Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, ç) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü, d) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü, e) Genel Müdürlük Teşkilatı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet gruplarında belirtilan unvanları/kadroları, g) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları, ğ) (Değişik:RG- 8/12/2017- 30264) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı, h) Hizmet grupları: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri, i) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, j) Personel: Genel Müdürlük teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışanları, k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, l) (Değişik:RG- 8/12/2017- 30264) En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Hizmet grupları
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
Madde 7– (1) Bu Yönetmelikte belirtilan görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Şube Müdürü, Müdür kadrosuna atanabilmek için; 1) Eğitim Uzmanı, Şef, Mimar, Mühendis kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak, 2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, b) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) (Değişik:RG- 8/12/2017- 30264) Şef kadrosunda toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak, 2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) (Değişik:RG- 8/12/2017- 30264) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak, 2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 3) (Ek:RG- 8/12/2017- 30264) En az 5 yıl hizmeti bulunmak, ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, d) Sayman, Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için; 1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak, 2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, e) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için; 1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum vEkuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya yükseköğreniminde en az iki dönem bilgisayar konusunda eğitim aldığını belgelemek, 2) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, f) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Bilat Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 2) En az beş yıl hizmeti bulunmak, 3) Daktilograf ve Sekreter kadroları için ticaret lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak, 4) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilan şartları taşımak, gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
Madde 8– (1) (Değişik paragraf:RG- 8/12/2017- 30264) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır: a) Mimar, Mühendis, İstatistikçi, Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; 1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, b) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, c) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; 1) İlgili alandan en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak, d) Teknisyen, Kameraman, HemşirEkadrosuna atanabilmek için; 1) Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak, e) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup, en az iki bilgisayar programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ila belgelemek, f) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümünden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilan bir belgeye sahip olmak, gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Duyuru
Başvuru
Başvuruların değerlendirilmesi
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Sınav kurulu ve görevleri
Madde 14– (1) Sınav kurulu beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. (2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Personel Şube Müdürü, I. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri ila İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanından teşekkül eder. Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı tarafından en az Şube Müdürü ve Avukat düzeyinde yedek üye seçilir. (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceyEkadar (bu derece dahil) kan vEkayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Sınava katıldığı tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir. (5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. (6) Sınav kurulu üye tam sayısı ila toplanır. Kararlar oy çokluğu ila alınır ve çekimser oy kullanılmaz. (7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. (8) Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce, taşra teşkilatında da sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından yetkili/yetkililar de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
Başarı sıralaması
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
Görevde yükselme suretiyle atanma
Madde 19– (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde atanır. Genel Müdürlükçe atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı sıralaması esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir. (2) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (3) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya mevzuata uygun süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. (4) Sınavlara herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Sınav belgelerinin saklanması
Unvan değişikliği sınavı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Gruplar arası geçişler
Madde 22– (1) Bu Yönetmelikte belirtilan gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a) Aynı alt grubu içerisindEkalmak kaydıyla, atanılacak kadro için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika şartlarını taşıyanlar, istekleri üzerine görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın aynı düzeydeki diğer görevlere veya alt görevlere atanabilirler. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ila bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ila bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ila daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler. d) Avukat kadrosunda görev yapanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilirler.
Kazanılmış haklar
Kurum içi vEkurum dışından yapılacak atamalar
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürüklükten kaldırılan yönetmelik
Öğrenim durumu GEÇİÇİ
Yürürlük
Yürütme