Arpa İhracatının Murakabesine Dair Nizamname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
HÜKÜMLER
A Gayrisafi kiloya kadar gönderilecek nümuneler B Türkiyexnin şark ve cenubunda hemhudut olduğu memleketlere karadan yapılacak ihracat ile Ticaret Vekaleti Kontrolörü bulunmıyan yerlerden hemhudut memleketlere ve Adalar Denizindeki bütün adalara Girit ve Kıbrıs dahil olmak üzere sair Türk sahillerine mücavir adalara otuz tona kadar ihraç edilecek arpalar C Yolcu beraberinde yüz kiloya kadar götürülecek arpalar
FASIL II Kontrol edilecek hususlar
FASIL III Kontrolun şekli ve icrası sureti
Madde 22– Kontrol, alınan nümuneler üzerinde yapılır. Kontrol memuru 20 inci madde mucibince aldığı nümunelerden birini açarak muayene ve icabına göre tetkik ve tahlil ettikten sonra muayene neticesini mutazammın bir rapor tanzim eder. Bu rapora göre: a) Arpaların, beyannamesinde yazılı sınıf ve dereceye ait vasıfları haiz bulunduğu görülürse, ihracatçısına bir kontrol vesikası verilir. b) Arpaların, beyannamesinde yazılı dereceden, yüksek vasıflarda olduğu görülürse, ihracatçısına, muayene raporu ile tesbit edilmiş olan sınıf ve dereceden bir kontrol vesikası verilir. c) Arpaların, beyannamesinde yazılı derece için Nizamnameye konulmuş olan hadlerden : 1 – Hektolitresi en çok iki kiloya kadar daha hafif, 2 – Yabancı madde miktarı, % 3 e kadar(3 dahil) olan derecelerde işbu miktarların yarı nispetlerine % 3 den fazla olan derecelerde bunlar için tesbit edilen hadlerin beşte biri nispetlerine kadar daha ziyade, 3 – Sair unsurlara ait olanların her biri için tesbit edilen hadlerin yine beşte biri nispetlerine kadar daha fazla,olduğu görülürse ve mal sahibinin muayene raporuna bir itirazı olmazsa, keyfiyet muayene raporunun altına yazılarak ihracatçı veya mümessili tarafından imza edilir ve mal sahibine, mezkür rapor ile tesbit edilmiş olan vasıflara göre bir kontrol vesikası verilir. İhracatçı veya mümessili muayene raporuna itiraz ettiği takdirde, itirazı neden ibaretse muayene raporunun arkasına yazarak imzalar ve bu takdirde 20 inci madde mucibince alınan nümunelerden açılmamış olanı ile itirazlı muayene raporu, 31 368 nci maddede yazılı heyet tarafından tetkik edilir. Heyet bu husustaki kararını, mucip sebepleriyle, sarih olarak, rapora yazılmış olan itirazın altına yazıp imzalar. Mezkür karar, ihracatçı veya mümessili tarafından ileri sürülen itirazı haklı gösterdiği takdirde, kontrol vesikası, karara göre taayyün eden vasıfları üzerinden verilir. Bu fıkrada yazılı olan ahvalde zabıt varakası tanzim olunmaz. ç) Arpaların, beyannamede yazılı derecesi ile muayene raporunda tesbit edilen vasıfları arasında “c” fıkrasında yazılı toleraslardan fazla bir fark görülürse, kontrol memuru tarafından 29 uncu madde hükümlerine tevfikan ihracatçı veya mümessilinin huzuriyle zabıt varakası tanzim olunur. Bu kabil ahvalde ihracatçı veya mümessilinin muayene raporu münderecatına bir itirazı yoksa, zabıt varakasının altı kontrol memuru ile birlikte ihracatçı veya mümessili tarafından imza edilir ve bu takdirde 4 üncü fasılda yazılı hükümler dahilinde takibatta bulunulmakla beraber, mal sahibine, muayene raporu ile tesbit edilmiş olan vasıflara göre kontrol vesikası verilir. İhracatçı veya mümessili muayene raporuna itiraz ettiği takdirde, itirazı neden ibaretse zabıt varakasının altına yazarak imzalar ve bu takdirde kontrol vesikasının verilmesi 31 inci maddede yazılı heyetçe karar ittihazına kadar tehir olunur.
FASIL IV Nizamname hükümlerine muhalif hareketler