Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
KAPSAM
Kapsam
BÖLÜM Tedavi ve yol giderlerinin kimler için hangi hal ve Şartlarda sağlanacağı Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar
Madde 3– (DeğiŞik: 19/1/1983- 83/6022 K.) Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar Şunlardır. A. Yurtiçinde: a) Devlet Memuru, b) Devlet Memurunun herhangi bir Şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eŞi, c)Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir Şekilde sağlık yardımından yararlanamayan ana,babası, d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları, B. YurtdıŞında a) YurtdıŞında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,716 b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdıŞına gönderilen Devlet Memuru, c) YurdıŞında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir Şekilde sağlık yardımından yararlanamayaneŞi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları, Yukarıda (A) ve (B) fıkralarına göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların yurtiçinde veya yurtdıŞındahastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AŞılanması ve NakliHakkında Kanun” hükümleri dikkate alınmak Şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin (bu Yönetmeliğin kapsamınagirip girmediğine bakılmaksızın) bu iŞlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafından aynenödenir. Sürekli görevle yurt dıŞında bulunan Devlet Memuru ile yurtdıŞında tedavi yardımına müstehak aile bireylerininYıllık izin dolayısıyle gittikleri baŞka bir yabancı ülkede acilen hastalanmaları durumunda, görevli oldukları ülkeye dönerektedavi görmelerinin mümkün bulunmaması ve tedavilerinin zorunlu olması halinde izinlerini geçirmekte oldukları yerde buYönetmelikteki kurallara uygun biçimde yapılan tedavi giderleri, sürekli görevle bulunan ülkede aynı tedavi için belirlenecekmutad tedavi gideri tutarıyla sınırlı olmak Şartıyla kurumlarınca ödenir. Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı tedavi ve yolgiderlerindenyararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düŞmesi, her ne Şekilde olursa olsun ücretkarŞılığı çalıŞmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamıŞ olması gerekmektedir. Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dıŞına gönderilen memurların yanlarında olanveya herhangi bir sebeple yurt dıŞında bulunan eŞleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, babaları ve aile yardımına müstehakçocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dıŞına giden memurların yurt dıŞında yapılan tedavi giderleri, yurt dıŞındatedavi için Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları ResmiFiyat Tarifesinde aynı tedavi içinbelirlenen tutar ile sınırlı olmak Şartıyla Türkiye’de ve Türk parası olarak kurumlarıncaödenir.
Yurt dıŞında tedavinin sağlanması yolları
Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması hali
Yurt içinde tedavinin yapılacağı resmi veya özel sağlık kurumları ile kuruluŞları
Tedavi Şekilleri
BÖLÜMHastalık halinde baŞvurma ve bunun üzerine yürütülecek iŞlemMemurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması hali
Madde 8– Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı olduğu kurumunamirine duyurulur. Bu duyurma üzerine; A) Kurumuntabibi, bulunduğu takdirde,hasta yollama kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dairesince bu tabibegönderilir. Hasta, tabibe tahsis edilmiŞ hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisiorada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiŞ hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip, hastayı bulunduğu yerde görerekmuayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar. Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisaditeŞebbüslerine, özel idarelere veya belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine yollanır. Tabipce zaruretgörüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir. Gerekli muayene ve tedavi buraca sağlanır. B) Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek, hasta eliyle veya dairesince hastanınbulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönderilir.718 Hasta, tabibe tahsis edilmiŞhizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisiorada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiŞ hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip hastayı bulunduğu yerde görerekmuayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar. Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisaditeŞebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene vetedavisi sağlanır. Tabipce lüzum görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir. Hasta memurun bulunduğu yerde hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibi bulunmadığı ve ulaŞım mümkünolmadğı takdirde, hastanın ilk muayene ve tedavisinin, serbest tabip varsa onun, bu da yoksa ilk yardımın sağlık memuru,hemŞire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir. Hastanın kurum, hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibine, gerektiğinde serbest tabip,sağlık memuruhemŞire veya ebeye gönderilmesi ve lüzumlu görüldüğü takdirde resmi bir hastaneye veya sağlık merkezine yollanmasıiŞlemi, örneği ekli hasta yollama kağıtları ile yapılır.
