Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, c) Başkan: Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanını, ç) Başkanlar Kurulu: Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunu, d) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilarin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, e) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, ilatişim altyapısı ve programlardan oluşan veri işleme, saklama ve ilatmeye yönelik sistemi, f) Bölge idare mahkemesi: İdari yargı ikinci derece mahkemelerini, g) Daire: Bölge idare mahkemesi dairesini, ğ) Daire başkanı: Bölge idare mahkemesi daire başkanını, h) Dış birim: UYAP sistemine dâhil olmayan kamu kurumları ve özel kuruluşları, ı) Dizi pusulası: Dava dosyasının fizikî olarak diğer bir mahkemeye veya birime gönderilmesi gerektiğinde dosya içerisindeki her türlü belgenin tarih ve sıra numarası ila niteliğini gösteren pusulayı, i) Dosya kapak bilgilari: Bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi dava dosyasında esas vEkarar numarasını, birim adını, tarafların sıfat vEkimlik bilgilarini, dosya durumunu, davanın türü, tarihi ve yeri ilEkarar türü ve tarihini, j) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı, k) Erişim: Bir bilişim sistemine bağlanarak kullanım imkânı kazanılmasını, l) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda düzenlenen güvenli elektronik imzayı, m) Kanun: 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu, n) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilan ya da bu ortama aktarılan veya taşınan, bilgi, belge ve verinin saklanmasını, o) Kimlik bilgilari: Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, adı, soyadı, doğum tarihi, anne ve baba adı, varsa yabancı kimlik numarası ve pasaport numarasını, ö) Komisyon: Bölge idare mahkemesi adalet komisyonunu, p) Kullanıcı: UYAP SistemindEkendisine bir rol tanımlanarak kullanıcı adı ve parola oluşturulmuş olan başkan, hâkim, müdür ve diğer personeli, r) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu, s) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilarin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ş) Mahkemeler: İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini, t) Müdür: 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilan müdürleri, u) Müdürlük: 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilan müdürlükleri, ü) Ön büro: Davanın açılmasından başlamak üzere, vezne görevi dâhil, yargılama ila ilgili bütün işlemler, dava ve işlerin mahkemelere gönderilmesi ila mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilan her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle mahkemelerin giriş kısımlarında bulunan ve tüm bölge idare, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerine hizmet veren yazı işleri birimini, v) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, y) Tevzi: Birimdeki işlerin, niteliği vEkapsamı dikkate alınarak görev, yetki ve iş bölümü esaslarına göre elektronik ortamda dağıtılmasını, z) Tevzi kriteri: İstinaf, dava, talimat ve işlerin mahkemelere dağılımının ne şekilde yapılacağını gösteren usul ve esasları, aa) Tevzi puanı: İşlerin tevzi kriterlerine göre aldığı puanı, bb) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini, cc) Üye: Bölge idare, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görev yapan hâkimi, çç) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi, dd) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilan her türlü değeri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleriyle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genel Esaslar UYAPın kullanılması
Madde 5– (1) Bölge idare mahkemelerinin tüm birimleri ila idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ila dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ila uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. (2) Başkan, üye, müdür ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek, yargılama ila idarî işlerin bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilarin derlenmesi, değerlendirilmesi ila gerekli adlî istatistiklerin üretilmesine esas bilgilari güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine uygun olarak UYAP ortamına (Değişik ibare:RG- 13/5/2017- 30065) doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür. (3) Fizikî olarak gelen ve gönderilan her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. (4) Taraf ve vekilleri ila diğer ilgililar güvenli elektronik imza ila imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla dairelere veya mahkemelere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler. (5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkemelere gönderilan ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye aktarır. (6) Tutanak, belge vEkararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgililari tarafından güvenli elektronik imza ila imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ila imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez. (7) Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilarce güvenli elektronik imza ila imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere ilatilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere ilatilan belge vEkararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fizikî ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir. (8) UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ila imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilamemesi hâlinde; belge veya kararın fizikî örneği alınır, güvenli elektronik imza ila imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilarek altı; başkan, görevlendirdiği üye veya yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak sureti ila gönderilir. (9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması zorunludur. (10) Kanunlarda gösterilan istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP’ta incelenebilir ve her türlü muhakeme işlemi yapılabilir. (11) Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter. (12) Kullanıcı, kendi kullanıcı adı ila yapılan tüm işlemlerden sorumlu olup kullanıcı adı, her türlü şifre, parola ve elektronik imza cihazını başkaları ila paylaşamaz.
