çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı Ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Küçük miktarlar
Genel hükümler
İzin usul ve esasları
Madde 6– (1) Küçükmiktarlardaki kanatlı ve tavşanımsı etlerini çiğ et olarak doğrudan arz etmek isteyen birincil üretimden sorumlu gıda işletmecilari aşağıda belirtilan bilgi ve belgelerle yetkili mercie başvuruda bulunurlar: a) Başvuru dilakçesi ve beyanname (ek- 1), b) Hayvanların kesilaceği ve etlerin muamele edilaceği tesisin teknik resim kurallarına göre çizilmiş A3 boyutunda yerleşim krokisi, c) Hayvanların kesimi ve etlerinin muamele sonucu oluşan atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge, ç) İşletmedeki kanatlı ve tavşanımsıların periyodik kontrollerini gerçekleştirecek veteriner hekimin adı ve adresi. (2) Yetkili merci, başvuru dosyasını inceler: a) Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olması durumunda yetkili merci tarafından eksiklikler resmi yazı ila başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir. b) Bilgi ve belgelerintamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlilari tarafından bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki gerekliliklere uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur. (3) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunun uygun olması halinde birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisine ek- 2’deki izin belgesi ve numarası verilir. Bu izin belgesi ve numarasına sahip olan birincil üretimden sorumlu gıda işletmecilarine Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. (4) Yetkili merci, izin verilmesini takiben işletmeyEkesim yapılan gün ve saatlerde görev yapmak üzere bir resmi veteriner hekim görevlendirir. (5) Bakanlık, küçükmiktarlardaki kanatlı ve tavşanımsı etlerini çiğ et olarak doğrudan arz için izinli birincil üretimden sorumlu gıda işletmecilarinin listesini oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.
Genel ve özel hijyen gereklilikleri
Madde 7– (1) Küçükmiktarlardaki kanatlı ve tavşanımsı etlerini çiğ et olarak doğrudan arz etmek isteyen birincil üretimden sorumlu gıda işletmecilari bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilan istisna dikkate alınarak Gıda Hijyeni Yönetmeliği ilabu maddede yer alan özel hijyen gerekliliklerine uymak zorundadır. (2) Kesimhane alanı içerisinde personelin günlük kıyafetleri ila çalışma kıyafetlerinin değiştirilmesi ve muhafazası ila tuvalet ve duş için imkânlar mevcut ise ayrıca bu imkânlar kesimhane binasında bulunmayabilir. (3) Birincil üretim yerindEkanatlı ve tavşanımsılar ila bunlardan elde edilan etler birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından sadece aşağıda belirtilan işlemlere tabi tutulabilir: a) Sersemletme vEkanınakıtılması, haşlama ve tüylerin yolunması veya derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması, b) Karkasların soğutulması, c) Kanatlı ve tavşanımsı etlerinin ambalajlanması. (4) Birincil üretimden sorumlugıda işletmecisi kanatlı ve tavşanımsı etinin anatomik bütünlüğünü ve yapısını büyük oranda değiştiren; parçalama, kemiklerden ayırma, dilimleme, kıyma haline getirme veya başka herhangi bir işlemi gerçekleştiremez, kanatlı ve tavşanımsı etlerini donduramaz. (5) Birincil üretimden sorumlugıda işletmecisi; çiftliktEkanatlı ve tavşanımsıların kesimi için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilan istisna dikkate alınarak Gıda HijyeniYönetmeliğinde yer alan gereklilikler ila aşağıdaki gerekliliklere uygun bir kesimhaneye sahip olmalıdır: a) Kesimhane, hayvanların hijyenik olarak kesimi için uygun ve yeterli büyüklükte olmalıdır. b) Etin; zemin, duvar ve tüm sabit donanımlarla temasını önleyecek imkânlar bulunmalıdır. c) Etle teması olan personelinkullanımına yönelik, bulaşmanın yayılmasını önlemek üzere tasarlanmış musluklara sahip en az bir adet el yıkama lavabosu bulunmalıdır. ç) 82°C’den az olmamak üzere temin edilan sıcak su ila veya eşdeğer bir sistem ila alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu için olanaklar bulunmalıdır. d) Sersemletme vEkanın akıtılması, haşlama, tüy yolma veya derinin yüzülmesi işlemleri için en az bir oda, iç organların çıkarılması ve diğer muameleler için ayrı bir oda bulunmalıdır. Kesim salonunun uygun ve yeterli büyüklükte