Demiryolu Altyapı Erişim Ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Alternatif güzergâh: Demiryolu tren işletmecisiyle ilgili olarak yük ve yolcu hizmetindEkullanılan bir güzergâh için ikame edilabilirliği olan söz konusu güzergah ila aynı kalkış ve varış noktası arasında başka bir güzergâhı, b) Altyapı erişim ücret tarifesi: Demiryolu altyapı işletmecilarinin demiryolu taşımacılık hizmetinin sunulması karşılığında demiryolu tren işletmecilarinden alacağı altyapı erişim ücretlerini içeren cetveli, c) Altyapı kapasite tahsisi: Bir demiryolu altyapı işletmecisi tarafından bir erişim sözleşmesiyle belirli bir süre için, belirli bir demiryolu altyapı kapasitesinin bir demiryolu tren işletmecisinin kullanımına verilmesini, ç) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını, d) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, e) Banliyö hizmetleri: Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge, il ve civar bölgeleri arasında metro, hafif raylı ve benzeri sistemleri güvenli bir şekilde işleterek yolcu taşımacılığı hizmeti sunan kamu tüzel kişilarinin ve şirketlerin verdiği hizmetleri, f) Barınma hatları: Demiryolu çeken ve çekilan araçlarının iki görev arasında geçici olarak park yapması için demiryolu altyapı işletmecilari tarafından belirlenmiş hatları, g) Çerçeve anlaşması: Bir demiryolu tren işletmecisi ila bir demiryolu altyapı işletmecisi arasında kamu hukuku veya özel hukuk uyarınca akdedilan, akit tarafların hak ve yükümlülüklerini, bir şebeke bildiriminde belirtilan tahsis döneminden daha uzun bir dönem boyunca uygulanacak ücretleri belirleyen ve hukuki bağlayıcılığı bulunan anlaşmayı, ğ) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ila elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentilari ila iltisak hatlarını, h) Demiryolu altyapı işletmecilari: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilarinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilandirilmiş kamu tüzel kişilarini ve şirketleri, (1) ı) Demiryolu altyapı kapasitesi: Belirli bir zaman aralığında ve belirli bir hat kesiminde trafik ve hattın altyapı nitelikleri yönünden işletilabilacek azami tren sayısını, i) Demiryolu tren işletmecilari: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilandirilmiş kamu tüzel kişilarini ve şirketleri, j) Emniyet belgesi: Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinin emniyetli bir şekilde yönetildiğini gösteren, demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecisinin Emniyet Yönetim Sistemi kurduğunu ve ilgili emniyet standartları vEkurallarına uyum gösterebildiğini kanıtlayan ve Bakanlık tarafından bu işletmecilare verilan belgeyi, k) Emniyet yönetim sistemi: Demiryolu altyapı ve tren işletmecilarinin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin vEkazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna görEkuralların, talimatların, süreçlerin oluşturulmasını ve bunların devamlı takip edilarek gerektiğinde revize edilabilmesini sağlayan ve ilgili ulusal mevzuata uyan organizasyonel yapıyı, l) Erişim sözleşmesi: Altyapı kapasite tahsis başvurusu olumlu sonuçlanan demiryolu tren işletmecisi ila altyapı kapasite tahsisi yapan demiryolu altyapı işletmecisi arasında yapılan ve şebekeye erişimi sağlayan sözleşmeyi, m) Eşik değerler: Demiryolu tren işletmecilarinin planlanan ve gerçekleşen tren seferleri, planlanan süreler ve gecikme gibi önemli parametrelerle ilgili performanslarını değerlendirmek üzere demiryolu altyapı işletmecilari tarafından şebeke bildiriminde belirtilan performans planı kapsamındaki performans değerlerini, n) Hizmet sağlayıcıları: Demiryolu tren işletmecilarine yakıt