Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM
Deyimler
Kuruluş
Bağlılık
Çalışma merkezleri
İKİNCİ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluklar Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 6– Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: A) Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, birinci sınıf hakim ve savcılar dışındaki hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, tutum ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak, B) Soruşturma izni verilen veya müfettişlerce incelenmesi Bakan tarafından istenilen işlerde, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak, C) Cumhuriyet savcılıklarıyla mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini, icra ve iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, ceza ve tevkifevleriyle ıslah kurumlarını ve işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurumları, ticaret sicili memurluklarını, icra tetkik mercii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, tereke, izale-i şuyu satış, ayniyat ve levazım memurluklarını, PTT ve daire mutemetliklerini, Türkiye Noterler Birliğini ve noter odalarını, Türkiye Barolar Birliğini ve baroları, Bakanca gerek görülmesi halinde Bakanlık merkez kuruluşu içerisindeki birimlerle, Bakanlığa bağlı diğer birimleri ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerle adalet müfettişleri tarafından teftişi ve denetlenmesi öngörülen diğer yerleri teftiş etmek ve denetlemek, işlemlerini incelemek, görevlileri hakkında soruşturma yapmak, D) Adli Tıp Kurumunu, buna bağlı kuruluşları, adli tabiblikleri teftiş etmek, denetlemek, işlemlerini incelemek ve görevlileri hakkında soruşturma yapmak, E) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa teferruatlı ve müşahhas tekliflerde bulunmak, F) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimlerinin, diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak, G) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanın görev ve yetkileri
Başkana vekillik
Başkana yardım
Müfettişlerin görev ve yetkileri
Madde 10– Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: A) Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını, Cumhuriyet savcılıklarıyla yargı yetkisinin kullanılmasına dair görevler hariç olmak üzere mahkemeleri, icra tetkik mercii kalemlerini, adalet komisyonlarına ve kalem işlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, izale-i şuyu satış, ayniyat ve levazım memurluklarını, tereke işlerini, PTT ve daire mutemetliklerini, icra ve iflas dairelerini, ceza ve tevkifevleriyle ıslah kurumlarını ve işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurumları, Bakanca gerek görülmesi halinde Bakanlık merkez kuruluşu içerisindeki birimlerle Bakanlığa bağlı diğer birimleri,Adli Tıp Kurumuyla buna bağlı kuruluşları ve adli tabiplikleri, ticaret sicili memurluklarını, noterlik dairelerini, geçici ve yetkili noter yardımcılıklarını, Türkiye Noterler Birliğini ve noter odalarını, Türkiye Barolar Birliğini ve baroları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde adalet müfettişlerince denetimi öngörülen diğer yerleri teftiş etmek ve denetlemek, buralarda çalışan hakim ve savcılarla Kurulun teftiş ve denetimine bağlı diğer görevliler hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak, 3084 B) Hakimler, Cumhuriyet savcıları, icra memurları ve yardımcıları, cezaevi müdürleri, noterlerle atanmaları Bakanlğına ait diğer görevliler hakkında edindikleri bilgi ve kanaata göre hal kağıdı, hakim adayları hakkında fiş, özlük işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar hakkında gizli rapor, Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli askeri hakim ve savcılar hakkında mesleki sicil belgesi düzenlemek, C) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle öngörülen veya Bakan ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin yapamayacakları işler
Görevden uzaklaştırma yetkisi
Görevden uzaklaştırmaya dair işlemler
Birden çok müfettişin birlikte çalışması
İşlerin devri
Müfettişe yardım mükellefiyeti
Teftiş dosyası
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama Yetiştirme ve Diğer Özlük İşleri Başkanlığa atama
Müfettişliğe atama
Yetişme ve deneme dönemi
Başmüfettişliğe atama
Sicil
Hizmet içi eğitim
Yabancı ülkelere gönderilme
Kıdem
Aylık yolluk ve diğer hakedişlerin alınması
İzinler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Denetleme İnceleme Araştırma Soruşturma İşlemleri ve Raporlar Teftiş programı
Teftişe ilişkin ilk işlemler
Hesapların incelenmesi
İşlemlerin incelenmesi
Denetleme raporlarında yer alacak hususlar
Hakim ve savcılar hakkında inceleme araştırma ve soruşturmada izin
Hakim ve savcılar dışında kalan görevliler hakkında inceleme ve soruşturma
Delillerin toplanması
İnceleme ve soruşturma raporlarında yer alacak hususlar
İşlerin zamanında bitirilmesi
Raporların değerlendirilmesi
Raporlar ve hal kağıtları hakkında yapılacak işlemler
Görüşve tekliflerin intikali
Tavsiyeler
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kimlik belgesi
Şifre anahtarı ve mühür
Yazışmalar
Araç ve gereçler
Yönetmelik
Yürürlük
Yürütme