Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; a) Dain- i mürtehin: Kredinin geri ödenmeme riskini ortadan kaldırmak amacıyla yaptırılan sigortalarda, riskin gerçekleşmesi üzerine ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişiyi, b) Grup sigortası: Bir sözleşmEkapsamında bir grup insanın sigortalanmasını, c) İhtiyari sigorta: Bireysel kredi işlemleriyle ilgili olarak yapılması taraflarca kabul edilan sigortaları, ç) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu, d) Katılım sertifikası: Grup sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belgeyi, e) Kredi: Kredi kuruluşları tarafından verilan ve ticari nitelik taşımayan bireysel krediyi, f) Kredi kuruluşu: Türkiye’de faaliyet gösteren vEkredi sağlayan banka, finansman şirketi ve benzeri kredi kullandırmaya yetkili diğer kuruluşları, g) Lehtar: Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi hâlindEkural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilari, ğ) Sigorta: Kredi kullanımı vEkredi konusu ila bağlantılı olan ihtiyari ve zorunlu sigortaları, h) Sigorta ettiren: Sigortacı ila sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde teminat altına alan kişiyi, ı) Sigortalı: Kredinin geri ödenmemesine neden olabilacek riskleri üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiyi, i) Şirket: Türkiye’dEkurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ila yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını, j) Zorunlu sigorta: İlgili kanunlar veya Bakanlar Kurulu kararları ila ihdas edilan zorunlu sigortaları ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Sigorta Türleri ve Esasları Zorunlu sigortalar
İhtiyari sigortalar
Bilgilandirme yükümlülüğü
Madde 7– (1) Kredi ila bağlantılı olarak yapılacak sigortalar konusunda, kredi sözleşmesi yapılmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bilgi verilir. Söz konusu bilginin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça tespit edilir. (2) Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerine ilişkin bilgilandirme yazılı olarak yapılır. Kredi kullanan tarafından imzalanan bilgi formunun bir örneği kredi kuruluşu veya şirket tarafından saklanır. (3) Ancak, kişilarin fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda elektronik ortamda veya ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla bilgilandirme yapılabilir. Bu durumda, ispat yükümlülüğü kredi kuruluşuna aittir. (4) Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda verilacek olan bilgi formunun şekil ve asgari içeriği Müsteşarlıkça tespit edilir. (5) Şirket, kredi kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamındaki bilgilandirme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmesini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. (6) Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilandirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen Bilgilandirme Formları verilmez. (7) Kredi kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilandirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem tesis edilir.
Katılım sertifikası veya poliçenin verilmesi
Katılım sertifikası ve poliçenin içeriği
Teminat tutarı ve sigorta süresi
Madde 10– (1) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarının kredi kalan borç tutarıyla uyumlu olmasını teminen; sigorta teminat tutarları, sigorta konusuna dâhil olan anapara ila faiz ve benzeri fer’i yükümlülükler de dikkate alınarak, yıllık azalan tutarlı veya aylık, üç aylık gibi kredi borcu ödeme periyoduna bağlı azalan tutarlı şekilde belirlenir. (2) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortaları, sigorta süresi kredi vadesine uyumlu olacak biçimde uzun süreli veya yenilameli şekilde akdedilir. Sigorta süresinin kredi vadesine eşit olmadığı ve yenilameli şekilde akdedilan sigortalarda; son yenilame dönemindEkredi vadesinin bitiminEkalan süre dikkate alınarak kredi vadesiyle sigorta süresinin uyumlu olmasını teminen, bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmeleri düzenlenir. (3) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında, kredi kullananın kredi kuruluşu tarafından bilgilandirilmesi ve onayının alınması koşuluyla; poliçe mevcut koşullarıyla devam ettirilabilir, sonlandırılabilir veya kredi borç yapısında gerçekleştirilan değişikliğe göre mevcut sigorta poliçesi teminat tutarları ve sigorta süresi revize edilabilir. (4) Konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilarle ilgili olarak kredi konusu konut için yapılan sigortanın bedeli kredi tutarından bağımsızdır. Bu sigortalarda, sigorta bedeli konutun yeniden yapım maliyeti esas alınarak belirlenir, ancak bu maliyetin tespitinde arsa değeri dikkate alınmaz.
Yeni poliçe ibrazı prim hesabı ve iadesi
Yenilame ve bildirim
Madde 12– (1) Kredi bağlantılı sigortalarda, kredi vadesi boyunca, yenilame sorumluluğu kredi kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilanmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu isEkredi kuruluşuna aittir. (2) Kredi kuruluşu, sigorta sözleşmesinin yenilame döneminin geldiğine ilişkin kredi kullanana yapılacak bildirimi poliçenin vade sonu tarihinden on beş iş günü öncesinde gerçekleştirir. (3) Kredi kuruluşu, sigorta sözleşmesinin yenilanip yenilanmediğine ilişkin kredi kullanana yapılacak bildirimi, yenilame yapıldıysa yenilanen poliçenin vade başlangıcından itibaren, yenilame yapılmadıysa mevcut poliçenin vade sonu tarihinden itibaren beş iş günü içinde gerçekleştirir. (4) Kredi kullanan veya şirket tarafından yenilame yapılmasına ilişkin taahhüt verilmiş olması, kredi kuruluşunun yenilameye ilişkin bildirim yapma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. (5) Kredi kullananın sigortanın yapılması için verdiği teklifnamenin reddedilmesi, sigorta sözleşmesi şartlarında değişiklik yapılması, sigortanın herhangi bir nedenle sona ermesi veya prim ödemesinden muaf sigorta haline gelmesi durumlarında, söz konusu işlemin gerçekleştirildiği günden itibaren beş iş günü içinde, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bildirim yapılır. (6) Kredi kuruluşu tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılması gereken bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça tespit edilir. Bildirimlerin zamanında ve gereği gibi yapıldığının ispatı kredi kuruluşuna aittir. (7) Yenilamelerde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde düzenlenen bilgi formunun verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri kapsamında katılım sertifikası veya poliçe verilir.
İyi niyet
Rehin
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Düzenleyici işlemler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Geçiş hükümleri Geçici
Yürürlük
Yürütme