Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanım vEkısaltmalar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Bağımsız denetçi: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bankacılık alanında bağımsız denetim yapma yetkisini haiz olarak tescil ve ilan edilan ve bankalarda bağımsız denetim faaliyetini yürütecek denetçilari, b) Bağımsız denetim ekibi: Bağımsız denetim kuruluşu adına bankada bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilarden oluşan ekibi, c) Bağımsız denetim kuruluşu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilandirilan bağımsız denetim kuruluşları arasından bu Yönetmelikte belirtilan ilave şartları taşıyarak Kurul tarafından Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesine alınan kuruluşları, ç) Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları, d) BDY (Bağımsız Denetim Yönetmeliği): 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğini, e) BSD: Bilgi Sistemleri Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde yetkili kuruluşlarca gerçekleştirilan banka bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimini, f) BSDY (Bilgi Sistemleri Denetimi Yönetmeliği): 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilacek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliği, g) Finansal tablolar: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilan finansal tabloları, ğ) Hesap dönemi: Bir takvim yılını, h) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, ı) Karar: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğEkonulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı, i) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, j) Kilit yönetici: Yönetim organı üyeleri dahil olmak üzere, kuruluşun faaliyetlerini planlama, yönetme veya kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişilari, k) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, l) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, m) Liste: Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesini, n) Nitelikli pay: Bağımsız denetim kuruluşunun sermayesinin veya oy haklarının yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ila bu oranın altında olsa dahi kilit yöneticilari belirleme imtiyazı veren payları, o) Sorumlu denetçi: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan bağımsız denetim kuruluşu tarafından, bankada bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve denetim raporunun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçiyi, ö) TDS (Türkiye Denetim Standartları): 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğEkonulan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalitEkontrol ve denetim standartları ila bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri, p) TMS (Türkiye Muhasebe Standartları): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ila bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri, r) TTK (Türk Ticaret Kanunu): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte tanımına yer verilmeyen kavramlar, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde belirtilan anlamlarıyla kullanılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM Bankaların Bağımsız Denetimi Genel esaslar
Madde 4– (1) Bankaların bağımsız denetimi, bankaların hesap vEkayıt düzeni ila finansal tablolarının doğruluğu, güvenilirliği, Kanun uyarınca yürürlüğEkonulan düzenlemelere ve TMS’ye uygunluğu hakkında makul güvence sağlayacak şekilde görüş oluşturulması amacıyla yürütülür. (2) Bağımsız denetim faaliyetleri, bankaların iç sistemlerinin, hesap vEkayıt düzeniyle ilgili birimlerinin ve muhasebe sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemelere uyumu, yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayacak şekilde yürütülür ve bu amaçla TDS kapsamında gereken denetim prosedürleri uygulanır. (3) Bağımsız denetim raporu, TDS’de öngörülen hususlara ilave olarak bankanın iç kontrol sisteminin; finansal tabloların Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve TMS hükümleri ila Kurul tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemelere, Kurum genelge ve açıklamalarına uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak nitelikte olduğu, uygun muhasebe politikalarının seçildiği ve uygulandığına ilişkin ibareleri de içerecek şekilde düzenlenir. (4) Bankalar, sözleşme imzaladıkları bağımsız denetim kuruluşuna, bu Yönetmelik ve TDS hükümlerine uygun olarak Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla ara dönem sınırlı bağımsız denetim, hesap dönemleri sonu itibarıyla yıllık bağımsız denetim yaptırmak zorundadır. (5) Kurum, Kanun uyarınca yürürlüğEkonulan düzenlemelerde öngörülen veya Kurumca belirlenecek özellik arz eden konulara münhasır olmak üzere bankalar veya bağımsız denetim kuruluşlarından özel amaçlı bağımsız denetim gerçekleştirilmesini istemeye yetkilidir. (6) Özel amaçlı bağımsız denetime başlamadan önce, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim hariç olmak üzere, banka ila bağımsız denetim kuruluşu arasında bağımsız denetimin türü ve düzenlenecek rapora ilişkin olarak sözleşme yapılır ve denetim faaliyetleri buna göre yürütülür. (7) Kurum, özel amaçlı bağımsız denetimin bankanın yıllık ve ara denetimlerini gerçekleştirenden farklı bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılmasını talep etmeye yetkilidir. (8) Hesap dönemi sonuna ilişkin konsolide vEkonsolide olmayan bağımsız denetim raporları Nisan ayı sonuna kadar, ara dönemler itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporlarından konsolide olmayanlar ilgili dönem sonunu izleyen kırkbeş gün içinde, konsolide olanlar ise yetmişbeş gün içinde, banka tarafından Kuruma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir.
