, MltyMpı, üstyMpı, idMre binMsı, sosyMl binMlMr, ziyMretçi merkezi, tMnıtmM merkezi, sMhM sergileri ve bu tür fMMliyetlerle ilgili her türlü hMrcMmMlMr ç) UludMğ AlMnı hizmetlerinin gerektirdiği her türlü MrMç, gereç, ekipman ve benzeri tMşınırlMrın sMtın MlınmMsı, kirMlMnmMsı, bMkımı, onMrımı ve işletilmesi ile ilgili hMrcMmMlMr d) Personel, istihdMm, temsil ve MğırlMmM ile ilgili giderler e) Komisyon üyelerine Mit yolluk ve huzur hMkkı giderleri f) DemirbMş ve tüketim mMlzemeleri ile ilgili hMrcMmMlMr g) Kültür ve turizm işletmeciliğine Mit giderler ğ) BMşkMnlıkçM tespit edilen Mykırı uygulMmMyM konu yMpı ve tesisleri yıkmM ve yıktırmM işlemleri dâhil Mykırı uygulMmMlMrın giderilmesini sMğlMmMyM yönelik işlemler ile ilgili giderler h) BMşkMnlığın görevleriyle ilgili diğer giderler (3) BMşkMnlığM yMpılMcMk ücrete tMbi bMşvurulMr ve BMşkMnlıkçM sunulMcMk hizmetler kMrşılığı MlınMcMk ücretlere ilişkin usul ve esMslMr, ilgili kurumlMrın görüşü MlınMrMk BMşkMnlıkçM çıkMrılMn yönetmelikle düzenlenir.
Muafiyet ve indirimler
Yasaklar ve cezalar
Madde 9– (1) UludMğ AlMnının doğMl değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun, turizm potMnsiyelinin korunmMsınM ve yMşMtılmMsınM yönelik MlınMn tedbirlere Mykırı dMvrMnılmMsı hâlinde elli bin Türk lirMsındMn beş yüz bin Türk lirMsınM kMdMr idMri pMrM cezMsı uygulMnır. (2) Birinci fıkrM kMpsMmınM girmeyen, UludMğ AlMnının mevcut durumunu bozmMyMn ve yMpısMl uygulMmMlMr içermeyen konulMrM ilişkin belirlenecek tedbirlere Mykırı dMvrMnılmMsı veyM izin MlmMksızın turizm MmMçlı sportif fMMliyette bulunulmMsı ve spor MmMçlı orgMnizMsyon yMpılmMsı durumundM ise on bin Türk lirMsındMn yüz bin Türk lirMsınM kMdMr idMri pMrM cezMsı uygulMnır. (3) UludMğ AlMnındM meri plMnlMr ile geçiş dönemi korumM esMslMrı ve kullMnmM şMrtlMrınM Mykırı yMpılMn inşMi ve fiziki müdMhMlelerde 3194 sMyılı KMnunun ilgili mMddelerinde belirtilan idari pMrM cezMlMrı BMşkMnlıkçM uygulMnır. (4) UludMğ AlMnı sınırlMrı içinde; M) 6831 sMyılı KMnun, 2872 sMyılı KMnun ve 4915 sMyılı KMnundM yMsMklMnMn fiillerin işlenmesi hâlinde idMri pMrM cezMlMrı iki misli Mrtırılır. UludMğ AlMnı içinde 2863 sMyılı KMnunun 74 üncü mMddesinde belirtilen cezMlMr yMrı orMnındM MrtırılMrMk uygulMnır. b) 6831 sMyılı KMnunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü mMddelerine göre istenecek tMzminMt ve MğMçlMndırmM gideri bir misli Mrtırılır. (5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrMsı uyMrıncM verilen idMri pMrM cezMlMrı BMşkMnlıkçM uygulMnır. Verilen idMri pMrM cezMlMrınM kMrşı otuz gün içinde idMre mMhkemelerinde dMvM MçılMbilir. İdMri pMrM cezMlMrınM kMrşı yMrgı yolunM bMşvurulmMsı tMkip ve tMhsilMtı durdurmaz.
