Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Kapsam
Madde 2– (1) Bu Yönetmelik; a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemilar, yüzer havuzlar ve su araçları ila bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun), b) Yurt içinde inşa, tadil edilan veya onarılan gemilarin, yüzer havuzların, su araçlarının, yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerindEkullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların, c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların, ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilacek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilacek her türlü deniz turizm aracının, d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerindEkullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların, ilgili mercilarin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ila ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır. (2) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınacak balıkçı tekneleri, römorkörler ve balıkçı fabrika gemilarine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, b) Deniz turizm aracı: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, ticari; yatları, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket etmEkabiliyetine sahip araçları, c) Gemi: Adı, tonilatosu vEkullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilan her türlü tekneyi, ç) Gümrük İdaresi: Gümrük mevzuatında belirtilan işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını, d) GSVP: Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını, e) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü, f) Kabul edilan klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilarde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilandirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bakanlık adına, Bakanlığın belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ila yükümlülükler çerçevesinde sörvey yapma ve sertifika düzenlemEkonusunda yetkilandirilan ve bunlara ilave olarak uluslararası kriterlere göre bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca yetkilandirilan ve/veya kabul edilan vEkabul edildiği ilan edilan kuruluşu, g) Klas sertifikası: Kabul edilan klas kuruluşu tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal ve mekanik özelliklerinin kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi, ğ) Muayene/Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar gereğince yapılması zorunlu muayene ve denetimler ila Bakanlık tarafından istenilan zorunlu olmayan konularda yapılacak muayene ve denetimleri, h) P&I sigortası: Bir geminin donatanı, kiracısı veya işleteni olarak üçüncü kişilarEkarşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi, ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilan ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı, i) Tesis: Tersane, tekne imal ve çekek yerini, ifade eder.
Sigorta vEklas zorunluluğu
Başvuru esasları
Madde 6– (1) 2 nci maddede belirtilan kapsamda bulunan eşyaları 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ila ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dâhil, muaf olarak ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilar; aşağıdaki belgelerle birlikte, gemi ve su araçları için (Değişik ibare:RG- 7/7/2018- 30471)sicil işleminin yapıldığı herhangi bir tesisler için idari yetki alanındaki Liman Başkanlığına; a) Talep dilakçesi, b) Talep konusu eşya ila ilgili bir adet orijinal fatura veya mer- i mevzuat kapsamında orijinal fatura yerine geçen fatura/belge ve iki adet sureti ila faturanın yeminli tercümesi, İcra yolu ila satışı yapılan eşyalarla ilgili olarak icra müdürlüklerince düzenlenen belge, fatura yerine geçer. c) Tesisler ila ilgili talepler için İdareden Onaylı Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı, ç) Yüzer havuzlar ila ilgili talepler için İdareden Onaylı Havuz Bağlama Planı, d) Klas Sertifikaları, P&I Sigorta Poliçeleri ve Tekne, Makine Sigortaları, kondisyon sörvey raporları yabancı bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümeleri, e) Fatura kapsamı ithalEkonu eşyayı kendi ihtiyacında kullanacağı ve başvuru yaptığı Liman Başkanlığından izin almaksızın, kısmen veya tamamen satmayacağına ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilan yaptırıma uyacağına dair taahhütname, f) İdarece istenecek diğer belgeler, ila müracaat ederler.
Faturaların onaylanması
Gümrük işlemleri
Amaç dışı kullanım
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular Geçici
Madde MülgaRG Yürürlük
Yürütme