çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanını, b) Bakanlık: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, c) Bilişim sistemi: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kullanılan veri sistemlerini, ç) Çocuk anne: Bebek sahibi olan 18 yaş altı çocuklardan hakkında bakım tedbiri veya korunma kararı verilmiş olanları, d) Çocuk destek merkezi: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerlEkarşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilan çocuklardan; psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilanlerin, bu ihtiyaçları giderilinceyEkadar geçici süre ila bakım vEkorunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aila, yakın çevre ve toplum ilişkilarinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, e) Çocuk haklarına dair sözleşme: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20/11/1989 tarihindEkabul edilan ve çocuk haklarını düzenleyen sözleşmeyi, f) Çocuk komisyonu: MerkezdEkalan bütün çocuklardan oluşan komisyonu, g) Çocuk temsilcisi: Merkezde verilan hizmetlerin verimini artırmak, çocukların hizmete ve yönetimEkatılımlarını sağlamak amacı ila altı ayda bir kendi aralarında yaptıkları seçimle belirledikleri çocuğu, ğ) Danışman: MerkezEkabul edilan her çocuğun merkeze uyumunu sağlamak, takibini yapmak, uygulama ve mesleki çalışma planlarını psikososyal destek programı çerçevesinde hazırlayarak yürütmek, vaka sunumu yapmak, çocuğun aila ilişkilarini, sosyalleşme ve yaşam becerilarini, öz bakım ve özgüven yeterliliğini geliştirmek, eğitimini yönlendirmek, desteklemek ve çocuğun aldığı sağlık hizmetlerinin sonuçlarını izlemekten sorumlu meslek elemanlarını, h) Diğer personel: Merkezin ihtiyacına göre teknik, idari ve benzeri hizmetlerin yürütülmesi için istihdam edilacek personeli, ı) Eğitim görevlisi: Hizmet içi eğitim kapsamında ücretli ders görevi verilanleri, i) Ekip çalışması: Farklı bilgi, deneyim, yetenek ve mesleki kimlik taşıyan kişilarce ortak bir amaca yönelik olarak işbirliği içerisinde yapılan çalışmaları, j) Genel Müdürlük: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, k) İhtisaslaşma: Çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, yaş, cinsiyet ve ihtiyaçlarına uygun olarak merkezin yapılandırılmasını, l) Hizmet içi eğitim: Yıllık eğitim planı kapsamında personelin eğitimi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ilEkonferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, staj, araştırma, inceleme ve uygulama gezilari gibi çalışmaları, m) İl müdürlüğü: Aila ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, n) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ila çocuk ağır ceza mahkemelerini, bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre belirlenecek mahkemeleri, o) Merkez: Çocuk destek merkezini, ö) Mesleki çalışma: Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, sağlık, eğitim ve çocuk gelişimi alanında lisans eğitimi alan ve bu eğitim sonucu bir mesleği icra edenlerin, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiği çalışmaları, p) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğretmenlik ve sosyoloji alanlarında lisans eğitimi veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, r) Nakil: Korunma ve bakım altında bulunan çocukların kuruluş değişikliği ila ilgili olarak yapılan işlemi, s) Psikososyal destek programı: Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi veya davranış bozukluklarını sağaltmaya, aila ve sosyal çevre ila uyum sağlamasına yönelik Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan programı, ş) Psikososyal destek hizmeti: Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan ve psikososyal destek programı çerçevesinde yürütülen mesleki müdahale süreçlerini, t) Sokakta yaşayan çocuk:Ailasi ila ilişkisi az olan, ailasi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan çocuğu, u) Sosyal inceleme raporu: Çocuğun bireysel özellikleri, yaşam koşulları, ailasi, sosyal çevresi ve yaşadığı sorunun kaynağına ilişkin tespitlerin yer aldığı, ilgili kurum, kuruluş vEkişilarle görüşülerek düzenlenen, sorunun çözümüne yönelik öneri ve planlamayı içeren raporu, ü) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ila hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine hükmedilan çocuğu, v) Suç mağduru çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin kendisinEkarşı işlenmesi sonucu mağdur olan çocuğu, y) Tertip: Hakkında bakım tedbiri veya korunma kararı alınmış çocukların ilk defa yatılı bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi işlemini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Merkezin Yapısı ve İşleyişi Genel esaslar
Madde 4– (1) Merkezin ihtisas alanı ve işleyişi Bakanlıkça belirlenir. (2) Merkezlerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan temel ilkeler ila 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan genel esaslara ek olarak; a) Çocuklara verilan hizmetlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilmesi, özel hayatın gizliliğinin korunması, kişilik haklarının ihlal edilmemesi ve edilmesine izin verilmemesi, çocuk hakkında alınacak her türlü karar ve yapılacak işlemlerde çocuğun yararının gözetilmesi, b) Çocuk hakkında yapılacak işlemlerde, çocuğun görüşlerinin de göz önünde bulundurulması, c) Mahkemece verilan aksi yönde bir karar bulunmadıkça, çocuğun aila ila bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi ila en kısa zamanda ailasine döndürülmesine azami çaba gösterilmesi, ç) Merkezlerin çocukların mağduriyet, suça sürüklenme ve sokakta yaşama durumları dikkate alınarak yaş ve cinsiyetine göre ayrı ayrı ihtisaslaştırılması, d) Merkezlere ihtisas alanları dışında çocuk kabulü yapılmaması, e) Merkezlere 11- 18 yaş grubu çocukların kabulünün sağlanması, 0- 10 yaş grubu çocukların ise aila odaklı hizmetlerden yararlandırılması veya uygun diğer sosyal hizmet kuruluşlarında kalmalarının sağlanması, f) Suç mağduru çocuklara hizmet veren merkezlerin öncelikle 11- 18 yaş grubu cinsel istismar mağduru çocuklar alanında ihtisaslaştırılması, g) Merkezden fiilan yararlanan en fazla on çocuğa bir danışman görevlendirilmesi, ğ) Psikososyal destek programlarının çocukların bireysel özellikleri ve aila durumları dikkate alınarak yapılması, uygulanması ve ailalerinin bu psikososyal destek sürecinEkatılımlarının sağlanması, h) Psikososyal destek süreci sona eren çocukların öncelikle ailalerine teslim edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması, ı) Çocuğun merkezdEkalış süresinin çocuğa uygulanacak psikososyal destek programının süresi ila sınırlı olması, i) MerkezdEkalan çocukların eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerinin sağlanması, j) Çocukların ilgilarine göre, uğraş yapabilacekleri, mesleki beceri kazanabilacekleri ve yeteneklerini geliştirebilacekleri eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri veya merkezde bu faaliyetleri gerçekleştirebilacekleri bölümlerin oluşturulması, k) Merkezin hizmetleri yürütülürken yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum vEkuruluşlarıyla işbirliği yapılması, l) Bakım tedbir kararı ila birlikte diğer tedbirlere de hükmedilmesi halinde, tedbirlerin uygulanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak mahkemeye belirlenen süreler içinde bilgi verilmesi, m) Merkez veya çocuklar hakkında yapılacak araştırma ve çalışmalarda, çocukların tanınmasına neden olacak hiçbir bilgiye yer verilmemesi, n) Merkeze yerleştirilan çocukların, sosyal çevreleri ila toplumdan gelebilacek olumsuz etkilarEkarşı korunması amacıyla merkezin adresinin gizli tutulması; ilatişim bilgilarinin elektronik ortam da dahil olmak üzere paylaşılmaması ve merkeze tabela asılmaması, o) Merkezde, Türk örf, adet, inanç, millî değerleri ila Atatürk ilkeleri doğrultusunda dinî ve millî bayramların kutlanması; toplumsal normların öğretilmesi, geleneklerin yaşatılması vEkuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanması, esastır.
