Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında Veya Avukatlık Bürosunda ücret Karşılığı Birlikte çalışan Avukatların çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM İşveren Avukatın ve İşgören Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Aralarında Yapacakları Tip Sözleşme İşgören Avukatın Çalışma Esasları ve Ücret İşveren avukat ve işgörenavukat arasında yapılacak sözleşmenin süresi ve çalışma şekli
Ücret hakkının düzenlenmesi
Madde 6– (1) İşverenavukat, işgören avukata ücretini, tarafların bağlı olduğu baro tarafından, her yıl için belirlenecek asgari ücret tutarının altında olmayacak şekilde, ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder. Ücrete ait SGK primi, gelir, damga,muhtasar ve benzeri vergilar ila diğer yasal kesintilar ve Baro aidatı işveren avukat tarafından ayrıca ilgili yerlere ödenir. (2) İşveren avukat, işe başlama tarihinden en geç bir yıl sonra ve izleyen her yıl, işgören avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından az olmamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapmakla yükümlüdür. (3) İşveren avukat, işgörenavukatın sigorta primlerini, sözleşmedEkararlaştırılan gerçek ücret miktarı üzerinden ilgili yerlere yatırmakla yükümlüdür. (4) İşveren avukat, işgörenavukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapar. Günlük yemek ücreti miktarı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesininbirinci fıkrasının (8) numaralı bendi ila o yıl için belirlenen miktardan az olamaz. (5) Zorunlu müdafilik (CMK),adli yardım ve uzlaştırma görevi nedeniyle veya bilirkişilik yaparak kazanılan ücretler işgören avukata aittir. Bu gibi işlerin vergi yükümlülükleri, ödeme sorumluluğu işgören avukata ait olmak üzere, işveren avukat tarafından yerine getirilir. Ancak, bu gibi işlerin yapılması, işveren avukatın işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla üstlenilabilir. (6) Her nevi ücret ödemesi işgören avukatın banka hesabına yapılır.
İzin hakkının düzenlenmesi
Çalışma süresi ve fazla çalışma konusunun düzenlenmesi
Madde 8– (1) İşgörenavukatın haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz. Söz konusu çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı, aksi kararlaştırılmamış ise eşit olarak yapılır. Hiçbir halde bir günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi aksatmayacak şekilde ve işin gereklerine göre, işgören avukat tarafından günde bir saat ila sınırlı olmak koşuluyla, istenildiği zaman kullanılabilir. (2) Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş görüşmeleri, elektronik ortamda yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren işgören avukatın 4857 sayılı Kanun uyarınca çocuklarına süt vermeleri için belirtilan süreler, çalışma süresinden sayılır. (3) Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışında yapılan haciz, keşif ve benzeri işler için harcanan süreler ila işgören avukat ila işveren avukat arasında ya da işgören avukat ila müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan mahiyetteki iş görüşmeleri (telefon ve benzeri görüşmeler dâhil) fazla çalışma kapsamındadır. (4) Kural olarak pazar günleri,Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz. Ancak, işveren avukat, işgören avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke vEkuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir. Bu tür çalışmalar, mesleki zorunluluğunun gerektirdiği süreyi, herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür çalışmalarda gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin iki katı olarak işgören avukata ödenir. (5) Fazla çalışma, bir yıl içinde 270 saati aşmamak koşuluyla yapılabilir. (6) İşveren avukat, çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması durumunda, işgören avukatın her bir saat fazla çalışması için, günlük ücretin saat başına düşen miktarının %50 oranında arttırılmış halini işgören avukata öder. (7) İşyerine giriş ve çıkışlarda, ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve çıkışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen uygulanır. Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, işgören avukatın beyanı esas alınır. Avukatlık onuruna aykırı olacak şekilde denetim uygulanamaz. Ücretli izin şeklinde de olsa, avukatın iş yerine girişini yasaklayan uygulama yapılamaz.
