Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b) Bertaraf: İkincil amacı enerji geri kazanımı olsa dahi geri kazanım olarak kabul edilmeyen ve Atık YönetimiYönetmeliğinin ek- 2/A’sında yer alan işlemlerden herhangi birini, c) Bitkisel atık yağ: Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ilEkullanılmış kızartmalık yağları, ç) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisi: Bitkisel atık yağların işleme tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi, d) Bitkisel atık yağ sahibi: Bitkisel atık yağ üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi, e) Bitkisel atık yağ üreticisi: Faaliyetleri sonucu bitkisel atık yağ oluşumuna neden olan konut, işletme, resmî veya özel kurum veya kuruluşlar ila yemek hizmeti konusunda anlaşma yapılması halinde anlaşmalı olan işletmeyi, f) Bitkisel yağ: Bitkisel kökenli vEkullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilan gıda yağlarını, g) Biyodizel: Her türlü biyolojik orijinli yağlar ila hayvansal yağların bir katalizatör eşliğindEkısa zincirli bir alkol ila (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürünü, ğ) Biyogaz: Organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan gazı, h) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilacek olumlu ve olumsuz etkilarinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilarin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilan yer ila teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi vEkontrolünde sürdürülecek çalışmaları, ı) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen lisansı, i) Geçici depolama: Bitkisel atık yağların, atık üreticisi/sahibi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce üretildikleri yerde güvenli bir şekilde bekletilmesini, j) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesistEkullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek- 2/B’sinde listelenen işlemleri, k) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, l) İşleme tesisi: Ara depolama tesisleri dâhil olmak üzere, Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre bitkisel atık yağları doğrudan veya dolaylı olarak gıda amaçlı kullanım hariç geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi, m) Kullanılmış kızartmalık yağlar: Yüksek sıcaklık altında okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma işlemlerinde kullanılan yağları, n) Rafinasyon: Ham yağların rafine edilarek, ulusal veya uluslararası standartlar ila şartnamelere uygun yemeklik bitkisel yağ elde edilmesi işlemlerini, o) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan formu, ö) Yemeklik bitkisel yağ üreticisi: Gıda için kullanım amacına uygun olarak yağ üreten veya bu yağları ithal ederek piyasaya süren gerçek ve tüzel kişilari, p) Yetkilandirilmiş kuruluş:Yemeklik bitkisel yağ üreticilarinin bu Yönetmelikte belirtilan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilandirilan tüzel kişiliği haiz kuruluşları, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Görev Yetki ve Yükümlülükler Genel ilkeler
Madde 5– (1) Bitkisel atık yağların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır: a) Bitkisel atık yağların ithalatı yasaktır. İhracatı ve transit geçişiyle ilgili kurallar Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine tabidir. b) Bitkisel atık yağların kaynakta azaltımı, ayrı toplanması ve geri kazanımı esastır. Geri kazanıma uygun olmayan bitkisel atık yağlar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf edilir. c) Bitkisel atık yağlar ila bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ila yeraltı suyuna, denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ila toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemelerle belirlenen sınır değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılması yasaktır. ç) Bitkisel atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara ve ham yağlara karıştırılması yasaktır. d) Bitkisel atık yağların kaynakta ayrı toplanması ve uygun olarak depolanması esastır. e) Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya işletmeler, bu yağların toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ila yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler. f) Boşaltılmış olan toplama kapları, tank vEkonteynerlerin geri kazanım tesislerinde veya bitkisel atık yağ ara depolama tesislerinde temizlenmesi esastır. g) Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ila bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişilar tarafından bitkisel atık yağlar toplanamaz. ğ) Bitkisel atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel ve biyogaz üretimindEkullanılabilir. h) Bu maddenin (e) bendi kapsamındaki bitkisel atık yağ üreticilari, geri kazanım veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ila yaptıkları sözleşmenin ihlalinden kaynaklanacak uyuşmazlıkları ilgili il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. ı) Başka bir kurum veya kuruluşun bünyesinde yemek hizmeti veren işletmelerden kaynaklanacak bitkisel atık yağlar için yemek hizmetini veren işletme, bitkisel atık yağ üreticisi olarak değerlendirilir. i) Bitkisel atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, bitkisel atık yağ üreticilari, toplayıcıları, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları müteselsilan sorumludur. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu saklıdır. j) Bitkisel atık yağların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar 2872 sayılı Çevre Kanununca kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişilar tarafından karşılanır. Bitkisel atık yağların yönetiminden sorumlu kişilarin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemi almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniylEkamu kurum vEkuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bitkisel atık yağların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.