temini, yükleme/boşaltma, manevra ve benzeri demiryolu altyapı işletmecilarinin vermediği veya veremediği hizmetleri yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilandirilan kamu tüzel kişilarini ve şirketleri,(1) o) Hizmet tesisi: Bu Yönetmeliğin Ek- 2 bölüm 1,2,3,4’te belirtilan bir veya daha fazla hizmetin tamamı veya bir kısmının tedarik edilmesine izin veren özellikle düzenlenmiş alan, bina veya ekipman dahil tesisleri, ö) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda veremediği bir demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla ve hizmetin süresini, taşımacılık yapılacak hat boyunu, yapılacak tren sefer sayılarını, uygulanacak yolcu taşımacılığı bilat ücretleri ila ödeme usullerini belirleyen bir sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine getirilan demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğünü, p) Kapasite analiz raporu: Demiryolu altyapısı üzerindeki kapasite isteklerinin yeterincEkarşılanamaması durumunda, kapasitEkısıtlılıklarını belirleyerek sıkışıklığı hafifletmek ve varsa ilave istekleri karşılamak için kısa ve orta vadede alınabilacek önlemler konusunda kapasite analizlerini içeren raporu, r) Kapasite geliştirme planı: Altyapının bir bölümünün ‘sıkışık altyapı’ olarak ilan edilmesine yol açan kapasitEkısıtlarını hafifletmek amacıyla alınacak önlemlerin uygulanması için yapılan planları, s) Kaza: Maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan, istenmeyen, beklenmedik, ani vEkasıtsız bir olay veya olaylar zincirini, ş) Mücbir sebep: Görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilacek nitelikte, önüne geçilmesi olanaksız, irade dışı beklenmedik deprem, sel ve benzeri doğal afetler ila yangın ve bunlara benzer olayları, t) Olay: İstenmeyen, beklenmedik, demiryolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini etkilayen, kaza tanımı dışında kalan durumları, u) Orer planı: Belirli bir şebeke veya hat kesiminde bir takvim yılı içinde işletilmesi planlanan trenlerin hareketleriyle ilgili güzergahı, kalkış ve varış zamanlarını, tren sefer sayılarını içeren ve tren çizgilarinden oluşan planı, ü) Performans raporu: Demiryolu altyapı işletmecilarinin bir önceki orer planı döneminde sunduğu kapasite ve hizmetlerin tüm kriterleriyle kullanım verimliliğini tespit eden raporu, v) Sıkışık altyapı: Demiryolu altyapı kapasite tahsisi için farklı isteklerin koordinasyonundan sonra söz konusu isteklerin bir bölümünün altyapı kapasite tahsis talebine tam olarak cevap verilamemesini, y) Şebeke: Bir demiryolu altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilan ve ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan tüm demiryolu altyapı ağını, z) Şebeke bildirimi: Demiryolu altyapı işletmecilari tarafından hazırlanan, altyapı kapasite tahsis başvurularını mümkün kılmak için ücretlendirme vEkapasite tahsis planlarına yönelik genel kurallar, süreler, prosedürler vEkriterler de dahil olmak üzere gerekli diğer tüm bilgilari ayrıntılarıyla belirleyen ve Bakanlık tarafından onaylanarak yayımlanan bildirimi, aa) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret sicilinEkayıtlı şirketi, bb) Taşımacılık yetki belgesi: Bakanlık tarafından bir işletmeciye verilan ve demiryolu ulaştırma hizmetleri sunabilmek, altyapı ve tren işletebilmek için önkoşulların sağlandığını gösteren belgeyi, cc) Trans- Avrupa demiryolu taşımacılık şebekesi: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelerin demiryolu altyapısının entegrasyonu ve karşılıklı işletilabilirliğini amaçlamak ve bu çerçevede teknik standartlar ve öncelikli ortak çıkar projeleri tespit edilarek, bu projeler için finansman imkanları