Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, b) AFAD- TDVMS: Afet ve AcilDurum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemini, c) AFAD- TDVMS Başkanı: Afet veAcil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanını, ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını, d) Çevrimiçi veri: Depremistasyonunda depolanan ve merkeze gerçek zamanlı bir ilatişim kanalı ila gelen veri setlerini, e) Çevrimdışı veri: Geçmişteyapılan çalışmalarla toplanan veri veya herhangi bir ilatişim kanalı kullanılmadan istasyondaki cihazda depolanan veri setlerini, f) Deprem gözlem verilari:Zayıf yer hareketi istasyonları vEkuvvetli yer hareketi istasyonlarından elde edilan verilari, g) Koordinasyon Grubu: AFAD- TDVMS bünyesindEkurulan, çalışmaları yürütecek ve yönlendirecek grubu, ğ) Protokol: AFAD- TDVMS’ye veri sağlayabilacek nitelikte deprem veya depremle ilişkili diğer gözlemleri yapan kurum veya kuruluşlarla veri paylaşım şartlarını ve üye olma koşullarını düzenleyen anlaşma ve eklerini, h) Sekretarya: AFAD- TDVMS’nin sekretarya hizmetlerini yürütmek amacıyla AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı personelinden görevlendirilan grubu, ı) Son kullanıcı: AFAD- TDVMSverilarini internet üzerinden kullanmak isteyen ve portala üye olan araştırıcıları, i) UDSEP: 18/8/2011 tarihli ve28029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planını, j) Üye: AFAD- TDVMS’ye veri sağlayan kurum vEkuruluş temsilcisini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Organların Kuruluş Görev ve Çalışma Usulleri Koordinasyon Grubu oluşumu ve görevleri
Madde 4– (1) AFAD- TDVMS, Koordinasyon Grubu ila çalışma gruplarından oluşur. AFAD- TDVMS Başkanı Koordinasyon Grubu tabii üyesi ve başkanıdır. (2) AFAD- TDVMS üyesi;AFAD- TDVMS’ye veri sağlayan her türlü kurum, kuruluş, üniversite, araştırma merkezi ve diğerleriAFAD- TDVMS’nin doğal üyesidir. Üye olan her kurum vEkuruluş AFAD- TDVMS’de bir temsilci ila temsil edilir. Üyeler, AFAD- TDVMS’nin her türlü çalışması ve etkinliğinEkatılma hakkına sahiptir. (3) Koordinasyon Grubu;ülkemizde deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum vEkuruluşların yürütmekte oldukları deprem gözlem istasyonlarından alınan verilarin eşzamanlı ve uluslararası standart bir formatta depolanması, paylaşımı, daha etkin kullanımı vEkoordinasyonunu sağlamak için oluşturulan AFAD- TDVMS’nin ülke genelinde işleyişinden sorumlu olmak üzere, AFAD- TDVMS Başkanına bağlı olarak çalışır. (4) Koordinasyon Grubu yapısı;AFAD- TDVMS Başkanının başkanlığında; AFAD Bilgi Sistemleri ve HaberleşmeDairesi Başkanı, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından 2 temsilci, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonunun üniversite temsilcisi ve AFAD- TDVMS’ ye üye olan kurum vEkuruluşlarından seçilacek 4 yetkili temsilcilarinden oluşur. (5) AFAD- TDVMS Koordinasyon Grubunun görevleri; a) AFAD- TDVMS ila ilgili ulusal politika, strateji ve öncelikleri belirlemek, b) AFAD- TDVMS üyeleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve artırmak, c) AFAD- TDVMS’nin başka kurum kuruluşlar ila işbirliğini sağlamak, ç) AFAD- TDVMS’nin gelişiminekatkı sağlayacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, d) İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli çalışmayı yapmak için çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek, e) AFAD- TDVMS Başkanı tarafından verilan diğer görevleri yapmaktır.
AFAD TDVMSnin görevleri
Madde 5– (1) AFAD- TDVMS’nin başlıca görevleri şunlardır: a) Ülkemizde çevrimiçi ve çevrimdışı deprem gözlem verilarine ilişkin tüm verilari bünyesinde toplayan ve bu verilari uluslararası standartlarda sunacak veri havuzu oluşturmak. b) Ülkemizde deprem gözlemverilari ve AFAD- TDVMS ila ilgili genel politika ve stratejilari belirlemek. c) Deprem gözlem verilari ila ilgili veri formatının standartları, veri değişim ve paylaşım protokolleri, sismik ağları oluşturan istasyon bilgilari ve istasyondaki cihaz bilgilarinin tutulması için gerekli standartları ve formatı belirlemek ve oluşturmak, belirlenen bu standartların, formatların ve protokollerin deprem gözlemleri yapan kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin arasında kullanılmasını sağlamak. ç) Deprem gözlem ağlarınınihtiyaçlar çerçevesinde ülke sınırları içerisindEkurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, bu alanda koordinasyonu gerçekleştirmek. d) AFAD- TDVMS üyelerinin sağladıklarıdeprem gözlem verilarinin kalitesini artırmak amacıyla teknik destek, eğitim ve atölye çalışması yapmak. e) UDSEP kapsamında deprem araştırmalarına destek olmak. f) Veri havuzundaki verilarin paylaşımını hiçbir ön şarta bağlı olmadan, doğrudan AFAD- TDVMS web portalı üzerinden kullanıcıların hizmetine sunmak. g) Deprem konulu bilimselaraştırmalara destek olmak için, özel amaçlı projelerde kullanılmak üzere çeşitli projeler kapsamında temin edilmiş ancak halihazırda kullanılmayan cihazların, üniversite veya ilgili kuruluşlara süreli ödünç vermek için alet parkı oluşturmak, ödünç verilan aletlerle yapılan çalışmaları ve sonuçlarını denetlemek. ğ) Deprem konulu araştırmalar için politikalar ve öncelikler konusunda görüş ve öneri sunmak. h) Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında desteklenen projelerden elde edilan tüm deprem gözlem verilarinin ve bunlarla ilişkili diğer verilarin proje bitiminde AFAD- TDVMS’ye verilmesini sağlamak. ı) Ülkemizin, deprem gözlemlerikonusunda komşu ülkeler arasında bölgesel veri sağlayıcı merkezi olmasını sağlamak. i) AFAD- TDVMS’nin görevleri çerçevesinde eğitim ve çalıştaylar düzenlemek.
AFAD TDVMS Başkanının görevleri
Sekretaryanın görevleri
Toplantılar vEkarar alma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Koordinasyon Grubuna Üyelik Verilarin Kullanımı ve Boşalan Üyeliklerin Doldurulması Koordinasyon Grubuna üyelik ve verilarin kullanımı
Boşalan üyeliklerin doldurulması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Mali işler
Yürürlük
Yürütme