Merkezin açılışı yapısı ve işleyişi
Madde 5– (1) Merkezin hizmete açılışı; ilin göç ve nüfus yoğunluğu, sağlık ve eğitim kuruluşu yönünden yeterliliği, vaka sayısı, ulaşım imkânları ve benzeri nedenler ila hizmet binasının özelliklerini tanıtan belgelerin yer aldığı raporla birlikte il müdürlüğünce Bakanlığa teklif edilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, teklifin uygun görülmesi halinde merkez hizmete açılır. (2) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlanan refakatsiz çocuklara, aynı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince hizmet veren merkezler oluşturulur. Bu merkezler seksen kişilik kapasiteyi geçemez. (3) Merkezlerin yaşam üniteleri; çocukların korunma altına alınma nedenleri, cinsiyet ve yaş durumlarına uygun olarak düzenlenir. Merkezin hizmet binası en fazla kırk kişilik kapasite ila hizmete açılır. Gebe çocuk ve çocuk anneler için açılan merkezler bebekler ila birlikte yirmi kişilik kapasiteyi geçemez. (4) Merkezin fiziki ortamı ve çocukların yaşam alanları, merkezde verilan hizmetin özelliği ve çocukların gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak çocukların sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebilacekleri şekilde düzenlenir. (5) Gebe çocuklar ila çocuk anneler bebeği ila birlikte, gebe çocuklar ve çocuk annelere yönelik hizmet veren merkezlerdEkalır. Çocuk anne ve bebeğinin aynı veya farklı odalarda kalmasına ilişkin karar, her bir çocuk annenin bireysel durumu gözetilarek ve görüşü alınarak, danışmanı tarafından verilir. (6) Gebe çocuklar için mahkemeden sağlık tedbiri kararı verilmesi talep edilir. Çocuklar merkezEkabul edildikten sonra gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınır. Gebe çocuklar merkezlerde doğumdan sonra bir yıla kadar kalabilirler. Çocuk anne ve bebek arasında ilişkinin devamına karar verilmesi durumunda bu süre ihtiyaç doğrultusunda uzatılabilir. Doğan bebek nüfusa kayıt ettirilarek bebek hakkında da bakım tedbir kararı alınır. Çocuk annenin ve bebeğin sağlık kontrolleri ve takibi yapılır. Çocuk anne ve bebekle ilgili gerekli mesleki çalışma yapılarak uygun hizmet modeli belirlenir. (7) MerkezdEkoordinasyon ve değerlendirmEkomisyonu, sosyal servis, ödül ve disiplin komisyonu, çocuk komisyonu ve mevzuat gereği mali işlerin gerekli kıldığı diğer komisyonlar bulunur. (8) MerkezdEkapasite ve gereksinimler ve hizmet türünün özelliği göz önünde bulundurularak, Bakanlıkça hazırlanacak standart kadrolarda belirtilan sayı ve niteliklere uygun olarak alanda eğitim almış ve deneyimli personel atanır veya görevlendirilir. Merkezde verilan hizmetin sürekliliği açısından personelin başka sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilmemesine özen gösterilir. (9) Çocukların, merkeze giriş çıkış saatleri merkez müdürlüğüncEkoordinasyon ve değerlendirmEkomisyonu kararı doğrultusunda belirlenir ve uygulanır. (10) MerkezEkabulü yapılan her çocuğun merkez dışına izinli çıkması ila aktivitelerEkatılımının refakatli olup olmayacağı, bireysel durumları ve özellikleri dikkate alınarak, vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında kararlaştırılır. (11) Güvenlik riski bulunan ve hizmeti reddeden çocukların merkez dışındaki aktivitelerEkatılımının refakatli olmasına öncelik verilir; refakatsiz katılımı ise vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında kararlaştırılır. (12) Güvenlik riski bulunan ve hizmeti reddeden çocukların psikososyal destek hizmeti süresince eğitim ve öğrenimlerini merkez bünyesinde alabilmeleri için il milli eğitim müdürlüğü ila işbirliğine gidilir. (13) MerkezEkabul edilan çocuğa alacağı hizmetler, günlük işleyiş ve düzen açısından uyulması gereken kurallar ve sorumlulukları bildirilir. (14) Merkezin günlük işleyiş ve düzeni açısından uyulması gereken kurallar; tüm merkez çalışanlarının ve çocukların katılımı ila belirlenir ve 50×70 cm ebatlarında çerçevelenerek merkezin görünür yerlerine asılır. (15) MerkezdEkalan her çocuk için; hafta içi ve hafta sonları yapılacak olan okul, kurs, etüt ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri de içerecek şekilde; günlük yaşam programı hazırlanır. Program, ilgili tüm personelin katılımıyla ve çocukların görüşü alınarak oluşturulur ve merkez müdürünce onaylanır. Program, nöbetçi personel dahil, sorumlu tüm personele ve çocuğa bildirilir. (16) MerkezdEkalan çocukların günlük programlarına uygun olarak etüt yapılır. (17) Merkezlerde çocukların internete erişimi filtrelenir, telefonun kontrollü kullanımı sağlanır. (18) Çocukların güvenliklerini sağlamak üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Gerekli hâllerdEkolluk görevlilarinden yardım talep edilir. (19) Merkezde verilan hizmetler Bakanlıkça belirlenen standartlar ve değerlendirmEkriterlerine uygun olarak yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çocuğa Yönelik İşlemler Mesleki çalışma raporları ve gizlilik
Çocuğun merkezEkabulü
