Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanım vEkısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılığına Giriş Giriş sınavı
Giriş sınavı duyurusu
Başvuru şartları
Başvuru şekli
Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi
Adayların giriş sınavına kabulü ve adaylardan istenen belgeler
Giriş Sınavı Komisyonu
Yazılı sınav
Yazılı sınav konuları
Sözlü sınav
Madde 13– (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilan kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz. (2) Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır. (3) Sözlü sınav, adayların; a) Sınav duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilarinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilarek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. (4) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilan puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ila ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. (5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi
Ataması yapılacaklardan istenilacek belgeler
Uzman yardımcılığına atanma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzman Yardımcılarının Eğitimi ve Yetiştirilmeleri Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzmanlık Tezi Tez çalışmasına başlama
Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi
Madde 19– (1) Birim amirleri, Kurumun ve birimlerinin ihtiyaç ve öncelikleri ila uzman yardımcısının görüşünü dikkate alarak birimlerindeki her bir uzman yardımcısı için belirleyecekleri bir tez konusu ve tez danışmanı önerilarini Genel Müdürlüğe bildirirler. (2) Tez danışmanı; Kurum personeli ilEkurumlarının vEkendilarinin muvafakatıyla öğretim üyeleri vEkamu personeli arasından belirlenir. (3) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; bildirilan tez konularını inceler, kabul edilan tez konularını ve danışmanlarını uzman yardımcılarına bildirir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları Genel Müdürlüğe bildirilir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları için tez konusu belirlenmesinde bu madde hükümleri uygulanır. (4) Tez konusu ve tez danışmanının uzman yardımcısına tebliğ tarihi, tez konusunun kesinleştiği tarih olarak kabul edilir. Uzman yardımcıları, bu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezlerini hazırlar ve birimlerine teslim ederler. (5) Tez konusu veya tez danışmanı, zorunlu durumlarda uzman yardımcısının talebi ve birim amirinin uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus değiştirilabilir. Tez konusunun veya tez danışmanının değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz. (6) Uzman yardımcıları, tez konularının ve tez danışmanlarının kendilarine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde tez konusu olan çalışmanın planına yönelik bilgilari içeren tez önerisini hazırlarlar. Tez danışmanları, tez önerilarini görüşleri ila birlikte bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlük tez önerilarini, tez danışmanının görüşü ila birlikte Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar ve uygun bulunması halinde uzman yardımcılarına tebliğ edilir. (7) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihEkadar rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunarlar. Genel Müdürlük tarafından bu raporlar, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.
Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu
Tezin değerlendirilmesi vEkabulü
BEŞİNCİ BÖLÜM Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma Yeterlik sınavı
Madde 24– (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilan ve en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu süreye aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dâhil edilmez. (2) Yeterlik sınavı, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılır. Yazılı sınav Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabilaceği gibi 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilan usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum vEkuruluşlarına da yaptırılabilir. (3) Yeterlik sınavında, uzman yardımcısının; a) Anayasa hukuku, b) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku, c) Devlet memurlarına ilişkin mevzuat, ç) Devlet teşkilatı, d) Kamu mali yönetiminin genel esasları, e) Türkiye ekonomisi, f) Uluslararası ilişkilar ve güvenlik politikaları, g) Bilgi edinme vEkamu etik mevzuatı, ğ) Mevzuat hazırlama usul ve esasları, h) Resmi yazışma usul ve esasları, ı) Bilgi güvenliği konularına ilişkin bilgi düzeyi ila Başbakanlığın görev alanına giren diğer konulara ilişkin yeterliği değerlendirilir. (4) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri tarafından yüz puan üzerinden verilan puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde ise her iki sınavın aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. (5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Yabancı dil
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
ALTINCI BÖLÜM Görev Sorumluluk ve Yurtdışında Eğitim Görev ve sorumluluk
Yurtdışında eğitim
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İtiraz
Uzmanlığa yeniden atanma
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme