Atatürk, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM KAPSAM
Deyimler
İKİNCİ BÖLÜM Yüksek Kurum Organ ve Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esasları Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları
Genel Sekreterin Görevleri
Hukuk Müşavirinin Görevleri
Özel Kalem Müdürünün Görevleri
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Görevleri
Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Görevleri
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri
Yönergeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağlı Kuruluşların Teşekkülü Organ ve Birimlerinin Görevleri ve Çalışma Esasları Bağlı Kuruluşların Teşekkülü
Üyelikle İlgili Esaslar
Bilim ve Uygulama Kollarının Kurulması
Bilim ve Uygulama Kollarının Çalışma Esasları
Komisyonlar ve Diğer Çalışma Kolları
Bağlı Kuruluşlar Sekreterlerinin Görevleri
Bağlı Kuruluş İdari Teşkilatı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bağlı Kuruluşların Plan ve Programlarının yapılması Plan ve Programların Yapılması
Madde 20– Plan ve programlar,kısa (1 yıl), orta (5 yıl) ve uzun (10 yıl ve daha çok) vadeli olarak hazırlanır,bütçeler gibi incelenir ve onaylanır. Yüksek Kurumca, her yıl, plan ve programların hazırlanmasıyla ilgili bir genelge yayımlanır. Genelgede kısa vadeli plan ve programla, yapılacaksa, orta ve uzun vadeli plan ve programların hazırlanmasında uyulacak usuller açıklanır. Plan ve program çalışmalarına, önceki plan ve program uygulamalarının incelenmesiyle başlanır. Bağlı kuruluşların plan ve program taslaklarının hazırlanmasından bağlı kuruluş başkanları sorumludur.Bilim ve uygulama kollarının da görüşü alınarak hazırlanan taslaklar, yürütme kurullarınca görüşülerek geliştirilir, planda yer alacak konularla ilgili çalışmaları yürütecek bilim ve uygulama kolları ve yürütme kurullarınca belirlenecek kimseler ve bunların çalışma esasları plana eklenir. 2955 Plan ve program taslakları, bilim kurullarınca bir önceki yılın uygulama raporlarıyla birlikte incelenir, görüşler belirlenir,gerekiyorsa bu amaçla komisyon veya üyeler görevlendirilir, nisan ayı başında Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur. Bağlı kuruluşun plan,program ve raporları Yüksek Kurum Başkanlığınca incelenir. Tamamı veya bazı bölümleri hakkında Yönetim Kurulunun görüşleri alınabilir, özel inceleme için komisyon veya kişiler görevlendirilebilir,düzeltilebilir, geliştirilebilir veya düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bağlı kuruluş başkanlıklarına gönderilebilir. Son şeklini alan plan ve programlarla uygulama raporları, Yüksek Kurum Başkanı tarafından nisan ayı sonuna kadar bir yıl sonrasının bütçesiyle birlikte Yüksek Kurulun onayına sunulur. Yüksek Kurulca onaylanan plan ve programlar Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca uygulamaya konur. Planda bulunmayan,ancak yapılması sonradan gerekli görülen çalışmalar, Yüksek Kurum Başkanı veya bağlı kuruluş yürütme kurulunun önerisi üzerine, bütçe hükümleri ve imkanları gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulu kararıyla plana alınabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşların Bütçelerinin Hazırlanması Bütçelerin Hazırlanması
Madde 21– Bütçelerin hazırlanmasında uyulacak esaslar, bütçe hazırlıklarının başlangıcında Yüksek Kurum Başkanlığınca yayımlanacak bütçe duyurusuyla Yüksek Kurum Genel Sekreterliğine ve bağlı kuruluş başkanlıklarına duyurulur. Duyuruda, bütçe taslaklarının nasıl hazırlanacağı, temel ilke ve hedefler, program sınıflandırılması,hizmet ve malzeme maliyetlerinin belirlenmesinde uyulacak esaslar ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. Kanunun 11 inci maddesine göre Yurt içinde ve dışında araştırma, inceleme uzman ve elemanlarından kurulacak olan bilimsel araştırma ve uygulama birim veya kollarının giderlerinin karşılanmasıyla ilgili ödenekler bütçelerde gösterilir. Bağlı kuruluş bütçe taslakları, bağlı kuruluş başkanlıklarınca şubat ayı sonuna kadar hazırlanır ve yürütme kurullarına sunulur. Yürütme kurulları hazırlayacakları bütçe tasarılarını,mart ayı sonuna kadar bilim kurullarına sunarlar, Bilim kurullarınca incelenen tasarılar,nisan ayı sonuna kadar Yüksek Kurula sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına verilir. Yüksek Kurum bütçe tasarısı Yüksek Kurum Başkanlığınca mart ayı sonuna kadar hazırlanır, Yönetim Kuruluna gönderilir, bu Kurulca incelendikten sonra nisan ayı sonuna kadar Yüksek Kurula sunulur. Yüksek Kurulca onaylanan bütçe tasarıları kesinleşir. Kesinleşen bütçelerde yer alan ödeneklerden Ülkenin mali politikasına ters düşmediği takdirde kısıntı yapılmaz. Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlar bütçelerine Devlet bütçesinden yapılacak aktarmalar,Başbakanlık bütçesinde yeralır.
ALTINCI BÖLÜM İşbirliği Destekleme ve Uygulama İşbirliği Esasları
Bilgi ve Belge Talebi
Destekleme Esasları
Burslar
Yarışma ve Ödül
Çalışmaların Sonuçları
YEDİNCİ BÖLÜM Personel İşlemleri ve Özlük Hakları Personel Statüsü ve Özlük Hakları
Sözleşmeli Personel Alımı
Geçici Süreli Görevlendirme
Üyelerle İlgili Disiplin İşleri
SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yurt Dışından Yapılacak Çağrılar
Ücretsiz İzin
Basımevi
Başkanların Kol Komisyon ve Gruplara Başkanlık Etmeleri
Hizmet Yüklenenin Değiştirilmesi
Tüzük ve Yönetmelik Tasarıları
Yürürlük
Yürütme