Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Araştırmacı: Ar- Ge faaliyetleri ila yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu gerçek kişilari, b) Araştırma ve geliştirme (Ar- Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzerEkullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmaları, çevreye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ila alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliği gidermeye odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, c) Ar- Ge projesi: Amacı, kapsamı, araştırmacı/araştırmacıların yetkinliklerinin belirtildiği, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi ve bütçe gerekçeleri, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilarce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar- Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi, ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, d) Bakanlık İlgili Birimi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığını, e) Başvuru dönemi: Ar- Ge destek başvurularının alınacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilan tarihleri, f) Desteklemeye esas harcama tutarı: Desteklenmesi tavsiye edilan projeye ilişkin, bu Yönetmelik kapsamında desteklenebilan harcama kalemleri çerçevesindEkabul edilan giderlerin toplamını, g) Destek oranı: Projenin değerlendirilmesi sonucunda projeye verilacek destek tutarını belirleyen ve desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak yüzdelik oranı, ğ) Destek süresi: Projede, destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve değerlendirme neticesindEkabul edilan süreyi, h) Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarı ila destek oranının çarpımı sonucu hesaplanan tutarı, ı) İzleme dönemi: Proje süresine göre sözleşmede belirlenecek izleme periyotlarını, i) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilarlemeyi, zaman, maliyet, kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, giderlerin faaliyetlerle uyumu gibi hususları değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından gerekli durumlarda yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporu, j) İzleyici: Destek kapsamına alınan proje faaliyetlerinin izlemesini yapan uzman havuzundan seçilan kişi veya kişilari, k) Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına görEkurulmuş özel hukuk veya kamu tüzel kişilari ila Türk Ticaret SicilinEkayıtlı şirketleri, l) Mali rapor: Destek verilan projeye ilişkin olarak her bir izleme dönemi için hazırlanıp proje gerçekleşme raporuna eklenen, proje sahibi tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ila tamamlayıcı mali belgelerden oluşan, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı, m) Proje değerlendirme raporu: Projenin destek kapsamını, desteklemeye esas harcama tutarını, destek oranını, verilacek destek tutarını, destek süresini, proje puanını ve bunlara ilişkin diğer hususları içeren değerlendirme raporunu, n) Proje esas muhatabı: Ortak başvurularda, ortaklar arasında koordinasyonu sağlayan ve Bakanlık nezdinde projeye ilişkin iş ve işlemleri yürüten pilot ortağı, o) Proje gerçekleşme raporu: Dönemsel olarak hazırlanıp,desteklenen projede gelinen aşamaya ilişkin bilimsel, idari ve teknik hususları, teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilarlemeyi, ara çıktıları, zaman, maliyet, kapsam olarak gerçekleşen veya projede vaat edilanden sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgilari içeren ve proje sahibi tarafından imzalanan dokümanı, ö) Proje sahibi: Proje destek talebinde bulunan ve projeyi gerçekleştirmekten sorumlu kuruluşu, birden fazla kuruluşun ortak başvurusu halinde proje esas muhatabını, p) Proje sonuç raporu: Destek kapsamına alınan ve tamamlanan projeye ilişkin tüm gerçekleşme aşamalarını, bilimsel ve teknik çıktı ve sonuçlar ila idari hususları, projenin sağladığı veya sağlayacağı katma değeri gösteren raporu, r) Sektör: Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojilari sektörlerini, s) Sözleşme: Bakanlık ila proje sahibi arasında akdedilan, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ila diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı, ş) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, t) Uzman: Projelerin, değerlendirilme ve izlenmesinde görevlendirilacek; yurt içindeki veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim veren, en az lisans düzeyindeki temel bilimler, mühendislik, astronomi, istatistik ila iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim veren fakültelerin bölümlerinden mezun, üniversite, araştırma- geliştirme faaliyeti yapan kurum vEkuruluşlar ila teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan veya daha önce çalışmış, en az beş yıl iş tecrübesine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, u) Uzman havuzu: Projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilmek üzere Bakanlık tarafından oluşturulan uzmanlar grubunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Proje Destek Başvurusu ve Şartları Desteklemede öncelikli konular
