Darülaceze Nizamnamesi (kanun)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ FASIL
İKİNCİ FASIL Memurin
ÜÇÜNCÜ FASIL Heyeti İdare
DÖRDÜNCÜ FASIL Aceze ve Etfalin Sureti Kabul ve İdaresi
BEŞİNCİ FASIL Darülacezexnin Bütçesi ve Menabii Varidatı
Madde 23– (1) Darülaceze varidatı âtideki mevaddan mürekkebdir : 1 – Senedat-ı Hakaniye varaka bahalarına zamolunan miktar yekûnuna karşı hazine-i maliyeden maktuan verilen Senevi (800.000) gruşdan, 2 – Şirket-i Hayriyenin Boğaziçi'ne işleyen vapur biletlerinin azimet kısmına zamedilen on paraya mukabil maktuan alınan (7000) liradan, 3 – Sevahil-i mütecavireye işleyen seyr-i sefain idaresi biletlerine zamedilen on paranın miktar-ı hasılından, 4 – Dersaadet’de icray-ı lu'biyyat eden bilcümle tiyatro ve sinemalar ile patinaj ve her nev-i oyun mahalleri duhuliye biletleri üzerinden ve umur-ı hayriye için tertib olunan müsamere vesaire biletlerinden yüzde on hesabiyle teraküm edecek olan miktardan, 5 – Bigayr-i tahsis fukaraya vasiyyet olunacak akçalarla cemaat ve ahali beyninde gurabaya mahsus olarak cemedilecek ve veladet-i Peygamberi ve cülûs-ı hümayuna müsadif günlerde toplanacak iânât hasılatından, 6 – Maadin ve umur-ı nafia imtayazat sahiplerinin birrıza ita ettikleri mebâliğden, 7 – Belediyelerce noksan ül vezn olarak zabtedilecek ekmeklerden ve hilaf-ı tenbih hareket etmelerinden dolayı esnaftan müsadere edilip muzır bulunmayan me'kûlât ve meşrubatdan, 8 – Darülaceze'deki imalathanelerin hasılatından, 9 – Onbeşinci ve onaltıncı maddeler mucibince istifa olunacak ücûratdan mütehassil mebâliğden, 10 – Darülaceze'ye ait emval-i gayrimenkule varidatından, 11 – Darülaceze namına vukubulan mevhubat ve teberruatdan, 12 – İstanbul Vilayeti'nin hususi bütçesinden muaveneten verilecek muhassasatdan, 13 – Şehremanetince muaveneten verilecek mebliğden, 14 – Varidat-ı müteferrika-i sariden ibarettir. Menabi-i mezkûreden başka Cumhurbaşkanının takdir ve tayin edeceği cihitlerden dahi Darülaceze'ye varidat temin edilir.
ALTINCI BÖLÜM Mevaddı Şetta