Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Kapsam
Tanımlar
iKiNCi KISIMEğitim ile ilgili ilke ve esaslarilkeler
Madde 4-Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aŞağıda belirtilmiŞtir.1582 a.Genel ilkeler; (1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına,Atatürk inkilap ve ilkelerine, Anayasadaifadesi bulunanAtatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık veeŞitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaŞ sevgisi ile dolu, güleryüzlü, yol gösterici, vatandaŞlara daimayardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiŞtirmektir. (2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarakhizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir Şekilde yerine getirilmesini sağlayacak ŞekildeyetiŞtirilmeleri esastır. (3) Eğitimleri baŞarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar. (4) Temel Eğitim,Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıraiçinde devam eder. (5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür. (6) Eğitimler kurum veya kuruluŞların sorumluluğunda yapılır. (7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.b. Temel Eğitim ile ilgili ilkeler; (1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara,Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgaribilgileri vermektir. (2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumlarıdikkate alınarak uygulanır. (3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz. c. Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili ilkeler; (1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Adaymemurların iŞgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerinyürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır. (2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz. d. Staj ile ilgili ilkeler; (1) Stajin hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve iŞgal ettikleri kadro vegörevleri ile ilgili diğer bilgi ve iŞlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. (2) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluŞa yaptırılabilir. (3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.
Eğitim konuları
Eğitim proğramları
Proğramların dağıtımı
Eğitim yapılması
ÜÇÜNCÜ KISIMSınavlara iliŞkin EsaslarSınav sorularının hazırlanması
Sınavlar
Temel Eğitim sınavları
Değerlendirme
Sınav sonuçlarının bildirilmesi
Yazılı sınavlara itiraz
Sınavlara katılmama hali
Sınavları geçersiz sayılacaklar
Sınavların iptalini gerektiren haller
DÖRDÜNCÜ KISIMEğitim ve Sınavlarla ilgili iŞlemleriYürütecek Kurullar ve GörevleriTemel Eğitim Kurulu
Merkezi Eğitim Yönetme Kurulları
Merkezi Eğitimi Yönetme Kurulunun Görevleri
Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları
BEŞiNCi KISIMÇeŞitli HükümlerAskerlik hali
Bildirme
Memuriyete alınmama
Ders ücretleri
Denetim
Sınav belgelerinin saklanması
iŞbirliği ve ortak eğitim
Eğitim ve öğretim elemanları
Eğitim yeri
Mecburi hizmetle yükümlü olan aday memurların eğitimleri
Kurum ve kuruluŞların yönetmelikleri
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Yürürlük
Yürütme
Madde 36-Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.EK- I ADAY MEMURLAR STAJ DEğERLENDiRME BELGESi FOTOğRAF 1.ADAY MEMURUN KiMLiği a. Adı ve Soyadı : b. Kurumu : c. Birimi : d. Kadro- Ünvan ve Görevi : e. Doğum Yılı ve Yeri : f. Baba Adı : g. Sicil No : 2. ADAYLIK SÜRESi iÇiNDE DiğER EğiTiMLER EğiTiM ALDIğI PUAN TEMEL HAZIRLAYICI 3. MERKEZi SINAVDA ALDIğI PUAN a. Yazıyla : b. Rakkamla : 4. DOLDURMA TALiMATI a. Bu belge 2 nüsha tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir. b. Nitelikler kısmı,adayın staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur.Eğer aday memurbaŞka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olarak bilgiler aday memurun görevliolduğu kurum ve kuruluŞa gönderilecek bölge bu bilgilere dayanılarak aday memurun I ve II nci amiri tarafından tanzimedilecektir. c. Her niteliğin toplam puanı karŞısında yazılmıŞtır.Niteliği verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göretakdir edilerek kendilerine ait sutuna yazılmak suretiyle Nitelik puanı bulunacaktır. d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluŞacağı ilgili kurum veya kuruluŞca belirlenecektir.1590Puan ağırlığıNiTELiKLER ve dağılımı 1 Amir 2 Amir1. GENEL NiTELiKLER 10 a- Kılık- Kıyafetine özeni 2 b- Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olması 2 c- Ağır baŞlılığı ve vakarı 1 d- Ciddiyeti 1 e- KiŞisel çıkarlarına düŞkünlüğü 2 f- Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti 1 g- Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı 12. DiSiPLiN KURALLARINA UYARLIğI 15 a- Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması 4 b- Görevlerini tam ve zamanında yapması 5 c- üstlerine karŞı tavır ve hareketi 3 d- Masa arkadaŞlarına karŞı tavır ve hareketi 1 e- itaati 23. ÇALIŞKANLIğI 15 a- Görev yapmada heves ve gayreti 5 b- AraŞtırma ve inceleme kabiliyeti 5 c- Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı 2 d- Fikri yorgunluğa dayanıklılığı 34. iŞBiRLiğiNE UYUMU 5 a- Grup çalıŞmasına yatkınlığı 3 b- Geçimliliği 25. GÜVENiLiRLiği VE SADAKATI 5 a. Dürüstlüğü 2 b. Dedi- kodu yapma alıŞkanlığı 1 c. Gizliliğe riayeti ve sır saklaması 1 d. Güveni kötüye kullanması 16. MESLEKi BiLGiSi 50 (Bu niteliğin kriterleri ilgili kurum ve kuruluŞlarca belirlenir.) TOPLAM PUAN AMiRLERiN KiMLiği ADI VE SOYADI : UNVANI : KURUMU : DOLDURULUŞ TARiHi : iMZA VE MÜHÜR : I. Amirin Toplam Notu II. Amirin Toplam Notu (I ve II Amir Toplam Notlarının) Aritmetik ortalaması STAJ NOTU TASDiK OLUNUR Tasdik Eden Yetkili Amirin KiMLiğiEK- 2 (Mülga: 3/3/1990- 90/205 K.) GÖREViNE SON VERiLEN ADAY MEMURLARINBiLDiRiMi159121/2/1983 TARiH VE 83/6061 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI iLEYÜRÜRLÜğE KONULAN YÖNETMELiğE EK VE DEğiŞiKLiK GETiRENYÖNETMELiKLERiN YÜRÜRLÜğE GiRiŞ TARiHLERiNiGÖSTEREN ÇiZELGEEk ve DeğiŞiklik Getiren YönetmeliğiYürürlüğe Koyan KararnameninAna YönetmeliğinYürürlüğeTarihi Numarası DeğiŞen Maddeleri GiriŞ Tarihi 3/3/1990 90/205- 1/4/199019/1/1998 98/10566- 6/2/19985/5/2011 2011/1837 3, 5 15/6/2011