Başvuru ve duyurular
Proje destek başvurusu şartları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzman Havuzu Oluşturulması ve Projelerin Değerlendirilmesi Uzman havuzu oluşturulması
Ön değerlendirme
Proje değerlendirmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Proje Destek Süreci Destek kararı
Destek süresi
Destek oranı
Sözleşme
BEŞİNCİ BÖLÜM Proje Gerçekleşme İzleme ve Sonlandırma Süreci Gerçekleşme ve izleme
Madde 14– (1) Proje sahibi, sözleşmede belirtilan izleme dönemleri sonunda proje gerçekleşme ve eki mali raporlarını hazırlar Bakanlığa ve izleyiciye sunar. İzleme dönemleri sözleşmede belirlenir ve projenin süresine bağlı olarak 3 ila 6 aylık dönemler halinde yapılır. (2) İzleme dönemleri sonunda verilacek proje gerçekleşme raporlarının kapsamı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirtilir. (3) Bakanlık ve izleyici gerçekleşme raporlarına ek olarak proje hakkında gerek duyduğunda proje sahibinden her türlü bilgi ve belge talep edebilir, yerinde inceleme yapabilir. (4) Destek kapsamına alınan projelere ilişkin teknik ve mali gerçekleşmeler ila projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gerçekleşme ve eki mali raporlar ila izleme raporları vasıtasıyla takip edilir. (5) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. İzleyici tarafından, proje gerçekleşme raporlarında belirtilan çalışmalar gerekli durumlarda yerinde incelenerek, izleme raporu düzenlenir. (6) Bakanlık, izleyici seçimini proje niteliğini dikkate alarak yapar. (7) İzleyici tarafından yapılan incelemede eksik bulunan gerçekleşme raporları, tamamlanmak üzere proje sahibine iade edilir ve Bakanlığa bildirilir. Gerçekleşme raporu proje sahibi tarafından en geç bir ay içinde düzeltilarek izleyiciye ve Bakanlık ilgili birimine gönderilir. (8) Bakanlık, gerektiğinde uzman havuzundan seçeceği uzmanlara veya kendi personeline inceleme yaptırabilir. Bu inceleme sonunda hazırlanacak rapor idarece esas alınır. (9) Bakanlık, ihtiyaç duyması halinde izleyici değişikliği yapabilir.
Proje sonuç raporu ve destek sürecinin sonlandırılması
Projenin devri
ALTINCI BÖLÜM Mali Hususlar Desteklenen harcama kalemleri
Giderlerin karşılanması
Destek ödemeleri
Yersiz veya fazla ödeme cezai yükümlülük
Bakanlık dışından görevlendirilacek uzman ücretleri
YEDİNCİ BÖLÜM TÜBİTAK ila İşbirliği TÜBİTAK ila işbirliği
SEkİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler Değişiklik talebi
Durdurma ve iptal
Madde 24– (1) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkânsız hale gelen projeler, proje sahibinin başvurusu veya söz konusu hususların tespiti üzerine Bakanlık onayı ila geçici olarak mücbir sebep süresince durdurulabilir. Bu süre en fazla 1 yıl olabilir. (2) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının proje sahibi tarafından Bakanlık ilgili birimine bildirilmesi veya Bakanlık ilgili birimi tarafından tespiti halinde, proje yeniden başlatılabilir. Durdurma süresi proje bitiş tarihine ilave edilir. (3) Durdurma işlemi sonrasında mücbir sebeplerle yürütülmeleri imkânsız hale gelen projelere verilan destekler, proje sahibinin başvurusu veya bu durumun Bakanlık ilgili birimi tarafından tespiti halindEkesilir. (4) Proje sahibinin kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ve yürütülemeyeceği anlaşılan projeler ila 31 inci maddede belirtilan etik kurallarına uyma yükümlülüğüne aykırı davranıldığı tespit edilan projelere ilişkin destek, Bakanlık onayı ila iptal edilir. Desteği iptal edilan proje sahibine beş yıl boyunca Bakanlığımızca başka bir destek ve teşvik verilmez. Proje sahibinden daha önce verilmiş olan destekleri bir aylık süre zarfında iade etmesi istenir. İade edilmediği takdirde Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili vergi dairelerince proje sahibinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir. (5) Bakanlık ilgili biriminin, projenin amacına ulaşmayacağını tespit etmesi halinde, proje durdurulmadan da destek kesilabilir. Bu şekilde desteği kesilan projeler için proje sahibinden o tarihEkadar yapılan ödemelerin iadesi istenmez. (6) Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alındığının tespiti halinde sözleşme imzalanmış olsa bila Bakanlık tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. İptal edilan projeler için bu Yönetmelik kapsamında varsa yapılan ödemeler Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
Mücbir sebep hali
Sorumluluklar
Gizlilik
Fikri ve sınai mülkiyet hakları
Satın alma mülkiyet muhasebe ve ödeme işlemleri
Belgelerin saklanması ve destek sonrası denetim
Etik kurallara uyma yükümlülüğü
İstisna
Uygulama usul ve esasları
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Mevcut başvurular Geçici
Yürürlük
Yürütme