Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Atamalarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar ila İstenecek Belgeler Genel şartlar
Özel şartlar
Madde 6– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Başkan olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl görev yapmış olmak, 3) Kırk yaşını tamamlamış olmak, b) Başkan yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak, c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için; 1) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak, ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için; 1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak, 2) (Değişik:RG- 23/6/2016- 29751) Başkanlıkta üç yıl hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak, 3) Hafız olmak, 4) Aşere, takrib, tayyibEkursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak, d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için; 1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) Hafız olmak, 4) Aşere, takrib, tayyibEkursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak, 5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak, e) Genel Müdür olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) (Değişik:RG- 23/6/2016- 29751) Başkanlıkta en az beş yıl vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yıl öğretim üyesi olarak hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak, 3) (Değişik:RG- 23/6/2016- 29751) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak. f) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak, g) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak, ğ) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Kamu kurum vEkuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak, h) Daire Başkanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) (Değişik:RG- 23/6/2016- 29751) Başkanlıkta en az üç yıl ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak, 3) (Değişik:RG- 23/6/2016- 29751) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ila Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak. ı) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta il müftüsü veya üstü görevlerde çalışmış olmak, i) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak, j) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleriYüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Din İşleriYüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için; 1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak, k) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) (Değişik:RG- 23/6/2016- 29751) Başkanlıkta en az üç yıl şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak, l) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak, 3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, m) İl müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ila vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam sekiz yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak, n) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak, 3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış olmak, 4) Yapılacak sınavda başarılı olmak, o) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, 3) Kamu kurum vEkuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak, 4) Yapılacak sınavda başarılı olmak, ö) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak, 3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak, p) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmış olmak, 3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, r) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, 3) Yapılacak sınavda başarılı olmak, s) Öğretmen olarak atanabilmek için; 1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Yapılacak sınavda başarılı olmak, ş) Murakıp olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlıkta en az beş yıl görev yapmış olmak, 3) Yapılacak sınavda başarılı olmak, t) Cami rehberi olarak atanabilmek için; 1) (Değişik:RG- 23/12/2020- 31343) En az ortaöğretim düzeyinde dinî öğrenim görmüş olmak, 2) (Değişik:RG- 23/12/2020- 31343) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilan ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek, 3) Yapılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.
İstenecek belgeler
Madde MülgaRG Mükerrer İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama Usul ve Esasları Atama usulü
Koordinasyon
Vekaleten atamalar
Cami görevlilarinin atanmaları
Göreve başlama
SeçimlerEkatılan personelin atanması
Görev süresi sona eren personelin atanması
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
Müftü ve il müftü yardımcılarının atanamayacağı yerler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atama Yeri Yer Değiştirme Gruplandırma Sınıflandırma Esasları ve Hizmet Süreleri Temel ilkeler
Kurumlararası geçiş
Yer değiştirme talebi
Grup ve sınıflandırma
Grup ve sınıf hizmet süreleri
Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları
Grup hizmetlerinde yer değiştirme özel şartları
İlçe müftülerinin yer değiştirme özel şartları
c MülgaRG Vaiz ve şube müdürlerinin yer değiştirme özel şartları
Madde 26– (Değişik:RG- 11/4/2018- 30388) (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir. (2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, nüfus yoğunluğu ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. Aila İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ila cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz. b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi vaizi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.