İdari işler ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
Madde 6– (1) Mahkemelerin yazı işleri bir bütündür. Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, adalet komisyonunda ve mahkemelerde bir yazı işleri müdürü, yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilar bulunur. (2) Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde ve adalet komisyonunda yeterli sayıda idarî işler müdürlüğü ila ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. Bu müdürlükler Adalet Bakanlığınca gerekli görülmesi hâlinde idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde dEkurulabilir. (3) Yazı işleri hizmetleri başkanın denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ve onun yönetiminde zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilar tarafından yürütülür. (4) Başkanlar kurulu yazı işleri hizmetleri başkanın denetimi altında, başkanlık yazı işleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevlilar tarafından yürütülür. (5) İdarî işler müdürünün görevleri şunlardır: a) İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, b)(Ek:RG- 13/5/2017- 30065)(1) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilabilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek. c) Başkanlık, daire, mahkeme vEkomisyonların her türlü alım, satım, hesap, maaş ve diğer ödemeler ila ilgili işlemlerini yapmak, ç) Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırtmak, d) Başkanlık, daire, mahkeme vEkomisyonlarda görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak, e) Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak, f) Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek, g) Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak, ğ) Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlilari yetiştirmek, h) Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetlilar arasında iş bölümü yapmak, ı) Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak, i) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan tarafından verilan diğer görevleri yerine getirmek. (6) Yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır: a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, b) (Ek:RG- 13/5/2017- 30065)(1) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilabilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek. c) Kararın tebliğini sağlamak, ç) Harç tahsil müzekkerelerini yazmak vEkesinleştirme işlemlerini yapmak, d) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilar arasında iş bölümü yapmak, e) Yetkilandirilmesi halinde dava dilakçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek, f) Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek, g) Hukukî başvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli işlemleri yapmak ya da yaptırmak, ğ) Bilirkişilare fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek, h) Harcın hesaplanması ve ön büro bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak, ı) Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak, i) Yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek, j) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak, k) Teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirmek, l) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak, m) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan tarafından verilan diğer görevleri yerine getirmek. (7) Zabıt kâtibinin görevleri şunlardır: a) KeşiflerEkatılmak, b) (Ek:RG- 13/5/2017- 30065)(1) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilabilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, c) Ara kararların gereğini yerine getirmek, takibi ve cevabı gelmeyenlerin tekidine ilişkin işlemleri yapmak, ç) Karar ve tutanakları başkan veya üyenin bildirdiği şekilde yazarak imzasız bıraktırmamak, d) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek, e) Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşivEkaldırtmak, f) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek, g) Dizi pusulası düzenlemek, ğ) Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilare ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini hazırlamak, h) Dosyaya gelen evrakla ilgili işlemleri yapmak, ı) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. (8) Mübaşirin görevleri şunlardır: a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere duruşma gününden önce başkan veya üyeye götürmek, b) Duruşma listesini görülebilacek bir yere asmak, c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek, ç) Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak, d) Duruşma vEkeşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililare açıklamak, e) Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak, f) Başkan veya üyenin uygun bulduğu kişilarin dosyadan fotokopi almasına yardımcı olmak, g) Arşive gitmesi gereken dosyalar ila arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak, ğ) Fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak, h) Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum veya kişilare ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek, ı) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. (9) Hizmetlinin görevleri şunlardır: a) Mahkemeye ait alanları tertipli, düzenli ve temiz halde tutmak, b) Mübaşirin olmadığı veya yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı olmak, c) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. (10) Yazı işleri ve idarî işler müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri müdürlükte görevli personele devredemez.
