Araştırma Altyapıları Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Araştırma altyapısı: 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısını, b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını, c) Bütçe geliri: Araştırma altyapısının bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi, ç) Bütçe gideri: Araştırma altyapısının bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi, d) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi, e) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama sürecinde, her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu görevliyi, f) Gider: İlk defa hesaplara alınacak yükümlülükler dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi, g) Harcama talimatı: Bir giderin araştırma altyapısı adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ila gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilari gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi, ğ) Harcama yetkilisi: Yönetim kurulu ila yönetim kurulu tarafından usulüne uygun olarak harcama yapmaya yetkili kılınmış icra komitesini ve/veya müdürü, h) İcra komitesi: Araştırma altyapısı icra komitesini, ı) Kurul: Araştırma Altyapıları Kurulunu, i) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe işlemlerinin yönetimi ilEkayıtların tutulmasından ve yetkili mercilare hesap vermekten sorumlu görevliyi, j) Müdür: Araştırma altyapısı müdürünü, k) Satın alma oluru: Satın alma ve ihale mevzuatı kapsamında alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, finansman kaynağı, ödenek durumu, uygulanacak usul, avans verilmesi ve teminat alınmasına ilişkin hususlar, ilan yapılıp yapılmayacağı, sözleşme yapılıp yapılmayacağı ve gerekli görülen diğer hususları içeren belgeyi, l) Yönetim kurulu: Araştırma altyapısının yönetim kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluklar Harcama yetkilisi ve harcama talimatı
Harcamaların gerçekleştirilmesi
Gerçekleştirme görevlisi
Muhasebe yetkilisi
Madde 8– (1) Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilabilan değerlerin alınması, saklanması, ilgililare verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasından ve muhasebEkayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilabilir şekilde tutulmasından muhasebe yetkilisi sorumludur. (2) Muhasebe yetkilisi, ödeme emri ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi ila diğer görevlilarin imzasını, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tam olmasını, hesaplamalarda maddi hata bulunup bulunmadığını ve hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilari kontrol etmekle yükümlüdür. (3) Muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır: a) Gelirleri ve alacakları takip ve tahsil etmek, b) Ödeneği dahilinde gerçekleşen giderlerin hak sahibine ödenmesini sağlamak ve harcama yetkilisinin uygun gördüğü hâllerde avans vermek, c) Para ve parayla ifade edilabilan değerleri saklamak ve ayniyata ilişkin hesapları tutmak, ç) Araştırma altyapısına ait emanetleri almak, saklamak, ilgililare vermek ve göndermek, d) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasını sağlamak, e) MuhasebEkayıtlarının tam, doğru ve usulüne uygun olarak tutulmasını ve raporlanmasını, bu bilgilarin saydam ve erişilabilir olmasını sağlamak, muhasebe ila ilgili diğer işlemleri yapmak, f) Malî konulara ilişkin olarak ilgililare gerekli bilgilari sağlamak ve danışmanlık yapmak, g) Yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere, araştırma altyapısı bütçe sonuçlarını çıkarmak, ğ) Bütçe ve muhasebe bilgi sisteminin işleyişini yönetmek, h) İlgili diğer hizmetleri yürütmek.
Birleşemeyecek görevler
Devir teslim
Nakit ve varlık yönetimi
Sorumluluk
Mali saydamlık ve bilgilandirme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bütçeye İlişkin Hükümler Bütçe
Bütçe ilkeleri
Gider bütçesi
Gelir bütçesi
Ret ve iadeler
Bağış ve yardımlar
Eylem planı
Bütçenin hazırlanması
Bütçenin kabulü
Eylem planı ila bütçenin revize edilmesi
Gelirler
Gelirlerin tahsili
Ödeneklerin kullanılması ve harcamaların yapılması
Yüklenmeye girişilmesi
Bütçe sonuçları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Muhasebeye İlişkin Hükümler Kullanılacak defterler vEkayıt düzeni
Yevmiye sistemi muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
Madde 30– (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır. (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ila hesap döneminin başında “1” den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır. (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilan tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç- alacak eşitliği bulunur. (4) Muhasebeleştirme belgesi olarak, 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekinde belirlenmiş olan belgelerden, yürütülen malî iş ve işlemlere uygun olanlar kullanılır. (5) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek “1” yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.
