Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri Ve Eğitim Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Adalet Bakanını, b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, c) Başkan: Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanını, ç) Başkanlık: Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığını, d) Eğitim gören: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere; hizmet öncesi eğitim alan kişilari, adaylık eğitimi ve hizmet içi eğitim alan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelini ve eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilari, e) Eğitim Kurulu: (Değişik ibare:RG- 11/2/2017- 29976) Başkanlık ve eğitim merkezlerince yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla kurulan kurulu, f) Eğitim merkezi: Başkanlığa bağlı olarak kurulan personel eğitim merkezlerini, g) Eğitim merkezi müdürü: Eğitim merkezinde müdür olarak görev yapan hâkim ve savcıları, ğ) Eğitim merkezi müdür yardımcısı: Eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapan hâkim ve savcıları, h) Eğitim programı: Yıllık eğitim planı kapsamında verilacek eğitim ve öğretimin hedeflerini, içeriğini, yöntemini, araç gereçlerini ve değerlendirilmesini içeren programı, ı) Öğretim görevlisi: Eğitim merkezinde Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilan kişilari, i) Öğretim Kurulu: Eğitim merkezinde oluşturulan ve o eğitim merkezinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine eden kurulu, j) Şube müdürü: Eğitim merkezinde şube müdürü olarak görev yapan kişilari, k) Yıllık eğitim planı: Eğitim programlarının sıra vEkod numarası, dönemi, zamanı, süresi, adı, konusu, türü, düzenleneceği yer ila eğitime katılacakların unvan ve sayısını içeren ve yıllık olarak hazırlanan planı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Hedef ve İlkeler ila Teşkilat Kuruluş
Eğitim merkezinin hedefleri
Eğitim merkezinin ilkeleri
Eğitim merkezi teşkilatı
Eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcılarının atamaları
Şube müdürleri ve idari personelin atamaları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Merkezinin Görevleri ila Çalışma Usul ve Esasları Eğitim merkezinin görevleri
Eğitim merkezi müdürünün görevleri
Eğitim merkezi müdür yardımcısının görevleri
Şube müdürü ve idari personelin görevleri
Öğretim Kurulunun oluşumu
Öğretim Kurulunun görevleri
Öğretim Kurulunun çalışma usul ve esasları
Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğünün görevleri
Uygulama Şube Müdürlüğünün görevleri
Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri
Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevleri
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Kurulu Eğitim Kurulunun oluşumu
Eğitim Kurulunun görevleri
Eğitim Kurulunun çalışma usul ve esasları
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılacağı yerler
Denetleme
Yazışmalar
Eğitim merkezinde yapılan işlemlerin kaydı
Öğretim görevlilari ve görevlendirme
Ders ve ek ders ücretleri
Yatılı tesisler ve giderler
KütüphanEkurulması
Yürürlük
Yürütme