geliştirilmesini sağlamak ve uyumlu bir Avrupa demiryolu altyapı sistemi oluşturmak için geliştirilan Avrupa demiryolu taşımacılık koridoru ağını, çç) Tren çizgisi: Belirli bir şebeke üzerinde bir trenin iki yer arasında belirli bir zaman diliminde işletilmesi için tahsis edilabilacek demiryolu altyapı kapasitesini, dd) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ila limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını, ee) Ulusal yolcu taşımacılık hizmeti: Tüm vagonların veya tren setinin ülke sınırlarını geçmemeleri koşuluyla yolcu trenleriyle verilan demiryolu ulaştırma hizmetini, ff) Ulusal yük taşımacılık hizmeti: Trenine eklenti yapılabilan ve/veya treni bölünebilan, tüm vagonların ülke sınırlarını geçmemeleri koşuluyla farklı bölümlerin farklı hareket ve varış noktaları olabilan, yük trenleriyle verilan demiryolu ulaştırma hizmetini, gg) Uluslararası yolcu taşımacılık hizmeti: Trenin tüm vagonlarının veya setin Türkiye sınırlarını en az bir kez geçtiği, farklı vagonların farklı hareket ve varış noktaları olabilan demiryolu ulaştırma hizmetini, ğğ) Uluslararası yük taşımacılık hizmeti: Trenin tüm vagonlarının Türkiye sınırlarını en az bir kez geçtiği, trenine eklenti yapılabilan ve/veya treni bölünebilan, farklı vagonların farklı hareket ve varış noktaları olabilan demiryolu ulaştırma hizmetini, ifade eder. (2) Birinci fıkrada yer almayan terimler için 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanundaki tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM Altyapı Tahsisi ve Ücretlendirmesi Koşulları Genel Şartlar ve Şebeke Bildirimi Genel şartlar
Madde 5– (1) Geçerli bir taşımacılık yetki belgesi almış olan demiryolu tren işletmecilarinin altyapı kapasite tahsisi için başvuru yapmadan önce ilgili ulusal mevzuat kapsamında tanımlanan bir emniyet yönetim sistemini kurması ve Bakanlıktan emniyet belgesi alması zorunludur. (2) Ücretlendirme ve altyapı kapasite tahsisi planları tüm işletmecilare eşit ve ayrımcı olmayan erişim hakkı tanımalıdır. Bu kurala aykırılık olduğunun iddia edilmesi halinde, ihtilafların çözümüne yönelik Bakanlık karar alır. (3) Demiryolu altyapısının ayrımcı olmayan adil ve şeffaf kullanımı ila ilgili mevzuatın uygulanma denetimini Bakanlık yapar. (4) Demiryolu altyapı işletmecilari, birden fazla altyapı şebekesinden geçen uluslararası yük ve yolcu taşımacılık hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak için diğer demiryolu altyapı işletmecilari ila işbirliği yapar. (5) Demiryolu altyapı işletmecilari, demiryolu taşımacılığında ulusal demiryolu altyapı ağının etkin kullanımını ve rekabet ortamının oluşmasını sağlarlar. Bu amaçla diğer demiryolu altyapı işletmecilari ila işbirliği ve ortak faaliyetler tesis edilabilir. Herhangi bir işbirliği veya ortak faaliyetler bu Yönetmelikte belirlenen kurallara bağlı kalınarak yürütülür. (6) Demiryolu altyapı işletmecilari uygulanmakta olan altyapı erişim ücret tarifesinin, kendi şebekelerinin tümü üzerinde aynı ilkelere dayalı olmasını sağlarlar. (7) Bu maddenin uygulanmasında ikili anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Şebeke bildirimi
Madde 6– (1) Demiryolu tren işletmecilarinin serbest, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında demiryolu altyapısına erişimlerini sağlamak ve erişim haklarını kullanabilmelerine imkân vermek için gerekli tüm bilgilar demiryolu altyapı işletmecilari tarafından hazırlanarak yıllık şebeke bildiriminde yayımlanır. (2) Şebeke bildirimi Ek- 1’de yer alan formata uygun olarak hazırlanır ve her yıl altyapı kapasite tahsis talepleri için son başvuru tarihinden en az dört ay önce yayımlanır. Yayımlanma tarihinden en az 30 gün önce Bakanlık onayına gönderilir. (3) Şebeke bildirimi, geçerlilik süresini kapsayacak şekilde ve en az bir yıl uygulanmak üzere yayımlanır. (4) Şebeke bildirimi, demiryolu tren işletmecilarinin erişebilacekleri demiryolu altyapı ağının teknik özelliklerini ortaya koyar. (5) Demiryolu altyapı işletmecilari şebeke bildirimini internet ortamında yayımlamak zorundadır. (6) Şebeke bildirimi güncel halde bulundurulur ve gerektiğinde değişiklik yapılır. Güncellenen şebeke bildirimi Bakanlığın 15 günlük inceleme ve onayından sonra yayımlanır. (7) Demiryolu tren işletmecilarince bu Yönetmelikte belirlenen şartlara riayet edilmediği durumlarda, demiryolu altyapı işletmecilari durumu Bakanlığa bildirir. Bakanlık tarafından böyle bir durumun gerçekliğinin belgelenmesi ve demiryolu tren işletmecisinin gerekliliklerini artık yerine getiremeyeceğinEkanaat getirilmesi halinde; ilgili mevzuat uyarınca taşımacılık yetki belgesi askıya alınır veya iptal edilir. Taşımacılık yetki belgesi askıya alındığında veya iptal edildiğinde, kullanılacak olan tren çizgilarinin sıkışık altyapıda olması halinde tren çizgilari diğer demiryolu tren işletmecilarinEkullandırılır. Askıya alınan süre boyunca, askıya alınma nedeniyle boşalan altyapı kapasitesi bir başka demiryolu tren işletmecisi tarafından kullanılana kadar altyapı erişim ücretlerinin yarısı, taşımacılık yetki belgesine işlem yapılan demiryolu tren işletmecisinden tahsil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücretlendirme İlkeleri Sunulacak Hizmetler Altyapı Erişim Ücretlerinin Belirlenmesi ve Tahsili Ücretlendirme ilkeleri
Madde 7– (1) Demiryolu altyapı işletmecilari şebekenin benzer bir parçasında aynı nitelikteki hizmetleri gerçekleştiren farklı demiryolu tren işletmecilari için eşdeğer, ayrımcı olmayan bir ücret tarifesini uygular ve uygulanan ücretlerin şebeke bildiriminde belirtilan kurallara uygun olmasını sağlarlar. Ücretlendirme sistemi, demiryolu tren işletmecilarinin verim artışlarını destekleyecek şekilde düzenlenir. Şebeke bildirimi yayımlandıktan sonra, dönemi içinde ücret artırımı ve indirimi yapılamaz. (2) Ek- 2.1’de açıklanan asgari erişim paketindeki hizmetler ve Ek- 2.2’de belirtilan hizmet tesislerine erişim için istenecek ücretler, bakım- onarım dahil altyapı işletme giderleri ve diğer ulaştırma türleri dikkate alınarak belirlenir. (3) Altyapı erişim ücreti altyapının sıkışık olduğu dönemlerdEkapasite azlığını yansıtan ilave bir ücret içerebilir. (4) Ek- 2.1’de açıklanan asgari erişim paketindeki hizmetler erişim ücreti içerisinde yer alır. (5) Ek- 2.2, Ek- 2.3 ve Ek- 2.4’de belirtilan hizmetler için alınacak ücretler, altyapı erişim ücreti kapsamına girmez. Söz konusu hizmetlere ilişkin ücretler ayrıca belirlenir ve tahsil edilir. Ücretlendirme, fiili kullanım miktarı üzerinden yapılır. (6) Demiryolu altyapı işletmecilari, demiryolu tren işletmecilari tarafından kendilarine sağlanan bilgilarin ticari gizliliğine riayet eder. Demiryolu tren işletmecilari, demiryolu altyapı işletmecilarinden diğer tren işletmecilari ila ilgili bilgilari talep edemez. (7) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin; ülke ekonomisi ve/veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve/veya aşırı ücret uygulanması ve/veya rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için belirli bir süreyle sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirir. (8) Demiryolu altyapı işletmecilari, altyapıyı ve trenleri kategorilare ayırarak altyapı erişim ücretlerini şebeke bildiriminde belirterek farklılaştırabilir. (9) Bakanlık, altyapı erişim ücretiyle ilgili tüm bilgilari demiryolu altyapı işletmecilarinden talep edebilir.