olması ve çiğ etin muamelesi sırasında etin, kesim sırasında çıkan yan ürünlerle bulaşmasının önlenmesi halinde, iç organların çıkarılması diğer işlemlerle aynı yerde ayrı çalışma alanlarında yapılabilir. e) Kesimhane, kanatlı ve tavşanımsı etlerinin soğutulması ve muhafazası için yeterli kapasitede soğutma imkânlarına sahip olmalıdır. (6) Kanatlı ve tavşanımsılarınkesimi, etlerinin muamelesi ve arzı aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilir: a) Sadece sağlıklı kanatlı ve tavşanımsıların kesimi yapılabilir. Kesim öncesi ölen hayvanların etleri insan tüketimi için kullanılamaz. b) Kesilacek olan kanatlı ve tavşanımsıların ölüm öncesi muayenesi, uygun şartlar altında resmi veteriner hekim tarafından gerçekleştirilir. c) Çapraz bulaşmayı önlemekiçin zaman veya mekân ayrımı yapılarak gerekli tedbirler alınmadığı sürece farklı türdeki kanatlı hayvanlar ila tavşanımsılar aynı kesimhanedEkesilamez. ç) Hayvanların muamelesi vEkesimi sırasında hayvan refahı kurallarına uyulur. d) Kesim salonuna getirilan kanatlı ve tavşanımsılar gereksiz yere bekletilmeden kesilir. e) Kesilan kanatlı ve tavşanımsıların ölüm sonrası muayenesi uygun şartlar altında resmi veteriner hekim tarafından gerçekleştirilir. f) Sersemletme, kanınakıtılması, tüylerin yolunması veya derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması ve diğer temizleme işlemleri gereksiz yere geciktirilmeden ve ete bulaşmaları önleyecek şekilde yapılır. İç organların çıkarılması sırasında sindirim kanalı içeriğinin etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirler alınır. g) İç organlarınçıkarılmasından sonra kanatlı ve tavşanımsı karkasları temizlenir ve kesimden hemen sonra son tüketiciye satışın yapıldığı durumlar hariç olmak üzere 4°C’den fazla olmayan bir sıcaklığa mümkün olduğunca çabuk soğutulur. Kanatlı ve tavşanımsı karkaslarının yüzeyindeki bulaşmayı ortadan kaldırmak vEkarkasları soğutmak için su kullanılıyorsa su, içilabilir su olmalıdır. Suya daldırılarak karkasların temizlenmesi veya soğutulması yapılamaz. ğ) İnsan tüketimi için uygunolmayan et, kesimhane artıkları ve diğer hayvansal yan ürünler çiğ etin muamele edildiği yerlerde depolanamaz. Hayvansal yan ürünler, ilgili mevzuatına uygun olarak muamele edilir. h) Birincil üretim yerindEkesimdenhemen sonra son tüketiciye satışın yapıldığı durumlar hariç olmak üzerEkanatlı ve tavşanımsı etleri 4°C’den fazla olan sıcaklıklarda depolanamaz, satışa sunulamaz ve nakledilamez. ı) Kanatlı ve tavşanımsı etleri hiçbir şekilde dondurulamaz. i) Birincil üretimden sorumlugıda işletmecisi, kanatlı ve tavşanımsı etlerinin izlenebilirliğini sağlar.
Ambalajlama ve etiketleme
Madde 8– (1) Küçükmiktarlardaki kanatlı ve tavşanımsı etlerinin çiğ et olarak doğrudan arzı; gıda ila temasa uygun madde ve malzemeler içerisinde hazır ambalajlı olarak gerçekleştirilir. (2) Küçük miktarlardaki kanatlı ve tavşanımsı etlerinin etiketinde aşağıdaki bilgilar kolaylıkla görebilacek ve okunabilacek şekilde yer alır: a) Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı, adresi, b) İzin belgesi tarihi ve numarası, c) Etlerin ait olduğu hayvan türü, ç) Kesim tarihi, d) Son tüketim tarihi, e) Etlerin net miktarı, f) Muhafaza vEkullanımkoşulları hakkında bilgilandirme sağlayan “Satın aldıktan sonra 4°C’den fazla olmayan bir sıcaklıkta muhafaza ediniz”, “Tüketilmeden önce pişirilmelidir” ifadeleri ilEkanatlı etlerinde “Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72°C’ye ulaşmalıdır” ifadesi. (3) Küçük miktarlardaki kanatlıve tavşanımsı etlerinin yerel perakendeciye doğrudan arzı sırasında bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgilari içeren belge, izlenebilirliği sağlayacak şekilde ardışık olarak numaralandırılmış iki nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası yerel perakendeci, diğer nüshası da birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından ait oldukları takvim yılının sonundan itibaren en az on iki aylık bir süre muhafaza edilir. (4) Yerel perakendeci, birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisinden tedarik ettiği küçük miktarlardaki hazır ambalajlı kanatlı ve tavşanımsı etlerinin çiğ et olarak doğrudan son tüketiciye arzını hazır ambalajı bozulmadan gerçekleştirir.
Kayıtların tutulması
Yürürlük
Yürütme