Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, c) Bakan: Adalet Bakanını, ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, d) Başkan: Adli Tıp Kurumu Başkanını, e) Başkanlık: Adli Tıp Kurumu Başkanlığını, f) Birim: 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda ve 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilan merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, g) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmelikte belirtilan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları, ğ ) (Değişik:RG- 11/5/2017- 30063) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı, h) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları, ı) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilan görev unvanlarını, i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri, j) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, k) Kurum: Adli Tıp Kurumunu, l) Merkez teşkilatı: İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez birimlerini, m) Personel: Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını, n) Taşra teşkilatı: Taşradaki Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarını ve adli tıp şube müdürlüklerini, o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, ö) (Değişik:RG- 11/5/2017- 30063) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı, p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7– (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilan özel şartlar aranır. a) Adli tıp şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Adli tıp uzmanı unvanını ihraz etmiş olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda adli tıp uzmanı olarak geçirmiş olmak, 3) (Mülga:RG- 11/5/2017- 30063) b) Personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda şef olarak geçirmiş olmak, 3) (Mülga:RG- 11/5/2017- 30063) c) Şube müdürü (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosunda geçirmiş olmak, 3) (Mülga:RG- 11/5/2017- 30063) ç) Şube müdürü (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman (teknik hizmetler sınıfı) kadrosunda geçirmiş olmak, 3) (Mülga:RG- 11/5/2017- 30063) d) (Değişik:RG- 11/5/2017- 30063) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda memur, ambar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, arşiv memuru, şoför kadrolarında geçirmiş olmak, e) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılanların dışında bir kadroda geçirmiş olmak, f) Uzman (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için; 1) Uzmanlık dalı ila ilgili en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Atama yapılacak uzman kadrosuna ilişkin olarak Kurumda biolog, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, antropolog, raportör (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak, g) Uzman (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna atanabilmek için; 1) Uzmanlık dalı ila ilgili en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Atama yapılacak uzman kadrosuna ilişkin olarak Kurumda mühendis, kimyager, fizikçi, raportör (teknik hizmetler sınıfı) kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak, ğ) İhtisas dairesi uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Atama yapılacak uzmanlık kadrosuna ilişkin olarak Kurumda sağlık hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfı kadrolarında en az üç yıl süre ila çalışmış olmak, h) Raportör (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Atama yapılacak raportör kadrosuna ilişkin olarak Kurumda biolog, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, antropolog kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak, ı) Raportör (teknik hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak, 2) Atama yapılacak raportör kadrosuna ilişkin olarak Kurumda mühendis, kimyager, fizikçi kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak, i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Kurumda en az iki yıl şef, memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz vEkoruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, şoför unvanlarında çalışmış olmak, j) İnfaz vEkoruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Kurumda en az dört yıl infaz vEkoruma memuru olarak çalışmış olmak, k) Veri hazırlama vEkontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 80 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan en az bir dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek, 3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak, l) Koruma ve güvenlik görevlisi, infaz vEkoruma memuru kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Özel güvenlik hizmetlerine dair mevzuatta belirtilan şartları taşımak, 3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak, m) Memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, santral memuru, silah muayene memuru, sekreter kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak, n) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Daktilograf sertifikası bulunmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 80 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan en az bir dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek, 3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak, o) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak, ö) (Ek:RG- 11/5/2017- 30063) Arşiv memuru kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak, şartları aranır.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Görevde yükselme sınavının şekli
Unvan değişikliği sınavının şekli
Duyuru ve başvuru
Madde 12– (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, adedi ve başvuruda aranacak şartlar, yazılı sınav konu başlıkları, başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih yazılı sınavdan en az kırkbeş gün önce Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce Kurumdaki tüm birimlere yazılı olarak bildirilir. (2) ilan edilan kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilan şekilde başvuruda bulunabilir. (3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilan izinleri kullanmakta olanlar ila Adli Tıp Kurumu kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanların sınavlara katılmaları mümkündür. (4) Aday memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Adli Tıp Kurumunda geçici olarak görevli olsa dahi kurum kadrosunda bulunmayanların sınav başvuruları kabul edilamez. (5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilakçeleri birimleri aracılığı ila Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğüne ilatilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilir. Başvuruları reddedilanlerin itirazları sınav kurulunca tekrar değerlendirilir vEkesin sonuç ilgililare tebliğ edilir.