Madde 7– (1) Çocuğun merkezEkabulü aşağıda belirtilan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir: a) İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, sosyal inceleme raporunu düzenleyen meslek elemanının da katıldığı üç farklı meslek elemanından oluşan komisyonca psikososyal desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilan çocukların merkezEkabulü yapılır. b) Merkeze yerleştirilacek çocuğun dosyasında sosyal inceleme raporu, psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu gösterir komisyon raporu, varsa acil korunma kararı, bakım tedbiri veya korunma kararı, suça sürüklenme veya mağduriyet durumu ila ilgili adli ve idari süreç ila sağlık, nüfus ve eğitim durumuna ilişkin bilgi ve belgeler bulunur. c) Psikososyal destek hizmetinden yararlandırılması gereken çocuk, merkez bulunan illerde il müdürlüğünce yerleştirilir; merkez bulunmayan illerde çocuğun en yakın ildeki uygun bir merkeze yerleştirilmesi sağlanır. ç) Bakım tedbiri kararı ila birlikte, sağlık tedbirine hükmedildiği hallerde öncelikle sağlık tedbiri uygulanır. d) Merkeze yerleştirilan çocuğa merkez müdürü tarafından danışman görevlendirilir. Danışman, en kısa sürede çocuk ila görüşerek, merkezi ve alacağı hizmetleri çocuğa tanıtır. Çocuğa uygulanacak psikososyal destek programını on gün içinde hazırlayarak uygular. e) MerkezEkabul aşamasında, nüfus kaydı ila fiziksel görünümü arasında belirgin fark olduğu gözlemlenen çocukların durumu yaş tashihi amacıyla görevli ve yetkili mahkemeye bildirilir. Bu konuda mahkemecEkarar verilinceyEkadar, çocuk fiziksel görünüm ve gelişimine uygun bölüme yerleştirilir.1 f) Merkeze nakil yolu ilEkabul edilacek çocukların dosyasında, (b) bendinde sayılan belgelere ek olarak, bireysel uygulama planı da bulunur. g) Gebe çocuk ve çocuk annelere hizmet veren merkezlere gebe çocuklar ila üç yaşını doldurmamış bebeği olan çocuk annelerin kabulü yapılır. ğ) Hakkında bakım tedbir kararı verilan uçucu, çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukların öncelikli olarak madde bağımlılığı tedavisinin başlatılması ila birlikte merkezEkabulü veya nakli sağlanır.
Çocuğun merkezden ayrılması
Madde 8– (1) MerkezdEkalan çocuklar hakkında verilan korunma veya bakım tedbir kararının devam edip etmeyeceği 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en geç üçer aylık sürelerle değerlendirilir. Korunma veya bakım tedbiri kararı kaldırılan çocukların merkezden ayrılışı yapılır. (2) Psikososyal destek hizmetinin tamamlanıp tamamlanmadığına çocuğun danışmanı ve merkezde görev yapan tüm meslek elemanlarının katılımı ila yapılan vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında karar verilir. (3) Bakım tedbiri veya korunma kararının devamına ihtiyaç duyulan çocukların durumları değerlendirilir ve uygun sosyal hizmet modeli belirlenerek il müdürlüğüne bildirilir. (4) Psikososyal destek süreci tamamlanan çocuğun ailasi yanına dönmesine engel bir durum olup olmadığının tespit edilmesi ve aila bütünlüğünün sağlanması amacıyla aila veya yakınının yerleşim yeri adresinin bulunduğu il müdürlüğünden sosyal inceleme raporu talep edilir. İlgili il müdürlüğünce en geç onbeş iş günü içinde sosyal inceleme yapılarak talep eden il müdürlüğüne gönderilir. (5) Çocuğun, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ya da yararlandırılmadan ailasi veya yakınlarına teslim edilmesinin uygun bulunması durumunda, işlemler hazırlanacak sosyal inceleme raporu doğrultusunda bakım tedbiri veya korunma kararının değiştirilmesi veya kaldırılması ila gerçekleştirilir. (6) Çocuğun koruyucu aila ve evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılması yoluyla nakil olarak başka ila gitmesi halinde ilgili mahkemeye bilgi verilir. (7) Nakli yapılacak çocuk bilgilandirilir ve mesleki çalışma ila bu sürece hazırlanması sağlanır. (8) Güvenlik riski bulunan çocuğun nakil ve sevklerindEkolluk kuvvetlerinden destek alınır. (9) Gebe çocuklar ila çocuk annelerin herhangi bir nedenle nakil ve sevklerinin gerekmesi durumunda kolluk birimleri ve il sağlık müdürlükleri ila irtibat kurularak gerekli önlemler alınır. Gerektiğinde sevk ve nakiller sağlık personeli refakatinde yapılır. (10) Alınan her türlü tedbir ve mesleki çalışmaya rağmen merkezden izinsiz ayrılan çocuklar hakkında ilgili mahkemeye bilgi verilir. Verilan tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması için mahkemeden talepte bulunulabilir. (11) Aila veya yakını yanına döndürülen veya ergin olarak merkezden ayrılan çocukların düzenli aralıklarla izlenmesi ve ihtiyaçlarına göre desteklenmesi ikamet ettiği ildeki il müdürlüğü tarafından sağlanır. (12) Çocukların tutukluluk veya hükümlülük durumu nedeniyle bakım tedbiri veya korunma kararının fiilan uygulanamaması hallerinde, mahkemeden tedbirin değiştirilmesi talep edilir. Hukuki danışmanlık ve işlemler Madde 9- (1) MerkezdEkalan çocukların ve ailalerinin hakları ve davranışlarının hukuki neticeleri konusunda bilgilandirilmeleri amacıyla, bünyesinde avukat bulunmayan illerde barolar ila işbirliği yapılır. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık hukuk müşavirliğinden destek alınır. (2) MerkezEkabulü yapılan çocuklardan kanuni temsilcisi bulunmayanlara, öncelikli olarak, kanuni temsilci atanması için işlem başlatılır. Çocukların velâyet, vesayet, kayyum ve nafakalarının tespitine yönelik işlemler mevzuat çerçevesinde geciktirilmeksizin yerine getirilir.
