Araştırma Altyapıları Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ TANIMLAR
Madde 7– (1) Satın alma olurunda; alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, finansman kaynağı, ödenek durumu, uygulanacak usul, avans verilmesi ve teminat alınmasına ilişkin hususlar, ilan yapılıp yapılmayacağı, sözleşme yapılıp yapılmayacağı ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Alım Yöntemi Doğrudan alım yönteminin kapsamı Madde 8- (1) Aşağıdaki hallerde ilan yapma ve teminat alma şartı aranmaksızın, araştırma altyapısı tarafından belirlenen isteklilarle teknik şartlar ve fiyat görüşülerek doğrudan alım yöntemi uygulanabilir: a) Her yılKurulca belirleneneşik değerinaltında kalanbir alımolması. b) İhtiyacınniteliğigereğisadece gerçek veya tüzeltek kişitarafındankarşılanabilaceğinintespit edilmesi. c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ila ilgili bilimsel, teknik, fikri, sanatsal, hukuki ve benzeri nitelikte münhasır hakların korunmasınıgerektirecek özelbir hakka sahip olması. ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalıolarak düzenlenecek ve toplamsüreleriüç yılıgeçmeyecek sözleşmelerle ilk alımyapılangerçek veya tüzelkişidenalınması. d) İhtiyacınyükseköğretimkurumlarıvEkamukuruluşlarındansağlanabilir olması. e) Özelliğindendolayıstoklama imkanıbulunmayanve acildurumlarda kullanılacak olanilaç, aşı, serum, anti- serum, kanvEkanürünleriila test, tetkik ve analizsarfmalzemesialımları. f) Öncedenöngörülemeyenolaylarınortaya çıkmasıüzerine acilolarak alımyapılmasınınzorunluolması. g) Pazarlık usulüyle yürütülenalımlarda 25 incimaddenindördüncüfıkrasında belirtilandurumunmeydana gelmesi. Piyasa araştırması Madde 9- (1) Satın alma olurunun alınmasından sonra doğrudan alım yönteminde piyasa araştırması yapılır. (2) Satın alma birimi tarafından gerçek veya tüzel kişilarden teklif almak veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle piyasa araştırması yapılır. Piyasa araştırması sırasında satın alınacak mal veya hizmete ilişkin bilgilar ilgili alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilarle paylaşılabilir. (3) Piyasa araştırmasında gerçek veya tüzel kişilarden KDV hariç fiyat teklifi ila taahhüdün nasıl yerine getirilaceğine ilişkin bilgi faks, elektronik posta veya yazılı olarak talep edilabilir. (4) Belirlenen tarihEkadar satın alma birimine sunulan teklif ve bilgilar satın alma birimi tarafından tutanak altına alınır. (5) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda piyasa araştırması yapılmaz. Yüklenicinin belirlenmesi ve bildirim yapılması Madde 10 – (1) Sunulan teklif ve bilgilar istek sahibinin de görüşü alınarak satın alma birimi tarafından değerlendirilir. Söz konusu değerlendirme sonucunda satın alma birimi tarafından hazırlanan bir tutanak ila yüklenici tespit edilir. Söz konusu tutanakta kabul ve ret gerekçeleri ayrıntılı şekilde yer alır. Bu tutanak ihale ve satın alma yetkilisi tarafından onaylanır. (2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasına ilişkin olarak yüklenicinin belirlenmesi için hazırlanacak tutanakta, ihtiyacın neden söz konusu gerçek veya tüzel kişiden sağlandığının gerekçeleri belirtilir vEkanıtlayıcı belgeler tutanağa eklenir. (3) Doğrudan alım yöntemi ila gerçekleştirilan alımlarda bu Yönetmeliğin yasaklara ilişkin hükümleri uygulanır. (4) İhale ve satın alma yetkilisinin onayını müteakip yükleniciye bildirim yapılır ve satın alma olurunda öngörülmesi halinde yüklenici sözleşme yapmaya davet edilir. Sözleşme yapılması Madde 11- (1) İhale ve satın alma yetkilisinin onayını müteakip, satın alma olurunda sözleşme yapılmasının öngörüldüğü hallerde, yüklenici adayı satın alma birimi tarafından faks, elektronik posta veya yazılı olarak sözleşmeyi imzalamaya davet edilir. Bu davette, sözleşmenin tutarı ve işin kapsamına uygun olarak, yüklenici adayından; mesleki yeterlik ve deneyim, temsil ve ilzama ilişkin belgeler ila sözleşmenin imzalanması öncesi ibrazı gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler talep edilabilir. (2) Bu Yönetmeliğin dokuzuncu bölümünde düzenlenen sözleşmeyle ilgili hükümler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, doğrudan alım yöntemiyle yapılacak alımlarda da uygulanır. (3) Doğrudan alım yöntemiyle yapılacak alımlarda, geçici vEkesin teminat alınacaksa teminat miktarına ihale ve satın alma yetkilisi tarafından karar verilir. (4) Doğrudan alım yöntemiyle yapılacak alımlarda avans verilmesi durumunda 46 ncı maddede yer alan hükümler uygulanır. (5) Yabancı isteklilarle yapılacak sözleşmelerde sözleşmenin imza yeri ila imzaya ilişkin diğer şartları belirlemek araştırma altyapısının takdirindedir. (6) Sözleşmeyi araştırma altyapısı adına ihale ve satın alma yetkilisi imzalar. Muayene vEkabul Madde 12 – (1) Doğrudan alım yöntemiyle yapılacak işlerde muayene vEkabul işlemleri 54 üncü maddede yer alan hükümlere göre yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhalelere İlişkin Genel Hükümler İhalEkomisyonlarının oluşumu
İhalEkomisyonlarının çalışma şekli
Gizlilik gerektiren alımlar
İhale işlem dosyası
Madde 16– (1) İhalesi yapılacak her iş için araştırma altyapısı tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada satın alma oluru, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan metinleri, adaylar veya isteklilar tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihalEkomisyonu tutanak vEkararları gibi ihale süreci ila ilgili bütün belgeler bulunur. Yaklaşık maliyet Madde 17- (1) Yaklaşık maliyetin tespitinde; a) KamukurumvEkuruluşlarıtarafındanbelirlenmiş fiyat ve ücretler, b) Araştırma altyapısı veya diğer kamu kurum vEkuruluşları ila diğer araştırma altyapılarınca gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlere ait ÜFEEndeksligüncellenmiş fiyat ve ücretler, c) Alımla ilgilialanda faaliyet gösterenyerlive yabancıgerçek veya tüzelkişilardenalınanfiyat ve ücretler, ç) Konusunda uzmankişiveya kuruluşlardansorularak oluşturulacak fiyat ve ücretler esas alınabilir. (2) Yaklaşık maliyetin tespitinde birinci fıkrada belirtilan yöntemlerden biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabilir. Yaklaşık maliyet KDV hariç hesaplanır. Araştırma altyapısı tarafından birinci fıkrada sayılan yöntemlerden birden fazlasının kullanılması suretiyle yaklaşık maliyetin tespit edilmesi halindEkullanılan yöntemlere göre alınan fiyat ve ücretlerin ortalaması alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat ve ücretler değerlendirmeye alınmaz. (3) Birinci ve ikinci fıkralara göre yaklaşık maliyetin belirlenemediği durumlarda yaklaşık maliyet araştırma altyapısı tarafından gerekçesi açıklanarak re’sen belirlenir. (4) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında yapılacak araştırmada, teknik şartname taslağı ilgili gerçek ve tüzel kişilarle paylaşılabilir. Bu kapsamda, projEkonusu işin teknik şartnameye uygun olarak hangi maliyetle yapılabilaceğine ilişkin değerlendirmeleri gerçek veya tüzel kişilarden faks, elektronik posta veya yazılı olarak talep edilir. Araştırma altyapısı, yaklaşık maliyet için görüş veren gerçek veya tüzel kişilarle görüşme yapabilir. (5) Araştırma altyapısı, yaklaşık maliyetin belirlenmesi süresince görüşme yapılan gerçek veya tüzel kişilari ihaleye davet etmek zorunda değildir. (6) İhale öncesi tespit edilan yaklaşık maliyet ilan edilmez, isteklilare veya ihale süreciyle resmi ilişkisi olmayan diğer kişilare açıklanamaz. (7) Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda, ihale ve satın alma yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, yaklaşık maliyet belirlenmeden ihaleye çıkılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhaleye Katılım Kuralları İhaleyEkatılımda yeterlik kuralları
Madde 18– (1) İhaleyEkatılacak isteklilarden, ekonomik ve mali yeterlik ila mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilan bilgi ve belgeler istenebilir. a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için; 1) Bankalardan temin edilacek isteklinin mali durumu ila ilgili belgeler, 2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihalEkonusu iş ila ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 2) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilan ihalEkonusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içindEkesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ila devredilan işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içindEkesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma- geliştirme faaliyetlerine vEkaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihalEkonusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 5) İhalEkonusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ila işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 6) İhalEkonusu işin yerine getirilabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, 7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalitEkontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 8) İhalEkonusu işin ihale dokümanında belirtilan standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilan sertifikalar, 9) Araştırma altyapısının talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilacek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. (2) İhalEkonusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilan bilgi veya belgelerden hangilarinin yeterlik değerlendirmesindEkullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilir. (3) Aşağıda belirtilan durumlardaki isteklilar ihale dışı bırakılır: a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar, b) İflası ilan edilan, zorunlu tasfiyEkararı verilan, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar, c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar, ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar, d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler, e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, araştırma altyapısına yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu araştırma altyapısı tarafından tespit edilanler, f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar, g) Bu maddede belirtilan bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilanler, ğ) 19’uncu maddeye göre ihaleyEkatılamayacağı belirtildiği halde ihaleyEkatılanlar, h) 23’üncü maddede belirtilan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilanler. (4) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan belgelerden hangilarinin taahhütname olarak sunulabilaceği araştırma altyapısı tarafından belirlenir. Ancak ihale üzerindEkalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu ihale tarihi itibariyle tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmesi zorunludur. (5) Yabancı isteklilar açısından yukarıdaki bentlerde sayılan belgeler yerine yazılı beyanları dikkate alınabilir.
İhaleyEkatılamayacak olanlar
Madde 19– (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendilari veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerinEkatılmaktan yasaklanmış olanlar ila 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkedEkamu görevlilarine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilarce hilali iflas ettiğinEkarar verilanler. c) Araştırma altyapısının yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, ihale ve satın alma yetkilisi kişilari. ç) Araştırma altyapısının ihalEkonusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilan şahısların eşleri ve üçüncü dereceyEkadar kan ve ikinci dereceyEkadar kayın hısımları ila evlatlıkları ve evlat edinenleri. e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilanlerin ortakları ila şirketleri (bu kişilarin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). (2) İhalEkonusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilar bu işin ihalesinEkatılamazlar. Aynı şekilde, ihalEkonusu işin yüklenicilari de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerinEkatılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ila bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. (3) Araştırma altyapısı bünyesinde bulunan veya araştırma altyapısı ila ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ila bu kuruluşların ortak oldukları şirketler ihalelerEkatılamazlar. (4) Bu yasaklara rağmen ihaleyEkatılan isteklilar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilamemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilarek ihale iptal edilir.
Ortak girişimler
Madde 20– (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. (2) İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. (3) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak araştırma altyapısı, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. (4) İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma veya beyanname istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında isEkoordinatör ortak belirtilir. (5) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerindEkalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. (6) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilarin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilan sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilarin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesindEkoordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.
Alt yüklenicilar
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
Yasak fiil ve davranışlar
BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Uygulaması Açık ihale usulü
Pazarlık usulü
Madde 25– (1) Pazarlık usulü, aşağıda belirtilan hallerdEkullanılabilan ve araştırma altyapısının ihale edilan işin teknik detayları ila gerçekleştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilarle görüştüğü usuldür: a) Açık ihale usulü ila yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya araştırma altyapısı tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması veya dayanıklılığı bulunmayan işler ila gerektiğinde gümrükleme ve malzeme taşımaları. c) Savunma, güvenlik ve istihbarat ila ilgili araştırma projeleri ila projeleri sipariş eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ila ilgili mal veya hizmet alımları. ç) İhalEkonusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte vEkarmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. d) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden tedariki ihale ve satın alma yetkilisince uygun görülen mal ve hizmet alımları. e) Her yıl Kurulca pazarlık usulü için tespit edilan eşik değerleri aşmayan mal veya hizmet alımları. (2) Bu maddeye göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp, araştırma altyapısınca en az üç istekli davet edilir. (3) İşin nitelik ve gereğine göre davet edilacek istekli sayısının üçten az olması halinde bu durum gerekçeli olarak ihale onayında açıklanır. Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde isteklilarin yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak ihalelerde ise, ihale aşamasında isteklilarle yapılacak görüşmeler sonunda ihale dokümanında netleştirilan mali ve teknik özellikler ihale ve satın alma yetkilisinin onayı ilEkesinleşir. (4) İstekli çıkmaması durumunda ihale dokümanı gözden geçirilarek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle en az üç istekli davet edilir. Araştırma altyapısı ikinci kez yapılan davete teklif olmaması durumunda ihaleyi iptal edebilir ve alımı doğrudan alım yöntemiyle yapabilir. (5) Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale bırakılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir. (6) Birinci fıkranın (d) bendine göre yurt dışından yapılacak ihaleler için idari şartname düzenlenmesi, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. (7) Bu usule göre yapılacak ihalelerde birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere araştırma altyapısı tarafından davet edilan isteklilare tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az beş iş günü süre tanınır.
ALTINCI BÖLÜM İhalenin ilanı İhale Dokümanı İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
İhale dokümanının içeriği ila idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
Madde 27– (1) İhale dokümanında; sorumlularınca hazırlanan ve imzalanan idari şartnameler ila yaptırılacak işin projesini dEkapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. (2) İdari şartnamede ihalEkonusuna göre genel olarak aşağıdaki hususlar yer alır: a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. b) Araştırma altyapısının adı, adresi, telefon ve faks numarası. c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ila tekliflerin nereye verilaceği. ç) İsteklilare talimatlar. d) İsteklilarde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. f) Tekliflerin geçerlilik süresi. g) İhaleyEkonsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihalEkonusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilameyeceği, verilabilacekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirilaceği. ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilan usul ve esaslar. ı) İhalEkararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilan usul ve esaslar. i) İhalenin sadece yerli isteklilare açık olup olmadığı ve yerli isteklilar lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. j) Teklif ve sözleşme türü. k) Geçici vEkesin teminat oranları ila teminatlara ait şartlar. l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde araştırma altyapısının serbest olduğu. m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde araştırma altyapısının serbest olduğu. n) İhalEkonusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilacekse şartları ve miktarı ila sözleşmEkonusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. ö) Süre uzatımı verilabilacek haller ve şartları ila sözleşmEkapsamında yaptırılabilacek iş artışları ila iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. p) Vergi, resim ve harçlar ila sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. r) Denetim, muayene vEkabul işlemlerine ilişkin şartlar. s) Anlaşmazlıkların çözümü. ş) Diğer hususlar.
İhale dokümanının verilmesi
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
Madde 29– (1) ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilarek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. (2) ilan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkilayebilacek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin araştırma altyapısınca tespit edilmesi veya eksikliklerin isteklilar tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ila yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş iş günü süreyle ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilare tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. (3) İsteklilar tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç iş günü öncesinEkadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin araştırma altyapısınca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihEkadar ihale dokümanı alan bütün isteklilare son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 30– (1) Açık ihale usulü ila yapılan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belge dahil olmak üzere ihaleyEkatılabilme şartı olarak istenilan bütün belgeler zarfa konulur. Pazarlık usulü ila yapılan ihalelerde ise araştırma altyapısınca istenen yeterlik belgeleri ila teklif mektubu ve istenmiş ise geçici teminata ilişkin belge bir zarfa konulur. Teklifler isteklilar tarafından imzalanır ve mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. (2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilan bedelin rakam ve yazı ila birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerindEkazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur. (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilan ihale saatinEkadar sıra numaralı alındılar karşılığında araştırma altyapısına verilir. Bu saatten sonra verilan teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ila gönderilacek tekliflerin ihale dokümanında belirtilan ihale saatinEkadar araştırma altyapısına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işlemEkonulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (4) Verilan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilamez. (5) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, isteklilar 18’inci maddede belirtilan hususlar aranmaksızın elektronik ortamda veya faks ila de teklif verebilirler.
Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 31– (1) İhalEkomisyonunca ihale saatinEkadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilarek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. (2) İsteklilarin belgelerinin eksik olup olmadığı ve isteniyor ise teklif mektubu ila geçici teminata ilişkin belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ila geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilar tutanakla tespit edilir. İsteklilar ila teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihalEkomisyonunca imzalanır. Açık ihale usulünde bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilamez ve tamamlanamaz. Teklifler ihalEkomisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Pazarlık usulü ila yapılan ihalelerde ise ihaleyEkatılan isteklilarden ilk sundukları fiyat tekliflerine bağlı kalarak, en son fiyat tekliflerini, ihalEkomisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilarin sunduğu ikinci fiyat teklifleri açıklanarak bir tutanak ila tespit edilir. Oturumda hazır bulunmayan isteklilarin sundukları fiyat teklifi son teklif kabul edilir. (3) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, isteklilar son fiyat tekliflerini elektronik posta veya faks yolu ila de gönderebilir ve bu yollarla gönderilan son fiyat teklifleri değerlendirmeye alınır. (4) Pazarlık usulü ila yapılan ve ihale dokümanında teknik görüşme yapılacağı belirtilan ihalelerde, ihalEkomisyonunca yeterliği tespit edilan isteklilarle işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri üzerine görüşme yapılır. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, bu şartları karşılayabilacek isteklilarin teklif mektupları açılarak, fiyat teklifleri açıklanır ve bir tutanak ila tespit edilir. Son aşamada bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilan yöntem uygulanır.
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 32– (1) İhalEkomisyonunun talebi üzerine araştırma altyapısı tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilarden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ila talep edilmiş ise geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilan isteklilarin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, araştırma altyapısınca belirlenen sürede isteklilarden bu eksik bilgilarin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgilari tamamlamayan isteklilar değerlendirme dışı bırakılır. (3) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilarin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilarin ihalEkonusu işi yapabilmEkapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilan şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilarin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (4) En son aşamada, isteklilarin teklif mektubu veya eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilan fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilarce teklif edilan birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihalEkomisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ila bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Aşırı düşük teklifler
Tekliflerin geçerlilik süresi
Geçici teminat
Teminat olarak kabul edilacek değerler
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
Yerli isteklilarle ilgili düzenlemeler
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
Madde 39– (1) 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ila birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ila teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. (3) 38 inci maddeye göre ihale dokümanında yerli isteklilar lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilan ihalelerde, bu fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. (4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilan fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. (5) İhalEkomisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale ve satın alma yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilarin adları veya ticaret unvanları, teklif edilan bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. (6) İhale ve satın alma yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihalEkararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (7) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale ve satın alma yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir.
Kesinleşen ihalEkararlarının bildirilmesi
Sözleşmeye davet
Kesin teminat
İhalenin sözleşmeye bağlanması
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Sözleşme yapılmasında araştırma altyapısının görev ve sorumlulukları
Avans verilmesi
SEkİZİNCİ BÖLÜM İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi İnceleme talebinde bulunulması
Araştırma altyapısı tarafından inceleme
Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme
DOKUZUNCU BÖLÜM Sözleşmelerle İlgili Esaslar Sözleşme ilkeleri
Sözleşme tasarıları
Sözleşmede yer alacak hususlar
Madde 52– (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilir: a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. b) Araştırma altyapısının adı ve adresi. c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. ç) Varsa alt yüklenicilare ilişkin bilgilar ve sorumlulukları. d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilacekse şartları ve miktarı. f) SözleşmEkonusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. ğ) Vergi, resim ve harçlar ila sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım- onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. ı) Kesin teminat miktarı ilEkesin teminatın iadesine ait şartlar. i) Garanti istenilan hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler. k) Gecikme halinde alınacak cezalar. l) ve süre uzatımı verilabilme şartları, birim fiyat sözleşmEkapsamında yaptırılacak iş artışları ila iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. m) Denetim, muayene vEkabul işlemlerine ilişkin şartlar. n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. ö) Sözleşmenin devrine ilişkin hükümler. p) Yüklenicinin sözleşmEkonusu iş ila ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. r) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. s) Anlaşmazlıkların çözümü. ş) Diğer hususlar.
Mücbir sebepler
Denetim muayene vEkabul işlemleri
Ek kesin teminat
Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi
İade edilmeyen teminatlar
Sözleşmenin devri
Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi
Madde 59– (1) Sözleşme yüklenicinin ölümü, iflası, ödeme güçlüğüne düşmesi, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti ila yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi hallerinde araştırma altyapısı tarafından süresinden önce feshedilabilir. Feshe ilişkin hükümler, feshin sonuçları ve sözleşmenin tasfiyesi ila diğer sözleşmelere etkisine ilişkin hususlar sözleşmede düzenlenir. (2) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ila birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde veya araştırma altyapısının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme süresinden önce yüklenici tarafından feshedilabilir. Araştırma altyapısının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, yüklenici araştırma altyapısına noter aracılığıyla protesto çekmek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on beş iş günü süre verir. Feshe ilişkin hükümler ila feshin sonuçları ve sözleşmenin tasfiyesi ila diğer sözleşmelere etkisine ilişkin hususlar sözleşmede düzenlenir. SözleşmEkapsamında yapılacak iş artışı ve iş eksilişi Madde 60- (1) SözleşmEkonusu işlerde öngörülemeyen durumlar nedeniyle, sözleşme türüne bağlı olmaksızın, iş artışı veya iş eksilişine gidilabilir. İş artışına veya iş eksilişinEkonu bedeli birim fiyat üzerinden hesaplanabilacek işler olması gereklidir. (2) SözleşmEkonusu işte iş artışı yapılabilmesi için sözleşmeye esas proje içerisindEkalınması ve iş artışı yapılan iş kaleminin asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartları aranır. İş artışı durumunda işin süresinde değişiklik ve sözleşme bedelinin yüzde 20’yEkadar ihale ve satın alma yetkilisinin onayıyla sözleşme bedelinde artış yapılabilir. Artışa konu iş, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılır. (3) İş eksilişi durumunda ihale ve satın alma yetkilisinin onayıyla iş miktarındaki eksilmEkadar sözleşme bedeli düşürülebilir. (4) İş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda, sözleşme bedelinde yapılacak değişikliklerde, yüklenici tarafından ibraz edilacek gerçekleşen benzer işin faturası gibi belgeler dikkate alınır. (5) İş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda sözleşme süresi, sözleşme bedeli ve değiştirilan diğer hükümler ek bir sözleşmeye bağlanır.
ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Bildirim ve tebligat esasları
Madde 61– (1) Bu Yönetmelikte belirtilan hususlara ilişkin yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda, bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmayan durumlarda, aşağıdaki yöntemler kullanılır. a) İmza karşılığı elden, b) İadeli taahhütlü mektupla, c) Elektronik ortamda, ç) Faksla. (2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun istekliye veya yükleniciye teslim tarihi, yabancı istekli veya yüklenicilarde ise mektubun postaya verilmesini takip eden 19’uncu gün tebliğ tarihi sayılır. (3) Elektronik ortamda veya faks ila yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün araştırma altyapısı tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ila yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, araştırma altyapısının veya araştırma altyapısınca görevlendirilan kişinin elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir. Elektronik haberleşmedEkullanılacak araçlar ila bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ila uyumlu vEkolay erişilabilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır. (4) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Yasaklar ve sorumluluklar Madde 62- (1) Araştırma altyapısının ihalelerinin hazırlığında, uygulanmasında ve diğer ihale süreçlerinde görev alanlar ila taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenler, araştırma altyapısına verdikleri her türlü zarardan sorumludur. (2) 23 üncü maddede belirtilan fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında ortaya çıkmış ise araştırma altyapısı tarafından o ihaleye iştirak ettirilmezler, işe başlama tarihi sonrasında ortaya çıkmış ise araştırma altyapısı satın alma işlemini iptal edebilir ve bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde suç duyurusunda bulunur. (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında araştırma altyapısı tarafından ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi Madde 63- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir. (2) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ila uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
Yürütme