Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselmeye tabi görev grupları
Unvan değişikliğine tabi kadrolar
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
Madde 8– (1) Bu Yönetmelikte belirtilan görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Şube müdürü olarak atanabilmek için; 1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ila dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) (Değişik:RG- 28/11/2017- 30254) Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ila üst görevlerde en az 8 yıl çalışmış olmak. b) Yayınevi satış müdürü olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Son üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzerEkamu kurum vEkuruluşlarında en az on yıl süre ila görev yapmış olmak, ç) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az beş yıl görev yapmış olmak, d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için; 1) (Değişik:RG- 28/11/2017- 30254) Eğitim bilimleri veya dini alanda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak. 2) (Mülga:RG- 28/11/2017- 30254) 3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak, e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) (Mülga:RG- 28/11/2017- 30254) 3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak, f) Vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için; 1) Başkanlıkça belirlenecek alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak, g) Çözümleyici olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek, 3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak, 4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, ğ) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak, 3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, h) Musahhih olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, ı) Veri hazırlama vEkontrol işletmeni olarak atanabilmek için; 1) (Değişik:RG- 28/11/2017- 30254) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, 3) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak, i) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, j) Şoför olarak atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Sınıfı Başkanlıkça belirlenecek sürücü belgesine sahip olmak, 3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
Madde 9– (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Avukat olarak atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak, c) Mütercim olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, 3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak, ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için; 1) Alanıyla ilgili dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biyolog olarak atanabilmek için; 1) Mesleği ila ilgili en az iki yıl süreli yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak, 2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak, e) Programcı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, 3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, 4) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama vEkontrol işletmeni olarak iki yıl çalışmış olmak, f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almış olmak, 3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak, g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ila teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak, gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Duyuru ve başvuru
Madde 10– (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Başkanlığın kadro durumu ila ihtiyaçları göz önüne alınarak, Başkanlık tarafından uygun görülen tarihlerde gerçekleştirilir. (2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Başkanlık personeli başvurabilir. (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru şartları ve şekli, sınav konuları ila sınava ilişkin gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınavdan en az (Değişik ibare:RG- 28/11/2017- 30254) on beş gün önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir. (4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilan edilan kadrolar için aranan şartları taşıyan personel, ilan edilan farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. (5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilan izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir. (6) Başvuruların Başkanlık merkezine yapılması halinde, başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce incelenir. Taşra teşkilatı aracılığıyla yapılan başvuruların incelenmesi başvurunun yapıldığı taşra teşkilatı ilgili birimi tarafından yapılır. Aranan şartları taşıyanlar Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir. (7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlara başvurular duyuruda belirtilan şekilde yapılır. Duyuruda belirtilan usul ve esaslara uygun olmayan başvurular dikkate alınmaz. (8) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilan hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur. (9) Sınav başvurularında adayın beyanı esastır. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından sınav başvurusu esnasında beyan edilan hususlarda belge talep edebilir. (10) Eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilanlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilarin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişilar hiçbir hak talep edemezler.
Sınav kurulu
Sınav kurulunun görevleri
Sınav
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Madde 16– (1) (Değişik cümle:RG- 28/11/2017- 30254) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Bu puanların eşit olması durumunda sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olana, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilir. (2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olduğu haldEkadro yetersizliği nedeniyle atanamayanlardan en fazla ilan edilan kadro sayısı kadarı yedek olarak belirlenebilir. Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz Madde 17 − (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. (2) Sınav sorularına ve sonuçlarına, sınav sorularının ve sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde imzalı dilakçe ila itiraz edilabilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde sınav kurulunca, soruların başka bir komisyon tarafından hazırlanması halinde sınav sorularına itirazlar bu komisyonca, sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde sınav sonuç itirazları sınavı yapan kurumca incelenerek sonucu adaya bildirilir. (3) Sınav sorularının ve sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde sınavı yapan mercie ulaştırılmayan itirazlar, dilakçe sahibine ait kimlik ve ilatişim bilgilarini içermeyen itirazlar ila e- mail ve faksla gönderilan dilakçe ve itirazlar dikkate alınmaz. (4) Sınav kurulunca hatalı olduğu tespit edilan sorular tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
Madde 18– (1) ilan edilan kadrolara başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip başarı sıralamasına göre atama yapılır. (2) Atamaların tercih yoluyla yapılması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. (3) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (4) Aylıksız izinde olanlar hariç, ataması yapılanlardan mevzuatta öngörülen süre içinde yeni görevine başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. (5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. (6) Başkanlık personelinden doktora öğrenimini bitirenler bu Yönetmelik kapsamında atanacakları kadro için ön görülen öğrenim ve hizmet şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzey görevler ila daha alt görevlere sınavsız atanabilirler. (7) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilan görevlere atanabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
Engellilarin sınavları
Kazanılmış haklar
Geçiş hükmü Geçici
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme