Askeri Yargıtay İçtüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ KISIM GENEL BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ KAPSAM
Kuruluş
Temsil ve Vekalet
Kurullara Katılmada Öncelik
Duruşmada Bulunanların Görüşmelere Katılma Zorunluluğu
Kurullara Başkanlık
Daire Başkanlarına Vekillik ve Bu Sıfatla Kurullara Katılma
Başkanlar Kuruluna Katılma Zorunluluğu
Görüşmelerin Gizliliği
İKİNCİ BÖLÜM Üyeliğin Boşalması Üye Seçimi ve Atanmalar Üyeliğin Boşalması ve Seçim
Seçimin Şekli
Diğer Seçimler
Atanma
Atanma Şekli
Başsavcı Başyardımcısı ve Yardımcılarının Atanmaları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Görev ve Yetkiler Başkanın Görevleri
Madde 16– Başkanın görevleri şunlardır: a) Askerî Yargıtay'ı temsil etmek, b) Askerî Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak, Dairelerin çalışmaları hakkında gerekli gördüğü bilgileri istemek, c) Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık etmek, kurul gündemlerini hazırlatmak, d) Askerî Yargıtay Üyeleri arasından genel sekreteri seçmek, e) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Askerî Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin disiplin veya cezai soruşturma gerektiren eylemlerine ilişkin, isim ve imzayı havi ihbarlar ve şikâyetlerle ilgili, ihbar ve şikâyetin dayandığı ve Yüksek Disiplin Kurulu ya da Genel Kurulun incelemesi için gerekli olabilecek bilgi ve belgeleri ilgili yerlerden istemek; disiplin veya cezai soruşturma gerektirdiği değerlendirilen eylemlerle ilgili olarak, ilgililer hakkında soruşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna ya da Genel Kurula intikal ettirmek, f) (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Askerî Yargıtay’a ait önemli geçici işlerde veya Başkanlık ettiği kurullarda dosya incelemek üzere Askerî Yargıtay üyelerini veya tetkik hâkimlerini görevlendirmek, g) Askerî Yargıtay memur ve idarî görevlilerini denetlemek ve denetletmek, hizmetin gereklerine göre uygun göreceği yerlerde ilgili Daire Başkanlarının görüşlerini de alarak görevlendirmek, h) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Dava dosyalarını dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine havale etmek, ı) Örnek olabilecek nitelikteki Daireler Kurulu kararlarını ayırarak, çoğaltıp Başsavcıya, İkinci Başkana ve Daire Başkanları ile Üyelere dağıtımını sağlamak, j) Başsavcılık tarafından yapılacak itirazlarda, on beş günlük süreyi belirlemek üzere, itiraz tebliğnamesini içeren dosyanın Genel Sekreterlikçe alındığı tarihi onaylamak, k) Daire Başkanlarını, Dairesinin kararlarına yönelik direnme veya itirazdan haberdar etmek, 1) Daireler Kurulunca, askerî hâkim veya yardımcıları için verilen notları içeren fişleri, Genel Sekreterliğe vererek, belirlenen zamanda notların birleştirilmesi suretiyle meslekî sicil belgelerini düzenlemek, m) Askerî tetkik hâkimleri ile Askerî Yargıtay Daireler Kurulunda görevli sivil tetkik hâkimlerine kendi kanun ve yönetmelikleri gereğince sicil belgesi düzenlemek, Dairelerden gelenlerle birlikte Adalet Bakanlığına göndermek, n) Kendisine bağlı idarî birimlerdeki personele sicil vermek, o) Askerî Yargıtay Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
İkinci Başkanın Görevleri
Daire Başkanlarının Görevleri
Madde 18– Daire Başkanlarının görevleri şunlardır: a) Dairesinin kuruluna başkanlık etmek, b) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Dairenin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını, işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlar arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak ve duruşmalı olanlar dâhil daireye verilen dava dosyalarını işlerin niteliğine ve dosyaların kapsamına göre dengeli olarak tetkik hâkimlerine, zorunlu hallerde üyelere dağıtmak, c) Dairenin toplantı günlerini tayin etmek, gündemi düzenlemek ve en az bir gün önceden üyelere duyurmak, d) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmayacağı kararların taslaklarını yazacak tetkik hâkimi ya da üyeyi belli etmek, e) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Sözcü üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılan karar taslağını gerektiğinde görmek ve görüşlerini bildirmek, karara imza atacaklar arasında gerekçe yönünden uyuşmazlık bulunması halinde, gerekçenin ne şekilde yazılacağı hususunda karar vermek üzere heyeti toplantıya davet etmek, f) Hukukî bir meselede Dairesinin yerleşmiş bir içtihadından veya Daireler Kurulunun veya diğer bir Dairenin yerleşmiş içtihadından ayrılmak istemesi hâlinde veya Daire ile Daireler Kurulu kararları veya Daireler Kurulu kararları arasında aykırılık gördüğünde bu konudaki içtihatların birleştirilmesi için durumu Başkanlığa sunmak, g) Askerî hâkim ve yardımcıları hakkında verilen not fişlerini, her ayın sonunda bu fişlere göre düzenlenen cetvel ile birlikte Başkanlığa göndermek, h) Askerî tetkik hâkimleri ile Dairelerde görevli sivil tetkik hâkimlerine kendi kanun ve yönetmelikleri gereğince sicil belgesi düzenlemek ve göndermek, ı) Dairesinde toplantı ve karar için yeterli üye adedini sağlamak amacıyla durumu Askerî Yargıtay Başkanlığına bildirmek, j) Daire kalem görevlilerini denetim ve gözetim altında bulundurmak, k) (Ek:RG-5/10/2012-28432;Değişik:RG-25/10/2014-29156) Dairesinin ilk yargı yeri olarak Başkanlar Kurulunca belirlenmesi hâlinde, kurul üyelerini belirleyip, tetkik hâkimlerinden veya önemli dosyalarda kurul üyelerinden birisini sözcü tayin ederek onun raportörlüğünde soruşturma evresine ilişkin bütün belgelerin incelenmesini ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre iddianamenin kabul ya da iadesine karar verilmesini sağlamak, l) (Ek:RG-5/10/2012-28432;Değişik:RG-25/10/2014-29156) Dairesinin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda tensip ve duruşma hazırlığı için gerekli işlemleri yapmak, duruşma gününden Askerî Yargıtay Başsavcılığını haberdar etmek, duruşmaları yönetmek, hüküm ve kararlara ait gerekçeleri kendisi yazmayacaksa taslağı yazacak tetkik hâkimini veya zorunlu hallerde üyeyi belli etmek, Üyelerin Görevleri