Örnek Memurun yurt içinde görevinin bulunduğu yer dıŞında hastalanması hali
Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavinin sağlanamaması hali
Muayene ve tedavi sonucunun bildirilmesi
Örnek YurtdıŞında bulunanların hastalanması hali
Madde 12– (DeğiŞik : 19/1/1983- 83/6022 K.) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar,görevleri bakımından bağlı bulundukları Misyon Şefliğine, Misyon Şefliğinin baŞka bir yerde olması durumunda kendisineen yakın olan Büyükelçilik, Elçilik, BaŞkonsolosluk veya Konsolosluğa baŞvururlar. Aynı maddenin üçüncü fıkrasındanyararlanacak olanlar ise bulundukları yere en yakın Misyon Şefliğine baŞvururlar. Bunun üzerine mahalli uygulamaya göresaptanan yöntem ve ilkeler ile tedavi Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde hastanın tedavisi yaptırılır. Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin mümkün olmadığı belgelendirilenhastalar, gidiŞ dönüŞ yol giderleri, yapılacak tedavi giderleri ve bunlara iliŞkin diğer giderler ile hastalığın durumunda dikkatealınarak Misyon Şefliğince tedavi için yurda veya diğer bir ülkeye gönderilerek tedavilerinin yaptırılması yoluna gidilir. Budurumda gidiŞ dönüŞ yol giderleri ile yapılan tedavi giderlerine ait masraflar, ibraz edilen ve Misyon Şefliğince onaylananbelgelere göre ilgililere ödenir. Yurt içinde mümkün olan tedaviler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tüm Misyon Şefliklerimize genelge ileduyurulur. Yabancı ülkelerde bulunan memurların tedavi usul ve esasları o ülkedeki Misyon Şeflikleri tarafından tesbit edilir.Tespit edilen usul ve esaslar, ilgili Misyon Şeflikleri tarafından DıŞiŞleri Bakanlığına bildirilir. Sigorta sisteminin uygulandığı memleketlerde, bu sistem dairesinde hareket edilir. Hastanın ilk baŞvurusundaki durumun, kesin teŞhisinin uygulanan tedavinin ve tedaviden alınan sonucun, gerekiyorsaverilen istirahatinaçıkca belirtildiği bir raporun, hastayı sevk eden Misyon Şefliğine bildirilmesi sağlanır. Misyon Şefliği, her ne Şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin ödenebilmesi için alınan rapor, reçete ve benzerigibi belgelerin yukarıdaki esaslar çerçevesinde alınmıŞ ve bunların yetkili sağlık kurumları veya tabipler tarafındandüzenlenmiŞ olduğunu tasdik ederek memurun bağlı olduğu kuruma bildirir.720 (Bu Yönetmelik bakımından Misyon Şefliği, o yerdeki Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Temsilcilik, BaŞkonsolosluk veKonsolosluktur.
