Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Aynı düzey görev: Bakanlığın hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı gruptaki ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt gruptaki görevleri, c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını, ç) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğEkonulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği, d) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını, e) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı, f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri, g) İş günü: Ulusal ve dini bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, ğ) Kadro unvanı: Bu Yönetmelikte belirtilan unvanları, h) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu, ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı (Değişik ibare:RG- 10/8/2017- 30150) yazılı ve sözlü sınavı, i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyeraşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar Görevde yükselmeye ilişkin görev grupları
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7– (1) Bakanlıkça ilan edilan görevde yükselme sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Şube müdürü kadrosu için: 1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Uzman, sivil savunma uzmanı, savunma sekreteri, araştırmacı, şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur veya santral memuru görevlerinde ayrı ayrı veya birlikte en az on altı yıl çalışmış olmak, b) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Uzman kadrosu için: 1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmet süresi bulunmak, c) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Şef kadrosu için: 1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak, ç) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için: 1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Şoför, çocuk eğitimcisi ve matbaacı kadrosunda görev yapanlar için en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak; yardımcı hizmetler grubunda görev yapan teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi ve hizmetlilar için en az yedi yıllık toplam hizmeti bulunmak, d) Şoför kadrosu için: 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) En az üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 3) Yardımcı hizmetler sınıfında, en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak, gerekir. (2) Şube müdürü sınavına katılabilmek için gerekli olan hizmet süreleri, yüksek lisans yapanlar için bir yıl, doktora yapanlar için iki yıl kısaltılır. (3) Uzman ve alt görev kadroları için düzenlenecek sınavlara katılabilmek için gerekli olan hizmet süreleri, yüksek lisans yapanlar için bir yıl kısaltılır. (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, atanacakları görev için aranan ve birinci fıkrada belirtilan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ila daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar Unvan değişikliğine ilişkin görev grupları
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 10– (1) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. a) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis, kütüphaneci kadroları için; ilgili yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak, b) Mütercim kadrosu için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık, dil öğretmenlikleri veya ilgili dil bölümlerinden mezun olmak ve son beş yılda yapılan YDS’de en az (B) düzeyinde başarılı olmak, c) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Programcı kadrosu için; kadronun görev alanıyla ilgili eğitim veren en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek, ç) Tekniker kadrosu için; iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak, d) HemşirEkadrosu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak, e) Çocuk eğitimcisi,(Mülga ibare:RG- 10/8/2017- 30150) (…)ve laborant kadroları için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, f) Avukat kadrosu için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak, g) Eczacı kadrosuna atanabilmek için; eczacılık fakültesi mezunu olmak, h) (Ek:RG- 10/8/2017- 30150) Teknisyen kadrosu için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, gerekir.
MülgaRG DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Duyuru ve başvurular
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ait ortak hükümler
Değişik başlıkRG Sözlü sınav
Unvan değişikliği sınavına ait özel hükümler
MülgaRG Sınav Kurulu
Sınavların geçersiz sayılması
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınav belgelerinin saklanması
Sınavı kazananların atanması
Madde 19– (1) (Değişik:RG- 10/8/2017- 30150) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle, ilan edilan boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilarek Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir. (2) Puanların eşit olması halinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan personel sayısının ilan edilan kadro sayısından fazla olması ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla asil aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir. (4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen başarı sıralamasındaki puanlara göre, duyurulan boş kadro sayısı kadar, üç ay içinde atanır. (5) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde (Ek ibare:RG- 10/8/2017- 30150) aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar Bakanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila sınavda başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içinde atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Kazanılmış haklar
Engellilare yönelik sınavlar
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Eğitim düzeyi dört yıllık kabul edilanler Geçici
Yürürlük
Yürütme