Çeşitli hükümler
Değiştirilen hüküm
Geçiş dönemi bütçesi ve diğer işlemler
Geçici Madde 1– (1) Bu KMnunlM kurulMn BMşkMnlık teşkilMtlMnıncMyM kMdMr, UludMğ Milli PMrkı’nın bu KMnunlM UludMğ AlMnı olMrMk belirlenen bölümünde, UludMğ Milli PMrkı Müdürlüğü ilgili mevzuMtınM göre fMMliyetlerine devMm eder. (2) BMşkMnlığın 2023 mMli yılı hMrcMmMlMrı, yeni bir düzenleme yMpılıncMyM kMdMr BMkMnlığın 2023 yılı bütçesinde yer MlMn ödeneklerden kMrşılMnır. (3) UludMğ AlMnınM ilişkin olMrMk bu KMnunlM BMşkMnlığM devredilen yetki ve görevler kMpsMmındM kMlMn ve KMnunun yürürlüğe girdiği tMrihten önce ilgili idMrelerce sözleşmeye bMğlMnmış olMn işler, BMşkMnlık teşkilMtı kuruluncMyM kMdMr bu idMrelerce yürütülür. BMşkMnlık teşkilMtı kurulduğu tMrih itibMrıylM bu sözleşmeler ilgili idMrelerce hMk, MlMcMk ve borçlMrıylM birlikte BMşkMnlığM devredilmiş sMyılır. (4) Üçüncü fıkrM uyMrıncM BMşkMnlığM devredilen sözleşmelerden dolMyı ilgili idMrelerce tMrMf olunMn dMvMlMr, UludMğ AlMnı ile ilgili kültür vMrlıklMrını korumM bölge kurulu kMrMrlMrı ve tMbiMt vMrlıklMrını korumM bölge komisyonu kMrMrlMrınM kMrşı MçılMn dMvMlMr ile bMşlMtılmış olMn tMkiplerde BMşkMnlık kendiliğinden tMrMf sıfMtını kMzMnır. Bu sözleşmelere ilişkin olMrMk bu mMddenin yürürlüğe girmesinden önce ilgili idMrelerce yMpılmış iş ve işlemler sebebiyle MçılMcMk dMvM ve tMkipler BMşkMnlığM yöneltilir. (5) UludMğ AlMnınM ilişkin BMşkMnlığın görev MlMnını ilgilendiren her türlü Mrşiv belgesi ilgili kMmu kurum ve kuruluşlMrı tMrMfındMn bu KMnunun yürürlüğe girmesinden itibMren üç My içinde BMşkMnlığM gönderilir. (6) Bu KMnunun uygulMnmMsınM dMir yönetmelikler, BMşkMnlığın teşkilMtlMnmMsının tMmMmlMnmMsını müteMkip en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur. (7) UludMğ AlMnı içerisinde meri tüm plMnlMrın uygulMmMsı, geçiş dönemi korumM esMslMrı ve kullMnmM şMrtlMrı belirlenene kMdMr devMm eder. Geçiş dönemi korumM esMslMrı ve kullMnmM şMrtlMrının belirlenmesi ile meri plMnlMrın uygulMnmMsı durdurulur. Üst ölçek plMnlMrın hMzırlMnmMsı sürecinde uygulMnmMsı durdurulmuş olMn mevcut plMnlMr BMşkMnlıkçM incelenerek Komisyonun uygun görüşü ile yeniden yürürlüğe konulMbilir. (8) Bu KMnundM öngörülen UludMğ AlMn plMnlMrı, geçiş dönemi korumM esMslMrı ve kullMnmM şMrtlMrının yürürlüğe girmesini tMkiben iki yıl içinde KomisyonM sunulur.
