Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 2– (DeğiŞik : 30.9.1963- 6/2252 K.) DıŞ hatlara sefer yapan gemilerimizle ecnebi gemilere ve yurdumuza akaryakıt ve makina yağı getiren gemilere(Transit geçenler dahil) iŞ icabı girip çıkmak mecburiyetinde bulunan ve aŞağıdaki fıkralarda yazılı olan müesseselerin talebiüzerine vazifelendirilin kimselere bir yıl süreli izin belgesi verilir. Bu belgeler takvim yılı itibariyle 1 Ocak tarihinden 31Aralık tarihine kadar muteber olup belge sahiplerinin görevlerinin devamı halinde ilgili müesseselerce üçüncü maddedekiesaslar dairesinde yeniden belge alınır. Yeni belgeler alınıncaya kadar eskisi muteber olup ancak yeni belgelerin o yılın Martayı sonuna kadar alınmıŞ olması lazımdır. Senelik izin belgesi alacaklar: A- Gemi acentaları: a) Acentalar ve müdürleri, b) Acenta adına gemilerde her türlü iŞlem yapmağa yetkili görevli memurları. B- Turizm acentaları: a) Acentalar ve müdürleri, b) Acentalar adına turist gemilerinde iŞlem yapmağa yetkili görevli memurları (Gemide kendi acentasına ait turistbulunduğu takdirde) C- Serbest puvantörler: (Acenta mensubu puvantörler hariç olup serbest yazıcılar-puvantörler cemiyetine kayıtlı olanlar) D- Denizcilik Bankası: a) Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bütün iŞletmeler müdürlüklerince görevlendirilecek personel.402 E- Klas müesseseleri: a) Bu müesseselerin yetkili uzmanları. F- Türk armatörleri: a) Armatörler, b) Müdür ve müdür yardımcıları (Diğer acentalar gibi) c) iŞletme müdür ve yardımcıları, d) Enspektörler, f) irtibat memurları, G- Tusloğ Amerikan Yardım Heyeti: a) Amerikan Tusloğ Müfreze Kumandanlıklarınca isimleri bildirilen görevli subay ve memurları. H- iktisadi Devlet TeŞekküllerine ait daireler:a) iktisadi Devlet TeŞekkülleri dairelerince bildirilacek görevli personel. i- Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü: a) Devlet Demir Yolları iŞletmesi Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bilümun liman iŞletmeleri müdürlüklerince listehalinde isimleri bildirilecek görevli personel. J- Fındık Tarım SatıŞ Kooperatifleri Birliği: a) Fındık Tarım SatıŞ Kooperatifleri Birliği tarafından bildirilecek görevli personel. K- Gözetme Türk Limited Şirketi: a) Genel Müdürlüklerince isimleri bildirilecek görevli personel L- Türk ve yabancı petrol kumpanyaları: a) Genel müdürlüklerince isimleri liste halinde bildirilecek görevli personel.M- (DeğiŞik: 5.2.1966- 6/5959 K.) Kumanyacılar a) Bağlı bulundukları Merkez Bankası Şubelerine kayıtlı Türk uyruklu kumanyacılar. (Kumanyacı vasfını haiz olmak Şartiyle) b) Türk uyruklu armatör veya kumanyacılar kendi gemilerine bu kayda tabi olmadan kumanya verebilirler.
Madde 8– (DeğiŞik : 30.9.1963- 6/2252 K.) Vazife ve iŞ icabı gemilere girmeleri gereken ilgili bölge ve liman iŞleri müdürleriyle gemi sürvey kurulu üyeleri,mahalli liman baŞkanı ve yardımcısı, UlaŞtırma Bakanlığı Liman ve Deniz iŞleri Dairesi Reisi ve Muavini, Şube müdürleri,fen heyeti üyeleri ve Devlet Demir Yolları iŞletmesi Genel Müdürlüğü Liman Dairesi Reisi ve Muavinleri, iŞletme müdür vemuavinleri denet memurları, Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bütün iŞletmelermüdürlüklerincegörevlendirilecek personel, askeri ulaŞtırma komutanları veya bunların görevlendirdiği personel, sahil sağlık merkezidoktorları, Tarım Bakanlığınca görevlendirilecek zirai karantina enspektör ve müfettiŞleri, Tekel GenelMüdürlüğünce ihraç edilecek404alkollü içkilerin sevkinde görevli lüzumu kadar eksper ve memurları, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ihraç edilen afyonile ithal edilen buğdayların yükleme ve boŞaltmalarına nezaret etmek üzere görevlendirilecek uzman ve memurları, postatelgraf ve telefon idarelerine mensup koli yükleme ve posta alıp verme iŞlerini gören memurlar, Etibank’a ait maden yüklemeiŞlerinde ve fabrikaları için gelen malların boŞaltılmaları iŞlerinde görevli memurları, Petrol Ofisi tankerlerinin muayene,ölçme ve teknik iŞleri için gemileregirecek mahdut sayıda uzman, yüksek petrol mühendisleri ve memurları ile iktisadiDevlet TeŞekküllerinin görevli memurlarının lüzumu halinde gemilere girebilmeleri için belge verilmesinde idari makamlarcainceleme ve soruŞturma yapılmasına lüzum yoktur. Bunlara yapacakları iŞin mahiyetine göre bağlı bulundukları dairelerininisteği üzerine daimi veya geçici belge verilir. Ancak bunlar da diğer iŞ sahipleri gibi gemilere giriŞ ve çıkıŞında belgeleriniilgili memurlara göstermeye mecburdurlar.
Yolcu salonlarında vazifelilerle uğurlamak ve karŞılamak maksadiyle gemilere girecek eŞhasa tatbik olunacakmuamele