İşveren avukatın hak ve yükümlülükleri
Madde 9– (1) İşverenavukat, işgören avukata imzalanacak sözleşmEkapsamındaki görevini yürütebilmesi için gerekli iş ortamını hazırlar, talep ettiği işleri yapabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi, araç- gereci, çalışma ve ilatişim ortamını süresi içinde sağlar. (2) İşveren avukat ve işgörenavukat, sözleşmEkonusu işlerin yapılmasını 1136 sayılı Kanunda belirtilanamaçlar doğrultusunda yürütürler ve avukatlığın bağımsızlığını koruyacak şekilde davranırlar. (3) İşveren avukat, işyerinde başka avukatların da olması halinde, avukatlar arasında bir hiyerarşinin olmamasını sağlar. Ancak, işgören avukat diğer meslektaşlarına, özelliklEkendisinden kıdemli avukatlara saygı göstermek ve işyeri kurallarına uymak zorundadır. (4) İşveren avukat, kendiişlerinin aksamaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla, işgören avukatın kendi adına dava üstlenmesini kabul edebilir. Bu durumda tahsil edilacek ücretin nasıl paylaştırılacağı ve iş ilişkilarinin nasıl yürütüleceği taraflarca imzalanacak iş sözleşmesinde kararlaştırılır. (5) İşveren avukat, kıdemi bir yılın altında olan işgören avukatın iş sözleşmesini haklı nedenler dışında feshettiği takdirde, işgören avukatın son ay aldığı ücret kadar bir miktarı tazminat olarak öder. (6) İşveren avukat, işgörenavukatın faaliyetlerini dEkapsayacak şekilde, gerekli nitelikte avukatlık mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. (7) İşveren avukat, işyerindeki işleri aksatmayacak şekilde, işgören avukata mesleki gelişimi için gerekli olan seminer ve eğitimlere, makul süreyi aşmayacak şekildEkatılma izni verir. İşgören avukatın mesleki eğitim ve seminerler için ayırdığı süreler, çalışma süresinden sayılır. (8) İşveren avukat, yapılan iş ila ilgili her türlü masrafı (yol, yemek, konaklama ve işlem masraflarının tamamını) karşılamakla yükümlüdür. Yapılacak masraflar için uygun miktarda avans peşin ödenir. İşgören avukat, masraf avansını peşin olarak almadığı bir işi yapmak zorunda değildir. (9) İşveren avukat, işgörenavukata, iş kapsamında kullanılmak üzere bir GSM hattı tahsis etmek ve bu cep telefonunun faturalarını ödemekle ya da işgören avukatın işle ilgili ilatişim giderlerini (internet dâhil) karşılamakla yükümlüdür. İşgören avukat, kendisine tahsis edilan GSM hattını, sadece işveren avukatla ve iş ila ilişkili olarak kullanmakla yükümlüdür. (10) Taraflar arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi işveren avukat tarafından ödenir.
İşgören avukatın hak ve yükümlülükleri
Madde 10– (1) İşgörenavukat, mesleki faaliyetlerini işveren avukat tarafından verilan iş temelinde gerçekleştirir. İşveren avukat, işgören avukattan görevini bir başka avukata devretmesini isteyebilir. İşveren avukat, işgören avukata tevdi ettiği işler hakkında her zaman bilgi talep edebilir. (2) İşgören avukat, işverenavukat tarafından kendisine tevdi edilan tüm dosya ve işler üzerinde; işveren avukat ila birlikte, müvekkilin talepleriyle bağlı olarak, savunma, hukuki temellendirme, nitelendirme yapma ve yapılacak iş ve işlemleri belirlemede söz sahibidir. Görüş ayrılığı durumunda, işgören avukat, işveren avukatın yazılı talimatına göre hareket eder. İşgören avukat, hayatın olağan akışı dikkate alınarak, kendisinden mevcut işin yürütülmesinin beklenemeyeceği durumlarda işi reddetme hakkına sahiptir. (3) İşgören avukat, tek başına veya diğer çalışanlarla birlikte oluşturduğu, katkısının bulunduğu eser niteliği taşıyan çevirilar, dilakçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklarına işveren avukat ila ortaklaşa maliktir. (4) İşgören avukat; imzaladığıiş sözleşmesi sona erdikten sonra, en az bir yıl süre ila işveren avukatın tüm müvekkillerinEkarşı, üçüncü kişilare doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hizmet veremez, üçüncü şahıslarla vekâlet ilişkisi kuramaz, işveren avukatın müvekkillerinin vekâletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz. İşgören avukat, iş sözleşmenin sona ermesinden sonra, sadece işveren avukatın vekâlet ilişkisinin sona erdiği müvekkillerinin vekillik görevini üstlenebilir. Ancak, onlara karşı herhangi bir görev veya hizmet üstlenemez. (5) İşgören avukat, kendisine tevdi edilan veya avukatlık görevi nedeniyle öğrendiği meslek sırrı kapsamındaki hususları, gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamaz. (6) İşgören avukatın, iş sırasında işyeriyle ilgili öğrendiği alenilaşmemiş her türlü bilgi gizli bilgidir. İşgören avukata ait her türlü şahsi bilgi de gizli bilgi olup, taraflar gizli bilgiyi sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamazlar ve olumsuz beyanlarda bulunamazlar. (7) İşveren avukatın tevdiettiği iş, kanunen yasaklanmış ve suç unsuru taşıyan bir içeriğe sahip ise, işgören avukat işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir. İşveren avukat bu sebeple iş sözleşmesini sonlandıramaz. (8) İşgören avukat, işverenavukatın sözleşmEkapsamındaki işlerini yapmak için zamanını, dikkat ve becerisini en iyi şekildEkullanır.
Sözleşmenin feshi
Özel hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sözleşmeler
Madde 13– (1) İşgörenavukat ila işveren avukat arasında, ekte yer alan Ek- 1 ve Ek- 2 tip sözleşmelerde belirtilan hususları içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur. Bu tip sözleşmenin yapılmaması veya akdedilmiş sözleşme ve/veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden fiillerin tespiti halinde, bağlı bulunulan baro tarafından işveren avukata bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının işveren avukata tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işlemiş işveren avukatlar hakkında ilgili baro tarafından uyarı yazısı ila ek süre verilmeksizin disiplin soruşturması başlatılır. (2) Bu Yönetmelik hükümlerininbertaraf edilmesini ya da etkisiz hale getirilmesini sağlamak amacıyla tip sözleşme akdetmek yerine; işgören avukatı vergi açılışı yapmaya zorlayan işveren avukat hakkında başvurusu incelenerek bir uyarı yazısı ila 15 gün içinde ihlalin giderilmesi, aksi halde disiplin soruşturması açılacağı bildirilir. (3) İş sözleşmesi hükümleri ila ilgili kanunlar arasında bir çelişkinin ortaya çıkması halinde işgören avukat lehine olan kanun hükümleri uygulanır ve sözleşme işgören avukat lehine yorumlanır. (4) İşveren avukat ve işgörenavukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. (5) İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlanır. Sözleşmenin bir nüshası işgören avukata, bir nüshası işveren avukata, bir nüshası da tarafların bağlı bulunduğu baroya sunulur. Sözleşmeler arasında çelişki bulunması halinde baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul edilir. Bu sözleşmeler, baroda özel bir dosyada gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır. (6) Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ahde vefa ilkesi gereğince imzaladıkları sözleşme hükümlerine bağlı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulundukları baronun yetkili organlarınca, imzaladıkları iş sözleşmesine aykırılıktan doğan şikâyetlerin, sözleşme baroya sunulmuş olsun veya olmasın, inceleneceğini ve gerekli kararların alınabilaceğini ve sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin baro yönetim kurulları ve Türkiye Barolar Birliği olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme imzalanmamış olsa dahi, işveren ve işgören avukat arasında çıkabilacek anlaşmazlıklarda, ilgisi oranında bu Yönetmelik hükümleri baro organlarınca dikkate alınır. (7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir. Ancak, yapılacak eklemeler bu Yönetmeliğe ve yasal mevzuata aykırı olamaz. (8) Tarafların imzaladıkları sözleşmeye açıkça aykırı davranmaları hali, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına da aykırı davranış olarak değerlendirilir.
Yürürlük
Yürütme