Atatürk Orman çiftliği Müdürlüğü Bütçe Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM İşletme Bütçesinin Hazırlanması Bütçe
İşletme bütçesinin hazırlanması
Görev
İşletme bütçesinin yürürlüğe girmesi
Bütçe genel talimatı
Dönemi
Revize bütçeler
İKİNCİ KISIM İşletme Bütçesinin Hazırlanışı ile İlgili Esaslar Fonksiyonel Programlar BİRİNCİ BÖLÜM Satış Programı Satış programı ve hazırlanması
Madde 12– Satış programı, işletme bütçe döneminde üretici, yetiştirici ve diğer alıcılara yapılması muhtemel şartların, çeşitli mal ve hizmet üretimleri için ayrı ayrı olmak üzere, miktar ve değerini tahmin eden ve yapılan bu tahminlerin işletme bütçesi hesaplamalarında kullanılabilecek nitelikteki bilgileri içeren programdır. ________________ (1) 9/12/2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3276 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Yönetim Kurulu'nun” ibaresi “Atatürk Orman Çiftliği Müdürünün” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 9/12/2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3276 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Personel Müdüründen” ibaresi “Personel ve Destek Hizmetleri Müdüründen” şeklinde ve “A.O.Ç. Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca” ibaresi “Atatürk Orman Çiftliği Müdürünce” şeklinde değiştirilmiştir. 3689 Satış programları hazırlanırken ziraat sanatları, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili hizmet ünitelerinin kapasiteleri dikkate alınır. Satışında zorluk çekilmeyen ürünler ve hizmetler için programlanan satış miktarı, ünitelerin ekonomik üretim kapasitelerinden düşük olamaz. Piyasası sınırlı olan ürünler ve hizmetler için ise satılabilir miktar belirlenir. Kapasite ne olursa olsun üretim programının bu miktarı aşmamasına dikkat edilir. Hurda ve ihtiyaç fazlası olup, kullanılma imkanı bulunmayan malzemelerin satışlarının en kısa zamanda yapılması için program hazırlanır ve uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM Alım Programı Alım programı ve hazırlanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretim Programı Üretim programı ve hazırlanması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Finansman Programı Finansman programı ve hazırlanması
BEŞİNCİ BÖLÜM Yatırım Programı Yatırım programı ve hazırlanması
Madde 16– Yatırım programı, arazi, bina, ulaştırma araçları, makine, teçhizat ve diğer üretim araçları gibi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklardan her biri için belirli bir dönemde yapılacak proje harcamalarını ve bunlar için ayrılmış olan ödeneklerin tahminini ayrıntılı bir biçimde gösteren programdır. Yatırımlar, küçük tamamlama ile idame ve yenileme yatırımları olarak hazırlanır. Kısa süreli yatırım programları bir yıllık bütçe dönemini, uzun süreli yatırım programları 2 – 5 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde düzenlenir. Küçük tamamlama yatırımları, A.O.Ç. Müdürlüğü'nün kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydıyla, Atatürk Orman Çiftliği Müdürünün teklifi ve Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile yapılır.(1) (Değişik fıkra:RG-9/12/2020-31329-C.K-3276/5 md.) İdame ve yenileme yatırımları, Atatürk Orman Çiftliği Müdürünün kararı ile yapılır. Durum gerekçeleri ile birlikte kararı izleyen 15 gün içinde Tarım ve Orman Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Sayıştay Başkanlığına bildirilir. __________________ (1) 9/12/2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3276 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Yönetim Kurulunun teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın” ibaresi “Atatürk Orman Çiftliği Müdürünün teklifi ve Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM Personel Kadroları ve İş Gücü Programı İş gücü programı ve hazırlanması
YEDİNCİ BÖLÜM Harcama Programı Harcama programı ve hazırlanması
ÜÇÜNCÜ KISIM Ödenekler ve Aktarmalar BİRİNCİ BÖLÜM Ödenekler Ek Ödenek ve Ödenek Aktarmaları Ödenekler
Ek ödenekler
Ödenek aktarmaları
İKİNCİ BÖLÜM Ödeneklerin İzlenmesi ve Sorumluluk Ödeneklerin izlenmesi
Sorumluluk
DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler Yürürlük
Madde Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Yürütme