İş bölümü
Avukat stajyerleri ila idari yargı hakim adaylarının yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılması
İKİNCİ KISIM Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanlar Kurulu Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri BİRİNCİ BÖLÜM Başkanlıkta Tutulacak Kayıtlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Başkanlıkta tutulacak kayıtlar
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
Başkanlık karar kaydı
İKİNCİ BÖLÜM Başkanlar Kurulunda Tutulacak Kayıtlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Başkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
Başkanlar kurulu karar kaydı
ÜÇÜNCÜ KISIM Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu BİRİNCİ BÖLÜM Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonunun Oluşumu Toplanması Çalışma ve Karar Verme Usulleri Komisyonun oluşumu
Komisyon gündeminin oluşturulması
Komisyonun toplanması
Görüşme usulü
Oylama vEkarar
Kararlarda bulunacak hususlar
İKİNCİ BÖLÜM Kayıtlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Tutulacak kayıtlar
Özlük kaydı
Karar kaydı
Personel nöbet kaydı
Genelge ve görüş kaydı
Duyuru kaydı
Fazla ve esnek çalışma kaydı
Hakim bilgi kaydı
Hakim adayları kaydı
Avukat stajyerleri kaydı
Sınav kaydı
Dava işleri kaydı
Komisyon gündem kaydı
Kartonlar ve tahsis amacı
DÖRDÜNCÜ KISIM Daireler ve Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğünde Tutulacak Kayıtlar Dosyalar ila Kartonlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Yazı İşleri Hizmetleri BİRİNCİ BÖLÜM Tutulacak Kayıtlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Tutulacak kayıtlar
Esas kaydı
Talimat kaydı
Karar kaydı
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
Dava nakil istekleri kaydı
Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı
İstinaf kaydı
Temyiz kaydı
Kamu görevlilari itiraz kaydı
Kamu görevlilari karar kaydı
Nakdi tazminat komisyonu itiraz kaydı
Nakdi tazminat komisyonu karar kaydı
Duruşma vEkeşif günleri kaydı
Kasa kaydı
Madde 49– (1) Daireler ve mahkemelerde tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblağların günü gününe işlendiği kayıttır. (2) Kasaya giren vEkasadan çıkan paraların, mutlaka tahsilat veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir. (3) Keşif harçları da, diğer paralar gibi kasa kaydına işlenir. Dosyaların itiraz, istinaf ve temyize gönderilmesi için ilgililari tarafından yatırılan paralar da tahsilat makbuzu karşılığında kasaya alınır. Dosyanın gönderilmesi sırasında alınan bu paranın sarf edilan kısmı reddiyat makbuzunda ve kayıttaki reddiyatı gösteren kısımda belirtilir; artan para varsa, bu para ilgilisinin müracaatı üzerine reddiyat makbuzu karşılığında elden geri verilir veya hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Elden ödeme yapılması halinde ilgili evrakın altı, parayı alanlara imzalattırılır. (4) Her gün mesai saati sonunda kasa kaydındaki günlük tahsilat ve reddiyat toplamlarının, tahsilat ve reddiyat makbuzları ilEkarşılaştırılması, mevcudun kontrol edilmesi, sayfa sonunda genel toplama o sayfadaki günlük tahsilat ve reddiyat tutarlarının ilave edilmesi ve sonuç olarak genel toplamla günlük tahsilat ve reddiyatın sayfa sonunda toptan gösterilmesi, diğer sayfadaki “toplam nakli” kelimesinin karşısına bir önceki sayfadaki tahsilat veya reddiyata ait genel toplamın aynen ilgili sayfalara aktarılması ve takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılması, yıl sonunda bir önceki yılın devri de dâhil olmak üzere, yıllık tahsilat toplamından, yıllık reddiyatın çıkarılması ve 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğEkonulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yılı içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paranın yeni yıl kasa kaydına ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilat makbuzu tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilmesi, bir önceki yıla ait kasa kaydına da bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğunun belirtilmesi ve bu arada hak edenler tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paranın hazineye intikal ettirilip ilgili kayıtların hizasına açıklama yapılması, yeni yıl başında bankaya yatırılan paranın faizinin çekilip, hazineye intikal ettirilmesi ve bu konuda alınan makbuzun ayrı bir kartonda saklanmasıyla beraber yıl sonu cetvelinde bu hususun belirtilmesi gerekir.
Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
Kıymetli evrak ve eşya kaydı
Posta mutemet kaydı
Kitaplık kaydı
İKİNCİ BÖLÜM Tutulacak Dosya ve Kartonlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Tutulması zorunlu dosyalar vEkartonlar
Dava dosyası
Karar kartonu
Yürütmeyi durdurma kararları kartonu
Talimat karar kartonu
Harç ve para cezası tahsil müzekkeresi kartonu
Gizli evrak kartonu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Daireler ve Mahkemeler Yazı İşleri Hizmetleri Ön büro işlemleri
Madde 61– (1) Daireler ve mahkemeler ön büro personelinin görevleri şunlardır: a) Dosyalarda; taraf ve vekillerinin talebi hâlinde dosya kapak bilgisi, belge vEkarar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek, b) Dosyalarda; dosya kapak bilgisi, belge vEkarar örneğini talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar vermek üzere başkanı veya görevlendirdiği üyeyi bilgilandirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak, c) Dosyalara ibraz edilan dilakçe, belge ya da diğer evrakı, kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilan işlemleri yapmak, ayrıca yürütmeyi durdurma talepli dosyalarda derhâl ilgili daire veya mahkemeyi bilgilandirmek, ç) Başka yer dairelerine, mahkemelerine veya diğer mercilare gönderilmesi talebiyle verilan dilakçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilan işlemleri yapmak, d) Daire ve mahkemelere gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilan işlemleri yapmak, e) Talimat taleplerinin tevzii ila birlikte ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilan işlemleri yapmak, f) SMS aracılığıyla hakkındaki dava işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak, g) sırasında davanın tarafları, türü, konusu ve varsa değeri gibi bilgilari eksiksiz olarak kaydetmek. (2) Dosyalara dilakçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada taraf veya vekili olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır: a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir. b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir. c) Evrak UYAP’tan daire veya mahkemenin iş listesi ekranına gönderilir. ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir. (3) (Ek:RG- 13/5/2017- 30065) Ön büro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilabilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.
