Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (Değişik:RG- 13/12/2016- 29917) Hedef kayıp oranı: Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul tarafından belirlenen, tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını, b) ilatim sistemi sistem kullanım bedeli: ilatim hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli, c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, d) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS): Sayaç verilarinin otomatik olarak uzaktan okunması, verilarin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilarin doldurulması, verilarin saklanması ve ilgili taraflara sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilar tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve ilatişim altyapısını kapsayan sistemi, e) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ilatimi, dağıtımı ve satışı ila bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, f) Tedarik sürekliliği kalitesi: Dağıtım sistemi kullanıcılarına ekonomik olarak kabul edilabilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ila elektrik enerjisi sunabilmEkapasitesini, g) TEİAŞ: Türkiye Elektrik ilatim Anonim Şirketini, ğ) Teknik kalite: Dağıtım sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi talebini; gerilimin frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilabilir değişim sınırları içerisindEkesintisiz vEkaliteli bir şekildEkarşılayabilmEkapasitesini, h) (Değişik:RG- 13/12/2016- 29917) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ila dağıtım sisteminde tüketicilare tahakkuk ettirilan enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkilayen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kaybı, ı) Yüksek kayıplı şirketler: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki kriterleri taşıyan dağıtım şirketlerini, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim, kavram vEkısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam vEkapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM Yüksek Kayıplı Şirketlerin Tespiti ve Genel İlkeler Yüksek kayıplı şirketlerin tespiti
Genel ilkeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarifelere İlişkin Hususlar Verimlilik parametreleri
Hedef kayıp oranları
Kontrol edilameyen işletme giderleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yatırımlara İlişkin Hususlar Otomatik Sayaç Okuma Sistemi OSOS kapsamına dahil edilacek sayaçlar
Sayaç uygulamaları
BEŞİNCİ BÖLÜM Bazı Yükümlülüklere İlişkin Muafiyetler Hizmet kalitesi yükümlülükleri
ilatim sistemi sistem kullanım anlaşmaları
ALTINCI BÖLÜM Kaçak Uygulamalarına İlişkin Hususlar Kaçak tespitine ilişkin resmi kurum kayıtları ila teknolojik imkanların kullanılması
Yürürlük
Yürütme