Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) (Mülga:RG- 6/7/2018- 30470) b)(Değişik:RG- 6/7/2018- 30470)Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilandirilmiş kuruluşları, c) ATMF: Uluslararası trafiktEkullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin tek tip kuralları, ç) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını, d) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, e) Bakım rehberi: Demiryoluaraçlarının, bilaşenlerinin, alt gruplarının veya parçalarının UTP/TSIkurallarına göre bakım şartlarını ve gerekliliklerini içeren rehberi, f) (Mülga:RG- 6/7/2018- 30470) g) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin sözleşmeyi, ğ) Demiryolu altyapıişletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilarinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilandirilmiş kamu tüzel kişilarini ve tüzel kişiliği haiz özel şirketleri, h) Demiryolu aracı: Hat yapım,bakım, tamir vEkontrol araçları dâhil her türlü çeken ve çekilan araçlar ila tren setlerini, ı ) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470)Doğrulama beyanı: Demiryolu aracı üretiminin ve hizmetEkonulma aşamalarının ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hükümve mevzuata uygun olduğunu belirten ve imalatçı tarafından Bakanlığa verilan beyanı, i) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470)Doğrulama belgesi: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına ve/veya ulusal kurallara uygun olarak üretildiğini gösteren ve ilgili uygunluk değerlendirmEkuruluşları tarafından hazırlanmış belgeyi, j) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) İmalatçı: Bir demiryolu aracı üretimini gerçekleştiren kuruluşu, k) Karşılıklı işletilabilirlikbilaşeni: Demiryolu sisteminin, karşılıklı işletilabilirliğini doğrudan ya da dolaylı olarak sağlayan/etkilayen somut bir cihaz, cihazlar grubu, ekipman veya yazılım gibi soyut bir alt sistem ve benzeri bilaşen veya bilaşenler grubunu, l) Onaylanmış kuruluş: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğEkonulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği veilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda, Bakanlık tarafındanteknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilandirilan v e isimleri Avrupa Komisyonuna bildirilan Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirmEkuruluşları ila Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan2008/57/AT direktifine görEkurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayımlanan onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilandirilan kuruluşları, m) OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü, n) RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ila Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği, o ) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470)Teknik dosya: Uygunluk değerlendirmEkuruluşlarınca ayrı ayrı olarak hazırlanan demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgilari içeren dosyayı, ö) Tip: Bir demiryolu aracının temel tasarım özelliklerini, p) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Tip incelemesi: Bir demiryolu aracının teknik olarak işletilmesi içinUTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümleri ila ulusal kurallara göre gerekli testlerin yapılmasını, r) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Tip onay belgesi: Bir demiryolu aracının yapım tipinin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi, s) Tip onay numarası: Tip onayının belge numarasını, ş) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Tip onay seri numarası: Bir tip onay belgesine göre seri üretimi yapılan bir demiryolu aracına tip onay belgesi numarası başa gelecek şekilde imalatçı tarafından verilan numarayı, t) TSI: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Karşılıklı İşletilabilirlik Teknik Şartnamesini, u) Ulusal demiryolu altyapıağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ila limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya tüzel kişiliği haiz şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını, ü) (Mülga:RG- 6/7/2018- 30470) v) (Mülga:RG- 6/7/2018- 30470) y) UTP: OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından kabul edilmiş Tek Tip Teknik Talimatları, z) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belli görevleri yerine getirmek üzerEkendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, a a ) (Ek:RG- 6/7/2018- 30470)Bağımsızrisk değerlendirmEkuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak demiryolu araçlarının emniyet gereklerini yerine getirdiğine dair uygunluğunu, kanıtlara dayanarak incelemeyi üstlenen ve Bakanlık tarafından yetkilandirilan kurumu veya kuruluşu, b b ) (Ek:RG- 6/7/2018- 30470)Değerlendirme Kuruluşu: UTP teknik mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda, demiryolu araçlarının teknik uygunluğunu değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilandirilan kuruluşları, c c ) (Ek:RG- 6/7/2018- 30470)Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden ilgisine göre sorumlu olan onaylanmış kuruluş, değerlendirme kuruluşu veya atanmış kuruluşu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Tip İnceleme Başvurusu Değerlendirmesi ve Doğrulama Belgesi Tip inceleme başvurusu
Madde 4– ( 1) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Tip incelemesi uygunluk değerlendirmEkuruluşları tarafından yapılır. (2) (Değişik paragraf:RG- 6/7/2018- 30470) İmalatçı veya yetkili temsilci, tip incelemesiiçin bir uygunluk değerlendirmEkuruluşuna başvurur. Başvuruda tip incelemesi yapılacak demiryolu aracı ila ilgili teknik dosya sunulur. Teknik dosya aşağıdaki hususları içerir: a) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) İmalatçıya ait isim, unvan, adres ve benzeri bilgilar, b) Karşılıklı işletilabilirlik ila ilgili gereklilikler ve bilgilari, c) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Tip onayı alınacak demiryolu aracının boş ağırlığı, en fazla taşıyabilaceği yüklü ağırlığı, dingil sayısı, eni, boyu, azami hızı ve benzeri tasarım kriterleri, elektrik, hidrolik, pnömatik sistem şemaları, kumanda kontrol ünitelerinin sistem şemaları, otomasyon şemaları, devre elemanlarının teknik özellikleri ve çalışma prensipleri, ç ) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Tip onayı alınacak demiryolu aracının karşılıklı işletilabilirlik bakımından koşulları, işletimi ve bakımı hakkında gerekli tanımlar ve açıklamalar, d) Gerekli olan yerlerde UTP/TSI şartlarını karşıladığına dair açıklamalar, e) Üretim esnasında tamamen veya kısmen uygulanacak olan uyumlaştırılmış standartlar ve/veya referanslar, f) İmalatçı ve/veya akredite edilmiş kuruluşlar tarafından uygulanan muayenelerin sonuçları ve test raporları, g) Özellikle UTP/TSI şartları ve/veya uyumlaştırılmış standartların tamamen uygulanamadığı yerlerde, teknik tasarım çözümünün yeterliliği ve erişilabilirliğin sağlanması için gerekli açıklamalar, ğ) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Başka bir uygunluk değerlendirmEkuruluşuna aynı demiryolu aracı için tip incelemesi yaptırılıp, yaptırılmadığına dair yazılı ve imzalı belge.
Tip inceleme değerlendirmesi
MülgaRG Tip doğrulama belgesi
a İmalatçıya ait üretim yeriüretim kapasitesi üretim alanları doğrudan üretimde çalışan sayısı kuruluş tarihi adresi ticaret unvanı vergi numarası ve benzeri bilgilar b Teknik dosya ve bakım rehberi c Varsa özel işletmEkısıtları ve şartlar ç MülgaRG d MülgaRG ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tip Onay Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler Değerlendirme Süresi Reddi ila Redde İtiraz Belge ve Süresi Ücreti Askıya Alınması İptali ve Ceza Tip onay belgesi başvurusunda gerekli belgeler
Tip onay belgesi başvurusunda değerlendirme süresi
Tip onay belgesi başvurusunun reddi ila redde itiraz
Tip onay belgesi ve süresi
Tip onay belgesi ücreti
Tip onay belgesinin askıya alınması iptali ve ceza