İzin
Madde 10– (1) Çocukların izinli verilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Çocukların merkezEkabulü öncesinde aila, akraba ve yakın çevreleri ilEkişisel ilişkilarinin düzenlenmesi veya sınırlandırılmasına yönelik ilgili mahkemeden alınan karar doğrultusunda, belirlenen kişilar ve süreler dikkate alınarak, izinli verilmeleri veya görüştürülmeleri sağlanır. b) Çocuğun merkezEkabulünden sonra yapılan görüşmelerde ailasi ila ilişkisini sürdürmesinin güvenliği ya da gelişimi açısından çocuğun yararına aykırı olduğu durumlarda, hazırlanacak sosyal inceleme raporu ila mahkemeden çocuk ve aila üyeleri arasındaki ilişkinin sınırlandırılması veya kaldırılması talep edilir. c) MerkezlerdEkalan ve mahkemeden ailasi veya yakınları ila olan ilişkisinin düzenlenmesi veya sınırlandırılması kararı alınan çocukların ailasi veya yakınları ila görüşmesinde güvenlik riskinin olmadığı ve görüşmenin eğitim ve psikososyal destek hizmetine yarar sağlayacağı kanaatine varılması halinde mahkemeden kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talep edilir. ç) Okula devam eden veya meslek kurslarına katılan çocuklara öğrenim ve iş durumları dikkate alınarak izin verilir. d) İzinli verilan çocuklar için izin tutanağı doldurulur ve çocuğun dosyasında saklanır. İzin dönüşünde çocuğun izin dönemini nasıl geçirdiğine ilişkin değerlendirilmeleri de içerecek şekilde çocukla görüşülür ve görüşmeler kayıt altına alınır. e) Çocuğun merkeze uyum sağlaması için, zorunluluk durumları hariç, ilk onbeş gün içinde izin verilmemesine özen gösterilir; ancak çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu hallerde izin verilabilir. f) Çocuklara psikososyal destek programını aksatmayacak şekilde bir yıl içinde altmış günEkadar izin verilabilir. Çocukların aila bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde vaka tartışma toplantısında alınan karar ila bu süre bir ay daha uzatılabilir. g) Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu merkeze teslim edilmemesi halinde, izinli verildiği kişiye yazılı tebligat yapılarak çocuğun derhal merkeze teslim edilmesi istenir. Teslim edilmeyen çocuk ve ailasi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Bu raporda, bakım tedbiri veya korunma kararının kaldırılması uygun görülen çocuk hakkında ilgili mahkemeye başvurulur. Bakım tedbiri veya korunma kararını gerektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli mercilare başvurularak çocuğun merkeze teslimi veya dönüşü sağlanır. ğ) Çocukların izin işlemleri merkez müdürü tarafından yürütülür. h) İzinli verilme işlemi ila ilgili diğer konular ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.
Merkezden izinsiz ayrılan çocuklar
Madde 11– (1) Çocuğun merkezden izinsiz ayrılması halinde, merkez tarafından en kısa süredEkolluk kuvvetlerine, il müdürlüğüne, ilgili mahkemeye ve ailasi ila ilişkisini sürdürmesinin güvenliği ya da gelişimi açısından çocuğun yararına aykırı olmadığı durumlarda ailasine bilgi verilir. (2) Merkezden izinsiz ayrılan çocuğun nerede olduğunun bilinmesi ve hakkında yapılan sosyal inceleme sonucu korunma ihtiyacının olmadığının belirlenmesi halinde, bakım tedbiri veya korunma kararının kaldırılması veya değiştirilmesi mahkemeden talep edilir. (3) Kuruluş bakımını reddederek sıklıkla kuruluştan izinsiz ayrılan veya eldeki tüm verilarin değerlendirilmesinEkarşın altı ay süreylEkendisine ulaşılamayan ve haber alınamayan çocukların durumunun ilgili belgelerle birlikte mahkemeye bildirilarek, korunma veya bakım tedbir kararının kaldırılması veya diğer tedbirlerin alınmasına dair mahkemeden talepte bulunulur. (4) Merkezden izinsiz ayrılma sürecinde on sekiz yaşını tamamlayan çocuğun kaydı silinir. (5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilan durumların sonucu ila ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilir. (6) Merkezden izinsiz ayrılan çocuklara ilişkin diğer iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. (7) Merkezden izinsiz ayrılan çocuğun kuruluşa dönmesi halindEkolluk kuvvetlerine bilgi verilir. (8) Merkezden izinsiz ayrılan çocukların, izinsiz ayrıldığı dönemde nakil isteğinde bulunulmaz.
Ziyaret
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkezde Uygulanacak Plan ve Programlar Uygulama planı
Psikososyal destek programı
Madde 14– (1) MerkezdEkalan çocukların öncelikle ailaleleri ve sosyal çevreleri ayrıntılı olarak incelenerek çocuklara ve ailalerine yönelik psikososyal destek programı uygulanır. (2) Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduğu tespit edilan çocukların, öncelikle durumlarına uygun en yakın sağlık kuruluşunda tedavilari başlatılır; tedavi programı çocuğun danışmanınca takip edilir. (3) Psikososyal destek süreci her çocuk için ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde çocukların gelişimsel vEkişisel özellikleri, yaşadıkları örselenmelerin etkisi, psikolojik ve sosyal durumları, aila durumları ve mahkemenin haklarında almış olduğu karar göz önünde bulundurulur. (4) Psikososyal destek hizmetleri, çocuğu öncelikle aila bütünlüğü içindEkorumaya ve desteklemeye yönelik bir anlayışla planlanır ve uygulanır. (5) Aila ve çocuğun ayrı illerde ikamet etmeleri halinde psikososyal destek programının uygulanmasında iller arasında koordinasyon sağlanır. Bu programların uygulama ve sonuçları düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. (6) Merkezde çalışan bütün personele psikososyal destek programı ila ilgili eğitim verilir. (7) Merkezlerde çocuğun bireysel özelliklerine ve durumuna uygun olarak üç aylık, altı aylık veya azami bir yıllık psikososyal destek programı uygulanır. Çocukla ilgili vaka tartışma ve değerlendirme toplantılarında yapılan değerlendirme sonrasında ve çocuğun özel durumu nedeniyle bu program uzatılabilir. (8) Psikososyal destek programı süresi çocuğun fiilan merkezdEkaldığı süreleri ifade eder. (9) Psikososyal destek süreci tamamlanan vEkorunma şartları devam eden çocuklar, durumlarına uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılır.
