çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR KAPSAM
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Kuruluş ve bağlılık
Görev merkezi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluklar Kurulun görev ve yetkileri
Görev ve yetki alanı
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 7– Teftiş kurulu Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir. A) Kurulun, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen görevlerini Bakan'ın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek, B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, C) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak, D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakan'ın onayından sonra uygulanmasını sağlamak, E) Kurulun görevlerine ilişkin olarak, Bakandan alınan emir veya onay üzerine müfettişleri görevlendirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini izlemek ve denetlemek, 3445 F) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak, G) Kurula intikal eden ve teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma yapılmasını gerektiren konuları Bakan'ın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek, H) Kurulun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda, gerektiğinde önerileri de kapsayan yıllık Genel Durum Raporları düzenlemek ve Bakana sunmak, I) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, İ) Müfettiş yardımcılarının işe alınmalarını ve yetiştirilmelirini sağlayıcı önlemleri almak, J) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettiş yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, K) Müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvelleri ile geçici görev yolluğu bildirimlerini inceleyerek onaylamak, L) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla büro personelinin sicillerini düzenlemek, atanmaları, ilerlemeleri ve yükselmeleri için Bakanlığa önerilerde bulunmak, özlük ve diğer haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, M) Kurulun uygulamaları ile çalışma esasları ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak, N) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin görev ve yetkileri
Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri
Görevlendirme
Müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri
Görevden uzaklaştırma
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atama Yetiştirilme ve Yükselme Müfettiş yardımcılığına atamalar
Sınav kurulu ve sınav esasları
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı
Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma
Müfettişliğe atanma
Müfettişlik güvencesi
Yükselme
Müfettişliğe yeniden atanma
Müfettiş yardımcılığında ve müfettişlikte kıdem
Teftiş Kurulu Başkanlığına atanma ve vekalet
Başkana yardım
BEŞİNCİ BÖLÜM Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Görevlendirme
Birlikte çalışma
Koordinasyon görevi
İşin devamlılığı ve devri
Müfettişlerin uyacakları hususlar
Yazışma yöntemi
Yurt dışına gönderilme
Teftiş Kurulu bürosunun görevleri
ALTINCI BÖLÜM Raporlar Rapor Çeşitleri
YEDİNCİ BÖLÜM Teftiş İnceleme ve Soruşturma Sırasında İlgililerin Yükümlülükleri Müfettişe yardım yükümlülüğü
Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında izinler
Teftiş defteri ve dosyası
Teftiş defteri ve dosyasının müfettişlerce incelenmesi
SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kimlik belgesi ve mühür
Onursal müfettişlik
Aylık yolluk ve diğer hakların alınması
Çalışma ve hakediş cetveli
Şifre anahtarı
Yönetmelik
Bağlı ve ilgili kuruluşlarda uygulama
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde
Yürürlük
Yürütme