Bilgi sistemleri denetimi
Bağımsız denetçinin yetkilari
Bağımsız denetim ekibi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Listeye Alınmasına Ortaklarına Kilit Yöneticilarine ve Bağımsız Denetçilarine İlişkin Esaslar Kuruluşlarda aranan şartlar
Madde 8– (1) Listeye alınacak bağımsız denetim kuruluşunun; a) KGK tarafından kamu yararını ilgilandiren kuruluşlarda denetim yapmak üzere yetkilandirilmiş olması, b) Mesleki yeterlik ve itibara ve bu Yönetmelikte belirtilan kapsamda bağımsız denetim gerçekleştirebilacek nitelikte yönetim yapısına, bağımsız denetçiye, teknik donanıma, belge vEkayıt düzenine sahip olması vEkalitEkontrol sistemine ilişkin yapının ve yazılı politikaların oluşturulması, c) 7 nci maddeye göre en az iki denetim ekibi oluşturacak sayı ve nitelikte bağımsız denetçi istihdam etmesi, ç) Verdikleri hizmetlerden doğabilacek zararları karşılamak amacıyla, Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yaptırılması zorunlu mesleki sorumluluk sigortasına esas matrahın, bağımsız denetim kuruluşunun geçmiş yıla ilişkin ciro tutarının iki katından az olmamak üzere yönetim organınca kabul edilan cari yıla ilişkin bütçelenen ciro tutarının asgari iki katı esas alınarak belirlenmesi, d) Yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim yapma yetkisinin iptal edilmemiş olması, e) Hukuki bağlantısının bulunduğu yurt dışında kurulu şirketin bağımsız denetim yapma yetkisinin iptal edilmemiş olması, f) KGK tarafından yetkilandirildikleri tarihten itibaren, bankalar hariç Karar eki I Sayılı Listenin (2) numaralı kısmında belirtilan Kurum düzenleme ve denetimine tabi kuruluşlarda en az üç hesap dönemi bağımsız denetim faaliyeti yürütmüş olması şarttır.
Kuruluşun ortakları kilit yöneticilari ila bağımsız denetçilarinde aranan şartlar
Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler
Ortaklara kilit yöneticilare ve sorumlu denetçilare ilişkin bilgi ve belgeler
Madde 11– (1) 10 uncu madde uyarınca yapılacak başvuru kapsamında; a) Bağımsız denetim kuruluşunun nitelikli pay sahibi ortakları, kilit yöneticilari ila sorumlu denetçilarinin mesleki tecrübelerini ve denetimle ilgili aldıkları eğitimlerini içeren ayrıntılı özgeçmişleri (Ek- 2), b) Bağımsız denetim kuruluşunun nitelikli pay sahibi ortakları, kilit yöneticilari ila sorumlu denetçilarinin başka bir bağımsız denetim kuruluşunda ya da derecelendirme veya değerleme hizmeti veren bir kuruluşta ortaklığının bulunmadığına ve bulunmayacağına, kilit yönetici ya da bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme faaliyeti ila iştigal eden personel olarak görev yapılmadığına ve yapılmayacağına, yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim ya da değerleme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş olan bir kuruluşta yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmediğine dair yazılı beyanları (Ek- 3), c) Sorumlu denetçilarin bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yaptıklarına ve yapacaklarına dair yazılı beyanları (Ek- 4), ç) Daha önce yapılan bir disiplin soruşturması sonucunda bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaya engel teşkil edecek bir ceza alınmadığının ilgili kurumdan talep edilacek belge ila tevsik edilmesi kaydıyla, haklarında diğer yetkili kurumlar tarafından disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığına, böyle bir soruşturma başlatıldığında en geç yedi gün içinde Kurumun bilgilandirilaceğine ve bağımsız denetimin yapılmasına engel teşkil edecek bir ceza alınması halinde bulunulan görevden en geç onbeş gün içinde istifa edilaceğine ilişkin sorumlu denetçilarin yazılı beyanları (Ek- 5) Kuruma ilatilir.
Başvuruların incelenmesi ve yurt dışından temin edilacek belgeler
Listeye alınma
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Tedbirler Listeden geçici olarak çıkarılma
Listeden süresiz olarak çıkarılma
Madde 15– (1) Aşağıdaki hallerin bir veya birkaçının tespiti halinde bağımsız denetim kuruluşu Kurul tarafından süresiz olarak Listeden çıkarılır: a) Yetkinin kasten yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınması, b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hariç olmak üzere gerekli koşulların taşınmadığının sonradan anlaşılması veya kaybedilmesi, c) Daha önce 14 üncü madde uyarınca işlem tesis edilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunda aynı maddede belirtilan durumlardan en az birinin, geçici olarak Listeden çıkarıldığı süre hesaba katılmaksızın, beş yıl içinde gerçekleşmesi, ç) Finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini önemli ölçüde etkilayecek hususların ortaya çıkması halinde, bağımsız denetim kuruluşunun bu hususta kusurlu olmadığını kanıtlayamaması, d) Bağımsız denetim kuruluşunun ya da istihdam edilan bağımsız denetçilarin bağımsızlığını ortadan kaldıran hususlar karşısında TTK’nın 400 üncü maddesi ila BDY ve TDS hükümlerinde öngörülen tedbirler alınmaksızın denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi, e) 22 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak sır niteliğindeki bilgilarin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması, f) Gerekli mesleki yeterlik ve özenin gösterilmemesi, yeterli kanıt elde edilmeksizin denetim raporu düzenlenmesi veya mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklere uygun hareket edilmemesi ve sair suretle gerçeğe aykırı görüş bildirilmesi, g) Etik kurallara uyulmaması veya mesleki yeterliğin zafiyete uğraması, kaliteli ve güvenilir denetimler gerçekleştirilmemesi ve sair nedenlerle itibarın önemli ölçüde zedelenmesi, ğ) Listeden süresiz olarak çıkarılmasını gerektirecek ölçüde hata veya hilEkaynaklı önemli yanlışlıklar ya da denetim standartlarına, etik kurallara ve ilgili mevzuata aykırı işlem ve uygulamalar tespit edilmesi, h) Karar eki I Sayılı Listenin (2) numaralı kısmında belirtilan Kurum düzenleme ve denetimine tabi şirketlerdEkesintisiz olarak beş hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetinde bulunulmaması, ı) Bu Yönetmelik kapsamında devam eden bağımsız denetim sözleşmesinin bulunmaması ya da ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetim sözleşmesinin feshedilmiş olması koşuluyla bağımsız denetim kuruluşu tarafından Listeden süresiz olarak çıkarılmanın talep edilmesi. (2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen koşullara sonradan uyumsuzluk oluşması halinde Kuruma derhal bilgi verilmesi ve uyumsuzluğun oluştuğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde giderilmesi gereklidir. Kurum, zorunlu görülen durumlarda iki ayı geçmemek üzere ilave süre vermeye yetkilidir. Belirtilan süreler içinde uyumsuzluğun giderilamemesi durumunda kuruluş Listeden süresiz olarak çıkarılır. (3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendine aykırı bir durumun oluşması halinde, yetki iptaline neden olan işlem ve uygulamaların niteliği, bağımsız denetim kuruluşunun mesleki yeterliği ila itibarı üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurulmak suretiyle, kuruluş Kurul tarafından Listeden süresiz olarak çıkarılabilir.