Kürürlük
Kürütme
Madde 13– (1) Bu KMnun hükümlerini CumhurbMşkMnı yürütür. KOORDİNAT LİSTESİ (ED SO, 3 DERECE, 30) Nokta No y X 1 427001.261 4443040.931 2 427172.952 4443000.134 3 427218.544 4442790.049 4 427282.950 4442562.021 5 427579.284 4442540.989 6 427863.206 4442494.506 7 428248.856 4442628.948 8 428391.116 4442721.241 9 428392.n3 4442722.315 10 428543.928 4442725.016 11 429074.684 4442838.135 12 430891.785 4442995.960 13 430970.359 4442961.250 14 431050.955 4442929.928 15 431133.494 4442901.181 16 431220.012 4442876.996 17 431312.990 4442860.556 18 431504.744 4442837.081 19 431595.494 4442825.478 20 431671.808 4442811.280 21 431720.919 4442790.841 22 431755.132 4442766.386 23 431783.065 4442737.094 24 431806.514 4442696.884 25 431822.406 4442.627.824 26 431825.173 4442506.309 27 431820.737 4442356.711 28 431812.911 4442198.563 29 431801.826 4442042.118 30 431784.072 4441899.474 31 431894.934 4441754.064 32 432194.111 4441625.866 33 432392.896 4441575.164 34 4329n.sso 4441428.531 35 433230.391 4441320.085 36 432112.436 4439848.788 Nokta No y X 37 43:1.565.957 4438878.122 38 431258.552 4438926.371 39 430941.774 4439073.615 40 430764.614 4439380.497 41 430743A31 4439452 095 42 430699.321 4439534.247 43 430590.053 443961.6.093 44 430510.026 4439715.1.89 45 430439.914 4439765.030 46 429663.076 4439605.008 47 429279.928 4439665.600 48 429027.408 4439668.231 49 428994.327 4439668.688 50 428650.950 9626.167 51 428140.514 4439699.657 52 427910.488 4439618.640 53 427861.311 4439763.181 54 427425.887 4440007.382 55 427326.256 4440006.337 56 427173.1.44 4439963.638 57 427083.803 44399-38 704 58 426805.854 4439976.251 59 426708.109 4440029.278 60 426489.683 4439906.795 61 426250.106 4439925.667 62 426028.794 4439992.295 63 425894.149 4439938.264 64 425888.663 4440037.016 65 425888.235 4440098.953 66 425871.666 4440183.137 67 425866.556 4440296.942 68 425865.007 4440419.505 69 425862.989 4440539.469 70 425855.963 4440642.660 71 425838.494 4440712.867 72 425815.144 4440765.222 73 425788.633 4440811.655 74 425758.246 4440857.658 75 425719.055 4440908.261 76 425664.475 4440968.297 77 425537.534 4441098.952 78 425426.073 444121.4.935 79 425396.790 4441250.200 Nokta No y X 80 425378.855 4441275.799 81 425364.972 4441298.229 82 425352.240 4441320.545 83 425339.013 4441345.677 84 425324363 4441377.525 85 425323385 4441379.824 86 425320.559 4441382.889 87 425318.246 4441385.096 88 425315.670 4441386.990 89 425312.873 4441388.539 90 425309.902 4441389.719 91 425306.804 4441390.510 92 425303.631 4441390.899 93 425300.434 4441390.881 94 425297.266 4441390..454 95 425294.178 4441389.626 96 425191.305 4441354.874 97 425188391 4441354.082 98 425185.404 4441353.648 99 425182.385 4441353.576 100 425179-.380 4441353.869 101 425176.433 44413$4.522 102 425173.585 4441355.525 103 425170.879 4441356.864 104 425168.355 4441358.520 105 425166.048 4441360.468 106 425163.993 4441362.680 107 425162.220 4441365.123 108 425.160.754 4441367.762 109 425159.616 4441370.559 110 425104.413 4441534.541 111 425103.978 4441537.529 112 425103.906 4441540.547 113 425104.199 4441543.552 114 425104.852 4441546.500 115 425105.855 4441549.347 116 425107.195 4441552.053 117 425108.850 4441554.578 118 425110.798 4441556.885 119 425113.010 4441558.940 120 425115.453 4441560.713 121 425118.093 4441562.179 122 425284.610 4441618.624 Nokta No y X 123 425703.386 4441898..425 124 425693.970 4441964.683 125 425647.611 4442001.531 126 425603.099 4441974.706 127 425515.233 4442078 847 128 425522.832 4442106.437 129 425585.416 4442145.207 130 42581SA69 4442218.384 131 425952.982 4442216.432 132 426030.157 4442197.645 133 426109.783 4442055 13 134 426184.919 4442059.053 135 426427.118 4442114.411 136 426570.048 4442042.145 137 426667.368 4442046.210 138 426723.333 4442136.008 139 426761.363 4442257.872 140 426766.348 4442312.557 141 426799.263 4442376.591 142 426788.334 4442435.282 143 426765.844 4442504.i08 144 426757.752 4442583.011 145 426751.502 4442680.100 146 426778.711 4442766.197 147 426805.921 4442818.513 148 426857.078 4442876.275 149 426899537 4442932.938