Doğum Yardımı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Başvuru Değerlendirme Sorumluluk Ödeme ve İtiraz Genel esaslar
Madde 5– (1) Doğum yardımı yapılması, başvuru yerlerine usulüne uygun başvuru ya-pılması şartına bağlıdır. (2) Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin DYS üzerinden yürütülmesi esastır. (3) DYS üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ayrıca yazışma yapılmaması esastır. (4) Doğum yardımı ödemesinde KPS’de bulunan bilgiler ile vatandaş beyanından elde edilen veriler esas alınır. (5) Doğum yardımı, annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılır. (6) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler (mavi kart sahipleri) bu Yönetmelik çerçevesinde doğum yardımından faydalandırılır. (7) Evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılmaz; ancak bu çocuklar ödeme mikta-rına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınır. (8) Doğum yardımı, 15/5/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir; ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15/5/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır. (9) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlara, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikin-ci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılır. (10) Kamu işçilerinden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş söz-leşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz. (11) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.
Başvuru
Madde 6– (1) Doğum yardımı başvurusu, bu Yönetmelik kapsamına girenler tarafından, çocuğun KPS’ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. (2) Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tara-fından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlık-ça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanu-ni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocu-ğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır. (3) Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlene-cek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır. 6401 (4) Başvuru dilekçesinde yer alan doğruluk beyanında, başvuran kişinin kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilip edilmediği, kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilmesi durumunda ise kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi uyarınca aldığı veya alacağı ödeme tutarına ilişkin bilgiler beyan edilir. (5) Kamu işçileri tarafından, işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye yapılan ödeme tutarına ilişkin başvuru dilekçesinde yer alan bilgi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrulanır. (6) Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel, başvuru dilekçesini çalıştığı kuruma teslim eder.
DYSye bilgi girişi ve değerlendirme
Başvuru onayı ve sorumluluk
Ödemenin yapılacağı kişiler
Ödeme
Yurtdışında yaşayanlara yapılacak doğum yardımı
İtiraz
İtiraza dayalı ödemeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yersiz ödenmiş doğum yardımının geri alınması
Yetki
İlk ödeme
DYSnin yaygınlaştırılması sürecinde başvurular GEÇİÇİ
İade ödemeleri
Yürürlük
Yürütme