Sunulacak hizmetler
Altyapı erişim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Performans Değerlendirme Kapasite Hakları ve Tahsisli Kapasitenin Kullanılmaması Performans değerlendirme
Kapasite hakları
Madde 11– (1) Altyapı kapasite tahsisi için başvurular, altyapı kapasitesini kullanmak isteyen demiryolu tren işletmecilari tarafından yapılır. (2) Bir demiryolu tren işletmecisine tahsis edilmiş altyapı kapasitesi, demiryolu altyapı işletmecilari tarafından diğer demiryolu tren işletmecilarine kullandırılamaz. (3) Tahsis edilmiş altyapı kapasitesinin herhangi bir şekilde demiryolu tren işletmecilari arasında alımı, satımı, kiralanması veya başka bir yolla devri yapılamaz. Bu kurala aykırı olarak yapıldığı tespit edilan her tren seferi için, demiryolu altyapı ve tren işletmecilarine ayrı ayrı olmak üzere (Değişik ibare:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer)655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilandirdiği personel tarafından 25.000 (yirmibeşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir. (4) Demiryolu tren işletmecisine tren çizgisi şeklindeki belirli altyapı kapasitesini kullanma hakkı en fazla bir orer planı dönemi için verilir. (5) Bir orer planı döneminden daha uzun bir dönem boyunca ilgili demiryolu altyapısı üzerindEkapasitEkullanımı için, demiryolu altyapı işletmecilari ila demiryolu tren işletmecilari arasında bir çerçeve anlaşması yapılır. (6) Demiryolu altyapı işletmecilari, demiryolu tren işletmecilarinden faaliyet seviyesiyle orantılı bir mali teminat isteyebilir. Bu mali teminatın miktarı şebeke bildiriminde belirtilir.
Tahsisli kapasitenin kullanılmaması
Madde 12– (1) Demiryolu tren işletmecilarine tahsis edilan tren çizgilarinin kullanılmaması halinde; demiryolu altyapı işletmecilari tarafından şebeke bildiriminde belirtilan usule göre ücret tahsil edilir. (2) Demiryolu altyapı işletmecilari, bir demiryolu tren işletmecisine tahsis edilan vEkullanılmayan altyapı kapasitesi hakkında diğer demiryolu tren işletmecilarine gerekli duyuruları en kısa süredEkendisine ait internet sitesinde yayınlar ve söz konusu kapasiteleri diğer demiryolu tren işletmecilarine kullandırabilir. (3) Demiryolu tren işletmecilarine mücbir sebeplere bağlı olarak kullandırılamayan tahsisli altyapı kapasitesi için ücret tahsil edilmez. (4) Demiryolu altyapı işletmecilari mücbir sebeplere veya beklenmedik bir duruma bağlı olarak, demiryolu tren işletmecilarinEkullandırılamayan tahsisli altyapı kapasitesi için mümkünse alternatif güzergâh önerir. Demiryolu tren işletmecisinin alternatif güzergâh nedeniyle doğan ilave maliyetleri, kusurları oranında demiryolu altyapı işletmecilari ve/veya diğer demiryolu tren işletmecilari tarafından karşılanır. (5) Demiryolu altyapı işletmecilari veya demiryolu tren işletmecilarinin kusurlarından dolayı beklenmedik bir durum oluşur ve alternatif güzergâh önerilamezse, tahsisli altyapı kapasitesini kullanamayan diğer demiryolu tren işletmecilari, şebeke bildiriminde belirlenen kriterlere görEkusurları oranında demiryolu altyapı işletmecilari ve/veya diğer demiryolu tren işletmecilarinden tazminat alırlar. (6) Demiryolu altyapı işletmecilari veya demiryolu tren işletmecilarinin kusurlarından dolayı beklenmedik bir durum oluşması halinde, tahsisli altyapı kapasitesini gecikmeli kullanan diğer demiryolu tren işletmecilari ve/veya demiryolu altyapı işletmecilari şebeke bildiriminde birim saat geciktirme başına belirlenen ücreti, kusurları oranında demiryolu altyapı işletmecilarinden ve/veya diğer demiryolu tren işletmecilarinden tazminat olarak alırlar/verirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM Birden Fazla Altyapı Ağı Üzerindeki Altyapı Kapasite Tahsisi Birden fazla altyapı ağı üzerindeki altyapı kapasite tahsisi
ALTINCI BÖLÜM Çerçeve Anlaşmaları ve Erişim Sözleşmesine İlişkin Hükümler Çerçeve anlaşmaları ve erişim sözleşmesine ilişkin hükümler
