Aile, çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul Ve Esaslar (karar Sayısı: 2031)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Madde Bu Usul ve Esaslar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sayılı Kanunun üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendi gereğince yürütülen araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarını kapsar Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu, b) Araştırma ve geliştirme hizmeti: Politika ve strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel, sanatsal, teknolojik ve eğitime yönelik gelişmeler konusunda ulusal ve/veya evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika ve strateji önerilerini, kararlarını ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, c) Araştırmacı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri, ç) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını, d) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, e) Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, f) Hizmet alımı: İdare tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme hizmeti alımını, g) İdare: Bakanlık merkez teşkilatı içinde ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip birimi, ğ) İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımı için isteklilere talimatları içeren proje teklif formatı, sözleşme tasarısı, varsa idari ve teknik şartname ve gerekli diğer belge ve yazışmaları, h) İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi, ı) İstekli: Hizmet alımı için teklif veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, i) Ortak girişim: Hizmet alımı için teklif veren birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında anlaşarak oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları, j) Proje koordinatörü: Hizmetin yürütülmesini takip eden ve proje izleme grubuna başkanlık eden idare çalışanını, k) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan, işin ne şekilde yapılacağını, karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri belirleyen yazılı anlaşmayı, l) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, m) Teknik şartname: Proje konusu işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi, n) Uzman: Aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı ve uzman yardımcısını, 2 / 7 o) Yüklenici: Hizmet alınan ve sözleşme imzalanan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder.
Temel ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM Proje Değerlendirme Grubu Proje Teklif Formatı Hazırlanması ve Yaklaşık Maliyet Proje değerlendirme grubu
Proje teklif formatı hazırlanması
Yaklaşık maliyet
Yaklaşık maliyetin hesaplanması
İhaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alım Yöntemleri Uygulanacak alım yöntemleri
Doğrudan temin
Madde 12– (1) Doğrudan temin yöntemine aşağıdaki durumlarda başvurulabilir: a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen parasal limiti aşmayan hizmet alımları için kullanılır. Bu yöntemle yapılacak hizmet alımları için uygulanacak parasal limiti bir katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir. b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. ç) İhtiyacın yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanabilir olması. d) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması. e) Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda uluslararası ikili veya çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması. f)ile yürütülen ihalelerde yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin idare tarafından yeterli görülmemesi. (2) Doğrudan temin yolu ile alımlarda yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hizmet alımlarında sözleşme yerine protokol düzenlenebilir. (3) Doğrudan temin yolu ile alımlarda idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.
Pazarlık usulü
Tekliflerin alınması ve ilan
Tekliflerin içeriği
Tekliflerin şekli
Yüklenicinin belirlenmesi
Madde 17– (1) Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından incelendikten sonra proje değerlendirme raporu hazırlanır. (2) Teklifler, proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ayrı ayrı incelenir ve bütçesi değerlendirilerek isteklinin uygun olup olmadığının gerekçeleri proje değerlendirme raporunda belirtilir. Ayrıca raporda tekliflerin bilimsel kriterlere, varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Proje değerlendirme raporunda uygun görülen, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli idareye önerilir. (3) İhale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya ekler. Kamu kurumları ve üniversitelerden yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz. (4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, varsa ihale yetkilisinin de uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme yapılabilir. (5) İhale yetkilisi, rapor tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde proje değerlendirme grubunun raporunu onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisinin onayı ile uygun görülen istekli sözleşmeye davet edilir. (6) Sözleşmeye davet edilen isteklinin, kesin teminat öngörülmüşse, kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, varsa uygun ve yeterli görülen diğer istekliyle, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare, yeterli ve uygun görülen diğer isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.
İhalenin iptal edilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Şartname Teknik Şartname ve Sözleşme Şartnamelerin hazırlanması
İdari şartnameler
Teknik şartnameler
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
Madde 22– (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İşin adı, niteliği, türü ve iş tanımı. b) İdarenin adı ve adresi. c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgi ve sorumluluklar. d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı. f) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı öngörülecek ise ne şekilde hesaplanacağı. g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dâhil olacağı. ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. h) İhale veya doğrudan temin dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar. i) Garanti istenilen hallerde, garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar. j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. k) Gecikme halinde alınacak cezalar. l) Mücbir sebeplerle süre uzatımı verilebilme şartları. m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. ö) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. p) Anlaşmazlıkların çözümü.
Sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin devri
Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Teminatlar
Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi
İade edilmeyen teminatlar
Mücbir sebepler
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Denetim muayene ve kabul işlemleri
Ceza ve ihaleden yasaklama
Bildirim ve tebligat esasları
Diğer hususlar
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Mevcut ihaleler
Yürürlük
Yürütme