Memurun eŞi ve bakmakla yükümlü olduğu ana baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmasıhali
Hastalığın devamı halinde
Acil vakalar
BÖLÜMRaporların düzenlenmesi Genel olarak raporların düzenlenmesi
Sağlık durumu dolayısiyle naklen tayinin gerektiği hallerde düzenlenecek rapor
Fizik tedaviyi öngören raporların düzenlenmesi
KesimYurt içinde Resmi sağlık kuruluŞlarında tedavi
Madde 19– (DeğiŞik : 19/1/1983- 83/6022 K.) Tedavi resmi sağlık kuruluŞlarınca sağlandığı taktirde, tabibin hastanın almasını gerekli gördüğü ilaçlar kurumcasağlanıyorsa hastaya imza karŞılığında kurumca verilir. Bu mümkün değilse ve kurumca bir veya birkaç eczane veya eczadolabı ile anlaŞma yapılmıŞsa, ilaçlar doktorun verdiği reçete ile ve imza karŞılığında bu eczane veya ecza dolaplarındanalınır. Bu da mümkün olmadığı takdirde herhangi bir eczane veya ecza dolabından reçetede yazılı ilaçlar alınır. ilaç alınanyerin yetkilisi tarafından reçetedeki ilaçların verildiği ve tutarının ne olduğunu gösterir bir fatura verilir. Bu fatura tutarının,resmi sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde tamamı,ayakta veya meskende sağlanan tedavilerde % 80’i kurumca, % 20’siise hasta tarafından ödenir. Ancak, resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli vebenzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzumgösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Bakanlığınca tesbit edilecek olanların bedellerinin tamamıkurumlarınca ödenir. Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar (bunların yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunluolduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onandığı takdirde) yurt dıŞından getirtilebilir. Bu takdirde, söz konusu ilacınalındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir ve memurun bulunduğu yerdeki Sağlık Müdürü veya Hükümet Tabibince,memur Ankara’da ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiŞ fatura kuruma verilmek suretiyle bedeli tahsiledilir. Resmi sağlık kuruluŞlarınca yapılan ayakta veyaevde tedavi sırasında hastalara uygulanması gerekli görülenenjeksiyonların bu kuruluŞlarca yapılması sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde enjeksiyonlar dıŞarıdaki yetkili kimselereyaptırılır. Enjeksiyon yapan kiŞiden alınan fatura ve ilacın alınmasını sağlayan reçeteye dayanılarak yapılmıŞ olan masraf,Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tesbit edilen rayici geçmemek üzere kurumdan alınır. Resmi sağlık kuruluŞları tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde, kendilerine ayrılmıŞ bir araç yoksa, gidipdöndüğü yer arasındaki taŞıt aracı ücretleri, hastanın bağlı olduğu kurumca ödenir.
Resmi sağlık kurumlarında tedavi
Tedavide yatak ayrılması
Madde 21– (DeğiŞik : 20/5/1975- 7/10036 K.) Resmi sağlık kurumlarından yatakları üç sınıfa ayrılmıŞ olanlara tedavi edilen devlet memurlarından: A) 1- 4 üncü kadro derecesindekiler birinci sınıf, B) 5- 10 uncu kadro derecesindekiler ikinci sınıf, C) 11- 15 inci kadro derecesindekiler üçüncü sınıf,yataklar iki sınıfa ayrılmıŞ olanlarda tedavi edilen Devlet memurlarından: A) 1- 4 üncü kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarınınüst derecesindeki, B) 5- 15 inci kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının alt derecesindeki, yataklarda yatırılırlar. Kurumda lüks oda bulunduğu takdirde 1 inci ve 2 nci kadro derecesindeki memurlar bu odalarda yatırılır. Yatak sınıfında yer bulunmadığı ve tedavinin gecikmesinde sakınca bulunduğu takdirde, memur daha üst sınıfyatakta yatırılır. Tedavinin gecikmesinde bir sakınca bulunmadığı halde memurun isteği üzerine üst sınıfa yatırılması halinde, sınıffarkından doğan meblağ memur tarafından ödenir ve kurumdan tahsil edilemez. Memurun eŞi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardım ödeneğine müstehak çocuklarının resmi sağlıkkurumlarında yatakta tedavileri gerektiği takdirde, bunlar hakkında da memurun durumu esas alınmak suretiyle iŞlemyapılır.”(Ek: 2/8/2002-2002/4635) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındakigörevlerden dolayı yaralanan veya sakat kalan memurun resmi sağlık kurumlarında yataklı tedavileri gerektiği takdirde,bunlar 4 üncü kadro derecesinden alt bir kadro derecesinde bulunsalar dahi birinci sınıf yataklarda yatırılırlar. Sınıf farkındandoğan meblağ memurun kurumundan, memur emekliye sevk edilmiŞse Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden tahsil edilir.