İdari tedbirlere ilişkin ortak hükümler
BEŞİNCİ BÖLÜM Bildirimler ve Diğer Yükümlülükler Denetim sürecine ilişkin yükümlülükler
Madde 17– (1) Bağımsız denetim kuruluşları, denetime ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istenildiğinde Kuruma göndermek ve Kurum denetimine hazır bulundurmak zorundadır. (2) Kurum, bağımsız denetim kuruluşundan, banka tarafından Kanun ve ilgili mevzuat ila belirlenen standart oranların hesaplanmasında kullanılan yöntemin ve modelin uygunluğunun, kullanılan verilarin doğruluğu ve güvenilirliğinin, Kuruma ilatilan raporlardaki bilgilarin doğruluğunun tespit edilmesi veya Kurumca gerekli görülen diğer hususlarda bağımsız denetçilare ilave görevler verilmesini talep edebilir. (3) Bağımsız denetim ekibince yürütülen denetimlerde; a) Bankanın iç kontrol ve risk yönetim sisteminin tasarımı, işlevselliği ve önemli yanlışlık riskini önleme, ortaya çıkarma ve düzeltmEkapasitesine sahip olup olmadığı değerlendirilir ve yetersiz olduğu sonucuna varılan hususlar sorumlu denetçi tarafından banka yönetim kuruluna bildirilir. b) Bankanın kontrol etmediği veya kontrollerin yetersiz kaldığı durumlara bağlı olarak önemli yanlışlık riski ya da risk değerlendirme sisteminde bir zafiyet olduğunun tespit edilmesi durumunda banka yönetim kurulunun bilgilandirilmesini sağlamak üzere banka denetim komitesine ve Kuruma ivedi olarak bilgi verilir. (4) Bankanın iç kontrol sistemi, muhasebe ve finansal raporlama sistemleri ila bilgi sistemlerinde önemlilik arz eden ölçüde zafiyet veya risk bulunduğunun ortaya çıkması durumunda Kuruma yapılacak bildirim üzerine, Kurul, zafiyet ve riskin gerektirdiği kapsam, tür, zamanlama ve detay seviyesine uygun olarak, bankada denetim gerçekleştiren ya da BSDY çerçevesinde yetkili olan farklı bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmek üzere özel kapsamlı bir BSD yapılmasına karar verebilir. Kurul aynı zamanda, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi sonuçlanıncaya kadar bankada yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerini durdurabilir. (5) Finansal tabloların düzeltilmesinin gerekli olduğunun düşünüldüğü ancak banka tarafından gerekli düzeltmenin yapılmadığı durumlarda, yedi gün içinde, Kuruma ve banka denetim komitesine bilgi verilir. (6) Bankanın finansal tablolarında hata ya da hiladen kaynaklanan aykırılık bulunduğu veya bulunabilaceği hususunda şüphe ya da şüphelenmek için makul gerekçe oluşması durumunda sorumlu denetçi, konunun araştırılarak bu tür aykırılıkların ve tekrarının önlenmesi amacıyla uygun önlemlerin alınması için banka yönetim kuruluna ve denetim komitesine, bankanın gerekli araştırmayı yapmaması halinde ivedilikle Kuruma bilgi verir. (7) Bağımsız denetim faaliyeti sırasında esas alınan mevzuat hükümlerine uymayan işlemlerin, olumsuz görüş oluşturmaya veya görüş bildirmekten kaçınmaya yol açabilacek herhangi bir gelişmenin ya da bankanın sürekliliğine yönelik önemli bir tehdit veya şüphenin ortaya çıkması halinde, durum onbeş gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilir. Kanuna ve diğer kanunlara görEkonusu suç teşkil eden hallerde durumun ivedi olarak yetkili mercilare intikali sağlanmalı ve ayrıca Kuruma yazılı olarak bilgi verilmelidir. (8) Banka tarafından bağımsız denetime ilişkin bilgi ve belgelerin bağımsız denetim kuruluşuna verilmemesi halinde bu durum bağımsız denetim kuruluşu tarafından Kuruma ivedilikle bildirilir. (9) Kurum, bağımsız denetim raporuyla ilgili olarak, rapor tespitleri bakımından gerekli görülmesi halinde, aynı veya farklı bir bağımsız denetim kuruluşundan, ilave inceleme yapılmasını ve ilave rapor tanzim edilmesini isteyebilir. Bu durumda, masraflar ilgili banka tarafından karşılanır. (10) TTK’nın 399 uncu maddesi uyarınca görevden alma ve sözleşmenin feshine ilişkin işlemler hakkında, sürecin başlatıldığı ve işlemlerin sonuçlandırıldığı tarihi takip eden günden itibaren en geç on gün içinde Kuruma bilgi verilmesi zorunludur.