Dava dilakçesinin esas kaydına işlenmesi
Madde 62– (1) Dava dilakçesi, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilan yazı işleri personeline teslim edilir. (2) Dava dilakçesi, dava harca tabi ise harç ve posta ücreti, harca tabi değilse posta ücreti tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir. (3) Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu düzenlenir. Tevzi formu, dava veya işlerin hangi mahkemeye ya da daireye gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilan alındı belgesidir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın esas numarası ila esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını, davanın konusunu ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir. (4) Başka yer bürosundan açılan davalarda da dava harca tabi ise harç ve posta ücreti, harca tabi değilse posta ücreti tahsil edildikten sonra teslim alınan evrak elektronik ortama aktarılır, fizikî evrak da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderilir. Posta ve havale masrafı düşüldükten sonra, harç ve posta ücretinden kalan miktar ilgili mahkemenin hesabına aktarılır. (5) Dava, dava dilakçesinin harç ve posta ücreti yatırılarak UYAP’a kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. (6) Herhangi bir nedenle harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ila dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu başkan veya görevlendireceği hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. (7) Elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır. (8) Fiziksel ortamda gelen tüm belgeler derhal elektronik ortama aktarılır. (9) Gerçek kişilarin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi, tüzel kişi temsilcilarinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişilarin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama harçları ve posta ücreti elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır. Bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ila de yapılması sağlanabilir. Dava, dilakçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebilaceği bir tevzi formu oluşturulur. (10) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ila dava açılabilir. Bu işler için ayrıca el ürünü imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve posta ücreti davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Dava, dilakçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebilaceği bir tevzi formu oluşturulur. (11) Dava, fiziksel ortamda mesai saati sonuna, elektronik ortamda ise saat 00:00’a kadar açılabilir.
Görevsizlik ve yetkisizlik kararı ila gelen dosyaların kaydı
Bozma kararın kaldırılmasına karar verme veya yargılamanın yenilanmesi kararından sonra dosyanın esas kaydına işlenmesi
Birleştirilan davalarda yapılacak işlem
Gelen evrakın dağıtılması
Dava ve işlerin tevzii
Dosyaların hakimin tetkiki ve duruşma için hazırlanması
Tutanaklar
Dosyaların incelenmesi ve örnek alma
Madde 70– (1) Taraflar dava dosyasını zabıt kâtibinin gözetimi altında inceleyebilir. Dava ila ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla başkan ya da görevlendirdiği üye veya yazı işleri müdürünün izniyle dosyayı inceleyebilirler.(2) (2) Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. (3) İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ila zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır. (4) Davacı, davalı, müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur. Onaylı örnekler, harcı alındıktan sonra ilgilisine verilir. (5) Gizli veya kişisel verilari içeren ya da ticarî sır niteliğindeki belge ve tutanakların incelenmesi başkanın veyahut bu konuda görevlendirdiği üyenin açık iznine bağlıdır.(2) (6) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler. (7) Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek alabilirler. Elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilarine ulaşabilirler.
Delil niteliğindeki senet vEkıymetli evrakın saklanması
Geri verilmesi istenen belgeler
Tarafların taleplerinin tespiti
Acele yazılacak kararlar
ilamların tebliği ve verilmesi
Esas kaydı yıl sonu devir işlemi
BEŞİNCİ KISIM Ortak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Tutulacak Kayıtlar Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Tutulacak kayıtlar
Zimmet kaydı
MuhaberEkaydı
Disiplin soruşturma kaydı
Teftiş kaydı
Bilgi edinmEkaydı
Karar talep ve bilgilarin saklanması
Madde 83– (1) Bölge idare mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireler, komisyon ila idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde aşağıda gösterilan kartonların UYAP’ta tutulması zorunludur. a) Denetim kartonu: Denetim döneminde yapılan tavsiyeler ila tebliğine ilişkin tebellüğ belgelerinin saklandığı kartondur. b) Disiplin soruşturması kartonu: Disiplin soruşturması sonucu verilan nihaî kararların saklandığı kartondur. c) Genelge ve görüş kartonu: Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüşler ila tebliğine ilişkin tebellüğ belgelerinin saklandığı kartondur. ç) Karar kartonu: Kararların saklandığı kartondur. d) MuhaberEkartonu: MuhabereyEkayıtlı olarak yapılan tüm yazışmaların saklandığı kartondur. e) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ila teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. f) Taşınır kartonu: 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğEkonulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kamu hizmetlerinin yürütülmesindEkullanılan her türlü taşınırın kayıt ve hesap işlemlerinin saklandığı kartondur. g) Zimmet kartonu: UYAP üzerinden gönderilameyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur. (2) Birinci fıkranın (e) ve (g) bentlerinde gösterilan kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir.
İKİNCİ BÖLÜM Kayıtların Tutulma Şekli Kayıtların düzeni ve sorgulanması ila yeni kayıt ve sütun ekleme
Madde 84– (1) Bölge idare mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, komisyon, daireler, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerindEkayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur. (2) Dava dosyası dışında UYAP’ta tutulan tüm belgeler tarihi, türü ve alfabetik sırasına göre düzenlenir. (3) Kayıtlardaki verilarin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir. (4) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından zabıt kâtibi ve memur ila müdür birlikte sorumludur. (5) Bir elektronik kayıttan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde güvenli elektronik imza ila imzalanmış belgenin örneğine “Elektronik imza ila imzalanan aslının aynısı olduğunu tasdik ederim.” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. (6) Kayıt tutma işlemleri elektronik ortamda yapılır. Zorunlu hallerde fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. (7) Düzeltilmesi veya değiştirilmesi kanun yollarına başvurulmak suretiyle mümkün olan kayıtların elektronik olarak onaylanmasından sonra düzeltme ve değiştirme işlemi yapılamaz. (8) Yedinci fıkra kapsamı dışında kalan kayıtlarda yanlışlık yapılması hâlinde, başkanın onayı ila oluşturulan düzeltme onayından sonra sistemde kaybolmayacak şekilde yetkili kişi tarafından gerekli değişiklik yapılır. (9) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
Fiziki olarak tutulacak kayıtlar
Yazışmaların şekli
Yazıların gönderilme şekli
ALTINCI KISIM Çeşitli ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Harçlar Harçların hesaplanması
Harç ve masrafları almaya yetkili olanlar
Ara kararları gereğince yapılacak işlemler
Mahkeme dışında yapılacak işlemler için avans olarak yatırılan paranın hak edenlere ödenmesi
Teminatın iadesi
ilam ve suretlerin verilmesi harç ve para cezalarının tahsili
Peşin yatırılan dörtte bir harcın ve artan posta giderinin iadesi
Kanun yoluna başvuru işlemleri
Madde 95– (1) Kanun yoluna başvuru dilakçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli personele teslim edilir. (2) Kanun yoluna başvuru dilakçesi harca tabi değilse hemen, harca tabi ise harç ödendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası saklı kalmak üzerEkaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir. (3) Alındı belgesi, kanun yolu dilakçesinin sistemEkaydedilmesi üzerine verilan belgedir. Alındı belgesi, mahkemenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, tarafların ve varsa vekilleri ila müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, başvurulan kanun yolu merciini, başvuru tarih ve saatini içerir. (4) Kanun yolu başvurusu, kanun yolu dilakçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. (5) Başka yer mahkemesine verilan kanun yoluna başvuru dilakçelerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim aldığı dilakçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. (6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru dilakçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır. (7) Fizikî ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır. (8) Gerçek kişilarin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilarinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilakçeleri gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişilar elektronik ortamda yapacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Ayrıca bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ila de yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilakçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebilaceği bir alındı belgesi oluşturulur. (9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ilEkanun yolu başvuru dilakçesi gönderilabilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilakçesi gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilakçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebilaceği bir alındı belgesi oluşturulur. (10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir. (11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işlerde, harç ve posta giderleri ödendikten ve diğer tarafa tebliğ olunan itiraz, istinaf ve temyiz dilakçesinin cevabı geldikten veya belli süre geçtikten sonra, görevli daire doğru bir şekilde belirlenip kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzerinden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.
UYAP kullanıcılarının görevden ayrılmaları
İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelik hükümlerinin uygulanması
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçiş hükmü Geçici
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük
Yürütme