Özel sağlık kuruluŞlarında tedavi
Özel sağlık kurumlarında tedavi
Sağlık memuru hemŞire veya ebe tarafından ilk sağlık yardımı ve bakımının yapılması hali
Acil vakalarda
BaŞka yerde tedavi
Madde 26– Hasta memurun tedavi için bulunduğu yarden baŞka yere gönderilmesi halinde; A) Gönderildiği yerde yatakta tedavi sağlanırsa; a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiŞ dönüŞ yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler. b) Yolda geçen süreler için yevmiye, c) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna baŞvurulduğu tarihten kabul iŞlemi sonuçlanıncayakadar ve beŞ günü geçmemek üzere yevmiye ödenir. B) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa; a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiŞ dönüŞ yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler. b) Yolda geçen süreler için yevmiye, c) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiğiyer ile tedavi kurumu arasındaki mutad taŞıt aracı ücreti, ödenir. C) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde; a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiŞ dönüŞ yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler; b) Yolda geçen süreler için yevmiye, c) Yatakta tedavi süresince2/3 oranında yevmiye ödenir.724 Yol masrafı ve yevmiyeler “Harcırah Kanunu” hükümlerine göre hesaplanır. Ancak, hastayı sevkeden sağlık kurumuveya kurulunca hastanın durumu gözönüne alınarak hangi taŞıt aracı ile ve aracın hangi mevkiinde gitmesi gerektiğibelirtilmiŞse, harcırah buna göre ödenir. Memurun eŞi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının bulunduklarıyerden baŞka yere gönderilerek tedavi ettirilmeleri halinde de aynı Şekilde iŞlem yapılır. Bunların yol masrafları ileyevmiyeleri ilgili memurun kanuni yol masrafı ve yevmiyesi üzerinden hesaplanır.
EŞlik etme zorunluğu
içmece ve kaplıca tedavisi
KesimYurt dıŞında Tedavi ile ilgili gider belgeleri
Tedavi giderlerinin ödenmesi
KesimÖzel hükümler DiŞ hastalıklarının tedavisi
Doğum
Gözlük
iŞitme cihazı
ÇeŞitli protezler
Estetik bakımdan yapılan müdahaleler
Sağlık karnesine iŞleme
BÖLÜMSağlık karnesi Sağlık karnesi
Sağlık dosyası
Bakmakla yükümlü olduğu kiŞileri bildirme
Sağlık karnesini gösterme yükümlülüğü
Sağlık karnesinin iŞlenmesi
Sağlık karnesinin yenilenmesi
Sağlık karnesinin iptali
BÖLÜMCenaze Giderlerinin Kimler için hangi hal ve Şartlarda ne ŞekildekarŞılanacağı Kimlere ait cenaze masraflarının verileceği
Cenaze giderleri
Cenazelerin yurda getirilmesi için zaruri giderler
BÖLÜMÇeŞitli Hükümler Yürürlük Yürütme Devlet Memurları Kanunu Kapsamı dıŞında olanların durumu
Yürürlükten kaldırma
Özel sağlık kurum ve kuruluŞlarında tedavi
Sendika yöneticisi kamu görevlilerinin hastane sevk iŞlemleri
Yürürlük
Yürütme