Madde 14– (1) Bir çerçeve anlaşması, demiryolu tren işletmecisine bir orer planı dönemini aşan süre için sunulacak altyapı kapasitesinin genel özelliklerini belirtir ancak tren çizgilarini belirlemez. Çerçeve anlaşmaları, anlaşmanın kapsamına giren altyapı üzerinde haksız rekabet ve tekel oluşturacak, diğer demiryolu tren işletmecilarinin veya hizmet sağlayıcılarının kullanımına engel oluşturacak şekilde olamaz. (2) Çerçeve anlaşmaları bir erişim sözleşmesi ila tamamlanır ve geçerli olur. (3) Altyapı kapasite tahsisi başvurusu olumlu sonuçlanan demiryolu tren işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisiyle bir erişim sözleşmesi imzalar. Bir erişim sözleşmesinin asgari şartları Ek- 3’te yer almakta olup, Ek- 3’e uygun bir örnek erişim sözleşmesi taslağı şebeke bildirimi ekinde yayımlanır. Yapılan erişim sözleşmelerinin bir örneği Bakanlığa gönderilir. (4) Çerçeve anlaşmaları, demiryolu altyapısının daha etkili kullanılabilmesini sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere sözleşme maddelerinde değişiklik veya kısıtlama yapılmasına izin verir. (5) Çerçeve anlaşmalarının tek taraflı değiştirilmesi veya iptal edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanır. Ancak, bu yaptırımların niteliği ve nicelikleri şebeke bildiriminde belirtilir. (6) Çerçeve anlaşmaları, azami beş yıllık bir dönemi kapsar ve anlaşma süresinin bitiminden 6 ay önce yenilanebilir. (7) Ticari gizliliğe sadık kalmak kaydıyla, çerçeve anlaşmalarının genel nitelikleri ilgili tarafların ulaşabilaceği şekilde açık erişime sunulur. (8) Çerçeve anlaşması imzalanmasını müteakip bir örneği Bakanlığa gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM Kapasite Tahsis Program Takvimi Başvuru Planlama ve Koordinasyon Süreci Kapasite tahsis program takvimi
Başvuru
Planlama
Koordinasyon süreci
Madde 18– (1) Demiryolu altyapı işletmecilari 17 nci maddeye göre yapılacak planlama sürecinde bir kısıtla karşılaşılması halinde, tüm taleplere mümkün olan en iyi karşılığı veren çözümü taraflar arası koordinasyon yoluyla sağlar. (2) Koordinasyon gerektiren bir durum ortaya çıktığında, demiryolu altyapı işletmecilari, talep edilan tren çizgisi yerine çözüme yönelik olarak makul sınırlar içinde farklı bir tren çizgisi önerme hakkına sahiptir. (3) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda demiryolu altyapı işletmecilari, demiryolu tren işletmecilari ila istişare yoluyla çözüm elde etmeye çalışır. Bu istişare aşağıdaki bilgilarin makul bir süre içinde ücretsiz ve yazılı veya elektronik formatta açıklanmasına dayandırılacaktır. a) Aynı güzergâhlarda diğer demiryolu tren işletmecilari tarafından talep edilan tren çizgilari, b) Diğer demiryolu tren işletmecilarine tahsis edilan tren çizgilari ve aynı güzergâhlara ilişkin bekleyen tren çizgisi talepleri, c) Diğer demiryolu tren işletmecilarine aynı güzergâhlarda önceki orer planındaki gibi tahsis edilan tren çizgilari, ç) İlgili güzergâhlar üzerinde mevcut kalan kapasite, d) Altyapı kapasite tahsisi sürecindEkullanılan kriterler. (4) Demiryolu altyapı işletmecisi tarafından demiryolu tren işletmecisine diğer demiryolu tren işletmecilarinin kimlikleri açıklanmadan sektörel ve/veya bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili hususlarda bilgilandirme yapılır. (5) Koordinasyon sürecini yöneten ilkeler, şebeke bildiriminde belirlenir. Burada ayrıca uluslararası tren çizgilarini düzenlemedeki zorluklar da yansıtılır ve bu tren çizgilarinde yapılan düzenlemelerin diğer ülkelerdeki demiryolu altyapı işletmecilari üzerindeki etkilari de açıklanır. (6) Altyapı kapasite tahsis taleplerinin koordinasyon ila çözülemediği durumlarda demiryolu altyapı işletmecilari tüm istekleri karşılamak için alternatif çözümler dahilinde girişimde bulunur. (7) Bu Yönetmeliğin 27 nci ve 28 inci maddelerinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, altyapı kapasitesinin tahsisinde yaşanacak ihtilafların hızla çözülebilmesi için, şebeke bildiriminde açıklanacak süreçlere göre çözüm önerilari oluşturulur. Önerilar, en geç 10 iş günü içindEkarara bağlanır. Önerilarin uygun bulunmaması halinde ilgili taraflar Bakanlığa 10 iş günü içerisinde itiraz edebilir.