Yazılı sınav
Madde 13– (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları Başkanlık tarafından yapılabilaceği gibi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. (2) Görevde yükselme yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır; a) T.C. Anayasası: 1) Genel esaslar, 2) Temel hak ve ödevler, 3) Devletin temel organları, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik, c) Devlet teşkilatı ila ilgili mevzuat, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ila ilgili kurallar, e) Halkla ilişkilar, f) Etik davranış ilkeleri, g) 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilarinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlilari Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ila atanılacak görevin niteliği ila ilgili diğer konular. (3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir. (4) (Değişik:RG- 11/5/2017- 30063) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yüz üzerinden en az altmış puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.
Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Sınav kurulu
Sınav kurulunun görev ve yetkilari
Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması
Sınav sonuçlarının açıklanması
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınav belgelerinin saklanması
Atanma şekli
Madde 22– (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olarak atanmaya hak kazanan personelin, sınav sonuçları ve başarı sıralama listelerinin kesinleşmesini müteakiben yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atama işlemleri yapılır. (2) (Değişik:RG- 11/5/2017- 30063) Sınav için duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından belirlenme yapılmış ise başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler. (4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Madde 23– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içindEkalmak kaydı ila; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartı ila, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında ihraz edilan unvanlar ila bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ila daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Engellilarin sınavları
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
Kazanılmış haklar
Naklen atamalar
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Öğrenim durumu Geçici
Yürürlük
Yürütme
Madde 31– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 28/3/2015 29309 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1 11/5/2017 30063 2 3 Ek- 1 ADLİTIP KURUMU GÖREVDEYÜKSELMESÖZLÜSINAVIDEĞERLENDİRMEFORMU BÖLÜMA- KİŞİSELBİLGİLER ADIVESOYADI T.C. KİMLİKNUMARASI DOĞUMYERİVEYILI GÖREVYERİ ÖĞRENİMDURUMU BAŞVURUTARİHİNİN SON GÜNÜİTİBARİYLEHİZMETSÜRESİ YIL: AY: GÜN: KADRO UNVANI AYLIKDERECEVEkADEMESİ BULUNDUĞUKADRO GÖREVİNEBAŞLAMATARİHİ ………./……./…………. ATANMAKİSTEDİĞİKADRO UNVANI BÖLÜMB- DEĞERLENDİRME(SÖZLÜSINAV) SÖZLÜSINAVKONULARI PUAN DEĞERİ DEĞERLENDİRMEPUANI ARİTMETİK ORTALAMA BAŞKAN 1.ÜYE 2.ÜYE 3.ÜYE 4.ÜYE Sınavkonularına ilişkin bilgi düzeyi 25 Birkonuyu kavrayıpözetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 15 Liyakati, temsil kabiliyeti, tutumve davranışlarının göreve uygunluğu 15 Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 15 Genel kültürü ve genel yeteneği 15 Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 15 TOPLAMPUAN 100 BÖLÜMC- SINAV KURULU ……/…../………. KURULBAŞKANI 1.ÜYE 2.ÜYE 3.ÜYE 4.ÜYE ……………………………….. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ………………………….. ……………………………….. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ………………………….. ……………………………….. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ………………………….. AÇIKLAMALAR: 1- Bu formsözlü sınavaçağrılan her kişi için 6 (altı) nüshaolarak hazırlanacak veher üyeyebirer adet verilacektir. Diğer nüshaPersonel ve EğitimŞubeMüdürlüğüncekullanılacaktır. 2- Bu formun BölümB’deki “Sözlü Sınav Konuları”karşısında“DeğerlendirmePuanı”sütunu kurul üyelerinceayrı ayrı doldurulacak ve BölümC’dekendisineait olan kısımimzalanacaktır. 3- Kurul üyelerinin her kişi için düzenledikleri puanlanmış formlar, Personel veEğitimŞubeMüdürlüğü tarafından birleştirilacektir. 4- Personel veEğitimŞubeMüdürlüğü; a) Kurul üyelerinceverilan puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak karşısındaki sütunarakamveyazıylaişleyecektir. b) A, BveCbölümlerindebelirtilan işlemler tamamlandıktan sonrasöz konusu formKurul Başkanı veüyelereimzalattırılacaktır.