Temel muhasebEkavramları ve ilkeleri ila genel yönetim muhasebe standartları kuralları ve uygulanması
Hesap planı
Madde 32– (1) Araştırma altyapılarının hesap planı aşağıdaki ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur. a) Aktif Hesaplar 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilan Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (- ) 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (- ) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 11 Menkul Kıymetler 110 Hisse Senetleri Hesabı 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı 12 Faaliyet Alacakları 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 126 Verilan Depozito ve Teminatlar Hesabı 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı 129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (- ) 14 Diğer Alacaklar 140 Kişilarden Alacaklar Hesabı 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (- ) 16 Ön Ödemeler 160 İş Avans ve Kredilari Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı 164 Akreditifler Hesabı 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 181 Gelir Tahakkukları Hesabı 19 Diğer Dönen Varlıklar 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 191 İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabı 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı 2 Duran Varlıklar 22 Faaliyet Alacakları 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 25 Maddi Duran Varlıklar 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260 Haklar Hesabı 264 Özel Maliyetler Hesabı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 281 Gelir Tahakkukları Hesabı b) Pasif Hesaplar 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 300 Banka Kredilari Hesabı 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 32 Faaliyet Borçları 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 33 Diğer Borçlar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 34 Alınan Avanslar 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilari Hesabı 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı 37 Borç ve Gider Karşılıkları 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 40 Uzun Vadeli Mali Borçlar 400 Banka Kredilari Hesabı 409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 42 Faaliyet Borçları 429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı 43 Diğer Borçlar 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 44 Alınan Avanslar 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 47 Borç ve Gider Karşılıkları 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 5 Öz Kaynaklar 50 Net Değer 500 Net Değer Hesabı 52 Yeniden Değerleme Farkları 522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (- ) 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (- ) 6 Faaliyet Hesapları 60 Gelir Hesapları 600 Gelirler Hesabı 63 Gider Hesapları 630 Giderler Hesabı 69 Faaliyet Sonuçları 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 7 Maliyet Hesapları 8 Bütçe Hesapları 80 Bütçe Gelir Hesapları 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 83 Bütçe Gider Hesapları 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 89 Bütçe Uygulama Sonuçları 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 9 Nazım Hesaplar 90 Ödenek Hesapları 900 Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı 91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilare Ait Menkul Kıymet Hesapları, 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı, 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı, 912 Kişilare Ait Menkul Kıymetler Hesabı, 913 Kişilare Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı. 92 Taahhüt Hesapları 920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı (2) İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya yönetim kurulu yetkilidir. (3) Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplara ilişkin açıklamalar aşağıdaki maddelerde yapılmıştır.
Dönen varlıklar
Hazır değerler
Madde 34– (1) Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ila istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkânı bulunan varlıkları kapsar. (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 100 Kasa Hesabı b) 101 Alınan Çekler Hesabı c) 102 Banka Hesabı ç) 103 Verilan Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (- ) d) 105 Döviz Hesabı e) 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (- ) f) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı g) 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 100 Kasa hesabı: Bu hesap, Yönetim Kurulunca araştırma altyapısına vezne açılmasına karar verilmesi durumunda araştırma altyapısı veznesince, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Araştırma altyapısına döviz olarak intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilandirilmez. b) 101 Alınan çekler hesabı: Bu hesap, yapılan her türlü tahsilat karşılığında araştırma altyapısı adına düzenlenerek teslim edilan banka ve özel finans kurumları çeklerinin izlenmesi için kullanılır. c) 102 Banka hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısı adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilan çeklerden takas işlemi tamamlananlar ila muhasebe yetkilisince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilan çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır. ç) 103 Verilan çekler ve gönderme emirleri hesabı (- ): Bu hesap, araştırma altyapısı hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yapılacak ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır. d) 105 Döviz hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısı banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ila bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır. e) 106 Döviz gönderme emirleri hesabı (- ): Bu hesap, araştırma altyapısı, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapılacak ödeme ve göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri ila bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilan tutarların izlenmesi için kullanılır. f) 108 Diğer hazır değerler hesabı: Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır. g) 109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı: Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.
Menkul kıymetler
Faaliyet alacakları
Madde 36– (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, araştırma altyapısı tarafından gelir olarak tahakkuk ettirilan ve bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirler ila mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır. (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı b) 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı c) 126 Verilan Depozito ve Teminatlar Hesabı ç) 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı d) 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı e) 129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (- ) (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 120 Gelirlerden alacaklar hesabı: Bu hesap, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilan; her türlü gelirler, bağış ve yardım alacakları, mal veya hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ila bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır. b) 121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı: Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilan her türlü gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ila bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır. c) 126 Verilan depozito ve teminatlar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısı tarafından, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak idare veya kişilare verilan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır. ç) 127 Diğer faaliyet alacakları hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısının yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır. d) 128 Şüpheli alacaklar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ila birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacaklarının izlenmesi için kullanılır. e) 129 Şüpheli alacaklar karşılığı hesabı (- ): Bu hesap, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.
Diğer alacaklar
Stoklar
Madde 38– (1) Stoklar hesap grubu, faaliyetlerdEkullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilan ilk madde ve malzeme, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içindEkullanılacak veya paraya çevrilabilacek varlıkların izlenmesi için kullanılır. (2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı b) 153 Ticari Mallar Hesabı c) 157 Diğer Stoklar Hesabı ç) 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (- ) (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 150 İlk madde ve malzeme hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısı tarafından faaliyetlerdEkullanılmak üzere edinilan tüketim mal ve malzemesi ila hammadde, yardımcı madde ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır. b) 153 Ticari mallar hesabı: Bu hesap, kurumlarca herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ila alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullanılır. c) 157 Diğer stoklar hesabı: Bu hesap, yukarıdaki stok hesaplarının hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır. ç) 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (- ): Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ila bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fizikî ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.
Ön ödemeler
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
Madde 40– (1) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu; içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ve tahakkuk ettirilme süresi bir yılın altında olan peşin ödenmiş giderler ila faaliyet dönemine ait olup, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacakların izlenmesi amacıyla kullanılır. (2) Bu grupta yer alan hesaplar dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilandirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır. (3) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı b) 181 Gelir Tahakkukları Hesabı (4) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı: Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ila duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az sürEkalanların izlenmesi için kullanılır. b) 181 Gelir tahakkukları hesabı: Bu hesap, faaliyet alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ila duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Faaliyet alacakları
Maddi duran varlıklar
Madde 44– (1) Maddi duran varlıklar hesap grubu, araştırma altyapısının faaliyetlerindEkullanılmak üzere edinilan ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fizikî varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır. (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 250 Arazi ve Arsalar Hesabı b) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı c) 252 Binalar Hesabı ç) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı d) 254 Taşıtlar Hesabı e) 255 Demirbaşlar Hesabı f) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı g) 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) ğ) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı h) 259 Yatırım Avansları Hesabı (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 250 Arazi ve arsalar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısına ait arsa ve arazilarin izlendiği hesaptır. b) 251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı: Bu hesap, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş araştırma altyapısına ait her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapıların izlenmesi için kullanılır. c) 252 Binalar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısına ait her türlü binalar ila bunların bütünleyici parçaları ve eklentilarinin izlenmesi için kullanılır. ç) 253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısı faaliyetlerinin yürütülmesindEkullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazları ila bunların eklentilari ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır. d) 254 Taşıtlar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısının her türlü taşıtlarının izlenmesi için kullanılır. e) 255 Demirbaşlar hesabı: Bu hesap, araştırma altyapısının faaliyetlerinin yürütülmesindEkullanılan her türlü büro makine ve cihazları ila döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun sürEkullanılabilan varlıkların izlenmesi için kullanılır. f) 256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı: Bu hesap, özelliklEkendi bölümlerinde tanımlanamayan ve yukarıda belirtilan hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır. g) 257 Birikmiş amortismanlar hesabı (- ): Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır. ğ) 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı: Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde, malzeme ila işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlendiği hesaptır. h) 259 Yatırım avansları hesabı: Bu hesap, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilan maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilan yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.
Maddi olmayan duran varlıklar
Madde 45– (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, araştırma altyapısının belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilan giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ila bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır. (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 260 Haklar Hesabı b) 264 Özel Maliyetler Hesabı c) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı ç) 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 260 Haklar hesabı: Bu hesap, bedeli karşılığı edinilan hukuki tasarruflar ila belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkilar dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır. b) 264 Özel maliyetler hesabı: Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ila bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır. c) 267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı: Bu hesap, yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlenmesi için kullanılır. ç) 268 Birikmiş amortismanlar hesabı (- ): Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.
Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Kısa vadeli iç mali borçlar
Faaliyet borçları
Diğer borçlar
Alınan avanslar
Ödenecek diğer yükümlülükler
Borç ve gider karşılıkları
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli mali borçlar
Faaliyet borçları
Diğer borçlar
Alınan avanslar
Borç ve gider karşılıkları
Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
Öz kaynaklar
Net değer
Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları
Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları
Dönem faaliyet sonuçları
Faaliyet hesapları
Gelir hesapları
Gider hesapları
Faaliyet sonuçları
Maliyet hesapları
Bütçe hesapları
Bütçe gelir hesapları
Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları
Bütçe gider hesapları
Bütçe uygulama sonuçları
Nazım hesaplar
Ödenek hesapları
Madde 80– (1) Ödenek hesapları hesap grubu, araştırma altyapısı bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintilar, geçen yıldan devreden ödenekler, malî yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ila bu ödeneklerden; kullanılanlar ve tenkis veya iptal edilanlerin izlenmesi için kullanılır. (2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 900 Bütçe Ödenekleri Hesabı b) 901 Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 900 Bütçe ödenekleri hesabı: Bu hesap; araştırma altyapısı bütçesinde öngörülen ödenekler, yapılan kesinti ve iptaller, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, malî yıl içinde eklenen ödenekler ila bunlardan yapılan kullanımların izlenmesi için kullanılır. b) 901 Bütçe ödenekleri karşılığı hesabı: Bu hesap; araştırma altyapısı bütçesinde öngörülen ödenekler, yapılan kesinti ve iptaller, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, malî yıl içinde eklenen ödenekler ila bunlardan yapılan kullanımların izlenmesi için kullanılır. 91 Nakit dışı teminat vEkişilare ait menkul kıymet hesapları Madde 81- (1) Bu hesap grubu; teminat ve depozito olarak alınan teminat ve garanti mektuplarıyla şahsi kefalete ilişkin belgeler vEkişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilan menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır. (2) Nakit dışı teminat vEkişilare ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. a) 910 Teminat Mektupları Hesabı b) 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı c) 912 Kişilare Ait Menkul Kıymetler Hesabı ç) 913 Kişilare Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı (3) Yukarıda belirtilan hesaplar aşağıdaki şekildEkullanılır; a) 910 Teminat mektupları hesabı: Bu hesap, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilan teminat ve garanti mektuplarıyla şahsi kefalete ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililarine geri verilanler veya paraya çevrilanlerin izlenmesi için kullanılır. b) 911 Teminat mektupları emanetleri hesabı: Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir. c) 912 Kişilare ait menkul kıymetler hesabı: Bu hesap, muhasebe birimlerinEkişi malı olarak teslim edilan menkul kıymetler ila bunlardan paraya çevrilanler, başka muhasebe birimlerine gönderilanler ve ilgililarine geri verilanlerin izlenmesi için kullanılır. ç) 913 Kişilare ait menkul kıymet emanetleri hesabı: Bu hesaba, kişilare ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.
Taahhüt hesapları
b Gider taahhütleri karşılığı hesabı Bu hesaba gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir Detaylı hesap planı
Ön ödeme
Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları
Amortisman ve sigorta
Harcamalarda aranacak kanıtlayıcı belgeler
Harcamalara ilişkin belgelerin muhafazası
Bütçe ve muhasebe bilgi sistemi
BEŞİNCİ BÖLÜM Faaliyet Raporları Raporlama ilkeleri
Faaliyet raporlarının hazırlanması
Faaliyet raporlarının kapsamı
Madde 92– (1) Faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgilari içerecek şekilde hazırlanır: a) Genel bilgilar: Bu bölümde, araştırma altyapısının misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilare, yapılan çalışmalara ve sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fizikî kaynaklar ila ilgili bilgilare, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelerEkısaca yer verilir. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, araştırma altyapısının stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, malî bilgilar ila performans bilgilarine detaylı olarak yer verilir. Malî bilgilar başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ila meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülüklere, temel malî tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış malî denetim sonuçları hakkındaki özet bilgilar de bu başlık altında yer alır. Performans bilgilari başlığı altında ise, araştırma altyapısının eylem planında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ila meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilarine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. ç) Kurumsal kabiliyet vEkapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak araştırma altyapısının üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yeterliği sona eren araştırma altyapısının tasfiyesi
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Düzenleme yetkisi
Yürürlük
Yürütme