Madde 12– (1) Tip onay belgesi; a) Tip onay belgesi düzenlenmesine esas proje ve belgelere uygun olmayan bir üretimin yapıldığının tespit edilmesi, b ) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Demiryolu altyapı işletmecilarinin, bir demiryolu aracının şebekesinde işletilmesi esnasında altyapısına zarar verdiği, işletme zorluğu çıkardığı, karşılıklı işletilabilirlik bakımından yeterince uyumlu olmadığı veya sık sık kaza ve olaylara karıştığını belirterek, buna ilişkin kanıtlayıcı belge ve bilgilarle birlikte Bakanlığa yapacakları şikâyetin yapılan inceleme sonucunda doğru bulunması ya da ilgili durumların Bakanlıkça re’sen tespiti, durumlarında, Bakanlık tarafından askıya alınır. (2) Tip onay belgesinin askıya alınması durumunda, Bakanlık bunun gerekçelerini tip onay belgesi sahibine 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirir. Tip onay belgesi sahibi, askıya alınma kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu karara karşı Bakanlığa askıya alınma gerekçelerinin aksi yönünde varsa belgeler ekleyerek itiraz edebilir. Bakanlık itirazın ilatildiği tarihten itibaren 8 inci maddede yer alan süreler içindEkarar verir. (3) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470) Askıya alınmış tip onay belgesinEkonu olan demiryolu aracının en fazla bir yıl içerisinde askıya alınma nedenlerinin giderilarek, tip onay belgesinin alınmasına aracılık eden uygunluk değerlendirme kuruluşu dışında farklı bir uygunluk değerlendirmEkuruluşu, Ek- 2’de örneği verilan Doğrulama Belgesi ilakanıtlanması halinde; Ek- 5’te yer alan ücretin %50’si alınarak tip onay belgesinin askı durumu kaldırılır. (4) Üçüncü fıkraya göre tiponay belgesinin yenilanmemesi halinde tip onay belgesi iptal edilir. Bu durum, tip onay belgesi sahibine 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirilir. (5) (Değişik:RG- 6/7/2018- 30470)Tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesi ila birlikte, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu DüzenlemeGenel Müdürü veya yetkilandirdiği personel tarafından tip onay belgesi sahibine 100.000 (yüzbin) Türk Lirası, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirmEkuruluşuna 50.000 (ellibin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
Tip onay belgesi bulunan araç veveya ana aksamlarda değişiklik
Madde MülgaRG DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yurt Dışında Tip Onay Belgesi Almış Olan Demiryolu Aracına Tip Onay Belgesi Verilmesi İmalatçı Yetkili Temsilci Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Sorumlulukları Bir Demiryolu Aracı Tip Onay Belgesi Sahibi Dışında Bir İmalatçı Tarafından İmalatı Yurt dışında tip onay belgesi almış olan demiryolu aracı tip onay belgesi verilmesi
İmalatçı yetkili temsilci uygunluk değerlendirmEkuruluşu sorumlulukları
Bir demiryolu aracı tip onay belgesi sahibi dışında bir imalatçı tarafından imalatı
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Tip onay belgesi düzenlenmesinin sınırlandırılması veya geçici olarak durdurulması
Sorumlu hizmet birimi
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
UTPTSIlarda güncelleme
RID kapsamında üretilan demiryolu araçları
Yeniden Değerleme
Test ihtiyacının karşılanması Geçici
DeğerlendirmEkuruluşu onaylanmış kuruluş atanmış kuruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilandirilmesi Geçici
Yürürlük
Yürütme
Madde 23– (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. ________ (1) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ila bu Yönetmeliğin adı ‘’ Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ila bu Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığıınn adı ‘’ Tip Onay Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler, Değerlendirme Süresi, Reddi ila Redde İtiraz, Belge ve Süresi, Ücreti, Askıya Alınması, İptali, Ceza ve Araç ve/veya Ana Aksamlarda Değişiklik’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ila bu Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığının adı ‘’Yurt Dışında Tip Onay Belgesi Almış Olan Demiryolu Aracı ve/veya Ana Aksamına Tip Onay Belgesi Verilmesi, İmalatçı, Yetkili Temsilci, Onaylanmış Kuruluş ve Atanmış Kuruluş Sorumlulukları, Bir Demiryolu Aracı ve/veya Ana Aksamın Tip Onay Belgesi Sahibi Dışında Bir İmalatçı Tarafından İmalatı’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Ekleri için tıklayınız. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 18/11/2015 29536 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1 28/10/2016 29871 2 6/7/2018 30470 3 15/1/2019 30656 Mükerrer