Madde Daire Başkanlarının görevleri şunlardır a Dairesinin kuruluna başkanlık etmek b DeğişikRG Dairenin verimli düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını kararlar arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak ve duruşmalı olanlar dahil daireye verilen dava dosyalarını işlerin niteliğine ve dosyaların kapsamına göre dengeli olarak tetkik hakimlerine zorunlu hallerde üyelere dağıtmak c Dairenin toplantı günlerini tayin etmek gündemi düzenlemek ve en az bir gün önceden üyelere duyurmak d DeğişikRG Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmayacağı kararların taslaklarını yazacak tetkik hakimi ya da üyeyi belli etmek e DeğişikRG Sözcü üye veya tetkik hakimi tarafından yazılan karar taslağını gerektiğinde görmek ve görüşlerini bildirmek karara imza atacaklar arasında gerekçe yönünden uyuşmazlık bulunması halinde gerekçenin ne şekilde yazılacağı hususunda karar vermek üzere heyeti toplantıya davet etmek f Hukuki bir meselede Dairesinin yerleşmiş bir içtihadından veya Daireler Kurulunun veya diğer bir Dairenin yerleşmiş içtihadından ayrılmak istemesi halinde veya Daire ile Daireler Kurulu kararları veya Daireler Kurulu kararları arasında aykırılık gördüğünde bu konudaki içtihatların birleştirilmesi için durumu Başkanlığa sunmak g Askeri hakim ve yardımcıları hakkında verilen not fişlerini her ayın sonunda bu fişlere göre düzenlenen cetvel ile birlikte Başkanlığa göndermek h Askeri tetkik hakimleri ile Dairelerde görevli sivil tetkik hakimlerine kendi kanun ve yönetmelikleri gereğince sicil belgesi düzenlemek ve göndermek ı Dairesinde toplantı ve karar için yeterli üye adedini sağlamak amacıyla durumu Askeri Yargıtay Başkanlığına bildirmek j Daire kalem görevlilerini denetim ve gözetim altında bulundurmak k EkRGDeğişikRG Dairesinin ilk yargı yeri olarak Başkanlar Kurulunca belirlenmesi halinde kurul üyelerini belirleyip tetkik hakimlerinden veya önemli dosyalarda kurul üyelerinden birisini sözcü tayin ederek onun raportörlüğünde soruşturma evresine ilişkin bütün belgelerin incelenmesini ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre iddianamenin kabul ya da iadesine karar verilmesini sağlamak l EkRGDeğişikRG Dairesinin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda tensip ve duruşma hazırlığı için gerekli işlemleri yapmak duruşma gününden Askeri Yargıtay Başsavcılığını haberdar etmek duruşmaları yönetmek hüküm ve kararlara ait gerekçeleri kendisi yazmayacaksa taslağı yazacak tetkik hakimini veya zorunlu hallerde üyeyi belli etmek Üyelerin Görevleri
Madde Üyelerin görevleri şunlardır a Kendilerine verilen dava dosyalarını inceleyip kurulda sözcülüğünü yapmak b Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek c Görevlendirildikleri hallerde karar ve taslaklarını yazmak d Daire Başkanının bulunmadığı hallerde kıdem esasına göre başkanlık görevi yapmak e Askeri Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya ilgili oduğu konularda Askeri Yargıtay Başkanının verdiği işleri yapmak f Askeri Yargıtay Kanunu ve bu İçtüzük ile diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapmak Kurulların Görevleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Birimler Genel Sekreter
Genel Sekreterin Görevleri
Madde 22– Genel Sekreterin görevleri şunlardır: a) Başkana ait (Daire Müdürlüğü idarî işleri dışında) idarî işleri İçtüzük ve Başkanlık direktifleri doğrultusunda yürütmek, b) Genel Kurul ve Başkanlar Kurulu toplantıları için gündem ve diğer işlerin yürütülmesinde Başkana yardım etmek, c) İçtihatları Birleştirme Kuruluna sevk edilecek dosyaları incelemek, gündemini ve raporunu hazırlamak ve en az 15 gün önce üyelere dağıtımını sağlamak, Başkanın görevlendirmesi hâlinde kararı yazmak, d) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Dava dosyalarının, dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine dağıtımı ön hazırlıklarını yapmak, e) Yüksek Disiplin Kurulunun yazı işlerini yürütmek, f) Genel Sekreterlik emrinde bulunan hizmet bölümlerinde görevli personeli, Başkanın bilgisi altında lüzum gördüğü hizmetlerde çalıştırmak, izin istemleri hakkında özel kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak, g) İtiraz tebliğnamesini içeren dosyaların Genel Sekreterlik bürosuna teslim edildiği tarihi işaret ile Başkanın onayına sunmak, h) Başkanın emir ve direktifleri doğrultusunda tasnif ve yayın işlerini yürütmek (Genel Sekreterin bu görevi yürütmesinde gerekli personel ve malzeme Başkanlıkça sağlanır), ı) Daireler ve Daireler Kurulunca, askerî hâkim ve yardımcıları ile sivil hâkimlere verilen notları birleştirmek ve ayrıca yetkili amirlerce düzenlenen sicil belgelerinin süresinde ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak.
Genel Sekreterlik Hizmet Bölümleri
Genel Sekreterlikte Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde Genel Sekreterlikte aşağıda yazılı defter ve dosyalar tutulur Defterler a Başsavcılıktan gelen ve Daireler ile Daireler Kurulu sözcü üyelerine havale olunan dosyaların kaydına mahsus defter b İçtihatları Birleştirme Kuruluna sevk edilen işlerin kaydına mahsus esas ve karar defteri c Gündem ve talik defteri d İç ve dış dağıtım zimmet defteri e Yüksek Disiplin Kurulu kayıt ve karar defteri f Askeri Yargıtay Başkanlık esas defteri g EkRG Başkanlar Kurulu Esas ve Karar Defteri Dosyalar a İç dış emirler ve genelgeler dosyası b Gizli emir ve genelgeler dosyası c Seçim işleri dosyası d İçtihatları birleştirme kararları dosyası e Genel Kurul toplantı tutanak ve kararlar dosyası f Başkanlar Kurulu toplantı tutanak ve kararlar dosyası g Yüksek Disiplin Kurulu karar dosyası h Askeri hakim ve yardımcıları ile adliye hakimlerine Daireler ve Daireler Kurulunca verilen not fişleri ve bunlara ait cetveller dosyası Daire Müdürü
Daire Müdürünün Görevleri
Daire Müdürlüğü Hizmet Bölümleri
Daire Müdürlüğünde Tutulacak Defter ve Dosyalar
BEŞİNCİ BÖLÜM Tetkik Hakimliği Tetkik Hakimlerinin Görevlendirilmesi
Tetkik Hakimlerinin Görevleri
ALTINCI BÖLÜM Kurulların Çalışması Dairelerin Çalışması
Madde 31– Daireler bir Başkan ile dört Üyenin katılmasıyla toplanır; oybirliği sağlanamadığı hallerde kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylar sözcü üye ve onu takiben en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır. Başkan herhalde oyunu en son kullanır. (Ek cümle:RG-5/10/2012-28432) Dairelerin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda ise oylar en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır. (Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338) Görüşme ve duruşmalara katılacak üyeler, adlî yıl başında, bir adlî yılı kapsayacak biçimde dönüşümlü listeler hâlinde daire başkanınca saptanır. Önceden saptanan üyelerin mazereti nedeniyle kurula katılamamaları hâlinde kurul; görüşmelere katılmayan diğer üyelerin en kıdemlisinden başlanarak tamamlanır. Daha önce Dairede incelenmiş olan dosyalar, mümkün oldukça önceki kurul üyelerince incelenir. Görüşmeye katılan Başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı kararların asıl ve örneklerinde gösterilir. (Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Karşı oy gerekçesini ayrıca yazmak isteyen üye, bunu en geç kararın yazılmasından itibaren bir hafta içinde Kurul Başkanına vermek zorundadır. Çoğunluk ve azınlık görüşlerinde karşı düşünceyi küçültücü üslûp kullanılamaz. (Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) İlk yargı yeri olarak bakılacak davalarla ilgili iddianamenin kabul ve iadesi kararları, Başkanlar Kurulu kararına bağlı soruşturma dosyasının Daire Başkanlığına teslimini müteakip 15 gün içinde verilir. İddianamenin kabulü kararı verilmesi ile birlikte davanın tensibi yapılarak duruşma için gerekli hazırlıklar tamamlanır. Belirlenen duruşma gününden duruşmada iddia makamını teşkil edecek olan Başsavcılık haberdar edilir. İddianamenin iadesine karar verilmesi hâlinde soruşturma dosyası, iddianameyi düzenleyen askerî savcıya gönderilmek üzere Askerî Yargıtay Başkanlığına teslim edilir.
Dosyaların Dağıtılması
Görevlilerce İşin İncelenmesi ve Takriri
Dairelerde Görüşmelerin Yöntemi
Daireler Kurulunun Çalışması
Madde 35– Daireler Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanının Başkanlığında, İkinci Başkan, Daire Başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen Daire hariç olmak üzere Dairelerden ikişer üyenin katılması ile kurulur. (Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) Dairelerin ilk yargı yeri olarak baktığı davalar hakkında temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna hükme ve esaslı kararlara katılan Daire Başkan ve üyeleri katılamaz. Bu hâllerde Daireler Kurulu toplanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır. Bu takdirde noksan üyeleri belirleyecek Başkanlar Kurulu, temyiz incelemesine katılamayacak olan daire başkanları ve üyeler bulunmaksızın toplanır. Bir daireyi temsil edecek üye bulunmaması halinde diğer dairelerdeki en kıdemli üye bu Daireyi temsil eder. (Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) Askerî Yargıtay Kanununun 38 inci maddesine göre seçilmiş ve dava açılmasına karar vermiş olan soruşturma kurulunda görev yapanlar, bu davaya bakan Daire Kuruluna ve temyiz incelemesi yapacak Daireler Kuruluna katılamaz. (Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338; Değişik fıkra:RG-25/10/2014-29156) Kurula katılacak üyeler, adli yıl başında, bir adli yılı kapsayacak biçimde dönüşümlü listeler hâlinde başkan tarafından saptanır. Önceden saptanan üyelerin mazereti nedeniyle kurula katılamamaları hâlinde kurul; o dairenin, o daireyi temsil edecek üye bulunmaması hâlinde bir sonraki dairenin Daireler Kuruluna en az katılmış üyesinden, katılım durumunun eşitliği hâlinde kıdemli olanından başlanarak tamamlanır. Daha önce Daireler Kurulunda incelenmiş olan dosyalar, mümkün oldukça önceki kurul üyelerince incelenir. (Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Askerî Yargıtay daire sayısının yükselmesi veya indirilmesi sonucu kurulun üye sayısı çift sayılı olduğu takdirde, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir ya da iki üye kurula katılır. Daireler Kurulunda oybirliği sağlanamadığı takdirde kararlar oyçokluğuyla verilir. (Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Oylar, görevlendirilmişse sözcü üye ve onu takiben en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır. Başkan herhalde oyunu en son kullanır . Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı kararların asıl ve örneklerinde de gösterilir. (Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Karşı oy gerekçesini ayrıca yazmak isteyen üye, bunu en geç kararın yazılmasından itibaren bir hafta içinde Kurul Başkanına vermek zorundadır. Çoğunluk ve azınlık görüşlerinde karşı düşünceyi küçültücü nitelikte üslûp kullanılamaz. (Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Başkanlar Kurulunca, Daireler Kurulunda sözcü üyelik yapmak üzere yeteri kadar üye ya da raportör tetkik hâkimi seçilir. Sözcü üyeler ya da tetkik hâkimlerinin görev süreleri Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözcü üyeler ya da tetkik hâkimleri, Başkanlar Kurulunca gerekli görüldüğünde değiştirilebilirler. Başkanlar Kurulunca zorunlu nedenler olmadıkça seçilen üyelerin katılma tarihleri esas alınıp, en eski üyeden başlanarak sözcü üye seçilir . En az 1 yıl Genel Sekreterlik yapan üyeler, Daireler Kurulu sözcü üyeliği yapmazlar.
Daireler Kurulunda Dosyaların Dağıtılması
Görevlilerce İşin İncelenmesi ve Takriri
Daireler Kurulunda Görüşmelerin Yönetimi
Madde 38– Daireler Kurulunda görüşmelerin açılması ve yönetimi, kurul başkanına aittir. Toplantı açıldıktan sonra yoklama yapılır, toplantı için Başkan tarafından gündemde, önceden belirlenen üyelerin tamam olduğu saptanırsa gündeme geçilir. Görüşmeye sözcü üye ve tetkik hâkiminin konuyu açıklamasıyla başlanır. Sözcünün açıklamaları sözü kesilmeksizin dinlenir. Noksan kalan yönler olursa Başkan ve üyelerce açıklama istenerek bu hususlar görevliye tamamlattırılır. Açıklama tamamlandıktan sonra konu hakkında konuşmak isteyen üyelere istem sırasına göre söz verilir. Yönteme ilişkin konuşma istemleri esas üzerindeki konuşmalardan önceye alınır. Kurul başkanından söz alınarak konuşulur. Soruların yöneltilmesi Başkana karşı yapılır. Kurul Başkanı görevliye açıklamaları yaptırır. Görüşmeler sırasında karşılıklı tartışma yapılamaz. Konuşmakta olan üyenin sözü başka bir üye tarafından kesilemez. Konu dışında ve tekrar niteliğinde konuşma yapılamaz. Uyarılmasına rağmen bu tutumunu sürdüren üyenin sözü Başkan tarafından kesilir. Üyenin ısrarı hâlinde anlaşmazlık kurulca çözülür. İnceleme konusunun daha önceki aşamalarında azınlıkta kalan Başkan ve Üyelerin sonraki aşamalara katılıp oy kullanması zorunludur. Çekimser oy kullanılamaz. Kendisine ileri sürmediği bir görüş yakıştırılan üye, görüşmelerin her aşamasında söz isteyebilir. Başkanın söz vermemesi halinde üye direnirse, kurulun oyuna başvurularak çözüme gidilir. Görüşmelerin yeterliliğini Kurul Başkanı takdir eder. Ancak konunun aydınlığa kavuşması için görüşmelerin sürdürülmesi üyeler tarafından istenip de Kurul Başkanı bu isteğe katılmaz ise, bu konu kurulda bulunanların oylarıyla çözülür. Kurul Başkanı oyunu en sonra kullanır.
Genel Kurulun Çalışması
Genel Kurulun Toplanma Şekli
Genel Kurulda Görüşmelerin Yönetimi
İçtihatları Birleştirme Kurulu
Madde 42– İçtihatları Birleştirme Kurulu, Askerî Yargıtay Kanununun 30 ve 31 inci maddelerinde yazılı esaslar dairesinde Genel Kurulun toplanmasıyla oluşur. İçtihatları Birleştirme Kurulunun sözcülüğünü Genel Sekreter yapar. İçtihatların birleştirilmesi başvurusundan itibaren en geç bir ay içerisinde sözcü tarafından rapor hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Sözcü üyenin kişisel düşüncesi raporda belirtilir. Raporu alan Başkan Genel Kurulu en geç 2 ay içinde toplantıya çağırır. Sözcü üye tarafından hazırlanan rapor örnekleri belirlenen görüşme gününden en az on beş gün önce Kurul Başkan ve Üyelerine Genel Sekreterlikçe dağıtılır. Kararlaştırılan günde Genel Kurul toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise sonraki toplantı gün ve saati Kurul Başkanınca belirlenir. Kurul Başkanı toplantıyı açtıktan sonra sözcü üye, konu hakkında gerekli açıklamalarda bulunur. Başkanın doğrudan doğruya istemi veya Askerî Yargıtay Başsavcısı ile Daire Başkanlarının başvurusu üzerine içtihatların birleştirilmesine gelinmesi hâlinde sözcü üyenin açıklamasından sonra konunun esası üzerinde görüşmelere başlanır. Diğer merci ve kişilerin başvuruları hâlinde ise, ön sorun olarak içtihatların birleştirilmesi yoluna gitmenin gerekip gerekmediği hususları görüşülüp, mevcut üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir. Oylama içtihatların birleştirilmesi gerektiği yolunda sonuçlanırsa, sözcü üye esasa ilişkin görüş ve düşüncelerini açıklar. (Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338) İçtihatları birleştirme kararlarının değiştirilmesi ve kaldırılması hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Görüşmelerde Genel Kurul çalışma esaslarına göre söz alan üyelerin, konuşmaları bittikten veya görüşmelerin yeterliliği kararlaştırıldıktan sonra oylamaya gidilir. İçtihatları Birleştirme Kurulunda kararlar oyçokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu çoğunluk oyu sayılır. Bu toplanma ve kararlarda Askerî Yargıtay Başsavcısı hazır bulunur. Görüşme ve oylamaya katılır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlanarak toplanır, Başkan oyunu en sonra kullanır. İçtihadı birleştirme kararlarına karşı oy kullananlar, kararın yazıldığı tarihten başlamak üzere on gün içerisinde ayrı ayrı veya birlikte karşı oy gerekçelerini yazarak Genel Sekreterliğe verirler . (Değişik fıkra:RG-25/10/2014-29156) Kurul toplantılarıyla ilgili özet tutanakların tutulması, imzaya açılması, karar ve gerekçenin yazılması, çoğaltılması ve imzalattırılması Genel Sekreterlikçe sağlanır. Kararın bir örneği Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Başkan tarafından ilgili yere gönderilir.
Başkanlar Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu
Madde 44– Askerî Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından oluşur . Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tamsayısı veya bir eksiğidir. Kararlar oyçokluğu ila verilir. Oylarda eşitlik halinde Kurula sevk edilen kişinin lehine olan oylar geçerli olur. Kurula sevk edilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması sonucu kuru1 üye sayısı beşten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun kararı kesindir. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları ile üyeleri hakkında gerekli soruşturma, Askerî Yargıtay Kanununun 34 ve sonraki maddeleri hükümlerine göre yapılır ve gerekli kararlar alınır. Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilen bir konuda kurulca gerek görülüp bir kişinin görevlendirilmesi hâlinde bu kişinin raporunu Kurul Başkanlığına vermesi üzerine Kurul Başkanı toplantı gününü belirler ve raporla birlikte soruşturma evrakının birer örneğini üyelere dağıtır. Dağıtımdan en az on beş gün geçmedikçe toplantı yapılamaz. Hakkında soruşturma yapılanın istemi veya Yüksek Disiplin Kurulunun gerekli görmesi hâlinde kendisinin Kurulda dinlenmesine karar verilir. İlgili istediği takdirde vekili aracılığı ile de yazılı veya sözlü savunmasını yapabilir. Yüksek Disiplin Kurulu toplantı ve görüşmeleri gizlidir. Oylama gizli yapılır. Karar ilgiliye gizli olarak tefhim edilir. Ancak; karar ilgilinin veya vekilinin yokluğunda verilmiş ise, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgiliye tebliğ olunur. Kesinleşen kararlara ilişkin işlemler, Kurul Başkanı tarafından yerine getirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM Daire ve Daireler Kurulu Kalem Teşkilatı ile Buralarda ve İdari Birimlerde Tutulacak Defter ve Dosyalar Daire Başkatibinin Yazı İşleri Müdürünün Görevleri
Madde 45– Dairelerin başkâtipleri (yazı işleri müdürleri) kalem teşkilâtındaki memurların amiri olup, görevleri şunlardır: a) Daire Başkanının emir ve talimatı altında, kalem teşkilâtındaki memurların çalışmalarını, mesaiye devamlarını kontrol ve takip etmek, görevle bağdaşmayan durumlarını Başkana bildirmek, b) Kurul gündemini en az bir gün önceden hazırlayıp, Başkana imzalatarak üyelere dağıtmak, c) Başkan başka türlü emretmedikçe, kararların sırasına göre ve bekletilmeden daktilo edilmesini sağlamak, karar taslağını hazırlayan sözcü üye veya tetkik hâkimine gösterip, imzası veya kontrolünü sağladıktan sonra Başkan ve diğer üyelerin imzasına sunmak, d) İşi biten dosyaların bekletilmeden Başsavcılığa gönderilmesini sağlamak, e) Ara kararlarını ilgili yerlere zamanında göndermek, f) Duruşma günü tebliğine dair işlemlerde, sözcü üye veya tetkik hâkiminin kontrolünü sağladıktan sonra, buna ilişkin evrakı zamanında ilgili yerlere göndermek, g) Tahliye veya infazın durdurulmasına ilişkin işlemlerde en süratli bir şekilde evrakın ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, h) Defter ve diğer kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, karar ve yazıların dosyalanmasını sağlamak, ı) Başkan, üye ve tetkik hâkimi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, üye ve tetkik hâkimlerinin verdiği görevlere ilişkin hususlarda görüş ayrılığı olursa, durumu Başkana iletip onun vereceği emir doğrultusunda görevi yürütmek. i) (Ek:RG-5/10/2012-28432) İnfazı tamamlanan dava dosyalarına ilişkin olarak, arşiv işlemlerini askerî mahkemelerde uygulanan mevzuat hükümlerine göre yürütmek.
