Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (karar Sayısı: 3935)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Disiplin Amirlerinin Tespiti ile Görev ve Yetkileri Disiplin amirleri
Diğer amirler ile misyon şeflerinin yetkileri
Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurullarının Tespiti ile Görev ve Yetkileri Disiplin Kurulları
Merkez teşkilatındaki disiplin kurulunun oluşturulma esasları
Madde 9– (1) Kamu idarelerinin merkez teşkilatındaki disiplin kurulu, aşağıda belirtilen esaslara uyularak oluşturulur: a) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde disiplin kurulu başkan ve üyeleri; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı için İdari İşler Başkanı onayı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde üst yönetici onayı ile görevlendirilir. b) Bakanlık teşkilatındaki disiplin kurulunun başkan ve üyeleri bakan onayı ile görevlendirilir. c) Disiplin kurulu, bir başkan ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. ç) Disiplin kurullarının başkanı; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile bakanlıklarda en az genel müdür düzeyindeki yöneticilerden, diğer kamu idarelerinde varsa üst yöneticinin yardımcıları yoksa hizmet birimlerinin başında bulunan yöneticiler arasından görevlendirilir. Disiplin kurulu üyeliklerine, kamu idareleri hizmet birimlerinin birim yöneticilerinin varsa yardımcıları yoksa bu birimlerde görev yapan ve hizmet birimi yöneticiliğine atanmada aranan şartları haiz memurlar arasından görevlendirme yapılır. Bu durumda öncelikle hukuk, personel, teftiş veya denetim hizmetlerini yürüten hizmet birimlerinden görevlendirme yapılması esastır. (2) Hizmet özellikleri, teşkilat yapıları veya kadro unvanlarındaki farklılık sebebiyle disiplin kurullarının başkan ve üyelerini birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kamu idareleri, disiplin kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu hâlde birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine uyulması zorunludur.
İl disiplin kurulu
İl milli eğitim disiplin kurulu
Bölge disiplin kurulu
Mahalli idarelerin disiplin kurulu
Disiplin kurullarının görev ve yetkileri
Yüksek disiplin kurulları
Yüksek disiplin kurullarının oluşturulma esasları
Madde 16– (1) Kamu idarelerinin merkez teşkilatındaki yüksek disiplin kurulu aşağıda belirtilen esaslara uyularak oluşturulur: a) Yüksek disiplin kurulu, bir başkan ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. b) Yüksek disiplin kurullarının başkanı; 1) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında İdari İşler Başkanıdır. 2) Bakanlıklarda bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısıdır. 3) Diğer kamu idarelerinde üst yöneticidir. c) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde yüksek disiplin kurulu üyeleri; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı onayı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde üst yönetici onayı ile görevlendirilir. ç) Bakanlık teşkilatında yüksek disiplin kurulunun başkan ve üyeleri bakan onayı ile görevlendirilir. d) Yüksek disiplin kurullarının üyeliklerine; kamu idarelerinde hukuk, personel, teftiş veya denetim hizmetlerini yürüten hizmet birimlerinin başında bulunan yöneticiler esas olmak kaydıyla birim yöneticileri arasından görevlendirme yapılır. e) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi gereğince oluşturulan yüksek disiplin kurulunun başkanı İçişleri Bakanının uygun gördüğü bakan yardımcısıdır. (2) Hizmet özellikleri, teşkilat yapıları veya kadro unvanlarındaki farklılık sebebiyle yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerini birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kamu idareleri, yüksek disiplin kurullarını idarecilerden oluşmak kaydıyla farklı yapıda kurabilirler. Bu hâlde birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerine uyulması zorunludur.
Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu
Yüksek disiplin kurullarının görev ve yetkileri
Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin görev süresi ile görevlendirilemeyecek olanlar
Sendika temsilcisi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının çalışma esasları
Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının görüşme usulü toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 22– (1) Üç kişilik kurullar üye tam sayısıyla, üye sayısı üçten fazla olan kurullar salt çoğunlukla toplanır. (2) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin görev başında bulunamamaları hâlinde kurullara vekilleri katılır. (3) Sendikalar tarafından sendika temsilcisinin bildirilmemesi veya bildirilen sendika temsilcisinin davet edilmesine rağmen toplantıya katılmaması durumunda sendika temsilcisi toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz. (4) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını ya da muhakkikliğini yaptıkları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamaz. (5) Toplantılara, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki sebeplerle katılamayan üyeler, toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz. Başkanın bu sebeplerle toplantıya katılamaması hâlinde başkanlık görevi; hiyerarşik olarak en üst görevde bulunan üye, hiyerarşik olarak aynı düzey görevde bulunan üye sayısı birden çok ise bunlar arasından en kıdemli üye tarafından yürütülür. (6) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarında raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Üyeler, toplantılarda soruşturma konusu fiil veya hâl hakkındaki görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır. Oylama açık oyla yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. (7) Oylamanın sonucu Başkan tarafından açıklanır ve başkan ile üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.
Kararların yazılması
BEŞİNCİ BÖLÜM Yetki Yetkili disiplin amirleri
Yetkili disiplin kurulları
Yetkili yüksek disiplin kurulları
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun değerlendirmesi neticesinde yetki
ALTINCI BÖLÜM Disiplin Soruşturması Süreler ve Kararların Tebliği Disiplin soruşturması
Muhakkikin çalışma usulü
Savunma
Karar süreleri
Zamanaşımı
Kararların ilgililere tebliği
Disiplin soruşturması ve cezaları hakkında çeşitli hükümler
YEDİNCİ BÖLÜM Disiplin Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu ile Disiplin Cezalarının Uygulanması Disiplin cezalarına karşı itiraz
Disiplin cezalarına karşı yargı yolu
Disiplin cezalarının uygulanası
SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler
Bildirim yükümlülüğü
Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi
Kurumsal disiplin amirleri yönetmelikleri
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Atıflar
Kamu idarelerinin uyumu
Yürürlük
Yürütme