SEkİZİNCİ BÖLÜM Sıkışık Altyapı Program Dışı Talepler ve Sınıflandırılmış Altyapı Sıkışık altyapı
Madde 19– (1) İstenen tren çizgilarinin koordinasyonundan ve demiryolu tren işletmecilari ila istişare yapılmasından sonra altyapı kapasitesi taleplerinin yeterincEkarşılanamaması durumlarında, demiryolu altyapı işletmecilari altyapı kesiminde meydana gelen sıkışıklığı derhal ilan etmek zorundadır. Bu, aynı zamanda yakın gelecekte yetersiz kapasite yaşayabilaceği öngörülmüş olan altyapı için de yapılır. (2) Bir altyapı kesiminin sıkışıklığı ilan edildiğinde ve 23 üncü maddede belirtilan bir kapasite geliştirme planının bulunmadığı takdirde, demiryolu altyapı işletmecilari 22 nci maddede belirtilan bir kapasite analizi yapar. (3) 7 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilave ücretlere rağmen sıkışık altyapı kapasitesinEkarşı tatmin edici bir sonuç elde edilamediği durumda, altyapı kapasitesinin tahsisi için demiryolu altyapı işletmecilari şebeke bildiriminde yer alan öncelik sıralamasını uygular. (4) Demiryolu altyapı işletmecilari tarafından kapasite tahsis edilirken, kamu yararını gözetecek, demiryolu vEkombine yük taşımacılığının gelişimini teşvik edecek şekilde hizmetlere öncelik verilmesini sağlamak için ayrımcı olmayan koşullarda gerekli tüm önlemler alınır. (5) Öncelik sıralaması; banliyö hizmetleri, uluslararası yolcu taşımacılık hizmetleri, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki yolcu taşımacılık hizmetleri, ulusal yolcu taşımacılık hizmetleri, uluslararası yük taşımacılık hizmetleri, ulusal yük taşımacılık hizmetleri şeklindedir. (6) Demiryolu altyapı işletmecisi, işletmecilik sırasında beşinci fıkrada yer alan tren sınıfları arasında toplam bekleme sürelerini minimize edecek şekilde uygulama yapar. (7) Bakanlık öncelik sıralamasını gözetmeksizin sıkışık altyapıda yapılan altyapı kapasite tahsisinin yeniden düzenlemesini isteyebilir.