Diğer Memurlar
Daire Kalemlerinde Tutulacak Defler ve Dosyalar
Daireler Kurulu Kalem Teşkilatı
Madde 48– Daireler Kurulu başkâtibi (yazı işleri müdürü) kalem teşkilâtındaki memurların amiri olup, görevleri şunlardır: a) Askerî Yargıtay Başkanının emir ve talimatı altında, kalem teşkilâtındaki memurların çalışmalarını, mesaiye devamlarını kontrol ve takip etmek, görevle bağdaşmayan durumlarını Başkana bildirmek, b) Daireler Kurulu gündemini hazırlayıp Başkana imzalatmak, raporların daktilo edilmesini sağlamak, c) Gündemi ve raporları, Daireler Kurulu toplantısına katılacak üyelere toplantı gününden en az 2 gün önce dağıtmak, d) Kararların Başkan tarafından başka türlü emredilmedikçe sırasına göre bekletilmeksizin daktilo edilmesini sağlamak, karar taslağını hazırlayan sözcü üye veya tetkik hâkimine gösterip, imza veya kontrolünü sağladıktan sonra kurul başkanı ve diğer üyelerin imzasına sunmak, e) İşi biten dosyaların veya ara kararlarının bekletilmeden ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, f) Tahliye veya infazın durdurulmasına ilişkin işlemlerde en süratli bir şekilde evrakın ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, g) Defter ve diğer kayıtların düzen1i bir şekilde tutulmasını, karar ve yazıların dosyalanmasını sağlamak, h) Başkan, üye ve tetkik hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, üye ve tetkik hâkimlerinin verdiği görevlere ilişkin hususlardaki tereddütleri Başkana iletip, onun vereceği emir doğrultusunda görevi yürütmek, Diğer Memurlar
Madde Daireler Kurulu başkatibi yazı işleri müdürü kalem teşkilatındaki memurların amiri olup görevleri şunlardır a Askeri Yargıtay Başkanının emir ve talimatı altında kalem teşkilatındaki memurların çalışmalarını mesaiye devamlarını kontrol ve takip etmek görevle bağdaşmayan durumlarını Başkana bildirmek b Daireler Kurulu gündemini hazırlayıp Başkana imzalatmak raporların daktilo edilmesini sağlamak c Gündemi ve raporları Daireler Kurulu toplantısına katılacak üyelere toplantı gününden en az gün önce dağıtmak d Kararların Başkan tarafından başka türlü emredilmedikçe sırasına göre bekletilmeksizin daktilo edilmesini sağlamak karar taslağını hazırlayan sözcü üye veya tetkik hakimine gösterip imza veya kontrolünü sağladıktan sonra kurul başkanı ve diğer üyelerin imzasına sunmak e İşi biten dosyaların veya ara kararlarının bekletilmeden ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak f Tahliye veya infazın durdurulmasına ilişkin işlemlerde en süratli bir şekilde evrakın ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak g Defter ve diğer kayıtların düzeni bir şekilde tutulmasını karar ve yazıların dosyalanmasını sağlamak h Başkan üye ve tetkik hakimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek üye ve tetkik hakimlerinin verdiği görevlere ilişkin hususlardaki tereddütleri Başkana iletip onun vereceği emir doğrultusunda görevi yürütmek Diğer Memurlar
Daireler Kurulu Kaleminde Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde Daireler Kurulu kaleminde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur a Defterler Genel Evrak Kayıt Defteri Daireler Kuruluna Havale Edilen Dosyaların Kaydına Mahsus Esas Defteri Karar Defteri Zimmet Defteri Sözcü Üye ve Tetkik Hakimi Zimmet Defteri Fihrist Defteri b Dosyalar Karar Dosyası Rapor Dosyası Gündem Dosyası Hakim ve Yardımcılarına Ait Not Fişleri ve Bunlara Ait Cetvel Dosyası Askeri Yargıtay Daireler Kurulunda Görevlendirilen Hakimler Hakkında Düzenenen Not ve Sicil İşlemlerine İlişkin Evrak Dosyası Emir ve Genelgeler Dosyası Yazışma Dosyası Diğer Defter ve Dosyalar
SEKİZİNCİ BÖLÜM Kalemler İle İlgili Müşterek Hükümler Kalemlerde Dosya İncelemesi ve Örnek Çıkarılması
Madde 52– (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Kanun yollarına başvurulması nedeniyle Askerî Yargıtay’a gönderilen dava dosyalarının müdafi ve katılan vekilince incelenmesi ve örnek alınması, Dairelerde Daire Başkanının, Daireler Kurulunda İkinci Başkanın izniyle yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir kalem personelinin yanında ve gözetiminde gerçekleştirilir. Müdafi ve katılan vekili, bütün tutanak ve belgelerin örneklerini gerekli giderleri karşılayarak harçsız olarak alabilir. Müdafi ve vekilin onanmasını istediği örnekler için 492 sayılı Harçlar Kanunu (1) sayılı Tarife gereğince hesaplanan harcın Maliye Veznesine yatırılması sağlanır. Kanun yolu evresinde vekâletnamesi olmaksızın davayı alıp almayacağı konusunda kanaat edinebilmek isteğiyle başvuran avukatın ve görevlendirdiği stajyerinin dava dosyasını incelemesine izin verilir. Askerî Yargıtay Dairelerinin iddianamenin kabulü kararı vererek ilk yargı yeri olarak bakmaya başladığı dava dosyalarının ve bu davalara ilişkin muhafaza altına alınmış delillerin, sanık ve müdafi, katılan ve vekili, mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve vekillerince veya görevlendirilmiş avukat stajyerlerince incelenmesi ve örnek alınması, Daire Başkanının izniyle yukarıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir. Dava dosyalarından örnek alınması, yazı işleri müdürü ya da kalem personelinin gözetim görevini yapabilecek olanağı elde etmiş olması koşuluna bağlı olup bu işlemlerle ilgili olarak Dairelerde Daire Başkanı, Daireler Kurulunda İkinci Başkan tarafından, savunma hakkı gözetilerek verilecek talimat uygulanır. Kanun yollarına başvurulması nedeniyle Askerî Yargıtay’a gönderilen ve aşama itibarıyla Genel Sekreterlikte bulunan dava dosyalarının incelenmesi ve örnek alınması, Genel Sekreterin iznine bağlıdır. Dosyaları incelemek ve örnek almak isteyen ilgililerin, kimliklerini ve durum gerektiriyorsa vekâletname, görevlendirme veya yetki belgesini göstermeleri zorunludur.