Günlük yaşamın planlanması
Yıllık çalışma planı
Çeşitli etkinlikler
BEŞİNCİ BÖLÜM Komisyonlar Koordinasyon ve değerlendirmEkomisyonu
Koordinasyon ve değerlendirmEkomisyonunun görevleri
Madde 19– (1) Koordinasyon ve değerlendirmEkomisyonunun görevleri şunlardır: a) Yıllık çalışma planını hazırlamak, b) Yıllık çalışma planı çerçevesinde üç ayda bir uygulamaları değerlendirmek, yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin önerilar geliştirmek, konuya ilişkin rapor hazırlamak, c) Merkezin öngörülebilir iç ve dış risklerini belirlemek, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almak, ç) Çocukların yaş, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda devam edecekleri eğitim kurumlarının vEkamu veya özel işyerlerinde hangi iş ve meslek dallarında eğitim alabilaceklerinin belirlenmesi konusunda değerlendirmeler yapmak, d) Çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konuya ilişkin kararlar almak, e) Çocukların ailaleri ila sağlıklı ilişkilar kurmaları, geliştirmeleri ve toplum içinde desteklenmeleri amacıyla çalışmalarda bulunmak, f) Merkezde ek ders karşılığında çalışma talebinde bulunan kişilarin başvurularını incelemek, gerekli onaylar alındıktan sonra çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, g) Çocukların psikolojik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla toplum kaynaklarını da kullanarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesinEkarar vermek, ğ) Çocuk temsilcisi tarafından toplantı gündemine getirilan konulara ilişkin çözüm önerilari geliştirmek ve alınan kararları çocuklara ilatmek, h) Kuruluştan izinli veya izinsiz ayrılan çocukların durumlarını değerlendirmek, ı) Okula servis ila gitmek zorunda olan çocukların durumunu değerlendirmek vEkarara bağlamak, i) Yapılan etkinlikleri gözden geçirmek, etkinliklere ilişkin önerilari değerlendirmek vEkarara bağlamak, j) Personelin gelişim ve eğitim gereksinimlerini belirleyerek yıllık eğitim planlarını oluşturmak, k) Çocukların merkeze giriş- çıkış saatlerini belirlemek. (2) Koordinasyon ve değerlendirmEkomisyonlarında alınan kararların uygulanması amacı ila iş bölümüne ilişkin görevlendirmeler merkez müdürü tarafından yapılır.
Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısı
Madde 20– (1) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına merkez müdürü veya vekili başkanlığında müdür yardımcısı, meslek elemanları, hemşire ve gerekli görülen diğer personel katılır. (2) Toplantılar ayda bir yapılır. İhtiyaç duyulması halinde süre beklenmeksizin de toplantı yapılabilir. Toplantıda merkezden hizmet almakta olan her çocuk ele alınarak çocuğa ilişkin yapılan çalışmalar, çocuğa uygulanan programlardan yararlanma düzeyi ve psikososyal destek sürecinin işleyişi değerlendirilir. Danışman, çocukla ve ilgili diğer kişilarle yaptıkları görüşmeleri içeren raporların sunumunu yapar. Üyelerin tümü vaka hakkındaki mesleki görüş ve önerilarini ifade eder. Toplantıda sorunlar ve çözüm önerilari değerlendirilir, vakanın çözümüne ilişkin kararlar alınır ve bu doğrultuda iş bölümü yapılır. Mesleki müdahalelere rağmen uyum sorunu devam eden çocuklar, çok yönlü ele alınarak uygun çözüm yolları aranır. (3) Çocuk ve ergen psikiyatristi, yetişkin psikiyatristi veya diğer görevlilarin vakaya ve tedavi sürecine ilişkin değerlendirmeleri vaka tartışma ve değerlendirme toplantılarında göz önünde bulundurulur. (4) Çocuk kendisi hakkında alınan kararlara ilişkin bilgilandirilir ve alınan kararların uygulanmasına katılımı sağlanır. (5) Çocuğa yönelik psikososyal destek sürecinin devamı veya sonlandırılması, çocuğun aila veya yakınları yanına dönüşü veya farklı sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması hususları değerlendirilir. (6) Uygulama sonuçları değerlendirilir, çalışmalar raporlaştırılır ve vaka takip formuna işlenir. Vakalara ilişkin tüm rapor ve belgeler çocuğun dosyasında saklanır.
Çocuk komisyonu
Çocuk temsilcisi
Ödül ve disiplin komisyonu
Ödül vEkısıtlamalar
Madde 24– (1) Olumlu tutum ve davranışlarıyla örnek olan çocuklar ila davranışlarında olumlu gelişme gözlenen, katıldığı eğitim programını başarıyla tamamlayan, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren çocukların ödüllendirilmesi amacıyla, kamp, gezi ve sosyal etkinliklere katılımlarına öncelik verilir. (2) Olumlu tutum ve davranışları ila örnek olan, sosyal, sportif vEkültürel etkinliklerde başarı gösteren, okul başarısı yüksek olan veya olumlu ilarleme gösteren çocuklara ödül ve disiplin komisyonunun önerisi, merkez müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ila bir harçlık tutarı ödül olarak verilir. (3) Merkez kurallarına aykırı davranmayı alışkanlık haline getiren çocuklara aşağıdaki şekildEkısıtlamalar getirilabilir: a) Çocuğun merkeze ya da arkadaşına verdiği maddi zararın karşılanmasına yönelik aylık harçlıkları 1/3 oranında eksik tahakkuk ettirilir. b) Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerEkatılımın sınırlandırılması çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilameyecek biçimde uygulanır. (4) Ödül sistemi kısıtlamaya oranla öncelikli işletilir. Ödüle ilişkin çocuğun görüşü alınır. Ödül vEkısıtlamalar, komisyon tarafından çocuğa bildirilir. Kısıtlamalardan diğer çocukların haberdar olmamasına özen gösterilirken, ödüllendirmeler merkezdeki diğer çocukların da bulunduğu ortamda çocuğu onurlandıracak şekilde açıklanır. (5) Ödül vEkısıtlamalara ilişkin iş ve işlemler ödül ve disiplin komisyonunca yerine getirilir.
