çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Gıda ila ilgili meri mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunan, üretici veya bunların üyesi(Ek ibare:RG- 27/6/2021- 31524) veya ortağı bulunduğu üretici örgütü ila sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişilari, b) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, c) Çiğ süt: Çiftlik hayvanlarının meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri ve ilgili mevzuatta belirtilan uygun sütü, ç) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Parite: 1 litre çiğ inek sütü bedeli ila satın alınabilacek en az % 19 ham proteinli ve 2700 kcal/kg metabolik enerjili kg cinsinden sığır süt yemi miktarını, d) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ sütün, cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, teslim tarihi gibi hususları içeren ve bu Yönetmelik esaslarına göre alıcı ila üretici veya bunların üyesi (Ek ibare:RG- 27/6/2021- 31524) veya ortağı bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım sözleşmesini, e) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Üretici: Piyasaya arz etmek/satış yapmak için süt üretmek amacıyla, bir veya daha fazla çiftlik hayvanının bulundurulduğu tesis sahibi gerçek veya tüzel kişilari, f) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Üretici örgütü: Üreticisi adına çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere temsil ve ilzam yetkisi bulunan, kendi kuruluş kanununa göre Merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Kanuna görEkurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa görEkurulmuş üretici birlikleri ila Merkez veya Bölge Birliği düzeyinde örgütlenmesini tamamlamış 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa görEkurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilan hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ila Pancar Ekicilari Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarını, g) (Ek:RG- 27/6/2021- 31524) Taraflar: Çiğ süt sözleşmesinde anlaşmaya varan gerçek veya tüzel kişilari, ifade eder.
Sözleşme ilkeleri
İKİNCİ BÖLÜM Sözleşme ila İlgili Esaslar Sözleşmede uyulacak usul ve esaslar
Madde 6– (1) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524)Üreticilar veya bunların ortağı/üyesi bulunduğu üretici örgütleri ila alıcılar arasında imzalanan sözleşme noter tarafından ve/veya Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanır. Sözleşmenin onaylı bir örneği, imzalandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde üretici/üretici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgilari, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi iş günü içinde Bakanlıkça kullanılan süt kayıt sisteminEkaydedilir. (2) Sözleşme süresi altı aydan az, bir yıldan fazla olamaz. Taraflar sürenin bitiminden evvel sözleşme süresini uzatma hakkına sahiptir. Tarafların anlaşarak sözleşmeden dönmesi halinde altı aylık zorunlu asgari süre hükmü uygulanmaz. (3) Teslim edilacek çiğ süt, hijyenik şartlara uygun olarak, sözleşmede belirtilan üretim yeri veya yerlerinde üretilir. (4) Taraflar mücbir sebepler ve veteriner hekim raporu ila belgelenen süt üretimini doğrudan etkilayen hayvan hastalıkları ila sütün gıda olarak tüketimine izin verilmeyen hayvan hastalığı tedavi süreçleri haricinde miktarı, kalitesi, teslim yeri, teslim şartları ve zamanı sözleşmede belirlenen çiğ sütü almak veya satmak zorundadır. Çiğ sütün alım satımının bu fıkrada belirtilan şartlar dışında durdurulması halinde, taraflar için eşit miktarda uygulanacak ceza koşulu sözleşme ila belirlenir. (5) Sözleşmede, teslim edilacek ve alınacak çiğ sütün dönemler itibari ila asgari ve azami miktarı, fiyatı, soğutma ve hizmet bedeli, kalite ve miktar primi, muayene vEkabul şartları ila çiğ süt alım satımıyla ilgili ödeme yöntemi belirtilir. (6) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Üretici, gönüllülük esası çerçevesinde alıcıdan çiğ süt bedeli karşılığı kesif yem alacaksa, parite 1,3’ün altında olamaz. Süt üretimindEkullanılan diğer girdilar de sözleşmEkapsamında temin edilabilir. (7) Üretici örgütü üzerinden sözleşme yapmak isteyip birden fazla örgüte üye (Ek ibare:RG- 27/6/2021- 31524) veya ortak olan üreticilar bunlardan birisini, kendilari adına sözleşme yapmak üzere yazılı olarak yetkilandirir. (8) Üretici örgütleri aracılığıyla satılan çiğ süt karşılığı alınan nakit avans, üretim oranları göz önüne alınarak üretici örgütünün üyelerine (Ek ibare:RG- 27/6/2021- 31524) veya ortaklarına dağıtılır. (9) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524)Alıcı, aldığı çiğ sütün bedelini üretici ve/veya üretici örgütlerine 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak sözleşmede belirtilan vadede öder. Ödemelerin üretici örgütlerine yapılması halinde, çiğ süt bedelleri üretici örgütlerinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde üyelerinin/ortaklarının hesabına aktarılır, ayrıca bu süre sözleşmede belirtilir. (10) Taraflarca çiğ sütün fiyatı; a) Pazarlık ila, b) Çiğ sütteki koloni sayısı, somatik hücre sayısı, süt yağı ve protein oranlarını dikkate alarak kalite ve içeriğe göre, c) Pariteye göre, ç) (Değişik:RG- 31/1/2018- 30318) Ulusal Süt Konseyinin, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatına göre, d) (Ek:RG- 27/6/2021- 31524) Bakanlıkça çıkartılan Tebliğe göre, belirlenebilir. (11) Tarafların, sözleşmede belirtilan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun temerrüt ve sorumluluğa ilişkin ilgili hükümleri uygulanır. (12) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Sözleşmede, çiğ sütün fiyatının Bakanlıkça çıkartılan Tebliğe göre belirlenmesi halinde, taraflar aşağıdaki belirtilan şartlara uyar: a) Analizlerin ve itirazların ne şekilde, nerede ve ne zaman yapılacağı ila analizlere ilişkin yapılan masrafların karşılanma şekli sözleşmede belirtilir. b) Fiyata esas kalite numunesinin; alınış şekli, miktarı ve sayısı, saklanması, taşıması gereken etiket bilgilarinde tarih, işletme no, TCKN/VKN ve analize esas diğer tüm iş ve işlemlere ait bilgilar sözleşmede belirtilir. c) Fiyata esas kalite numunesinin sonucunun geçerli olabilmesi için en fazla iki gün içerisinde analiz sonucu taraflara bildirilir. Taraflar analiz sonuçlarına en fazla bir iş günü içerisinde itiraz edebilir, belirlenen süre içerisinde taraflar itiraz etmez ise sonuçlar kesinleşir. ç) Taraflardan birinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda; Bakanlık İl Gıda Kontrol Laboratuvarındaki analiz sonuçları kesindir. (13) Tarafların sözleşmeden kaynaklanan seçimlik haklarını kullanmaları, yükümlülük ihlalleri ve/veya dava açılmasına neden olabilacek fiili durumlardan dolayı diğer tarafı bilgilandirme şekilleri ve zamanı hususunda genel hükümler uygulanır. (14) Sözleşmenin, gıda ila ilgili meri mevzuata ve bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri geçersizdir. (15) Taraflar, sözleşmede aksi belirtilmedikçe sözleşme içeriğini veya koşullarını üçüncü kişilarle paylaşamaz. Bakanlık, çiğ süt üretiminin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sözleşmelerdeki tüm bilgilari kullanır. Bakanlığının bu doğrultudaki iş ve işlemleri gizlilik ihlali sayılmaz. (16) (Değişik:RG- 27/6/2021- 31524) Sözleşmeye taraf üretici örgütlerinin bağlı bulundukları merkez yoksa bölge birlikleri, örnek süt alım satım sözleşmesi hazırlayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sözleşme zorunluluğu
Mevcut sözleşmeler Geçici
Yürürlük
Yürütme