Madde 51– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanları Kurulu yürütür.———————(1) Bu maddebaŞlığı Özel sağlık kurumlarında tedavi: iken, 7/8/2006 tarihli ve 2006/10876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekiYönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne iŞlendiği Şekilde değiŞtirilmiŞtir.729-730FORMUN KULLANIMI:1. Bu form memur ile eŞleri vebakmakla yükümlü bulunduğu kiŞilerin, Kurum tabibi, Hükümet tabibi, Sağlık Ocağı veyaBelediye tabibine gerektiğinde serbest tabip, Sağlık memuru, hemŞire veya ebede muayene isteğinde kullanılır.2. Form, Kurum tabibi bulunan yerlerde tek nüsha, diğerlerinde ise bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzimedilir. Aslı, memurun kurumuna intikal ettirilir.3. Form elle doldurulacak Şekilde tanzim edilmiŞtir.AÇIKLAMA: AŞağıda gösterilen rakamlar, formdaki soru bilgi baŞlığı rakamla rına tekabül etmektedir. izahı gerekli görülmeyen sorubilgi baŞlıkları hakkında açıklama yapılmamıŞtır.1. Sağlık kuruluŞu: Kurum tabibi, hükümet tabibi, Sağlık Ocağı, Belediye tabibi vb. kuruluŞun adı yazılır.2. Hastanın adı soyadı: Bu bölüme muayene olacak kiŞinin adı soyadı yazılır.3. Memurun adı soyadı: Memurun adı ve soyadı kaydedilir.4. Sicil No./derecesi: Memurun Kurum sicil No.su ile aldığı aylık derecesi yazılır.5. Görevi: Bu bölüme memurun görevli bulunduğu Kurum adıile görevi belirtilir. (DMO O ve M Uzmanı vb.)6. Adresi: Hastanın adresinde muayenesi gerektiğinde bu bölüm doldurulur. icabı halinde adresi gösterir kroki eklenir.7. Yetkilinin unvanı ve imzası: Kurum bünyesinde hastayı sevk eden birim yöneticisinin unvanı yazılır ve imza atılır.8. Kayıt tarih/No.: Hastanın muayene eden kuruluŞa geliŞ tarihi gösterilir ve kayıt numarası belirtilir.11. Karar: Muayene neticesinde verilen karar yazılır. (3 gün istirahat, reçete vb.)13. Onaylayanın unvanı imzası mühür: Muayene eden a) Özel tabipse imzası, b) Sağlık memuru, hemŞire veya ebe ise raporun ilgili Ocak veya Hükümet tabipliği veya Sağlık ve Sosyal YardımMüdürlüğünce onaylanması bu bölümde gösterilir.14. ikinci istirahatin süresi: Sağlık Kurumu almaması veya hastanın nakline imkan bulunmaması nedeniyle verilen ikinciistirahat süresi belirtilir.731-732FORMUN KULLANIMI:1. Bu form, memur ile eŞleri ve bakmakla yükümlü bulunduğu kiŞilerin hastanece muayenelerinin gerektiği hallerdekullanılır.2. Form bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir. Aslı memurun kurumuna gönderilir, kopyası isesağlık kurumunda saklanır.3. Form elle doldurulacak Şekilde tanzim edilmiŞtir.AÇIKLAMA: AŞağıda gösterilen rakamlar formdaki soru bilgi baŞlıklarına tekabül etmektedir. izahı gerekli görülmeyen soru bilgibaŞlıkları hakkında açıklama yapılmamıŞtır.1. Sağlık kurumunun adı Hastanın sevk edildiği hastanenin adı yazılır.2. Hastanın adı soyadı Bu bölüme muayene olacak kiŞinin adı soyadı yazılır.3. Memurun adı soyadı Memurun adı ve soyadı kaydedilir.4. Sicil No./derecesi Memurun kurum sicil numarası ile aldığı aylık derecesi yazılır.5. Görevi Bu bölüme memurun görevli bulunduğu kurum adı ile görevi belirtitilir. (DMO O ve M Uzmanı vb.)6. Muayene edenin unvanı, imzası Sağlık kuruluŞunca yapılan muayene neticesinde hastanın hastaneye sevkini öngören yetkilinin unvanı yazılır ve imzaatılır.7. Kurum yetkilisinin unvanı, imzası Kurum bünyesinde yetkili kiŞinin imzası