ALTINCI BÖLÜM Danışman ve Sosyal Servisin Görevleri Danışman ve görevleri
Madde 25– (1) Danışman meslek elemanlarından oluşur. (2) Danışmanın görevleri şunlardır: a) Çocuğun merkezEkabulünü yapmak, b) Çocuğa merkez ve alacağı hizmetler hakkında bilgi vermek, kurallar listesini bildirmek, merkeze uyum sürecini planlamak, izlemek ve ihtiyaçlarını belirlemek, c) Mahkeme veya çocuk hâkimine sunulmak üzere çocuğa ilişkin yürütülecek uygulama planını merkeze ilk kabulünü takip eden on gün içinde hazırlamak, ç) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması, uygulanması, kaldırılması ve değiştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Çocukların sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilatişime geçerek vaka takibini yapmak, e) Çocuğa ilişkin yürütülecek psikososyal destek programını en geç on gün içinde hazırlayarak uygulamak ve üç aylık dönemlerde değerlendirme yapmak, f) Ziyaretçisi gelmeyen ve izinli gitmeyen çocukların varsa ailasi, yoksa akrabaları ila ilatişime geçmek, g) Çocukların yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere düzenli katılımlarını sağlamak, izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve raporlamak, ğ) Çocukların etüt programlarına düzenli katılımlarını sağlamak ve rehberlik yapmak, h) Danışmanı olduğu çocuk hakkında değerlendirme raporları hazırlamak, vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına sunmak ve çocuğun dosyasında muhafaza etmek, ı) Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması amacıyla toplumsal vEkültürel kurallar, görgü ve nezaket kuralları, kişilar arası ilatişim, temizlik, düzen, giyim ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, i) Çocukların merkezden ayrıldıktan sonraki hayata hazırlanması amacı ila değerlendirme yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek, j) Çocukların giyim- kuşam vEkırtasiye gibi gereksinimlerinin zamanında belirlenmesi vEkarşılanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, k) Çocuğa ait harçlık, tasarruf ve harcamalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, l) Çocuklara yaşam becerilari kazandırabilmek amacı ilEkendi yaşam alanının tertip, düzen ve temizliği, kişisel bakım konusunda sorumluluk ve görev vermek, m) Çocuklara toplumsal, kültürel, manevi ve milli değerleri benimsetmek amacıyla, dini ve milli bayramlar ila özel gün ve haftalarda etkinlikler yapılmasını sağlamak ve bu değerleri öğretmek, n) Çocuğun günlük yaşam programını vEkendisine bağlı bakım elemanlarının günlük çalışma programlarını oluşturmak, takip etmek ve çocuk ila ilgili bakım elemanlarından geri bildirimler almak, o) Merkezde bulunan çocukların psikososyal özelliklerini göz önünde tutarak aila bağlarını güçlendirici yönde çalışmalarda bulunmak, ö) Psikososyal destek sürecine ilişkin çocuk, aila ve sosyal çevresi ila gerekli mesleki çalışmaları planlamak, p) Kuruluştan ilişiği kesilan veya kuruluştan izinsiz ayrılan çocuğun kuruluşa dönmesi halinde tekrar danışmanlığını üstlenmek, r) Çocukların okul başarı durumlarını değerlendirmek, okul, kurs ve iş yeri ila ilgili sorunlarının tespiti ve çözümüne yardımcı olmak. (3) Danışman, görevlerini diğer meslek elemanları vEkendisine bağlı bakım elemanları ila birlikte yerine getirir.
Sosyal servis
Sosyal serviste görev alacak kişilarce yürütülecek çalışmalar
YEDİNCİ BÖLÜM Personel Standardı ila Personelin Görev ve Yetkilari Personel standardı
Merkez müdürünün görev ve yetkilari
Madde 29– (1) Merkez müdürünün görev ve yetkilari şunlardır: a) Psikososyal destek programının uygulanmasını sağlamak, b) Merkezin idari, mali ve teknik işlerini mevzuat çerçevesinde yürütmek, c) Çocuklara etkili ve verimli hizmet verilmesi için görevlilar arasında iş bölümü yapmak, ç) Çocukların hizmete aktif katılımlarını sağlamak için gerekli önlemleri almak, d) Koordinasyon ve değerlendirmEkomisyonu, vaka tartışma ve değerlendirme toplantısı ila ödül ve disiplin komisyonuna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulamasına yönelik iş bölümünü yapmak ve izlemek, e) Personel ve çocuklarla ilgili yazışmalar ve işlemlerde gizlilik ilkesine uyulmasını sağlamak, f) Personelin günlük çalışma programlarını, çalışma saatlerini, nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak, g) Hizmet içi eğitim programlarının Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, olanaklar ölçüsünde yükseköğretim kurumları ila işbirliği yapmak, bilimsel ve eğitsel destek almak, ğ) Genel Müdürlükçe istenilan bilgi ve belgelerin zamanında, eksiksiz ve gizlilik ilkesine uygun olarak gönderilmesini sağlamak, h) Merkezin etkin ve verimli çalışması için kamu kurum vEkuruluşları ila işbirliği yapmak, ı) Çocukların tedavilarinin yapılması amacıyla sağlık kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve ilgili kamu kurum vEkuruluşları ila işbirliği yapmak, i) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan fiilleri işleyen veya bu fiillerin mağduru olan çocuklara ilişkin gerekli işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek, j) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak amacıyla avukat bulunmayan illerde muhakemat müdürlükleri ve barolarla işbirliği yapmak, k) Yapılan mesleki çalışmalar sonucu hazırlanan ve meslek elemanlarınca mesleki kayıt defterinEkaydedilan raporlar doğrultusunda gereken iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, l) Çocukların okul başarılarının arttırılmasına yönelik etüt programının uygulanmasını sağlamak, m) MerkezEkabulü yapılan çocuklara ilk mesai günü bir danışman görevlendirmek, n) MerkezEkabulü yapılan çocukların gerektiğinde merkez bünyesinde örgün eğitimlerine devamına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, o) Çocuklarla ilgili her türlü adli ve hukuki iş ve işlemlerin takibini süresinde yapmak, ö) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolünün altı ayda bir yapılmasını sağlamak, p) Kuruluşlarda çalışacak tüm personelin hizmete başlamadan önce hizmet grubunun özelliklerine göre oryantasyon eğitimine tabi tutulmalarını sağlamak.