Kalem Personeli İle İlgili Yasaklar
Büroların Denetim ve Gözetimi
Evrakın Alınması
Dosyaların Dağıtımı
Madde 56– Askerî Yargıtay Başkanı veya görevlendirmesi halinde İkinci Başkan, Başsavcılıktan tebliğname ile gelen dava dosyalarını, haftanın belirli günlerinde mevcut üye ve tetkik hâkimi sayısını da dikkate alarak Dairelere dağıtır. İtiraz veya direnmeye ilişkin tebliğname ile gelen dava dosyalarını, Daireler Kurulunda görevli sözcü üye ve tetkik hâkimlerini belirleyerek Daireler Kurulu Kalemine verir. Dağıtılan dosyalar ilgili kalem teşkilatında tutulan Genel Evrak ve Esas Defterlerine kaydedilerek, TUTUKLU, AÇIKLI veya DURUŞMALI gibi işaretlerde noksanlık bulunması hâlinde bunlar da tamamlanarak başkâtip (yazı işleri müdürü) tarafından kurulların başkanlarına arz edilir. Dairelerde dosyaların üye ve tetkik hâkimlerine, Daireler Kurulunda görüşülecek işler için ise sözcü üye ve tetkik hâkimlerine dağıtım zamanının ve dosyaların seçiminin takdiri Daire veya Daireler Kurulu Başkanına aittir. Herhangi bir nedenle yedi günden fazla görevinden uzaklaşan üye ve tetkik hâkimlerine dosya verilmez ve Dairelere dosya dağıtımında bu husus dikkate alınır. Ancak, daha önce bu üye veya tetkik hâkiminin incelemesinden geçmiş olup da, ivediliği olmayan dosyalar bundan müstesnadır . Dosya dağıtılması veya mevcudun hesaplanmasında adli tetkik hâkimlerinin sadece sıkıyönetim mahkemelerinden verilen kararlara ilişkin dava dosyalarına ait incelemede bulunabilecekleri hususu da göz önünde bulundurulur.
Gündem Hazırlanması
Karar ve Yazıların Kontrol Sorumluluğu
Defterlerin Numaralanması ve Onaylanması
Defterlerin Tutulma Şekli
Teşkilat
İKİNCİ KISIM Askeri Yargıtay Başsavcılığı Kuruluş Genel İlkeler ve Çalışma Usulleri BİRİNCİ BÖLÜM Görev ve Yetkiler Askeri Yargıtay Başsavcılığının Bütünlüğü
Başsavcının Görevleri
Madde 63– Askerî Yargıtay Başsavcısı, Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcıları ile Başsavcılık kalem teşkilatı personelinin sicil amiri olup, görevleri şunlardır: a) Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek, b) Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek, c) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Temyiz ve itiraz edilen karar ve hükümlere ait dava dosyalarının tetkik ile tebliğnameye bağlanmasını ve Askerî Yargıtay Başkanlığına sunulmasını sağlamak, d) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askerî savcılar ile yardımcılarına, dosyayı tetkik ile tebliğnameye bağlayan Başsavcı yardımcısının değerlendirmesini de göz önüne alarak not vermek, e) Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak, f) Daire kararlarına karşı itiraz hakkını kullanmak, g) Kararların düzeltilmesi ve hükümlerin açıklanması talebinde bulunmak, h) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Yargılamanın yenilenmesi hakkındaki taleplerin tebliğnameye yazılarak Askerî Yargıtay Başkanlığına sunulmasını sağlamak, ı) (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Millî Savunma Bakanının kanun yararına bozma ve yazılı emir istemini tebliğnameye yazarak Başkanlığa sunmak, j) Duruşmalı incelemelerde bizzat veya Başsavcı Başyardımcısı veyahut dosyayı tetkik eden yardımcısı ile birlikte hazır bulunmak veya Başsavcı Başyardımcısını veya Başsavcı yardımcılarından herhangi birisini görevlendirmek, k) Askerî Yargıtay Dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı hallerde bizzat veya Başsavcı Başyardımcısı veyahut dosyayı tetkik eden yardımcı ile birlikte hazır bulunmak veya Başsavcı Başyardımcısı veya Başsavcı yardımcılarından herhangi birisini görevlendirmek, l) Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini denetlemek veya denetletmek, m) Adlî ara verme süresi içinde tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere bakmak üzere nöbetçi kalacak Başsavcı Başyardımcısını veya Başsavcı yardımcılarını Millî Savunma Bakanlığına ve Askerî Yargıtay Başkanlığına bildirmek, adlî ara verme süresi dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılması hâlinde Başkanlığa bilgi vermek, n) (Mülga:RG-25/10/2014-29156) o) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcılarının sicilleri ile askerî savcı ve savcı yardımcıları hakkında verilen mesleki sicil notlarını ve buna ait cetvelleri ilgili yerlere göndermek, p) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 30 uncu ve buna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre sıkıyönetim askerî savcılıklarında görevli cumhuriyet savcı ve yardımcılarının not fişleri ile Askerî Yargıtay Başsavcılığında görevlendirilen cumhuriyet savcıları için düzenlenecek meslekî sicil belgelerini Adalet Bakanlığına göndermek, r) Kanunlar ve bu İçtüzükle verilen diğer görevleri yapmak, Başsavcı Başyardımcısı ve Görevleri (3)
Madde Askeri Yargıtay Başsavcısı Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcıları ile Başsavcılık kalem teşkilatı personelinin sicil amiri olup görevleri şunlardır a Askeri Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek b Askeri Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek c DeğişikRG Temyiz ve itiraz edilen karar ve hükümlere ait dava dosyalarının tetkik ile tebliğnameye bağlanmasını ve Askeri Yargıtay Başkanlığına sunulmasını sağlamak d DeğişikRG İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askeri savcılar ile yardımcılarına dosyayı tetkik ile tebliğnameye bağlayan Başsavcı yardımcısının değerlendirmesini de göz önüne alarak not vermek e Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak f Daire kararlarına karşı itiraz hakkını kullanmak g Kararların düzeltilmesi ve hükümlerin açıklanması talebinde bulunmak h DeğişikRG Yargılamanın yenilenmesi hakkındaki taleplerin tebliğnameye yazılarak Askeri Yargıtay Başkanlığına sunulmasını sağlamak ı DeğişikRG Milli Savunma Bakanının kanun yararına bozma ve yazılı emir istemini tebliğnameye yazarak Başkanlığa sunmak j Duruşmalı incelemelerde bizzat veya Başsavcı Başyardımcısı veyahut dosyayı tetkik eden yardımcısı ile birlikte hazır bulunmak veya Başsavcı Başyardımcısını veya Başsavcı yardımcılarından herhangi birisini görevlendirmek k Askeri Yargıtay Dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı hallerde bizzat veya Başsavcı Başyardımcısı veyahut dosyayı tetkik eden yardımcı ile birlikte hazır bulunmak veya Başsavcı Başyardımcısı veya Başsavcı yardımcılarından herhangi birisini görevlendirmek l Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini denetlemek veya denetletmek m Adli ara verme süresi içinde tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere bakmak üzere nöbetçi kalacak Başsavcı Başyardımcısını veya Başsavcı yardımcılarını Milli Savunma Bakanlığına ve Askeri Yargıtay Başkanlığına bildirmek adli ara verme süresi dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Başkanlığa bilgi vermek n MülgaRG o DeğişikRG Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcılarının sicilleri ile askeri savcı ve savcı yardımcıları hakkında verilen mesleki sicil notlarını ve buna ait cetvelleri ilgili yerlere göndermek p Hakimler ve Savcılar Kanununun uncu ve buna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre sıkıyönetim askeri savcılıklarında görevli cumhuriyet savcı ve yardımcılarının not fişleri ile Askeri Yargıtay Başsavcılığında görevlendirilen cumhuriyet savcıları için düzenlenecek mesleki sicil belgelerini Adalet Bakanlığına göndermek r Kanunlar ve bu İçtüzükle verilen diğer görevleri yapmak Başsavcı Başyardımcısı ve Görevleri