Bakanlık merkez teşkilatının görev ve yetkilari
İl müdürlüklerinin görev ve yetkilari
Belediyelerin görev ve yetkilari
Yemeklik bitkisel yağ üreticilarinin yükümlülükleri
Bitkisel atık yağ üreticisininsahibinin yükümlülükleri
Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi işletmecilarinin yükümlülükleri
Madde 11– (1) Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi işletmecilari; a) Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almakla, b) Faaliyetlerine ilişkin yıllık raporlarını Şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüğüne göndermekle, c) Bitkisel atık yağın tesisEkabul kriterlerini belirlemek, bitkisel atık yağın ulusal atık taşıma formunda belirtilan atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle, ç) TesisEkabul edilan bitkisel atık yağların üç ay içerisinde geri kazanımını sağlamakla, d) Süresi içerisinde geri kazanımı sağlanamayan bitkisel atık yağları bertaraf ettirmekle, e) Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisinEkabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ila atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle- denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla, f) Bitkisel atık yağların toplanması için geri kazanım tesisleri dışında kurulacak bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri için ilgili il müdürlüğünden çevre lisansı almakla, g) TesisEkabul edilan bitkisel atık yağları ayrı depolamakla, ğ) Personeline geri kazanım faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte eğitim vermek, acil durum planlarını hazırlamak, atık yönetimiyle ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süreyle tesiste bulundurmakla, h) Geri kazanım işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları ve bunlarla kontamine olmuş malzemeleri çevre lisanslı tesislerde bertaraf etmek veya ettirmek, buna ilişkin harcamaları karşılamakla, ı) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ila olan sözleşme iptallerini ilgili il müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde bildirmekle, i) İtfaiye projesini hazırlayarak ilgili belediyeden izin almakla, yükümlüdürler.
Bitkisel atık yağ ara depolama tesislerinin yükümlülükleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bitkisel Atık Yağların Taşınması ve Geçici Depolanmasına İlişkin Esaslar Bitkisel atık yağların taşınması
Geçici depolama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisleri ve Ara Depolama Tesisleri Geri kazanım tesisleri
Madde 15– (1) Bitkisel atık yağ geri kazanım tesislerinde aşağıda verilan teknik hususlara uyulur: a) Tesiste giriş bölümü, atık kabul ünitesi, tesise gelen bitkisel atık yağın depolanması ve tasnif edilmesi için stok sahası bulunması zorunludur. b) Bitkisel atık yağ kabul kriterleri belirlenerek, tesise getirilan bitkisel atık yağların bu kriterlere uygunluğu tespit edilir. c) TesisEkabul edilan bitkisel atık yağların tartımı yapılır, kantar fişleri/çıktıları ibraz edilmek üzere tesiste muhafaza edilir. ç) Araçlardan bitkisel atık yağ boşaltıldıktan sonra gerekmesi halinde araç ila buna bağlı tank veya kasa ila bidon vEkonteynerler yıkanır. Bu iş için tesiste bir yıkama ünitesi oluşturulur. d) Yağmur suyunun yıkama suyu ilEkarışmaması için gerekli önlemler alınır. e) TesistEkokuya karşı 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik doğrultusunda önlemler alınır. f) Tesiste yangına karşı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulunur. Tesiste görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı maddelerin özellikleri ila potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında, belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğitime tabi tutulur. g) Tesisten kaynaklı atık suların deşarjında 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulur. ğ) Tesis içinde meydana gelebilacek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici malzeme bulundurulur ve bu malzemeler tesisin uygun noktalarında kolay kullanımı sağlayacak şekilde depolanır. Kullanılmış emici malzemeler 18 inci maddeye göre bertaraf ettirilir. h) DökülmeyEkarşı tesis alanında sızdırmaz taşıma kanalları, toplama çukuru ve zemine uygun eğimler oluşturulur. ı) Tesisin çevresi koruma altına alınarak, giriş ve çıkışın denetlenmesi amacıyla etrafı çit veya duvarla çevrilir. i) Bitkisel atık yağ ila temasta olan veya olabilacek kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekir. Bu amaçla zemin betonarme, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ilEkaplanır. Kolaylıkla görülebilacek bir noktada vEkolayca okunabilir boyutlarda bitkisel atık yağların depolandığına dair uyarı ve bilgilandirme levhası bulundurulur. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur. j) Stok sahasında bitkisel atık yağlar biriktirme tankı ila depolanır. Depolama tankı taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunur. k) Geri kazanım tesislerinde paratoner ve topraklama sistemi bulunur. (2) Bitkisel atık yağlardan elde edilan ürünlerin ulusal veya uluslararası standartları sağladığının sürekli olarak izlenmesi için, bu Yönetmelik kapsamındaki bitkisel atık yağları hammadde olarak kullanacak geri kazanım tesislerinde bir laboratuvar bulunur, bulunmaması halinde bu ihtiyaç bir başka yetkili laboratuvardan karşılanır. (3) Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapar. (4) Standardı belirlenmemiş olan geri kazanım ürünleri ila yarı mamuller nihai tüketim maddesi olarak kullanılamaz. Bunların birincil hammaddelere ilave edilarek standardı olan ürünlere dönüştürülebilmeleri durumunda ilgili sektörlerdEkullanılır.
Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri
Madde 16– (1) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri, bitkisel atık yağların geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce taşımanın ekonomik olması amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak bekletildikleri alanlardır. Bu alanları işletenlerin geri kazanım tesisleri ila sözleşmeleri olması gerekmektedir. Ara depolama tesisi işleticilari, bitkisel atık yağları çevre lisanslı geri kazanım tesisleri adına sahadan toplayarak, depolama işlemi yapmakla yükümlü olup, ara depolama lisansı süreleri sözleşmeli oldukları geri kazanım tesisinin çevre lisansı süresinden fazla olamaz. (2) Ara depolama tesislerinde alanın bitkisel atık yağ ila temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekir. Bu amaçla betonarme zemin, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ilEkaplanır. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur. Depolamanın tank ila yapılması halinde, tankların üzerinde Bitkisel Atık Yağ ibaresi bulunur. Bu tanklar, taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunur. Hacmi, en az tankın kapasitesi kadar olacak güvenlik havuzunda, güvenli boşaltmayı sağlayacak ekipman bulundurulur. (3) Bu tesislerin ek- 1’deki teknik özellikleri sağlaması ve işletmecilarin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre ilgili il müdürlüğünden izin alması gerekir. (4) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri Bakanlıkça çıkarılan düzenlemelerde yer alan şartlara uygun olarak kurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM Çevre Lisansı ve Bertaraf Esasları Çevre lisansı
Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi
ALTINCI BÖLÜM Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Bitkisel atık yağlardan biyodizel ve biyogaz üretimi
Madde 19– (1) Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler için aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, bu Yönetmelik kapsamında geri kazanım tesisi olarak değerlendirilir. b) Bu tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapar ve piyasaya arz edilan ürünlere ilişkin olarak dağıtıcı lisansı sahiplerinden alınacak teslimatla ilgili belgeleri altı aylık dönemlerde Bakanlığa sunar. c) Biyodizel üretimi sonucu oluşan yan ürünlerin kullanımı ve satışı için ilgili kurumlardan izin alınması şarttır. Bu tesislerEkabul edilan bitkisel atık yağ miktarları ve geri kazanılamayan atıkların nasıl bertaraf edildikleri yıllık olarak ilgili il müdürlüğüne bildirilir. (2) Biyodizel üretimine ilişkin ilgili TSE standardı kapsamında yapılacak biyodizel ürün belgelendirme işleminde; numune alım işlemi, Bakanlık veya il müdürlüğü nezaretinde yapılır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılacak başvurularda tesislerce teknik uygunluk raporu sunulur. Teknik uygunluk raporunda; tesisin biyodizel üretim kabiliyeti, Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olarak ulusal veya uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlarca veya TÜBİTAK tarafından raporlanır. Hazırlanan raporlarda biyodizel üretim tesisinde yapılan üretim faaliyetinin performansı, tesisin kapasitesi ve üretim ve ürün kalitesi açısından yetkinliği değerlendirilir. (3) Bitkisel atık yağlardan biyogaz üretimine ilişkin esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Üründen numune alınması ve analizler
Cezai işlemler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Mevcut tesisler Geçici
Yürürlük
Yürütme