Müdür yardımcısının görev ve yetkilari
Meslek elemanlarının ortak görevleri
Sosyal çalışmacının görev ve yetkilari
Psikoloğun görev ve yetkilari
Çocuk gelişimcisinin görev ve yetkilari
Öğretmenin görev ve yetkilari
Sosyoloğun görev ve yetkilari
Hemşire ve sağlık memurunun görev ve yetkilari
Madde 37– (1) Hemşirenin ve sağlık memurunun görev ve yetkilari şunlardır: a) Çocukların sağlık ve temizlik durumlarını takip etmek, hasta çocukların doktor kontrolünden geçmelerini sağlamak ve önerilan tedaviyi uygulamak, b) Sağlık kuruluşlarına sevk edilan çocuklara gerektiğinde refakat etmek ve taburcu edildiklerinde merkeze getirmek ve izlemek, c) Çocukların sağlığı ila ilgili kayıtları tutmak, revir ila ilgili işleri yürütmek ve revirdeki ilaçların korunmasını sağlamak, ç) Acil durumlarda ilk yardım yapmak ve gerekli önlemleri almak, d) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu derhal tecrit etmek, durumu merkez idaresine haber vermek, derhal sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak, e) Merkezin bütün bölümlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygun olmasını sağlamak amacı ila çalışmalar yapmak, f) Yemekhane, mutfak ve uygulama mutfağında verilan hizmetlerin sağlık koşullarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, g) Gıda numunelerinin usulüne uygun olarak saklanması için gerekli işlemleri yapmak, ğ) Çocuklara ve personele sağlık ve sağlıklı yaşam konularında gerekli eğitimleri vermek, h) Gebe çocuk ve çocuk annelere beslenme, doğuma hazırlık ve bebek bakımı ila ilgili eğitim vermek, ı) Gebe çocukların aylık doktor kontrollerinin ve çocuk annelerin bebeklerinin aşılarının takibini yapmak, i) Merkez müdürünce verilan mesleği ila ilgili diğer görevleri yerine getirmek. (2) Hemşire, birinci fıkrada sayılan görevlerini diğer meslek elemanları ila birlikte ekip çalışması içerisinde yürütür.
Din görevlisinin görev ve yetkilari
Yurt yönetim memurunun görev ve yetkilari
Bakım elemanının nitelikleri görev ve sorumlulukları
Madde 40– (1) Bakım elemanları, yirmibeş yaşını doldurmuş, söz ve davranışlarıyla çocuklara rol model olabilacek yapıda ve sağlıklı ilatişim becerisine sahip olmalıdır. Bakım elemanları; a) Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi, ev ekonomisi veya dengi bölümü mezunları, b) Çocuk gelişimi, ev ekonomisi, ev idaresi, sosyal hizmetler bölümlerinin ön lisans mezunları, c) Sağlık meslek liselerinin hemşirelik, acil tıp teknisyeni bölümü mezunları ila bu bölümlerin lisans veya ön lisans mezunları, ç) Lise ve dengi okulu mezunları ila ön lisans mezunu olanlardan çocuk bakımı konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen eğitimlerden sertifika alanlar, d) Lisans mezunları, arasından seçilir. (2) Bakım elemanlarının görev ve yetkilari şunlardır: a) Danışmanı tarafından oluşturulan günlük çalışma programına uymak, çocukları takip etmek, çocuklar hakkında danışmana bilgi vermek, b) Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, c) Günlük yaşam sürecinde çocuklara rehberlik yapmak, yardımcı olmak, ç) Çocukların kişisel temizlik, bakım, ders çalışma, düzenli uyku, yemek yeme gibi temel bireysel alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak, d) Öğünlere göre çocukların yemeklerini hazırlamak, sunmak, yemeğe nezaret etmek, e) Çocukların sağlık durumlarını yakından takip etmek, hastalıklara karşı belirlenen tedbirleri almak, hastalanan çocukların zamanında tedavilari için hemşire veya sağlık memuruna bilgi vermek, f) Çocukların olumlu davranış kazanmaları amacıyla onlara uygun rol model olmak, g) Çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel yönden sağlıklı gelişimleri için verilan görevleri yerine getirmek, ğ) Çocuğun olası kazalara karşı korunması için gerekli emniyet tedbirlerini almak, h) Merkez müdürü tarafından verilan diğer görevleri yerine getirmek. (3) Bakım elemanları danışman ve merkez müdürünEkarşı sorumludur.