Kuruluşun takip yükümlülüğü ve bildirimler
Madde 18– (1) Bağımsız denetim kuruluşunda nitelikli pay edinilmesi ya da kilit yönetici ve sorumlu denetçi istihdam edilmesi halinde, bu kişilare ait 11 inci maddede belirtilan belgeler ila pay edinimlerine, atanmalarına veya istihdam edilmelerine ilişkin karar örneklerinin değişiklik veya istihdam edilme tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurumca yapılan değerlendirme neticesinde onbeş iş günü içinde olumsuz görüş bildirilmeyen değişiklikler geçerli sayılır. (2) 11 inci madde ve bu maddenin birinci fıkrası uyarınca Kuruma bildirilmesi zorunlu olanlar dışında kalan ortakların ve bağımsız denetçilarin bu Yönetmelik kapsamında aranan şartları taşıdığının takibi ve 11 inci maddede yer alan bilgi ve belgelerin bunlar için de hazırlanıp muhafaza edilarek talep halinde Kuruma ibrazı bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğundadır. (3) İçinde bulunulan hesap dönemi dahil son üç hesap döneminde bankalarda bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştirmeyen bağımsız denetim kuruluşlarının birinci fıkra kapsamındaki bildirim yükümlülükleri sona erer. Bu kuruluşlar tüm ortak, kilit yönetici ve bağımsız denetçilari için ikinci fıkrada belirtilan takip ve muhafaza yükümlülüklerine uymak zorundadır. (4) Üçüncü fıkra kapsamında yer alan bağımsız denetim kuruluşunun bir bankayla bağımsız denetim sözleşmesi yapması halinde, nitelikli pay sahipleri, kilit yöneticilari ve sorumlu denetçilari hakkında birinci fıkra hükmü çerçevesinde Kuruma bilgi verilir. (5) Bağımsız denetim kuruluşlarından fiilan bankalarda bağımsız denetim yapanlar, birinci fıkra ve 11 inci maddEkapsamında Kuruma ibraz edilan her türlü bilgide meydana gelen değişiklikleri on iş günü içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. (6) Kurum, bu maddEkapsamındaki bildirimler ila 10 uncu ve 11 inci maddede yer alan bilgi ve belgelerin bir kısmının veya tamamının elektronik ortamda gönderilmesini istemeye, kapsam, şekil ve içeriklerini ihtiyacı karşılayacak şekilde değiştirmeye ve ihtiyaç duyulmayan ya da doğrudan Kurumca erişilabilan bilgi ve belgelerin bildirim yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir.
Mesleki sorumluluk sigortası
Yıllık rapor düzenlenmesi
Banka yıllık faaliyet raporunun denetimi
Sırların saklanması
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Bağımsız denetime ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanması
Yetkili merci
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
İntibak süresi Geçici
Bildirim yükümlülüğü süre hesabı Geçici
Yürürlük
Yürütme