Program dışı talepler
Sınıflandırılmış altyapı
DOKUZUNCU BÖLÜM Kapasite Analiz Raporu ve Kapasite Geliştirme Planı Kapasite analiz raporu
Kapasite geliştirme planı
Madde 23– (1) Demiryolu altyapı işletmecilari, altyapının sıkışık olması durumunda kapasite analiz raporunun tamamlanmasından sonraki altı ay içerisinde bir kapasite geliştirme planı hazırlar. (2) Kapasite geliştirme planı sıkışık altyapı durumundan etkilanen demiryolu tren işletmecilari ila görüşüldükten sonra hazırlanır. (3) Kapasite geliştirme planı içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alır: a) Sıkışıklığın sebepleri, b) İlgili kısımdaki trafiğin gelecekteki gelişimi ve değişimi hakkında tahminler, c) Altyapının geliştirilmesini engelleyen kısıtlamalar, ç) Altyapı erişim ücret değişikliklerinin yıllık değişimine ilişkin tahminler de dâhil olmak üzerEkapasite geliştirmeye yönelik alternatiflerin ve giderlerin hesaplanması. (4) Kapasite geliştirme planına tespit edilan önlem önerilarinin fayda- maliyet analizi ve önlemlerin ne zaman, nasıl uygulanacağının takvimsel olarak açıklaması da eklenir. (5) Kapasite geliştirme planı sonuçlandırılmadan önce Bakanlığın görüşü alınır ve sonuçlandırılmış planın bir örneği Bakanlığa gönderilir. (6) Demiryolu altyapı işletmecilari, 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren ilave ücretin tahsiline aşağıdaki hallerde son verir: a) Bir kapasite geliştirme planı üretmemişse, b) Kapasite geliştirme planında belirlenen çözüme yönelik işlemler için hiçbir işlem yapılmamış, bu konuda ortaya bir iradEkonulmamışsa. (7) Demiryolu altyapı işletmecilari, Bakanlığın onayını alarak 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren ilave ücretin tahsiline aşağıdaki hallerde devam eder: a) Kapasite geliştirme planı demiryolu altyapı işletmecilarinin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden ötürü gerçekleştirilamiyorsa, b) Kapasite geliştirme planında mevcut seçenekler fayda/maliyet analizi sonucu ekonomik veya mali olarak uygulanabilir değilse.
ONUNCU BÖLÜM Tren Çizgilarinin Kullanımı Bakım ve Onarım Çalışması İçin Altyapı Kapasitesi ve Trafik Kesintisi Durumunda Özel Önlemler Tren çizgilarinin kullanımı
Bakım ve onarım çalışması için altyapı kapasitesi
Trafik kesintisi durumunda özel önlemler
ONBİRİNCİ BÖLÜM İtiraz ve Şikayet Hakkı ila Danışma ve Bilgi İsteme Hakkı İtiraz ve şikayet hakkı
Madde 27– (1) Bir demiryolu tren işletmecisi kendisine haksız muamele edildiği, ayrımcılığa maruz kaldığı veya başka bir şekilde zarar gördüğü kanaatindeyse Bakanlığa, demiryolu altyapı işletmecisinin kararlarına karşı veya ilişkili demiryolu tren işletmecisiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde itiraz etme hakkına sahiptir: a) Şebeke Bildirimi, b) Şebeke Bildirimindeki kriterler ve uygulamaları, c) Kapasite tahsis süreci ve sonucu, ç) Ücretlendirme şeması ve indirim şablonları, d) Ödemesi gereken altyapı ücretlerinin düzeyi, e) Serbest erişim ila ilgili düzenlemeler. (2) Bakanlık, demiryolu altyapı işletmecilari tarafından belirlenen ücretlerin kurallara uygun ve adil olmasını sağlar. (3) Demiryolu altyapı işletmecilari ve demiryolu tren işletmecilari arasında altyapı erişim ücretlerine yönelik anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler, Bakanlık gözetimi altında yapılır. Bakanlık, müzakereler esnasında bu Yönetmelikte belirtilan kural ve ilkelere aykırılık görülmesi halinde Bakanlığın görüşü doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılır. (4) Bakanlık, kendisine ilatilan herhangi bir şikâyeti değerlendirir ve 30 gün içerisinde ilgili taraflardan bilgi talep ederek görüşmeleri başlatır. Her durumda tüm bilgilarin alınmasını müteakip 6 hafta içerisinde gerekçeli kararını taraflara bildirir. (5) Bakanlığın itiraz veya şikâyet üzerine verdiği kararlar, tüm taraflar için bağlayıcıdır. (6) Bir demiryolu tren işletmecisinin altyapı kapasite tahsis talebinin kabulü veya reddedilmesi ila ilgili olarak Bakanlığa başvurması halinde; Bakanlık, demiryolu altyapı işletmecisinin kararını doğrular veya belirlediği yönlendirmelere uygun olarak tadilini ister.
Danışma ve bilgi isteme hakkı
ONİKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sorumlu hizmet birimi
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
ve yılı şebeke bildirimi Geçici
Yürürlük
Yürütme