Madde 64– Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı, Başsavcı yardımcıları ile Başsavcılık Kalem Teşkilâtı personelinin amiri ve sicil üstü olup, bunların görevlerini gereği gibi yapmalarından Başsavcıya karşı sorumludur. Başsavcı Başyardımcısının görevleri şunlardır: a) Başsavcının vereceği adlî ve idarî bütün işleri yürütmek, b) Başsavcı yardımcılarını ve kalem teşkilâtını Başsavcının emirlerine göre idare ve kontrol etmek, kalem teşkilâtındaki iş bölümünü düzenlemek, c) Gelen dava dosyalarını, kalem teşkilâtı genel evrak kayıt defterine ve esas defterine, gerekirse bilgisayara kaydı yapıldıktan sonra, Başsavcının vereceği emre göre, haftanın belirli gününde yardımcılara dağıtmak, tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen işlere ait dava dosyalarını bekletmeden dağıtmak (Herhangi bir nedenle görevinden on beş günden fazla uzak kalan yardımcılara dosya verilmez. Ancak evvelce kendisinden geçmiş ve acele olmayan işlere ait dosyalar dönüşlerine kadar bekletilabilir), d) (Ek:RG-25/10/2014-29156) Dağıtılan işlerin ve dosyaların geliş ve öncelik sırasına göre zamanında incelenip sonuçlandırılmasını Başsavcı adına izlemek, (3) e) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Başsavcı tarafından bizzat imzalanması gereken tebliğnamelerle ilgili olarak, Başsavcı yardımcıları tarafından incelenen dosyaları gerektiğinde yardımcının başvurusu veya kendisinin isteği üzerine birlikte inceleyerek sonuca varmak, anlaşmazlık halinde durumu Başsavcıya arz etmek ve vereceği karara göre hareket etmek, f) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Başsavcı yardımcıları tarafından 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen işlere ait dosyalar hakkında düzenlenen tebliğnameleri parafe ederek Başsavcının incelemesine hazırlamak, g) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Tebliğnameye kısmen veya tamamen aykırı çıkan veya tereddüt yaratan Daire kararlarına karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesini kararlaştırmak üzere haftanın evvelce belli edilen gün ve saatinde Başsavcı yardımcılarını toplayıp, tartışarak karara varılmasını sağlamak, kararlarda oybirliği olmaması halinde durumu Başsavcıya arz etmek ve Başsavcının kararına göre hareket etmek, h) Bütün bu incelemelerde Başsavcılık görüşünün aynı doğrultuda olmasını ve içtihat birliğini sağlamak, bu amaçla örnek kararların özetlerini Başsavcının direktifine göre dağıtmak, ı) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Karara bağlanan dosyaları Başsavcı yardımcılarının tetkikinden sonra parafe ederek Başsavcının incelemesine hazırlamak, j) Başsavcının belirleyeceği sınırlar içinde, yapılan yazışmaları imzalamak, k) Kanunlar ve bu İçtüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Başsavcı Yardımcılarının Görevleri
Başsavcılık Kalem Teşkilatı
Askeri Yargıtay Başsavcılığı Başkatibinin Yazı İşleri Müdürünün Görevleri
Madde 67– Başsavcılık başkâtibi (yazı işleri müdürü), kalem teşkilâtındaki işlerden Başsavcı ve Başyardımcıya karşı sorumlu ve kalem teşkilâtındaki personelin amiri olup, görevleri şunlardır: a) Başsavcı ve Başsavcı Başyardımcısından aldığı emirleri yerine getirmek ve işlerin zamanında yapılmasını sağlamak, b) Kalem teşkilâtındaki memurların çalışmalarını, mesaiye devamlarını izlemek, görevle bağdaşmayan hâllerini ilk amiri olan Başsavcı Başyardımcısına bildirmek, c) Kalem teşkilâtındaki memurların başvurularını zamanında Başsavcı Başyardımcısına iletmek, d) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) Başsavcı veya Başsavcı Başyardımcısı tarafından başka türlü emredilmedikçe, tebliğname taslaklarının sırasına göre ve bekletilmeden yazılmasını sağlamak, e) (Değişik:RG-25/10/2014-29156) 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde belirtilan işlere ait dosyalar hakkında düzenlenen tebliğname taslaklarını, ilgili yardımcının parafesini aldıktan sonra Başsavcı Başyardımcısının parafesine, daha sonra da Başsavcının imzasına sunmak, f) Salıverme, tutuklama müzekkeresinin geri alınması veya infazın durdurulması gibi ivediliği olan işlerde, gerekli işlemleri emir ve talimata uygun olarak öncelikle yerine getirmek, g) Açıklı, tutuklu, duruşmalı ve infazın durdurulmasına ilişkin işlerde, bu hususların işaret veya damgalarını tebliğnamelerde göstermek, h) Defter ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, Başsavcılık işlemlerine ait tüm belge ve yazıların dosyalanmasını sağlamak, ı) (Ek:RG-5/10/2012-28432) Askerî Yargıtayın ilk ve son yargı yeri olarak baktığı davalarla ilgili suç eşyaları hakkında 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine göre görev ve işlemleri yapmak, suç eşyası esas defteri ve kasa defterini tutmak.
Diğer Memurlar
İKİNCİ BÖLÜM Başsavcılık Kalem Teşkilatında Tutulacak Defter ve Dosyalar Defter ve Dosyalar
Madde 69 (2)– Başsavcılık kaleminde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur: A) Defterler; 1) Genel Evrak Kayıt Defteri (Başsavcılığa gelen ve giden her türlü evrak geliş ve gidiş tarihleri ile gördüğü işlem belirtilecek şekilde yazılır), 2) Esas Defteri (Gelen dosyalar, sanıklara ve yüklenen suçlarına göre bu deftere kayıt edilerek, dava aşamaları işlenir), 3) Zimmet Defterleri: a. Başsavcı Yardımcıları Zimmet Defteri (Başsavcı yardımcılarına verilen dosya ve diğer evrakın kaydına mahsus olup, ilgili evrak ve dava dosyası kaydedilerek imza karşılığında yardımcılara verilir). b. Başkanlık ve Daireler Zimmet Defteri (Başsavcılıktan Başkanlığa ve Dairelere gönderilen evrakın kaydına mahsus zimmet defterine ilgili evrak kaydedilerek, adı geçen Makamların Genel Sekreterine veya kalemine imza karşılığında verilir). c. Dış Zimmet Defteri (Başsavcılıktan Askerî Yargıtay dışına sevk edilecek evrak kaydedilerek, imza karşılığında Askerî Yargıtay Genel Evrak Kalemine teslim edilir). 4 ) Fihrist Defteri 5) (Ek:RG-5/10/2012-28432)(2) İlk yargı yeri olarak bakılan kovuşturmalara ait suç eşyası esas defteri, 6) (Ek:RG-5/10/2012-28432)(2) İlk yargı yeri olarak bakılan kovuşturmalara ait emanet kasa defteri, 7) Bilgisayar sistemine geçildiğinde yukarıdaki kayıtlar ve dosya ile ilgili bilgiler bilgisayara geçirilir ve dosyanın takibi bilgisayar ile yapılır. (2) B) Dosyalar; 1) Tebliğname Dosyası, 2) İtirazlar Dosyası, 3) İçtihatları Birleştirme Dosyası, 4) Noksanlıkların Giderilmesi İçin İade Edilen Dava Dosyalarına Ait Yazışma Dosyası, 5) Savcı ve Yardımcılarına Verilen Not Fişleri ve Bu Fişlere Ait Cetvel Dosyası, 6 ) Genel Yazışma Dosyası, 7) Emir ve Genelgeler Dosyası, 8) Adayların Staj İşlemleri ile İlgili Evrak Dosyası, 9) Personel İşlemlerine Ait Yazışma Dosyası, 10) Duruşmalı Davalara Ait Tebligat Dosyası.
