Atatürk Orman çiftliği Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (a) Bendi Kapsamında Yapacağı Alım İşlerine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Sorumluluk
Temel ilkeler
Yetki limitleri
Alım işlemlerinde uygulanacak esaslar
Alıma ilişkin şartnamede yer alacak hususlar
Muayene ve kabul komisyonu ile çalışma esasları
Alımlarda muayene esasları
Teslim ve teslim alma
Ödeme işlemleri
Dosyalama işlemleri
Ceza ve ihalelerden yasaklama
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük
Yürütme