Devlet Planlama Teşkilatı özel İhtisas Komisyonlarıyla Koordinasyon Komisyonlarının Kuruluş Ve çalışmaları Hakkında Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Komisyonların kuruluşu
G Komisyonların teşkilatlandırılması
Komisyonların çalışması
Madde 4– a) Komisyonlar ilk toplantılarında tesbit edecekleri bir program ve usule göre çalışarak faaliyetlerini belirli süreler içinde bitirirler. Bu süreler ve tesbit edilecek program yapılacak işin icaplarına ve müstaceliyetine göre Komisyon tarafındantayin edilir ve Planlama Teşkilatının tasvibi alındıktan sonra uygulanır. b) Komisyon çalışmaları daima Planlama Teşkilatı ile yakın ve sıkı bir işbirliği halinde yürütülür. Bu hususun temini için Devlet Planlama Teşkilatı gereken tedbirleri alır veya alınmasını ilgili makamlara arzeder. c) Komisyon çalışmaları sırasında Başkan veya üyelerden herhangi biri mazeretine binaen Komisyondan muvakkaten veya tamamen ayrılmak durumunda kalırsa bağlı olduğu daire veya teşekkül yerine derhal bir başka temsilci tayin eder ve DevletPlanlama Teşkilatına bildirir. d) Komisyon üyelerinin bağlı bulundukları daire veya teşekküller, bunların Komisyonlardaki görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlıyacak tedbirleri alırlar. e) Komisyon çalışmaları sırasında üzerinde mutabakata varılamayan hususlar ortaya çıkarsa, çeşitli görüşler nihai raporda ayrı ayrı belirtilir. f) Komisyonlar çalışmalarında kendilerine verilen görev veya görevler çerçevesinde hareket ederler. g) Komisyonlar icabında tali komisyonlar kurabilirler. Bu takdirde gerekli koordinasyon ve ahenk esas Komisyon Başkanınca sağlanır. G-167 h) Komisyona yeni üyeler alınmasına Komisyonca lüzum görüldüğü takdirde durum Planlama Teşkilatına bildirilir. i) Komisyonlar topladıkları bilgileri ve raporlarını Planlama Teşkilatına sunarlar. Bu bilgi ve raporların neşri, kullanma şekli vesaire gibi hususlarda karar verme yetkisi Planlama Teşkilatı veya daha üst makamlara aittir. j) Verilen raporlarda eksiklik veya hata müşahade edildiği takdirde Planlama Teşkilatı bunların ıslahını ilgili komisyondan isteyebilir.
Komisyonların ihtiyacı olan bilgilerin toplanması
Masrafların karşılanması