Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş. (botaş) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul Ve Esaslar (karar Sayısı: 2536)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) İdare: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünü, c) İhale yetkilisi: İhale usulünü ve ihale komisyonunu tespit eden, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurullar ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri, ç) Modernizasyon: Gelişen teknoloji sonucunda, verimlilik yönünden teknik ya da işletme maliyetleri açısından iktisadi ömrünü tamamlamış olan tesislerde, ana veya yardımcı tesis, makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların eklenmesi veya mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile değiştirilerek işlevsel özelliklerinin, kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını, d) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, e) Standardizasyon: İşletme ve idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini, f) Talep sahibi birim: Mal ve hizmet alımı ile yapım işi için talepte bulunan birimi, g) Yaklaşık maliyet: Alım konusu mal, hizmet ve yapım işleri bedeline ilişkin teklif alınmasından önce, her türlü fiyat araştırması yapılmak suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen değeri, ğ) Yüklenici: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mal ve hizmet alımı ile yapım işi alımı yapılan gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder. (2) Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.
Temel ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Doğrudan Temin Uygulanacak ihale usulleri
Pazarlık usulü
Doğrudan temin
Madde 8– (1) İdare, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlarını, ilan yapılmaksızın, idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin yoluyla karşılayabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği mal ve hizmet alımları ve yapım işleri. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi üç yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak mal ve hizmet alımları. ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitin beş katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. d) İdarenin, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. e) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gerekip de pazarlık usulüyle alım yapılması için yeterli süre bulunmayan acil nitelikli işlere ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. (2) Bu maddeye göre yapılacak mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde, komisyon kurma ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Esaslar Alım talebi
İhale komisyonu
İhale işlem dosyası
Yaklaşık maliyet
İhale dokümanının verilmesi
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
Madde 14– (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek davet edilanlere bildirilir. (2) Davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilare tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır. (3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.
İhaleye katılabilme şartları
İhaleye katılamayacak olanlar
Alt yüklenicilar
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
Geçici ve kesin teminat işlemleri
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Teminat mektupları
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 22– (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır. (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı işlerine ait ihalelerde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur. (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin alınması ve açılması
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 25– (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksikliklerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksiklikleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. (3) İhaleye katılan tüm isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.
İkinci tekliflerin alınması
Aşırı düşük teklifler
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
Madde 29– (1) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. (3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Fiyat dışı unsur belirlenmemişse iş deneyim belge tutarı yüksek olan istekli üzerine ihale sonuçlandırılır. İş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda bu hususla ilgili ihale dokümanında gerekli düzenleme yapılır. (4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. (5) İhale yetkilisi, ihale komisyon kararının imzalandığı tarihi izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (6) İhale, ihale komisyon kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. (7) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
Sözleşmeye davet
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
Sözleşmeler
Mücbir sebepler
Avans işlemleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Fiyat farkı
Yasak fiil ve davranışlar
Sürelerin hesabı
Bildirim ve tebligat esasları
Diğer hususlar
Yürürlük
Yürütme