Personelin çalışma gün ve saatleri
Nöbet hizmetleri
Nöbetçi amirin görev ve yetkilari
Hizmet içi eğitim
SEkİZİNCİ BÖLÜM Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması Harçlık
Madde 45– (1) MerkezdEkalan çocuklara aşağıda belirtilan gösterge rakamlarının her yıl tespit edilan memur aylıklarına uygulanan katsayı ila çarpımı sonucu bulunacak miktar hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık olarak verilir. Çocuk grupları: a) İlkokul 1- 4 üncü sınıfa devam edenlere 600, b) Ortaokul 5- 8 inci sınıfa devam edenlere 900, c) Lise ve dengi 9- 12 nci sınıfa devam edenlere 1200, ç) Yükseköğrenime devam edenlere 2000. (2) Öğrenime devam edenlerin kredi ve burs almaları halinde harçlıkları kesilmez. (3) Çocuk merkezEkabul edilmesi ila birlikte harçlığı hak eder ve harçlığı o ay için tam olarak verilir. (4) Merkezden izinsiz ayrılan çocukların harçlığı bir önceki ay içinde merkezdEkaldığı gün oranında hesaplanarak ödenir. Bir aydan fazla izinsiz ayrılan çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilmez. (5) Harçlıklar danışmanın sorumluluğunda, çocuğun gereksinimleri göz önünde bulundurularak günlük, haftalık veya aylık olarak imza karşılığında çocuğa verilir. (6) Öğrenim kurs ve benzeri nedenlerle yemeklerini merkezde yeme olanağı bulamayan çocuklara; öğrenim gördüğü yerde yemek çıkması halinde yemek maliyeti kadar tutar, aylık olarak harçlığına ilave edilarek ödenir. Yemeğinin çıkmaması halinde ise, çocuğun öğrenim süresi boyunca harçlıkları bir kat artırılarak ödenir. (7) Eğitime devam etmeyen çocuklara yaş grupları göz önüne alınarak, kendi yaşındaki eğitime devam eden çocukların aldığı harçlık tutarı ödenir. (8) Danışmanca, çocukların ay içindEkullanmadıkları harçlıkları ila döner sermayeli veya özel işletmelerde çalışan çocukların aldıkları maaş ve ücretlerden kullanmadıkları miktarı çocuklar adına ulusal bankalarda açılan hesaba yatırılır. Banka belgeleri veya diğer belgeler her türlü denetimde gösterilmek üzere muhafaza edilir. (9) Çocuklar adına ulusal bankalarda açtırılan hesaba para yatırmak veya çekmek için merkez müdürünün onayı alınır. (10) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler, kamp, gezi, nakil ve benzeri nedenlerle il dışına çıkan çocuğa, il dışında geçireceği her gün için 150 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ila çarpılmasıyla bulunan tutar ek harçlık olarak ödenir.
Giyim kuşam ve okul kıyafeti giderleri
Madde 46– (1) Çocukların giyecekleri ve okul kıyafetleri aşağıdaki usul ve esaslara görEkarşılanır: a) Çocukların giyecek gereksinimleri için Ek- 1 ve Ek- 2’deki miktarlar ila sosyal, kültürel, sportif etkinliklere takım ve bireysel olarak katılan çocukların giysi, forma, müzik ve spor aleti, aksesuarları ve diğer gereksinimleri ila gebe çocuklara yönelik hizmet veren merkez veya birimlerdEkalan çocuk annelerin bebeklerinin ihtiyaçları Ek- 3’teki miktarlara göre Bakanlıkça gönderilan ödeneklerden karşılanır. b) Giyim eşyaları ayni olarak bir tutanakla verilir. c) Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre farklı model renklerde satın alınır veya Merkez Müdürlüğünce yaptırılır. ç) Çocukların ihtiyaç duyduğu giyim- kuşam ve okul kıyafeti belirlenmesi ve satın alma işlemleri, çocukların tercihleri, gelişimsel özellikleri, bireysel ihtiyaçları ve çevrEkoşulları dikkate alınarak yapılır. Çocukların eşyaları kendi şahsi dolaplarında muhafaza edilir. d) Merkezin bulunduğu iklim koşulları dikkate alınarak kışlık giyecek en geç Ekim ayında, yazlık giyecek en geç Mayıs ayında, okul kıyafetleri de en geç Eylül ayında verilir. Merkeze yeni kabul edilan çocuğa yukarıda belirtilan aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. e) Çocuğa verilan giyim- kuşam, okul kıyafetini ve diğer ayni yardımları gösteren merkez müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutulur, bu defter her türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. f) Çocuğun giysilari, başka kuruluşa naklinin yapılması durumunda çocukla birlikte gönderilir.
Ulaşım konaklama ve yemek giderleri
Tedavi ilaç ve sağlık giderleri
Eğitim ve öğretim giderleri
Yemek çeşitleri miktarı ve zamanı
Bağış
DOKUZUNCU BÖLÜM Merkezin Bölümleri Merkez binası
Madde 52– (1) Merkez, Bakanlıkça imar planı ve notları ila mevzuata göre hazırlanan tip projeye uygun olarak inşa edilan veya Bakanlıkça onay verilan binalarda hizmet verir. (2) Merkez binasının eğitim, sağlık ve sosyal imkânlara yakın, ulaşımın kolay ve dış güvenliğin etkin olarak sağlanabilaceği yerlerde olmasına özen gösterilir. (3) Merkezin iç ve dış cephe camları kırılmaz malzemeden yapılır. (4) Merkezin iç mekan kapıları darbeye dayanıklı dolu kapı şeklinde olur vEkapılar dışa açılır. (5) İç ve dış mekanlardaki aydınlatmalar kırılmalara karşı korunaklı olur. (6) Çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaşam ünitelerinin iç mekanı hariç, merkezin diğer iç ve dış mekanları güvenlik kamerası ila izlenir. Güvenlik kamerasının en az altı ay süreylEkayıt yapabilacek hafızası olmalıdır. Güvenlik kamera kayıtları altı aylık sürelerle elektronik ortamda arşivlenir. (7) Merkezin girişinde güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla ihtiyaca uygun olarak tuvalet- lavabo imkânlı bir güvenlik noktası bulunabilir. (8) Merkezin kapalı ve açık alanlarında engellilar ve hareket kısıtlılığı olanlar için erişilabilirlik düzenlemeleri yapılır. (9) Mimari projede, bölgesel özellikler doğrultusunda bölgenin mimari karakteristik özelliklerini yansıtan ve yöreye özgü yapı cephe malzemelerinin kullanılmasına ve binanın çevre dokusuna uygun olmasına özen gösterilir. (10) Gebe çocuklar ve çocuk anneler için fiziki düzenlemeler çocuk annelerin bebekleri ila birliktEkalacakları şekilde yapılır. Ayrıca bebeklerin gelişimsel özelliklerine uygun düzenlemeler yapılır. (11) İlgili mevzuata göre yangından korunma ve iş kazalarına karşı güvenlik tedbirleri alınır. (12) Sivil savunma planı oluşturulur.
Bölümler
Sosyal servis
Bireysel görüşme odası
Eğitim odası
Revir
Çok amaçlı salon
İş ve uğraşı odaları
Nöbet odası
Ziyaretçi odası
Merkez mutfak
Merkez çamaşırhane
Yatak odaları
Oturma ve yemek odası
Yaşam ünitesi mutfağı
Ütü odası ve çamaşırhane
Banyo
Satın alma ambar ayniyat ve depolama
Güvenlik vEkontrol birimi
Spor alanı
Bahçe
ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler ilaçlama
Standart formlar
Mali hükümler
Alt düzenleyici işlemler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük
Yürütme