Devlet Binaları İşletme,bakım,onarım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
KAPSAM
Amaç
Kapsam
Madde Hazine adına tapuda kayıtlı olup içinde resmi görev yapılan genel idare binaları Öğretim yapılan eğitim ve öğretim binaları ve müŞtemilatı Hastane dispanser ve sağlık ocakları gibi sağlık kesimine dahil yapılar Tiyatro opera kültür siteleri halk eğitim tesisleri gibi yapılar Memur konutları Müzeler sergi salonları galeriler Saraylar kasırlar Kamu hizmeti görülen diğer binalar Gerçek kiŞilere veya özel hukuk tüzel kiŞilerine ait olup kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçeye dahilherhangi bir kuruluŞ tarafından kiralanmıŞ yapılar AnlaŞmalarına bağlı kalmak üzere ve bu yapıların içinde ve dıŞında olupyapı ile ilgili tesis ve donatım Binaların içinde ve dıŞında bulunan yangın pasif korunma hırsızlık ve tehlikeli hallerin giderilmesi amacileyapılmıŞ veya konmuŞ tesis ve donatımın koruyucu bakım ve onarımları bu Yönetmeliğin kapsamına girer
BÖLÜMiŞletme bakım ve onarım hizmetlerinin tanımları ve kapsamı iŞletme
Bakım
Onarım
BÖLÜMTemel görevler
BÖLÜMTemel görevlerin yürütülmesi
B ilgili bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluŞlarca yapılacak iŞler a Bayındırlık Bakanlığınca gönderilecek iŞletme talimatı izahname ve tarifnamelerin ilgililere ulaŞtırılması veuygulamanın sağlanması b Temizlik iŞlerinin yürütülmesi tespit edilen ihtiyaca göre iŞletmede görev alacak teknik personel ile temizlikiŞlerinde görevlendirilecek hizmetlilerin kadrolarının sağlanması ve atamalarının yapılması c Teknik elemanlarının ve diğer hizmetlilerin sevk ve idareleri ile idari denetimlerinin yapılması Yürütme organı
BÖLÜMBakım ve onarım zamanları
BÖLÜMMali hükümler
BÖLÜMÇeŞitli hükümler