atılarak unvanı yazılır.8. BaŞtabibin havalesi BaŞtabiplikçe hastanın muayene olacağı kimlik yazılarak baŞtabibin imzası veya parafıbulunur.13. Tabibin adı soyadı, imzası Hastanede muayene eden tabibin adı soyadı ve imzası bulunur.733-734KULLANIM TALiMATI1. Bu form, devlet memurları veya bu memurların bakmakla yükümlü olduğu kimseler için hastane sağlık kurullarıncalüzumu halinde rapor tanziminde kullanılacaktır.2. Form bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir. Formun kopyası hastanede muhafaza edilir, aslıise rapor talep eden hastanın kendisine veya kurumuna gönderilir.3. Form elle doldurulacak Şekilde tanzim edilmiŞtir.AÇIKLAMA AŞağıda gösterilen rakamlar formdaki soru bilgi baŞlığı rakamlarına tekabül etmekte olup,izahı gerekli görülmeyen sorubilgi baŞlıkları hakkında, açıklama verilmediğinden bunlar aŞağıda gösterilmiŞtir.1. Rapor tarih ve No. Bu bölüme raporun verildiği tarih ve kayıt No. su yazılır.2. Sağlık kurumunun adı Raporun tanzim edildiği sağlık kurumunun (Hastanenin) adı yazılır.3. Kurumu Personelin en son görevli olduğu, kurumun adı yazılır.4. Adı Soyadı ilgilinin adı ve soyadı yazılır.5. Sicil No. ilgiliye görevli bulunduğu kurumca verilen sicil numarası yazılır.6. Görevi ilgilinin en son görev unvanı yazılır.7. Boy- Kilo Rapor tanzim edilen hastanın boy ve kilosu iŞlenir.8. Adı Soyadı (Memurun bakmakla yükümlü hastasının) Form memurun kendisinin değilde, 657 S. Kanuna göre bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerden biri için tanzimedildiğitakdirde ad ve soyadı belirtilmek suretiyle bu bölüm doldurulur.9. Yakınlık derecesi 8. No. lu bölümde yapılan açıklama gereğince form tanzim edildiğinde hastanın memurla olan yakınlık derecesiyazılır.(EŞi, anası, babası, çocuğu) Muayene olunan klinikler Bu bölümde her bir klinikte yapılan muayene neticeleri belirtilir ve imzalanır.735 ÖRNEK- 4 SAğLIK KARNESi(Yenidendüzenleme : 14/5/2001-2001/2473 K.) (1) (ÇalıŞan Personel için)Karnenin Kullanımı:1- Karne, memurun muayenesi sırasında önceki sıhhi durumunun bilinmesi için kullanılır.2- Karne, ilgilinin bağlı bulunduğu kurum yetkili birimince tanzim edilir.3- Karnenin kurumca doldurulan kısımlarında değiŞiklik olduğu takdirde, gerekli düzeltmeler yapılır.4- Memur, karnenin yenilenmesini ve nedenini bir dilekçe ile talep eder. Bu takdirde verilen kar-nenin nedeni ve kaçıncı defa verilmiŞ olduğu karneye iŞlenir. Ayrıca, Şahsın sağlık durumu ileilgili olarak bilinmesi lazım gelen hususlar ve verilmiŞ protezler de Şahsi dosyasından tespit edilerek iŞlenir.5- Kurumca onaylanmayan karne geçersizdir.6- Memurun herhangi bir sebeple memur sıfatını yitirmesi halinde kendisi ile eŞi ve bakmakla yü-kümlü bulunduğu kiŞiler için verilmiŞ bulunan sağlık karneleri üst kapaklarına kurum ilgili birimince keyfiyet yazılıpimzalanarak damgalanmak sureti ile iptal edilir.7- Memurun karne için beyan ettiği bilgiler aksi ispat edildiğinde yasal iŞleme tabi tutulur.     (1) Örnek-4 no lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metne iŞlendiği Şekilde yenidendüzenlenmiŞtir.736 ÖRNEK- 5 SAğLIK KARNESi(Yeniden düzenleme : 14/5/2001-2001/2473 K.) (1) (Aile Fertleri için)Karnenin Kullanımı:1- Karne, memurun Tedavi Yardımı Beyannamesinde gösterdiği kiŞilerin muayenesi sırasında önceki sıhhidurumun bilinmesi için kullanılır.2- Karne, ilgili memurun bağlı bulunduğu kurum yetkili birimince tanzim edilir.3- Karnenin kurumca doldurulan kısımlarında değiŞiklik olduğu takdirde, gerekli düzeltmeler yapılır.4- Memur, karnenin yenilenmesini ve nedenini bir dilekçe ile talep eder. Bu takdirde verilen karnenin ne-deni ve kaçıncı defa verilmiŞ olduğu karneye iŞlenir. Ayrıca, Şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi lazım gelenhususlar ve verilmiŞ protezler de memurun Şahsi dosyasından tespit edilerek iŞlenir.5- 7 (yedi) yaŞından yukarı Şahıslar için fotoğraf yapıŞtırmak mecburidir.6- Kurumca onaylanmayan karne geçersizdir.7- Memurun herhangi bir sebeple memur sıfatını yitirmesi veya karne sahibinin bu karneyi kullanma hakkını kaybetmesi hallerinde, kurumca üst kapağa keyfiyet yazılıp imzalanarak damgalanmak suretiyle karne iptal edilir.     (1) Örnek-5 no lu form, 14/5/2001tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metne iŞlendiği Şekilde yenidendüzenlenmiŞtir.737-744 ÖRNEK- 6SAğLIK KARNESiNDEKi KENDiNDEN KOPYALI REÇETE(Ek: 14/5/2001-2001/2473 K.)(1)     (1) Örnek-6 no lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiŞ ve metne iŞlenmiŞtir.7451- EŞimin Devlet memuru veya 657 sayılı Kanuna, 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16.maddelerde söz konusu edilen personel veya bir zümreye sağlık yardımı sağlayan bir kanuna tabi olmadığını,2- Çocuklarımın kendileri hesabına ticaret yapmadıklarını, gerçek veya tüzel kiŞiler yanında menfaat karŞılığıçalıŞmadıklarını, üvey çocuklarımın geçiminin tarafımdan sağlandığını, bundan baŞka;a) Çocuklarımdan orta öğrenimde olanların 19 yaŞını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaŞını doldurmayanların nüfus kağıdıörnekleri ile öğrenci olduklarını gösterir belgelerini,b) Öğrenim yapmayan çocuklarımdan 19 yaŞını doldurmayanlar ile 19 yaŞını geçtiği halde evlenmemiŞ kız çocuklarımdan25 yaŞını doldurmayanların nüfus kağıt örneklerini,c) Çocuklarımdan yaŞ haddini geçmiŞ fakat malullüğü dolayısıyla çalıŞamıyacak durumda olanların bu durumlarını belirtensağlık kurulu raporlarını,d) Evlat edindiklerimin mahkeme tescil belgelerini, Eklediğimi,3- Beyannamede gösterdiğim ana, babama bakmakla yükümlü olduğumu,4- Beyannamede gösterdiğim Şahısların durumunda meydana gelen değiŞiklikleri 15 gün içinde yeniden beyannamedüzenliyerek bildireceğimi, Beyan ederim. Tarih imzaNOT : Karı ve kocanın her ikiside memur, ise çocuklar baba tarafından doldurulacak beyannamede gösterilir. BoŞanmaveya ayrılık vukuunda çocuklar, mahkeme kararı ile hangi tarafa bırakılmıŞsa ona ait beyannamede gösterilir.
TARiHLi VE SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI iLEYÜRÜRLÜğE KONAN YÖNETMELiğE iŞLENEMEYEN HÜKÜMLER tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yönetmeliğin hükmüdür