Yurt dışı sürekli görevden dönen personelin atanması
Grup ve sınıf hizmetinden sayılan süreler
Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler
BEŞİNCİ BÖLÜM Grup ve Sınıf Hizmetine Tabi Olmayan Personelin Yer Değiştirme Esasları Camilarin gruplandırılması
Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin hizmet süresi
Taşra teşkilatında şeflerin hizmet süresi
İl içi veya il dışı yer değiştirmeler
MBSTS puanının belirlenmesi
Cami görevlilari ve Kuran kursu öğreticilarinin isteğe bağlı yer değiştirmeleri
ALTINCI BÖLÜM Hizmet Gereği Yer Değiştirme Usul ve Esasları Hizmet gereği görev veya yer değiştirme
Madde 36– (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme, aşağıdaki hallerde yapılır: a) Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması. b) Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerdEkalmalarında sakınca görülmüş olması. c) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme imkânı verilmesi. Ç) Çeşitli sebeplerle görev veya görev yerinin ortadan kalkması. d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması. (2) İl ve ilçe müftüleri ila müftü yardımcılarının, görev veya görev yerlerinin birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilan sebeple, atanmaları gereken grup ve sınıfta münhal yer bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler. (3) Kur’an kursu öğreticisi, imam- hatip, müezzin- kayyım, memur, mutemet, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, daktilograf, teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin, bu maddede belirtilan sebeplerle görevlerinin veya yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, İl müftülüğü sınav kurulunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesinde bu görüş belirtilir. (4) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın Başkan onayı ila naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir.(2) (5) Bölgelerin özelliği ve mevsimler itibariyle ikamet eden veya cemaat olmaması sebebiyle din hizmeti verilameyen yerlerdeki cami görevlilari, mahallin ihtiyaçlarına göre il ve ilçe merkezlerindeki camilarde görevlendirilabilir. (6) Genel hayatı etkilayen doğal afetlere maruz kalanlardan durumunu belgelendirenlerin yer değiştirmeleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. (7) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ila belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde zikredilan sürelere tabi olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
Cami görevlilarinin mahalli hizmet gereği yer değiştirmeleri
Mazeret sebebiyle yer değiştirme
Madde 38– (1) Aşağıda belirtilan mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir: a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ila vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilarin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ila belgelendirenler, tedavisinin yapılabilaceği en yakın il veya ilçeye atanabilir. b) Aila birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aila birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; 1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. 2) Eşlerin her ikisinin de Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. 3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halindEkurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. 4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilan yerdEkesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiylEkendi adına veya bir hizmet akdi ila işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. 5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. 6) Aila birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum vEkuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiylEkendi adına veya bir hizmet akdi ila işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. 7) Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin aila birliği mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir. 8) Devlet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar aila birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunamazlar. c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerdEkalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailanin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, bir başka yere atanabilir. (2) Sağlık ve aila birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aila birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.
Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
Karşılıklı yer değiştirme
Yer değiştirme zamanı
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atama ve yer değiştirmEkurulu ve görevleri
Madde 42– (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda durumu değerlendirilacek personelin görev veya yerlerinin değiştirilabilmesi için gereken kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Genel Müdürleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ila I. Hukuk Müşavirinden müteşekkil Atama ve Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur. Gündem konularına göre ilgili daire başkanı da Kurul toplantılarına katılır. Sağlık mazereti sebebiyle görev veya yerleri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının görüşülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımı sağlanır. (2) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu; a) Daha önce görevine son verilmiş olanlardan eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin, b) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilanlerin, c) Dosyaları Başkanlıkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerdEkalmasının sağlık durumunu tehlikeyEkoyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair Eğitim Araştırma veya Üniversite hastanelerinden alınan heyet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin, ç) Başkanlıkça değerlendirilmek üzerEkurula sevkedilanlerin, durumlarını görüşür ve gereken kararları alır. (3) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ila toplanır vEkatılanların çoğunluğu ilEkarar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır. (4) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ila yürürlüğe girer. (5) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun yazışma iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Merkez personelin taşraya atanması
Eşdeğer kadrolar
Madde 44– (1) Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ila daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe olarak belirlenmiştir: a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz. b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi, murakıp. c) Üçüncü kademe: Başimam- hatip, Kur’an kursu başöğreticisi. Ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, uzman imam- hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin- kayyım, tabip, diş tabibi. d) Beşinci kademe: Öğretmen, sosyolog, psikolog, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, mühendis, mimar, imam- hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, müezzin- kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, veri hazırlama vEkontrol işletmeni. e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma memuru, santral memuru, daktilograf, şoför. f) Yedinci kademe: Yardımcı hizmetler sınıfı personeli. (2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ila üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla ilgili mevzuatında belirtilan diğer şartlar aranmaksızın sınavsız atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam- hatipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticilari imam- hatip veya müezzin kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imam- hatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ila ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilan diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler. (3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan eğitim görevlisi, şube müdürü, öğretmen, şef, veri hazırlama vEkontrol işletmeni ve şoför kadrolarına geçişlerde Başkanlıkça yapılacak sınavla atama yapılabilir.
Kazanılmış haklar
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Aynı yerdeki cami görevlilarinin yer değiştirmesi Geçici
Yürürlük
Yürütme