Diğer Defter ve Dosyalar
Defterlerin Numaralanması ve Onaylanması
Defterlerin Tutulma şekli
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dosyaların Dağıtım ve Kalem Teşkilatına İlişkin Diğer Hususlar Başsavcılık İşlerinde Sıra
Başsavcılık Kalem Teşkilatının Denetim ve Gözetimi
Dosyaların Dağıtımı
Tebliğname ve Yazıların Kontrol Sorumluluğu
Diğer Hususlar
ÜÇÜNCÜ KISIM Adli Ara Verme Adli Tatil Süresi
Adli Ara Vermede Bakılacak İşler
Kalacak Başkan Üye ve Tetkik Hakimleri ile Başsavcı Yardımcılarının Belirlenmesi
Adli Ara Vermede Başkanlığa Vekalet
Bakanlığa Bilgi verme
Adli Ara Vermede Genel Sekreterlik İşleri
Adli Ara Vermede Dosya Dağıtımı
DÖRDÜNCÜ KISIM İzin İşlemleri İzin Verme Yetkisi
Yıllık İzin Mazeret İzni ve Diğer izinler
Yıllık İzinlerin Kullanılma Biçimi
BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Dergi Çıkarma
Yargıtay Adına Bilgi Verme ve Komisyonlara Katılma
Yargıtay Binasında Yerleşim Düzeni
Yurtdışına Gönderilecek Üyelerin Belirlenmesi
Madde 91– a) Bilimsel araştırma, meslekî temas veya bilgi ve görgüyü arttırmak amacıyla Askerî Yargıtaya ayrılan bütçe faslından yurtdışına gönderilecek Askerî Yargıtay Üyeleri Başkanlar Kurulunca belirlenir. (Değişik cümle:RG-5/10/2012-28432) Başkanlar Kurulunca bu amaçla yurtdışına gidecek üyelerin belirlenmesinde Askerî Yargıtay üyeliğine başlama tarihi, daha önce Askerî Yargıtay’a ayrılan bütçe faslından üye sıfatıyla yurtdışına gönderilmiş olup olmadığı, yaş haddi veya kadrosuzluk nedenleriyle emekliye ayrılma tarihleri ve istekli olup olmadıkları dikkate alınır. Diğer hususlar yönünden önceliğe hak kazanıp da bunu kullanmak istemeyenler daha sonraki dönemler için yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar, ancak bunların öncelik sırası ve zamanının belirlenmesi Başkanlar Kurulunun takdirine aittir. b) Askerî Yargıtaya ayrılan bütçe faslından yurtdışında yapılacak kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılacak üyelerin belirlenmesi de Başkanlar Kurulunun kararıyla yapılır. Ancak; öncelik tespitine ait yukarıdaki (a) bendi hükümleri burada uygulanmaz. Başkanlar Kurulunca, bu amaçla gönderilecek üyelerin belirlenmesi için; bu konulardaki toplantı nedeniyle davet yapılmış ise bunun içeriği, böyle toplantılara diğer emsal kurumlardan katılacakların makam ve memuriyet sıfatları, makam ve memuriyet sıfatı yönünden herhangi bir sınırlama olmayan hâllerde üyelerin bu konuda daha önce bilimsel çalışması olup olmadığı ve özellikle toplu olmayan katılmalarda üyelerin gidecekleri ülkede toplantı veya inceleme için yeterli dil bilgileri olup olmadığı gibi özellikler dikkate alınır. Gerekirse bu özelliklerin belirlenmesi yönünden, üyeden kurula yazılı bildirimde bulunması istenebilir. c) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen amaçlarla yurtdışına gönderilen üyeler, yurda dönüşlerini derhal başkanlığa bildirirler ve en geç iki ay içinde inceleme veya izlenimlerinin sonuçlarını içeren raporlarını Başkanlar Kuruluna intikal ettirilmek üzere, Genel Sekreterliğe verirler. Toplu göndermelerde müşterek çalışma sonucu hazırlanacak rapor aynı yönteme uygun olarak verilir. d) Bu maddedeki üye deyimi; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerini ifade eder.
Kıyafet
Göreve Başlama
Onur Günü
Onursal Üyelerle İlişki
Askeri Yargıtaya Ait Sembolleri Belirleme
Bütçeye Ödenek Koymak
Kararların İnternet ve İntranetde Yayını
İçtüzüğün Değiştirilmesi
Yürürlük
Madde 100– Askerî Yargıtay Kanununun 26’ncı maddesi gereğince hazırlanan bu İçtüzük Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ____________ (1) 5/10/2012 tarihli ve 28432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük’ün 13 üncü maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının ‘Defterler’ bendine (3) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere (4) ve (5) numaralı alt bentler eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 5/10/2012 tarihli ve 28432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük’ün 17 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının ‘Defterler’ bendine (4) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir. (3) 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük’ün 9 uncu maddesi ila bu içtüzüğün 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. İçtüzüğün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 29/7/1990 20589 İçtüzükte Değişiklik Yapan İçtüzüklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 6/1/2004 25338 2. 5/10/2012 28432 3. 25/10/2014 29156 ONUR BELGESİ ÖRNEKLERİ Örnek 1 ASKERİ YARGITAY ONUR BELCESİ Askeri Yargı hizmetlerinin tüm aşamalarında hukukun üstünlüğü ilkesine inanarak görevini şerefle tamamlayıp emekliye ayrılan, Askeri Yargıtay ………………………………………………………………………… Sayın ……………………………………………………………………………………. Her zaman takdirle anılacak çalışma ve katkıları nedeniyle Askeri Yargıtay adına şükran ve saygı duygularıyla sunulmuştur. Askeri Yargıtay Başkanı Örnek 2 ASKERİ YARGITAY ONUR BELGESİ Askeri Yargı hizmetlerinin tüm aşamalarında hukukun üstünlüğü ilkesine inanarak görevini şerefle sürdürürken vefat eden, Askeri Yargıtay ……………………………………………………………….. Sayın ………………………………………………………………………….. Her zaman takdirle anılacak çalışma ve katkıları nedeniyle Askeri Yargıtay adına şükran ve saygı duygularıyla sunulmuştur. Askeri Yargıtay Başkanı