Buğday İhracatının Murakabesine Dair Nizamname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
FASIL I HÜKÜMLER
FASIL II Kontrol edilecek hususlar
FASIL III Kontrolun şekli ve icrası sureti
Madde 15– Kontrol, alınan nümuneler üzerinde yapılır. Kontrol memuru, 13 üncü madde mucibince aldığı nümunelerden birini açarak muayene ve icabına göre tetkik ve tahlil ettikten sonra, muayene neticesini mutazammın bir rapor tanzim eder. Bu rapora göre : a) Buğdayların, beyannamesinde yazılı sınıf ve dereceye ait vasıfları haiz bulunduğu görülürse, ihracatçısına bir kontrol vesikası verilir. b) Buğdayların, beyannamesinde yazılı dereceden, sınıf nazarı itibara alınmaksızın, yüksek vasıflarda olduğu görülürse, ihracatçısına, muayene raporu ile tesbit edilmiş olan sınıf ve dereceden bir kontrol vesikası verilir. c) Buğdayların, beyannamesinde yazılı dereceden, sınıf nazarı itibara alınmaksızın, bir derece aşağı vasıflarda olduğu, veya üçüncü derece olarak beyan edildiği halde yemlik buğday vasıflarında zuhur ettiği, veyahut yemlik buğday olarak beyan edildiği halde bu cinse ait vasıflardan en çok yüzde yirmiye kadar aşağı vasıflarda olduğu görülürse ve mal sahibinin muayene raporuna bir itirazı olmazsa, keyfiyet muayene raporunun altına yazılarak ihracatçı veya mümessili tarafından imza edilir ve mal sahibine mezkür rapor ile tesbit edilmiş olan vasıflara göre bir kontrol vesikası verilir. İhracatçı veya mümessili, muayene raporuna itiraz ettiği takdirde itirazı neden ibaretse muayene raporunun arkasına yazarak imzalar ve bu takdirde 13 üncü madde mucibince alınan nümunelerden açılmamış olanı ile itirazlı muayene raporu, 24 üncü maddede yazılı heyet tarafından tetkik edilir. Heyet, bu husustaki kararını, mucip sebepleriyle, sarih olarak, rapora yazılmış olan itirazın altına yazıp imzalar. Mezkür karar, ihracatçı veya mümessili tarafından ileri sürülen itirazı haklı gösterdiği takdirde, kontrol vesikası, karara göre taayyün eden vasıflar üzerinden verilir. Bu fıkrada yazılı olan ahvalde zabıt varakası tanzim olunmaz. ç) Buğdayların, beyannamede yazılı derecesi ile muayene raporunda tesbit edilen vasıfları arasında, c fıkrasında yazılı toleranslardan fazla bir fark görülürse, kontrol memuru tarafından 22 nci madde hükümlerine tevfikan, ihracatçı veya mümessilinin huzuriyle zabıt varakası tanzim olunur. Bu kabil ahvalde, ihracatçı veya mümessilinin muayene raporu münderecatına bir itirazı yoksa, zabıt varakasının ziri kontrol memuru ile birlikte ihracatçı veya mümessili tarafından imza edilir ve bu takdirde 4 üncü fasılda yazılı hükümler dahilinde takibatta bulunulmakla beraber, mal sahibine, muayene raporu ile tesbit edilmiş olan vasıflara göre kontrol vesikası verilir. İhracatçı veya mümessili muayene raporuna itiraz ettiği takdirde, itirazı neden ibaretse zabıt varakasının altına yazarak imzalar ve bu takdirde kontrol vesikasının verilmesi 24 üncü maddede yazılı heyetçe karar ittihazına kadar tehir olunur. 352
FASIL IV Nizamname hükümlerine muhalif hareketler